Traduzioni in italiano:

  • cambio   
    (Noun  m) (noun   )
  • scatola del cambio   
    (Noun  )

Frasi simili nel dizionario rumeno italiano. (3)

cutie de viteze automată
cambio automatico

Frasi di esempio con "cutie de viteze", memoria di traduzione

add example
ro Vehicule cu cutie de viteză manuală
it Veicoli con cambio manuale
ro În cazul unei cutii de viteze manuale cu mai multe viteze, operatorul va schimba viteza conform specificaţiilor fabricantului
it Se il veicolo è dotato di cambio manuale con diverse marce, l'operatore cambia marcia conformemente alle specifiche del costruttore
ro NACE ‧.‧: Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
it NACE ‧.‧: Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione
ro înlăturarea și colectarea și depozitarea separată a combustibililor, uleiului de motor, uleiului de cutie de viteze, uleiului hidraulic, lichidelor de răcire, antigelului, lichidului de frână, lichidelor sistemului de aer condiționat și a oricăror altor lichide conținute de vehiculul scos din uz, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru refolosirea părților respective
it rimozione con raccolta e deposito separati di carburante, olio motore, olio della trasmissione, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, liquido dei sistemi di condizionamento e altri fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate
ro tipul de cutie de viteze și numărul de trepte
it tipo di cambio e numero di marce
ro Cutie de viteze (tip): ...
it Cambio (tipo): ...
ro Raportul cutiei (raport regim motor/viteza de rotație a arborelui de ieșire
it Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell
ro Transmisia: cutie de viteze manuală/automată
it Trasmissione: Cambio automatico/non automatico
ro Tipul cutiei de viteze (manuală/automată/cu variație continuă
it Tipo di cambio (manuale/automatico/continuo
ro Limitele specificate la punctul ‧.‧.‧. de mai sus sunt aduse la ±‧ % pentru o secundă în timpul cuplării în viteză și, în cazul vehiculelor cu cutie de viteze manuală, pentru două secunde în timpul schimbării vitezei
it I limiti specificati al punto ‧.‧.‧ vengono portati a ±‧ per cento per un secondo alla partenza e, nel caso di veicoli a cambio manuale, per due secondi durante i cambi di velocità
ro Situații definitive în care există sisteme de detecție la bord pentru trenurile de mare viteză iar sistemele de detectare la sol sunt menținute în funcțiune pentru a permite supravegherea cutiilor de osii la alte trenuri
it Situazione definitiva nella quale i treni ad alta velocità sono dotati di sistemi di controllo installati a bordo e i sistemi a terra servono ad effettuare controlli sulle boccole dei treni di altro tipo
ro Încercările prin accelerare trebuie efectuate şi criteriile de omologare verificate pentru fiecare treaptă a cutiei de viteze care permite, teoretic, atingerea valorii Vregl*
it devono essere eseguite prove di accelerazione e verificati i criteri di accettazione per ciascun rapporto di riduzione del cambio che consenta in teoria di raggiungere il valore Vadj*
ro folosirea corectă a ambreiajului, a cutiei de viteze, a accelerației, a sistemelor de frânare (inclusiv al treilea sistem de frânare, dacă este cazul), a direcției (numai pentru categoriile B+E, C, C+E, C‧, C‧+E, D+E și D‧+E
it frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo
ro Raportul de transmisie a cutiei de viteze
it Rapporto di trasmissione del cambio
ro Vehiculele echipate cu cutie de viteze cu comandă automată sunt încercate în treapta superioară (de drum
it I veicoli dotati di cambio a comando automatico vengono provati selezionando il rapporto più elevato (Drive, marcia avanti
ro Dacă puterea măsurată poate fi obținută numai pe un motor echipat cu o cutie de viteze, trebuie să se țină seama de randamentul acesteia
it Se la misurazione della potenza può essere effettuata solo su un motore cui è montato il cambio di velocità, si deve tenere conto dell’efficienza di quest’ultimo
