Traduzioni in italiano:

  • diabete   

Frasi simili nel dizionario rumeno italiano. (1)

Diabet zaharat
Diabete mellito

Frasi di esempio con "diabet", memoria di traduzione

add example
ro Aceste două medicamente sunt utilizate pentru tratamentul diabetului de tip
it Questi due medicinali sono usati per il trattamento del diabete di tipo
ro S-a înrolat un număr mic de pacienţi cu infecţii ale piciorului diabetic (‧ %
it Sono stati arruolati pochi pazienti con infezioni del piede diabetico (‧ %
ro De asemenea, nu trebuie utilizat la pacienţii cu diabet insulinodependent sau la cei care au complicaţii ale diabetului (cetoacidoză diabetică sau comă diabetică
it Non deve essere nemmeno prescritto a pazienti con diabete insulino dipendente né a pazienti che hanno complicazioni del diabete (chetoacidosi diabetica o coma diabetico
ro Posologia inadecvat sau întreruperea tratamentului, îndeosebi în diabetul de tip ‧ (diabet zaharat insulino-dependent) duce la hiperglicemie i cetoacidoz diabetic, condi ii poten ial letale
it Una posologia inadeguata o l interruzione del trattamento, specialmente nei diabetici insulino-dipendenti, può portare ad iperglicemia e a chetoacidosi diabetica, condizioni potenzialmente letali
ro În cazul pacienţilor ≥‧ ani la care beneficiul tratamentului cu prasugrel a fost mai evident i-a inclus pe cei cu diabet zaharat, STEMI, cei cu risc mai mare de tromboză de stent sau de evenimente recurente
it I pazienti di età ‧ anni in cui il beneficio con prasugrel è risultato più evidente hanno compreso quelli con diabete, STEMI, maggior rischio di trombosi dello stent o eventi ricorrenti
ro Mai mult, dacă suferiţi de tensiune arterială crescutăşi diabet zaharat de tip ‧ cu afectare renală, medicul dumneavoastră poate identifica următoarele modificări ale unora dintre componentele sângelui: creşterea concentraţiei potasiului (foarte frecvent), scăderea hemoglobinei (frecvent
it Per di più, se soffre di pressione elevata e diabete di tipo ‧ con patologia renale, il medico può rilevare le seguenti variazioni dalla norma dei risultati degli esami del sangue: aumento dei livelli di potassio (molto comune), diminuzione dell' emoglobina (comune
ro Pacienţi hipertensivi cu diabet zaharat de tip ‧ şi boală renală: într-o analiză a rezultatelor unui studiu efectuat la pacienţi cu boală renală avansată, efectele irbesartanului, atât asupra evenimentelor renale cât şi asupra celor cardiovasculare, nu au fost uniforme în toate subgrupurile
it Pazienti ipertesi con diabete di tipo ‧ e malattia renale: in un' analisi effettuata nello studio con pazienti con malattia renale avanzata, gli effetti dell' irbesartan sugli eventi renali e cardiovascolari non sono stati uniformi in tutti i sottogruppi
ro Vârstnici Există date farmacocinetice foarte limitate la pacienţii vârstnici cu diabet zaharat
it Anziani Sono molto limitati i dati disponibili di farmacocinetica nel paziente anziano affetto da diabete mellito
ro De aceea, se recomandă supravegherea atentă a pacientelor cu diabet zaharat atât în timpul sarcinii, cât şi în perioada de concepţie
it Si raccomanda, quindi, un controllo intensificato del trattamento delle donne diabetiche sia durante la pianificazione della gravidanza che durante la gravidanza stessa
ro Mereu face asta din cauza dependenţei tatei de OTB şi din cauza diabetului ei de la picior
it Lo fa sempre, per via della dipendenza alle scommesse che ha papa ', e per il suo piede diabetico
ro În diabetul zaharat de tip ‧, evenimentele hiperglicemice netratate duc eventual la cetoacidoză diabetică, potenţial letală
it Nei diabetici di tipo ‧, le iperglicemie non trattate possono condurre a chetoacidosi diabetica, evento potenzialmente letale
ro Mai puţin frecvente – retinopatie diabetică Controlul glicemic îmbunătăţit pe termen lung scade riscul progresiei retinopatiei diabetice
it Non comune-Retinopatia diabetica Un miglioramento a lungo termine del controllo della glicemia diminuisce il rischio della progressione della retinopatia diabetica
ro Foarte rare – retinopatie diabetic Controlul glicemic îmbun t it pe termen lung scade riscul progresiei retinopatiei diabetice
it Non comune Retinopatia diabetica Un miglioramento a lungo termine del controllo della glicemia diminuisce il rischio della progressione della retinopatia diabetica
ro Dacă observaţi adâncituri sau îngroşări ale pielii la locul de injectare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau asistentei specializate în tratamentul diabetului zaharat, deoarece aceste reacţii se pot agrava sau pot modifica absorbţia insulinei, dacă injectaţi într-un asemenea loc
