Traduzioni in italiano:

  • diabete   

Frasi simili nel dizionario rumeno italiano. (1)

Diabet zaharatDiabete mellito

Frasi di esempio con "diabet", memoria di traduzione

add example
Pacienţi cu tensiune arterială crescută şi diabet zaharat de tip ‧ cu boală de rinichi La pacienţii cu tensiune arterială crescută şi diabet zaharat de tip ‧, doza de întreţinere recomandată pentru tratamentul bolii renale asociate este de ‧ mg o dată pe ziPazienti con pressione arteriosa elevata e diabete di tipo ‧ con malattia renale Nei pazienti con pressione elevata e diabete di tipo ‧, la dose di mantenimento indicata è di ‧ mg una volta al giorno per il trattamento della malattia renale associata
Hiperglicemie şi diabet zaharat: la pacienţii trataţi cu antipsihotice atipice, inclusiv cu ABILIFY s-a raportat hiperglicemie, în unele cazuri marcată şi asociată cu cetoacidoză şi comă hiperosmolară sau decesIperglicemia e Diabete Mellito: in pazienti trattati con farmaci antipsicotici atipici, incluso ABILIFY, è stata riportata iperglicemia, in alcuni casi estrema e associata a chetoacidosi o coma iperosmolare o morte
Pacienţii cărora li se administrează alte medicamente care inhibă sistemul renină-angiotensină (SRA) şi/sau cei cu funcţie renală redusă şi/sau cu diabet zaharat prezintă risc crescut de hiperkaliemie în timpul tratamentului cu aliskirenDurante la terapia con aliskiren, il rischio di iperkaliemia aumenta nei pazienti che assumono altri medicinali che inibiscono il sistema renina-angiotensina (RAS), e/o nei pazienti con ridotta funzionalità renale e/o diabete mellito
Un alt studiu de fază I cu insulină glulizină şi insulină lispro la o populaţie de ‧ de subiecţi fără diabet zaharat, cu indici de masă corporală aparţinând unui interval larg de valori (‧ kg/m‧), a demonstrat că absorbţia rapidă şi expunerea totală sunt în general păstrate, pentru valori ale indicilor de masă corporală cuprinse într-un interval largUn altro studio di Fase I con insulina glulisina e insulina lispro condotto su una popolazione di ‧ soggetti non diabetici con un ampia gamma di indici di massa corporea (‧ kg/m‧) ha dimostrato che l assorbimento rapido e l esposizione totale vengono mantenuti generalmente attraverso un ampia gamma di indici di massa corporea
Retinopatie diabeticăRetinopatia diabetica
Este esenţial pentru pacientele cu diabet zaharat pre-existent sau de sarcină să menţină un echilibru metabolic bun în timpul sarciniiÈ essenziale che le pazienti con diabete preesistente o gravidico mantengano un controllo metabolico soddisfacente durante tutto il corso della gravidanza
LeukoScan este utilizat pentru a localiza infecţia sau zona inflamată şi pentru a determina gradul de întindere a acesteia la pacienţii suspectaţi de osteomielită (infecţie a oaselor), inclusiv la pacienţii cu sindromul piciorului diabeticLeukoScan viene utilizzato per individuare il sito e l estensione di infezioni o infiammazioni in pazienti con sospetta osteomielite (infezione ossea), inclusi pazienti affetti da ulcere diabetiche del piede
Cu frecvenţă necunoscută: retinopatie proliferativă, retinopatie diabetică, tulburări vizualeNon nota: retinopatia proliferante, retinopatia diabetica, peggioramento della vista
Într-un studiu la pacienţi cu diabet zaharat de tip I, după administrarea subcutanată de ‧, ‧ U/kg, Tmax pentru insulină glulizină a fost de ‧ de minute iar Cmax de ‧ ± ‧, ‧ μU/ml, comparativ cu Tmax de ‧ de minute şi Cmax de ‧ ± ‧, ‧ μU/ml pentru insulină umană regularIn uno studio in pazienti affetti da diabete mellito di tipo ‧ dopo somministrazione sottocutanea di ‧ U/kg, per l insulina glulisina Tmax era di ‧ minuti e Cmax era di ‧ ± ‧ U/ml rispetto ad un Tmax di ‧ minuti ed un Cmax di ‧ ± ‧ U/ml per l insulina umana regolare
Sitagliptin Sitagliptin fosfat este un inhibitor puternic şi înalt selectiv al enzimei dipeptidil peptidază ‧ (DPP-‧), activ pe cale orală, utilizat în tratamentul diabetului zaharat de tipSitagliptin Sitagliptin fosfato è un inibitore dell' enzima dipeptidil peptidasi ‧ (DPP-‧) attivo per via orale, potente, ed altamente selettivo per il trattamento del diabete di tipo
O parte a tratamentului diabetului este controlul dieteiIl controllo della dieta fa parte del trattamento del diabete
La pacienţii cu diabet zaharat de tip ‧, Lantus poate fi administrat şi în asociere cu antidiabetice oraleNei pazienti con diabete mellito di tipo ‧, Lantus può essere somministrato insieme a farmaci antidiabetici attivi per via orale
