Traduzioni in italiano:

  • sistema di numerazione arabo   

Frasi di esempio con "cifre arabe", memoria di traduzione

add example
ro Cifrele arabe de după litera „C” de la notațiile pentru linia de încărcare maximă de compartimentare pot fi înlocuite cu cifre romane sau cu litere, dacă administrația statului de pavilion consideră acest lucru necesar pentru a se face o distincție față de notațiile internaționale pentru linia de încărcare maximă de compartimentare
it I numeri arabi che seguono la lettera
ro Pentru toate inscripţiile prevăzute la punctele ‧ şi ‧ se utilizează alfabetul latin si cifrele arabe
it Per tutte le iscrizioni di cui ai punti ‧ e ‧ devono essere usate lettere latine e cifre arabe
ro în cifre arabe și cu majuscule, după caz
it Se necessario, in cifre arabe e lettere maiuscole
ro în cifre arabe
it In cifre arabe
ro Primul este o cifră arabă care semnifică rândul de scaune, numărând din față spre spatele vehiculului
it La prima cifra è un numerale arabo e designa la fila dei sedili, contando dalla parte anteriore a quella posteriore del veicolo
ro Pentru toate inscripționările prevăzute la punctele ‧ și ‧ trebuie utilizate litere latine și cifre arabe
it Per tutte le iscrizioni di cui ai punti ‧ e ‧ si devono usare lettere latine e cifre arabe
ro Primul caracter este o cifră arabă și desemnează rândul de scaune, numărând din față spre spatele vehiculului
it La prima, è una cifra araba e indica la fila di sedili a partire dalla parte anteriore del veicolo
ro Un stat membru poate utiliza un formular diferit de formularul prezentat în secțiunea A-I/‧ a Codului STCW, cu condiția ca cel puțin informațiile necesare să fie furnizate în caractere romane și cifre arabe, ținând seama de variațiile permise conform secțiunii A-I
it Gli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A-I/‧ del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I
ro În cazul în care o anumită cerere se referă la un desen sau model care constă într-un tip de caractere tipografice, reprezentarea desenului sau a modelului se compune din succesiunea ansamblului caracterelor alfabetice, majuscule și minuscule, precum și a ansamblului caracterelor numerice în cifre arabe și dintr-un text de cinci rânduri scrise cu tipul de caractere în cauză, literele și caracterele numerice având o dimensiune de ‧ puncte tipografice
it Qualora la domanda riguardi la registrazione di un disegno o modello costituito da un carattere tipografico, la riproduzione del disegno o modello consiste nella riproduzione di una stringa di tutte le lettere dell
ro În cazul în care cererea a fost depusă la serviciul central competent în domeniul proprietății industriale al unui stat membru sau la Oficiul desenelor sau modelelor din Benelux, conform articolului ‧ din Regulamentul (CE) nr. ‧, autoritățile menționate numerotează cu cifre arabe toate paginile cererii
it Qualora, a norma dell
ro Având în vedere instabilitatea economică care a zguduit lumea arabă, această cifră poate continua să crească.
it A fronte dell'instabilità politica che sta scuotendo il mondo arabo, i prezzi potrebbero schizzare ancora più in alto.
ro Cifrele arabe care urmează după litera „C” la notațiile pentru liniile de încărcare de compartimentare pot fi înlocuite cu cifre romane sau litere, dacă administrația statului de pavilion consideră că acest lucru este necesar pentru a opera o distincție între acestea și notațiile internaționale pentru liniile de încărcare de compartimentare
it I numeri arabi che seguono la ‘C’ nell'indicazione del galleggiamento di compartimentazione possono essere sostituiti da numeri romani o da lettere se l'amministrazione dello Stato di bandiera lo reputa necessaro per distinguere tale indicazione dall'indicazionale del galleggiamento di compartimentazione
ro Înainte de a începe prelucrarea, producătorul, după ce verifică dacă pulpele corespund caracteristicilor impuse, aplică pe fiecare pulpă un sigiliu metalic ce constă într-o plăcuță circulară din inox pe care apar în relief sigla P.T. și data de începere a prelucrării exprimată prin lună (indicată cu numere romane) și an (indicat prin ultimele două cifre cu numere arabe
it Prima dell’inizio della lavorazione, il produttore, verificata la corrispondenza delle cosce ai requisiti previsti, appone ad ogni coscia un sigillo metallico costituito da una piastrina circolare in acciaio inox, sulla quale compare in rilievo la sigla P.T. e la data di inizio lavorazione espressa con il mese (indicato in numeri romani) e l’anno (indicato con le due ultime cifre in numeri arabi
