Traduzioni in italiano:

  • sistema di numerazione arabo   

Frasi simili nel dizionario rumeno italiano. (1)

cifră arabă
numero arabo

Frasi di esempio con "cifre arabe", memoria di traduzione

add example
ro Trebuie utilizate doar cifrele arabe și majusculele enumerate în nota de subsol
it Usare solo le cifre arabe e le lettere maiuscole elencate in nota
ro Pentru toate inscripţiile prevăzute la punctele ‧ şi ‧ se utilizează alfabetul latin si cifrele arabe
it Per tutte le iscrizioni di cui ai punti ‧ e ‧ devono essere usate lettere latine e cifre arabe
ro Un stat membru poate utiliza un formular diferit de formularul prezentat în secțiunea A-I/‧ a Codului STCW, cu condiția ca cel puțin informațiile necesare să fie furnizate în caractere latine și cifre arabe, ținând seama de variațiile permise conform secțiunii A-I
it Gli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A-I/‧ del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I
ro Un stat membru poate utiliza un formular diferit de formularul prezentat în secțiunea A-I/‧ a Codului STCW, cu condiția ca cel puțin informațiile necesare să fie furnizate în caractere romane și cifre arabe, ținând seama de variațiile permise conform secțiunii A-I
it Gli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A-I/‧ del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I
ro Primul caracter este o cifră arabă și desemnează rândul de scaune, numărând din față spre spatele vehiculului
it La prima, è una cifra araba e indica la fila di sedili a partire dalla parte anteriore del veicolo
ro Solicitantul numerotează desenele sau modelele incluse într-un depozit multiplu în ordine, folosind cifre arabe
it I disegni o modelli contenuti nella domanda multipla sono numerati dal richiedente in ordine progressivo con cifre arabe
ro Pentru toate inscripționările prevăzute la punctele ‧ și ‧ trebuie utilizate litere latine și cifre arabe
it Per tutte le iscrizioni di cui ai punti ‧ e ‧ si devono usare lettere latine e cifre arabe
ro În cazul în care cererea a fost depusă la serviciul central competent în domeniul proprietății industriale al unui stat membru sau la Oficiul desenelor sau modelelor din Benelux, conform articolului ‧ din Regulamentul (CE) nr. ‧, autoritățile menționate numerotează cu cifre arabe toate paginile cererii
it Qualora, a norma dell
ro Cifrele arabe care urmează după litera „C” la notațiile pentru liniile de încărcare de compartimentare pot fi înlocuite cu cifre romane sau litere, dacă administrația statului de pavilion consideră că acest lucru este necesar pentru a opera o distincție între acestea și notațiile internaționale pentru liniile de încărcare de compartimentare
it I numeri arabi che seguono la ‘C’ nell'indicazione del galleggiamento di compartimentazione possono essere sostituiti da numeri romani o da lettere se l'amministrazione dello Stato di bandiera lo reputa necessaro per distinguere tale indicazione dall'indicazionale del galleggiamento di compartimentazione
ro Atunci când cererea este depusă la oficiul central în domeniul proprietății industriale dintr-un stat membru sau la Oficiul mărcilor din Benelux în conformitate cu articolul ‧ din regulament, autoritățile respective numerotează cu cifre arabe toate paginile cererii
it Qualora, a norma dell
ro Primul este o cifră arabă care semnifică rândul de scaune, numărând din față spre spatele vehiculului
it La prima cifra è un numerale arabo e designa la fila dei sedili, contando dalla parte anteriore a quella posteriore del veicolo
ro în cifre arabe și cu majuscule, după caz
it Se necessario, in cifre arabe e lettere maiuscole
ro Înainte de a începe prelucrarea, producătorul, după ce verifică dacă pulpele corespund caracteristicilor impuse, aplică pe fiecare pulpă un sigiliu metalic ce constă într-o plăcuță circulară din inox pe care apar în relief sigla P.T. și data de începere a prelucrării exprimată prin lună (indicată cu numere romane) și an (indicat prin ultimele două cifre cu numere arabe
it Prima dell’inizio della lavorazione, il produttore, verificata la corrispondenza delle cosce ai requisiti previsti, appone ad ogni coscia un sigillo metallico costituito da una piastrina circolare in acciaio inox, sulla quale compare in rilievo la sigla P.T. e la data di inizio lavorazione espressa con il mese (indicato in numeri romani) e l’anno (indicato con le due ultime cifre in numeri arabi