ro Transmisie: cutie de viteze manuală/cutie de viteze automată
it Trasmissione: cambio automatico/non automatico
ro Încercarea de durabilitate poate fi realizată utilizând un vehicul ale cărui caroserie, cutie de viteze (automată sau manuală), dimensiuni ale roților sau pneurilor sunt diferite de cele ale vehiculului pentru care se solicită omologarea
it La prova di durata può essere eseguita utilizzando un veicolo con tipo di carrozzeria, cambio (automatico o manuale), misura delle ruote o dei pneumatici diversi da quelli del tipo di veicolo per il quale si chiede l’omologazione
ro pentru tipurile de vehicule menționate în punctul ‧.‧.‧.‧.‧ montate cu o cutie de viteze care are mai mult de patru viteze de înaintare și sunt echipate cu un motor care dezvoltă o putere maximă mai mare decât ‧ kW (CEE) și având raportul între masă maximă și putere maximă mai mare de ‧ kW/t, valorile limită vor crește cu ‧ dB(A), dacă viteza cu care partea din spate a vehiculului trece linia BB′ în a treia viteză este mai mare de ‧ km/h
it per i veicoli di cui al punto ‧.‧.‧.‧.‧ muniti di cambio a comando manuale con più di quattro marce avanti e di un motore sviluppante una potenza massima superiore a ‧ kW (ECE), e avente un rapporto potenza massima/massa massima autorizzata superiore a ‧ kW/t, i valori limite sono aumentati di ‧ dB(A), se la velocità alla quale l’estremità posteriore del veicolo supera la linea BB' in terza marcia è superiore a ‧ km/h
ro pentru vehiculele din categoria ‧.‧.‧, dotate cu o cutie de viteze manuală cu mai mult de patru viteze și cu un motor a cărui putere maximă depășește ‧ kW/t și pentru care raportul între puterea maximă și masa maximă depășește ‧ kW/t, valorile limită stabilite sunt mai ridicate cu ‧ dB(A) în cazul în care viteza cu care partea din spate a vehiculului trece de linia BB' în viteza a treia depășește ‧ km/h
it per i veicoli della categoria ‧.‧.‧, muniti di cambio a comando manuale con più di quattro marce avanti e di un motore sviluppante una potenza massima superiore a ‧ kW, ed avente un rapporto potenza massima/massa massima superiore a ‧ kW/t, i valori limite sono aumentati di ‧ dB(A), se la velocità alla quale l'estremità posteriore del veicolo supera la linea BB' in terza marcia è superiore a ‧ km/h
ro au același tip de cutie de viteze (manuală, automată, etc
it lo stesso tipo di cambio (manuale, automatico ecc
ro Criteriul referitor la viscere: reacţia maximă de răspuns a viscerelor este valoarea maximă a VC la nivelul oricărei coaste, care se calculează din rezultatul instantaneu al compresiei relative a toracelui în ceea ce priveşte jumătatea de cutie toracică şi viteza de comprimare obţinută prin diferenţierea compresiei, filtrată prin canalul cu clasa de frecvenţă de ‧ Hz. În scopul acestui calcul, lăţimea standard a unei jumătăţi a cutiei toracice este de ‧ mm
it Criterio viscoso: la massima risposta viscosa è il valore massimo di VC su qualsiasi costola, calcolato in base al prodotto istantaneo della compressione toracica relativa riferita al semitorace e alla velocità di compressione ottenuta dalla derivazione della compressione, filtrato nella classe di frequenza del canale di ‧ Hz. Ai fini del calcolo, la larghezza standard della semicassa toracica è di ‧ mm
ro În cazul cutiilor de viteză automate care nu sunt prevăzute cu o poziție de staționare, trebuie să fie posibilă blocarea mecanismului numai în următoarele poziții: punct mort și/sau marșarier
it Nei cambi automatici che non dispongono della posizione di parcheggio, il meccanismo deve poter essere bloccato soltanto nelle posizioni di folle e/o di retromarcia
ro NACE ‧.‧: Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
it NACE ‧.‧: Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione
Questa è la pagina 1. Trovato 1436260 frasi corrispondenza a frase cutie de viteze.Trovato in 121,262 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.