ro Începutul și sfârșitul acestui rând trebuie marcate printr-un simbol care să nu fie nici o cifră arabă, nici o majusculă latină și nici să nu poată fi confundat cu oricare dintre aceste caractere
it L’inizio e la fine di questa riga devono essere delimitati da un simbolo; quest’ultimo non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse
ro Un stat membru poate utiliza un formular diferit de formularul prezentat în secțiunea A-I/‧ a Codului STCW, cu condiția ca cel puțin informațiile necesare să fie furnizate în caractere latine și cifre arabe, ținând seama de variațiile permise conform secțiunii A-I
it Gli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A-I/‧ del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I
ro Structura, nomenclatura și terminologia posturilor din bilanț și din contul de profit și pierderi care sunt precedate de cifre arabe trebuie adaptate în cazurile în care natura specifică a unei societăți impune acest lucru
it LA STRUTTURA, LA NOMENCLATURA E LA TERMINOLOGIA DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO PROFITTI E PERDITE PRECEDUTE DA NUMERI ARABI DEVONO ESSERE ADATTATE, QUANDO LA NATURA SPECIFICA DELL
ro Trebuie utilizate doar cifrele arabe și majusculele enumerate în nota de subsol
it Usare solo le cifre arabe e le lettere maiuscole elencate in nota
ro Totuși, în acest caz, nu trebuie să existe nicio separare în interiorul oricăreia dintre cele trei părți, iar începutul și sfârșitul fiecărui rând trebuie marcate cu un simbol care să nu fie nici o cifră arabă, nici o majusculă latină și nici să nu poată fi confundat cu oricare dintre aceste caractere
it In tali casi non è tuttavia consentito suddividere una qualsiasi delle tre parti e l’inizio e la fine di ciascuna riga devono essere delimitati da un simbolo che non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse
ro Primul caracter este o cifră arabă și desemnează rândul de scaune, numărând din fața spre spatele vehiculului
it La prima cifra è un numerale arabo e designa la fila dei sedili, contando dalla parte anteriore a quella posteriore del veicolo
ro Solicitantul numerotează desenele sau modelele incluse într-un depozit multiplu în ordine, folosind cifre arabe
it I disegni o modelli contenuti nella domanda multipla sono numerati dal richiedente in ordine progressivo con cifre arabe
ro Atunci când cererea este depusă la oficiul central în domeniul proprietății industriale dintr-un stat membru sau la Oficiul mărcilor din Benelux în conformitate cu articolul ‧ din regulament, autoritățile respective numerotează cu cifre arabe toate paginile cererii
it Qualora, a norma dell
ro „Emiratele Arabe Unite‧ (AE), Bahrain‧ (BH), Algeria (DZ), Egipt‧ (EG), Israel (IL), Iordania‧ (JO), Kuweit‧ (KW), Liban‧ (LB), Libia‧ (LY), Maroc (MA), Malta (MT), Mauritius (MU), Oman‧ (OM), Qatar‧ (QA), Arabia Saudită‧ (SA), Siria‧ (SY), Tunisia (TN)”
it «Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Egitto (EG), Israele (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Libia (LY), Marocco (MA), Malta (MT), Maurizio (MU), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita (SA), Siria (SY), Tunisia (TN)»
ro constată că orice aprofundare a relaţiei euro-arabe este tributară energiei şi talentului cu care Europa va reuşi să concilieze datoria şi responsabilitatea sa istorică pe care le are faţă de statul israelian şi faţă de poporul evreu, cu responsabilitatea sa de a juca un rol mai activ şi mai eficient, garantând mai mult dreptul internaţional şi dreptul umanitar, pentru a obţine o soluţionare durabilă a conflictului, în special înfiinţarea unui stat palestinian democratic care să coexiste, în pace şi securitate, cu statul Israel
it nota che qualsiasi approfondimento della relazione euro-araba dipende dall'energia e dal talento con cui l'Europa riuscirà a conciliare il proprio dovere e la propria responsabilità storica nei confronti dello Stato d'Israele e del popolo ebreo con la propria responsabilità di svolgere un ruolo più attivo ed efficace garantendo maggiormente il rispetto del diritto internazionale e umanitario in modo da pervenire a una soluzione durevole del conflitto in particolare attraverso la creazione di uno Stato palestinese democratico che coesista fianco a fianco con lo Stato d'Israele, nella pace e nella sicurezza
ro Să ne amintim că acestea stau în spatele inițiativei arabe de pace.
it Ricordiamo che da loro è scaturita l'iniziativa di pace araba.
Questa è la pagina 1. Trovato 6674 frasi corrispondenza a frase cifre arabe.Trovato in 1,885 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.