Traduzioni in italiano:

  • sistema di numerazione arabo   

Frasi di esempio con "cifre arabe", memoria di traduzione

add example
Înainte de a începe prelucrarea, producătorul, după ce verifică dacă pulpele corespund caracteristicilor impuse, aplică pe fiecare pulpă un sigiliu metalic ce constă într-o plăcuță circulară din inox pe care apar în relief sigla P.T. și data de începere a prelucrării exprimată prin lună (indicată cu numere romane) și an (indicat prin ultimele două cifre cu numere arabePrima dell’inizio della lavorazione, il produttore, verificata la corrispondenza delle cosce ai requisiti previsti, appone ad ogni coscia un sigillo metallico costituito da una piastrina circolare in acciaio inox, sulla quale compare in rilievo la sigla P.T. e la data di inizio lavorazione espressa con il mese (indicato in numeri romani) e l’anno (indicato con le due ultime cifre in numeri arabi
Cifrele arabe care urmează după litera „C” la notațiile pentru liniile de încărcare de compartimentare pot fi înlocuite cu cifre romane sau litere, dacă administrația statului de pavilion consideră că acest lucru este necesar pentru a opera o distincție între acestea și notațiile internaționale pentru liniile de încărcare de compartimentareI numeri arabi che seguono la ‘C’ nell'indicazione del galleggiamento di compartimentazione possono essere sostituiti da numeri romani o da lettere se l'amministrazione dello Stato di bandiera lo reputa necessaro per distinguere tale indicazione dall'indicazionale del galleggiamento di compartimentazione
Totuși, în acest caz, nu trebuie să existe nicio separare în interiorul oricăreia dintre cele trei părți, iar începutul și sfârșitul fiecărui rând trebuie marcate cu un simbol care să nu fie nici o cifră arabă, nici o majusculă latină și nici să nu poată fi confundat cu oricare dintre aceste caractereIn tali casi non è tuttavia consentito suddividere una qualsiasi delle tre parti e l’inizio e la fine di ciascuna riga devono essere delimitati da un simbolo che non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse
Primul caracter este o cifră arabă și desemnează rândul de scaune, numărând din față spre spatele vehicululuiLa prima, è una cifra araba e indica la fila di sedili a partire dalla parte anteriore del veicolo
Primul caracter este o cifră arabă și desemnează rândul de scaune, numărând din fața spre spatele vehicululuiLa prima cifra è un numerale arabo e designa la fila dei sedili, contando dalla parte anteriore a quella posteriore del veicolo
Un stat membru poate utiliza un formular diferit de formularul prezentat în secțiunea A-I/‧ a Codului STCW, cu condiția ca cel puțin informațiile necesare să fie furnizate în caractere latine și cifre arabe, ținând seama de variațiile permise conform secțiunii A-IGli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A-I/‧ del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I
Primul este o cifră arabă care semnifică rândul de scaune, numărând din față spre spatele vehicululuiLa prima cifra è un numerale arabo e designa la fila dei sedili, contando dalla parte anteriore a quella posteriore del veicolo
Un stat membru poate utiliza un formular diferit de formularul prezentat în secțiunea A-I/‧ a Codului STCW, cu condiția ca cel puțin informațiile necesare să fie furnizate în caractere romane și cifre arabe, ținând seama de variațiile permise conform secțiunii A-IGli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A-I/‧ del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I
Pentru toate inscripționările prevăzute la punctele ‧ și ‧ trebuie utilizate litere latine și cifre arabePer tutte le iscrizioni di cui ai punti ‧ e ‧ si devono usare lettere latine e cifre arabe
în cifre arabeIn cifre arabe
Solicitantul numerotează desenele sau modelele incluse într-un depozit multiplu în ordine, folosind cifre arabeI disegni o modelli contenuti nella domanda multipla sono numerati dal richiedente in ordine progressivo con cifre arabe