ro în cifre arabe
it In cifre arabe
ro Structura, nomenclatura și terminologia posturilor din bilanț și din contul de profit și pierderi care sunt precedate de cifre arabe trebuie adaptate în cazurile în care natura specifică a unei societăți impune acest lucru
it LA STRUTTURA, LA NOMENCLATURA E LA TERMINOLOGIA DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO PROFITTI E PERDITE PRECEDUTE DA NUMERI ARABI DEVONO ESSERE ADATTATE, QUANDO LA NATURA SPECIFICA DELL
ro Începutul și sfârșitul acestui rând trebuie marcate printr-un simbol care să nu fie nici o cifră arabă, nici o majusculă latină și nici să nu poată fi confundat cu oricare dintre aceste caractere
it L’inizio e la fine di questa riga devono essere delimitati da un simbolo; quest’ultimo non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse
ro În cazul în care o anumită cerere se referă la un desen sau model care constă într-un tip de caractere tipografice, reprezentarea desenului sau a modelului se compune din succesiunea ansamblului caracterelor alfabetice, majuscule și minuscule, precum și a ansamblului caracterelor numerice în cifre arabe și dintr-un text de cinci rânduri scrise cu tipul de caractere în cauză, literele și caracterele numerice având o dimensiune de ‧ puncte tipografice
it Qualora la domanda riguardi la registrazione di un disegno o modello costituito da un carattere tipografico, la riproduzione del disegno o modello consiste nella riproduzione di una stringa di tutte le lettere dell
ro Primul caracter este o cifră arabă și desemnează rândul de scaune, numărând din fața spre spatele vehiculului
it La prima cifra è un numerale arabo e designa la fila dei sedili, contando dalla parte anteriore a quella posteriore del veicolo
ro Totuși, în acest caz, nu trebuie să existe nicio separare în interiorul oricăreia dintre cele trei părți, iar începutul și sfârșitul fiecărui rând trebuie marcate cu un simbol care să nu fie nici o cifră arabă, nici o majusculă latină și nici să nu poată fi confundat cu oricare dintre aceste caractere
it In tali casi non è tuttavia consentito suddividere una qualsiasi delle tre parti e l’inizio e la fine di ciascuna riga devono essere delimitati da un simbolo che non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse
ro Cifrele arabe de după litera „C” de la notațiile pentru linia de încărcare maximă de compartimentare pot fi înlocuite cu cifre romane sau cu litere, dacă administrația statului de pavilion consideră acest lucru necesar pentru a se face o distincție față de notațiile internaționale pentru linia de încărcare maximă de compartimentare
it I numeri arabi che seguono la lettera
ro Având în vedere instabilitatea economică care a zguduit lumea arabă, această cifră poate continua să crească.
it A fronte dell'instabilità politica che sta scuotendo il mondo arabo, i prezzi potrebbero schizzare ancora più in alto.
ro (CS) Dle președinte, ținând cont de ceea ce se întâmplă în lumea arabă, în Libia, în Egipt, în Tunisia și în alte părți, rigiditatea și imobilitatea regimului iranian este și mai evidentă.
it (CS) Signor Presidente, alla luce di quanto sta accadendo nel mondo arabo, in Libia, Egitto, Tunisia e altrove, la rigidità e l'irremovibilità del regime iraniano è ancora più evidente.
ro În cele din urmă, trebuie să ne consolidăm angajamentul faţă de ţările din Liga Arabă.
it Infine, dobbiamo aumentare il nostro impegno con i paesi della Lega araba.
ro Însă acest lucru nu ar trebui să ne oprească, în calitate de Uniune Europeană, de la a ne lua angajamentul față de Egipt și lumea arabă pentru a sprijini democrația și drepturile omului, și mă aștept ca colega mea, în ciuda părerilor sale diferite despre Europa, să împărtășească această opinie.
it Ma questo non ci dovrebbe impedire, come Unione europea, di impegnarci con l'Egitto e il mondo arabo per sostenere la democrazia e i diritti umani, e mi aspetto che la mia onorevole collega, nonostante il suo punto di vista diverso sull'Europa, condivida questa mia opinione.
Questa è la pagina 1. Trovato 6674 frasi corrispondenza a frase cifre arabe.Trovato in 1,43 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.