it Se nota un avvallamento od un ispessimento cutaneo nel punto di iniezione, informi il medico o l infermiere di diabetologia poiché queste reazioni possono aggravarsi o possono far variare l assorbimento dell insulina se iniettata in tal punto
ro BYETTA este indicat în tratamentul diabetului zaharat tip ‧, în asociere cu metformină şi/sau cu derivaţi de sulfoniluree, la pacienţii care nu au realizat control glicemic adecvat cu dozele maxime tolerate ale acestor tratamente orale
it BYETTA è indicato nel trattamento del diabete mellito di tipo ‧ in associazione a metformina e/o una sulfonilurea in pazienti che non hanno raggiunto un adeguato controllo glicemico con la dose massima tollerata di queste terapie orali
ro În special la pacienţii diabetici şi la pacienţii cu factori de risc pentru apariţia diabetului zaharat se recomandă monitorizarea clinică adecvată şi controlul periodic al glicemiei
it Nei pazienti diabetici e nei pazienti con fattori di rischio per lo sviluppo della malattia diabetica per i quali si raccomanda un controllo regolare del glucosio, è particolarmente consigliabile un monitoraggio clinico appropriato
ro Diabet zaharat de tip I Într-un studiu clinic de fază III, cu durata de ‧ de săptămâni, care compară insulina glulizină cu insulina lispro, ambele administrate subcutanat cu puţin timp (‧ minute) înainte de masă la pacienţi cu diabet zaharat tip I utilizând insulina glargin ca insulină bazală, controlul glicemic al insulinei glulizină a fost comparabil cu cel al insulinei lispro, aşa cum reiese din modificările hemoglobinei glicozilate (exprimată sub formă de HbA‧c) de la valoarea iniţială până la valoarea din momentul atingerii obiectivului final
it Diabete mellito di tipo ‧-Adulti In uno studio clinico di Fase ‧ della durata di ‧ settimane che ha confrontato l insulina glulisina con l insulina lispro, entrambe iniettate per via sottocutanea poco prima di un pasto (‧ minuti) in pazienti affetti da diabete mellito di tipo ‧ utilizzando insulina glargine come insulina basale, l insulina glulisina era paragonabile all insulina lispro per quanto riguarda il controllo glicemico come risulta dalle variazioni dei livelli di emoglobina glicata (espressa come HbA‧c equivalente) dal basale all end-point
ro Dacă urmaţi un regim alimentar pentru diabet zaharat, trebuie să continuaţi acest regim în timp ce luaţi Competact comprimate
it Se sta seguendo una dieta per diabetici, deve continuarla mentre sta prendendo Competact
ro La pacientele gravide care au diabet zaharat este esenţială monitorizarea atentă a glicemiei, precum şi a stării generale de sănătate
it Una attenta verifica del controllo del glucosio, così come dello stato di salute generale, è un requisito essenziale nelle donne incinta che hanno il diabete
ro Pacienţii incluşi în studiu au avut o vârstă medie de ‧ ani; durata medie a bolii diabetice a fost ‧, ‧ ani
it La popolazione in studio aveva un età media di ‧ anni; la durata media del diabete era di ‧ anni
ro Diabetul de tip ‧ mai este cunoscut şi sub numele de diabet non-insulino dependent
it Il diabete di tipo ‧ è noto anche come diabete non insulinodipendente
ro La pacienţii cu diabet zaharat de tip ‧, pentru un interval larg al funcţiilor renale, diferenţele farmacocinetice dintre insulina lispro şi insulina umană solubilă s-au menţinut, în general, şi s-a demonstrat că sunt independente de funcţia renală
it Nei pazienti con diabete di tipo ‧, entro un ampia variazione della funzionalità renale, le differenze cinetiche tra l insulina lispro e l insulina umana solubile furono sostanzialmente mantenute e dimostrarono di essere indipendenti dalla funzionalità renale
ro A‧BD‧ Zomarist asociază două medicamente antihiperglicemice cu mecanisme de acţiune complementare pentru ameliorarea controlului glicemic la pacienţii cu diabet zaharat de tip ‧: vildagliptin, membru al clasei potenţatori insulari, şi clorhidrat de metformină, membru al clasei biguanide
it Zomarist associa due agenti ipoglicemizzanti con meccanismo di azione complementare per migliorare il controllo glicemico in pazienti con diabete di tipo ‧: vildagliptin, un componente della classe dei farmaci modulatori della funzione delle isole pancreatiche e la metformina cloridrato, un componente della classe delle biguanidi
ro Deci, ce crezi, poate pneumonie, insuficienţă cardiacă congestivă, posibil diabet?
it Quindi, a cosa pensi, forse polmonite... insufficienza cardiaca congestizia, o forse diabete?
ro o scădere semnificativă a riscului absolut pentru orice complicaţie asociată diabetului în grupul
it una riduzione significativa del rischio assoluto di qualsiasi complicazione correlata al diabete
Questa è la pagina 1. Trovato 2303 frasi corrispondenza a frase diabet.Trovato in 1,154 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.