Începutul și sfârșitul acestui rând trebuie marcate printr-un simbol care să nu fie nici o cifră arabă, nici o majusculă latină și nici să nu poată fi confundat cu oricare dintre aceste caractereL’inizio e la fine di questa riga devono essere delimitati da un simbolo; quest’ultimo non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse
În cazul în care cererea a fost depusă la serviciul central competent în domeniul proprietății industriale al unui stat membru sau la Oficiul desenelor sau modelelor din Benelux, conform articolului ‧ din Regulamentul (CE) nr. ‧, autoritățile menționate numerotează cu cifre arabe toate paginile cereriiQualora, a norma dell
Cifrele arabe de după litera „C” de la notațiile pentru linia de încărcare maximă de compartimentare pot fi înlocuite cu cifre romane sau cu litere, dacă administrația statului de pavilion consideră acest lucru necesar pentru a se face o distincție față de notațiile internaționale pentru linia de încărcare maximă de compartimentareI numeri arabi che seguono la lettera
Structura, nomenclatura și terminologia posturilor din bilanț și din contul de profit și pierderi care sunt precedate de cifre arabe trebuie adaptate în cazurile în care natura specifică a unei societăți impune acest lucruLA STRUTTURA, LA NOMENCLATURA E LA TERMINOLOGIA DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO PROFITTI E PERDITE PRECEDUTE DA NUMERI ARABI DEVONO ESSERE ADATTATE, QUANDO LA NATURA SPECIFICA DELL
Atunci când cererea este depusă la oficiul central în domeniul proprietății industriale dintr-un stat membru sau la Oficiul mărcilor din Benelux în conformitate cu articolul ‧ din regulament, autoritățile respective numerotează cu cifre arabe toate paginile cereriiQualora, a norma dell
în cifre arabe și cu majuscule, după cazSe necessario, in cifre arabe e lettere maiuscole
Având în vedere instabilitatea economică care a zguduit lumea arabă, această cifră poate continua să crească.A fronte dell'instabilità politica che sta scuotendo il mondo arabo, i prezzi potrebbero schizzare ancora più in alto.
În cazul în care o anumită cerere se referă la un desen sau model care constă într-un tip de caractere tipografice, reprezentarea desenului sau a modelului se compune din succesiunea ansamblului caracterelor alfabetice, majuscule și minuscule, precum și a ansamblului caracterelor numerice în cifre arabe și dintr-un text de cinci rânduri scrise cu tipul de caractere în cauză, literele și caracterele numerice având o dimensiune de ‧ puncte tipograficeQualora la domanda riguardi la registrazione di un disegno o modello costituito da un carattere tipografico, la riproduzione del disegno o modello consiste nella riproduzione di una stringa di tutte le lettere dell
Pentru toate inscripţiile prevăzute la punctele ‧ şi ‧ se utilizează alfabetul latin si cifrele arabePer tutte le iscrizioni di cui ai punti ‧ e ‧ devono essere usate lettere latine e cifre arabe
Trebuie utilizate doar cifrele arabe și majusculele enumerate în nota de subsolUsare solo le cifre arabe e le lettere maiuscole elencate in nota
Prezența unei rafinării majore de petrol pentru petrolul brut din Arabia Saudită este bine cunoscută.È nota la presenza di un'importantissima raffineria che opera sul greggio saudita.
pentru importurile pe teritoriul Comunității de cai înregistrați provenind din Emiratele Arabe Unite, Egipt‧, Iordania, Kuweit, Liban, Libia, Oman, Qatar, Arabia Saudită‧, Siria și de ecvidee înregistrate și ecvidee pentru reproducere și producție din Algeria, Israel, Maroc, Malta, Mauritius, Tunisia”per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Bahrein, Emirati arabi uniti, Egitto, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Oman, Qatar, Arabia Saudita e Siria, nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Algeria, Israele, Marocco, Malta, Maurizio o Tunisia»
Veți continua cu status quo-ul asupra acestor negocieri cu Siria, și ce veți face cu Arabia Saudită?Continuerà a portare avanti lo status quo dei negoziati con la Siria? Come si comporterà con l'Arabia Saudita?
Questa è la pagina 1. Trovato 6674 frasi corrispondenza a frase cifre arabe.Trovato in 3,77 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.