Dat fiind faptul că scăderea ponderală poate fi însoţită de îmbunătăţirea controlului metabolic al diabetului zaharat, pacienţii care urmează tratament cu medicamente antidiabetice trebuie să ceară sfatul medicului sau farmacistului înainte de iniţierea tratamentului cu alli, în caz că este necesară ajustarea dozei acestor medicamentePoiché la perdita di peso può associarsi a un miglioramento del controllo metabolico del diabete, i pazienti che assumono un farmaco per il diabete devono consultare il medico o il farmacista prima di iniziare il trattamento con alli, qualora si renda necessario aggiustare la dose del farmaco antidiabetico
Comă diabeticăComa diabetico
Absorbţie După administrarea subcutanată la pacienţii cu diabet tip ‧, exenatida atinge valorile mediane ale concentraţiilor plasmatice maxime în ‧ oreAssorbimento Dopo somministrazione sottocutanea a pazienti con diabete di tipo ‧, exenatide raggiunge il picco mediano della concentrazione plasmatica in ‧ ore
În studiile clinice pe termen lung la pacienţii cu diabet zaharat de tip ‧, glicemia à jeun a fost ameliorată după administrarea Levemir în comparaţie cu insulina NPH, atunci când administrarea s-a făcut în regim bazal/bolus, inclusiv la copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între ‧ şi ‧ aniNelle sperimentazioni cliniche a lungo termine in pazienti con diabete tipo ‧, in terapia basale/bolo, la glicemia a digiuno a digiuno è migliorata nei pazienti in terapia con Levemir rispetto ai pazienti in terapia con insulina NPH, compresi i bambini e gli adolescenti dai ‧ ai ‧ anni
Unii pacienţi care aveau de mult timp diabet zaharat de tip ‧ şi boală de inimă sau istoric de accident vascular cerebral, care au fost trataţi cu pioglitazonă şi insulină, au dezvoltat insuficienţă cardiacăAlcuni pazienti con diabete mellito di tipo ‧ di lunga durata e malattia cardiaca o precedente ictus che sono stati trattati con pioglitazone e insulina hanno manifestato insufficienza cardiaca
Diferenţele relative între proprietăţile farmacodinamice ale insulinei aspart (GIRmax, ASCGIR, ‧ min) şi insulinei umane solubile la pacienţi vârstnici au fost similare cu cele observate la subiecţi sănătoşi şi la subiecţi mai tineri cu diabet zaharatLe differenze relative nelle proprietà farmacodinamiche (GIRmax, AUCGIR, ‧ min) tra insulina aspart e insulina umana negli anziani erano simili a quelle osservate in soggetti sani e in soggetti più giovani con diabete
o reducere semnificativă a riscului absolut de mortalitate legată de diabet: metforminăuna riduzione significativa del rischio assoluto di mortalità correlata al diabete: metformina
Când a fost administrat ca tratament adjuvant la tratamentul în curs pentru diabetul zaharat de tip ‧, Galvus a fost mai eficient decât placebo în reducerea valorilor de HbA‧cIn terapia aggiuntiva a un precedente trattamento per il diabete di tipo ‧, Galvus è risultato più efficace del placebo nel ridurre i livelli di HbA‧c
Cetoacidoză diabetică sau precomă diabeticăChetoacidosi diabetica o pre-coma diabetico
Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră, medical specializat în tratarea diabetului zaharat sau farmacistuluiSe uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico, l infermiere o il farmacista
Posologia inadecvat sau întreruperea tratamentului, îndeosebi în diabetul de tip ‧ (diabet zaharat insulino-dependent) duce la hiperglicemie i cetoacidoz diabetic, condi ii poten ial letaleUna posologia inadeguata o l interruzione del trattamento, specialmente nei diabetici insulino-dipendenti, può portare ad iperglicemia e a chetoacidosi diabetica, condizioni potenzialmente letali
De aceea, se recomandă ca pacienţii cu diabet zaharat să aibă întotdeauna asupra lor bucăţele de zahăr, dulciuri, biscuiţi sau suc de fructe cu zahăr. • Episoadele hipoglicemice severe, când pacientul devine inconştient, pot fi tratate fie prin administrarea intramusculară sau subcutanată de glucagon (‧, ‧ până la ‧ mg) de către o persoană instruită adecvat, fie prin administrarea intravenoasă de glucoză de către personal medicalPertanto si raccomanda ai pazienti diabetici di portare sempre con sé zollette di zucchero, caramelle, biscotti o succo di frutta zuccherato. Gli episodi ipoglicemici gravi, quando il paziente ha perso conoscenza, possono essere trattati con ‧ o ‧ mg di glucagone somministrato per via intramuscolare o sottocutanea da una persona che ha ricevuto una istruzione appropriata oppure con glucosio endovena somministrato da personale medico
a fost atinsă după ‧ minute de la injectarea subcutanată a dozei de ‧, ‧ U/kg la pacienţii cu diabet zaharat de tipminuti dopo la somministrazione per via sottocutanea di una dose di ‧ U/kg di peso corporeo
Questa è la pagina 1. Trovato 2303 frasi corrispondenza a frase diabet.Trovato in 1,341 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.