Traduzioni in italiano:

  • estratti fogliari   

Frasi di esempio con "wyciąg z liści", memoria di traduzione

add example
pl zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady
it che autorizza la commercializzazione di un estratto della foglia di erba medica (Medicago sativa) quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare conformemente al regolamento (CE) n. ‧/‧ del Parlamento europeo e del Consiglio
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C
it Decisione della Commissione, del ‧ ottobre ‧, che autorizza la commercializzazione di un estratto della foglia di erba medica (Medicago sativa) quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare conformemente al regolamento (CE) n. ‧/‧ del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C ‧]
pl mając na uwadze, że podgatunek Phalacrocorax carbo sinensis (kormoran lądowy) już w ‧ r. skreślono z listy gatunków ptaków podlegających specjalnym środkom ochrony dotyczącym ich naturalnego siedliska (załącznik I do dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), ponieważ podgatunek ten najpóźniej w ‧ r. osiągnął właściwy stan ochrony (Favourable Conservation Status), natomiast podgatunek Phalacrocorax carbo carbo (kormoran atlantycki), który nigdy nie był zagrożony, nawet nie znalazł się na tej liście
it considerando che la sottospecie Phalacrocorax carbo sinensis (cormorano continentale) già nel ‧ è stata depennata dall’elenco delle specie per le quali sono previste misure specifiche di protezione degli habitat (allegato I della direttiva Uccelli), poiché tale sottospecie, al più tardi dal ‧, aveva raggiunto uno stato di conservazione favorevole (Favourable Conservation Status), mentre la sottospecie Phalacrocorax carbo carbo (cormorano atlantico) non è mai stata inserita in tale elenco in quanto non minacciata
pl Na liście znalazło się wiele dużych i ciężkich prezentów składających się z dobrych intencji.
it La lettera elenca molti regali grandi, pesanti e animati dalle migliori intenzioni.
pl W liście z dnia ‧ kwietnia ‧ r. pan Alpha Oumar Konaré, Przewodniczący Komisji UA zwrócił uwagę Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) na fakt, że wobec wyzwania, jakie sytuacja w Darfurze wciąż stawia przed UA i jej partnerami z jednej strony oraz strategicznego wymiaru partnerstwa między UA a UE z drugiej strony, ma on nadzieję, że może liczyć na znaczące poparcie UE i jej Państw Członkowskich dla wysiłków UA oraz wzmocnienia misji AMIS II
it In una lettera del ‧ aprile ‧, Alpha Oumar Konaré, Presidente della Commissione dell'UA, ha comunicato al Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR) che, tenuto conto della sfida che la situazione nel Darfur continua a porre all'UA e ai suoi partner, da un lato, e della dimensione strategica del partenariato tra l'UA e l'Unione europea, dall'altro, sperava di poter contare sul sostegno sostanziale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri agli sforzi dell'UA e al rafforzamento di AMIS II
pl Są one zgodne z trwającymi dyskusjami dotyczącymi uproszczenia i lepszego stanowienia prawnego, które znajdują się bardzo wysoko na liście działań Komisji.
it Sono in linea con le nostre discussioni attualmente in corso sulla semplificazione e sul metodo per legiferare meglio, che rappresentano una strategia della Commissione molto importante in agenda.
pl w stężeniach wynoszących osobno co najmniej ‧,‧ % wag. w przypadku preparatów niewystępujących w postaci gazu przynajmniej jedną substancję, która jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII, lub która została umieszczona na liście sporządzonej zgodnie z art. ‧ ust. ‧ z powodów innych niż określone w lit. a); lub
it in concentrazione individuale pari o superiore allo ‧,‧ % in peso per i preparati non gassosi almeno una sostanza che è persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato ‧ o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo ‧, paragrafo ‧, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); o
pl Sprawa F-‧/‧: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia ‧ lipca ‧ r.- Wybranowski przeciwko Komisji (Służba publiczna- Konkurs otwarty- Nieumieszczenie nazwiska na liście rezerwy administratorów- Ocena z egzaminu ustnego- Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/‧/‧- Uzasadnienie- Uprawnienia komisji konkursowej- Ocena kandydatów
it Causa F-‧/‧: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) ‧ luglio ‧- Wybranowski/Commissione (Funzione pubblica- Concorso generale- Mancata iscrizione nell’elenco di riserva- Valutazione della prova orale- Bando di concorso EPSO/AD/‧/‧- Motivazione- Competenze della commissione esaminatrice- Valutazione dei candidati
pl Grenlandia wprowadza wsparcie budżetowe do sektora rybołówstwa na trzy pozostałe lata obowiązywania Protokołu, zgodnie z podjętymi politycznymi zobowiązaniami w liście Premiera Grenlandii do Przewodniczącego Prodiego z dnia ‧ czerwca ‧ r
it La Groenlandia fornisce un sostegno di bilancio al settore della pesca per i tre anni rimanenti del protocollo, conformemente agli impegni assunti dal primo ministro della Groenlandia nella sua lettera al presidente Prodi del ‧ giugno
pl W październiku i listopadzie (gdy noworodki są karmione przez matki) z powodu niedoboru naturalnej roślinności i wzrostu zapotrzebowania pokarmowego zwierząt stosowane są liście oliwek i susz paszowy (np. koniczyna, siano, kukurydza) w ilości ‧–‧ % paszy, w zależności od roku
it Nei mesi di ottobre e novembre (nel corso dei quali si allattano gli animali appena nati), data la scarsa vegetazione naturale e il maggiore fabbisogno alimentare degli animali vengono utilizzati foglie di ulivo e foraggi essiccati (ad esempio trifoglio, fieno, granturco), in una percentuale dell'ordine del ‧-‧ % a seconda dell'annata
pl Jednak należy podkreślić, że zobowiązania wynikające z art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG stosuje się tak szybko jak to możliwe, najpóźniej w ciągu sześciu lat od przyjęcia wstępnego lub pierwszego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny, w zależności, na której liście po raz pierwszy umieszczono dany teren mający znaczenie dla Wspólnoty
it Va tuttavia sottolineato che gli obblighi risultanti dall'articolo ‧, paragrafo ‧, e dall'articolo ‧, paragrafo ‧, della direttiva ‧/‧/CEE devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall'adozione dell'elenco iniziale o del primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, a seconda dell'elenco in cui un sito di importanza comunitaria è stato inserito per la prima volta
pl Podczas tego pierwszego etapu rośliny zebrane wraz z częścią korzenia oczyszcza się z najbardziej zewnętrznych liści i ewentualnej ziemi pozostającej na korzeniu
it Per questa prima fase le piante raccolte con parte dell'apparato radicale, vengono pulite dalle foglie più esterne e dalla terra eventualmente rimasta aderente alla radice
pl Tak więc, o ile poza sporem pozostaje, że ogłoszenie o konkursie i wpisanie na listę odpowiednich kandydatów nie tworzy prawa do zatrudnienia, to jednak to ogłoszenie i wpisanie powodują ich zdaniem powstanie, po stronie uczestników konkursu i a fortiori osób umieszczonych na liście laureatów, prawa do tego, by być traktowanym zgodnie z ogłoszeniem o konkursie
it Orbene, anche se non si contesta il fatto che un bando di concorso e l'iscrizione su un elenco di candidati idonei non danno diritto all'assunzione, tale bando e tale iscrizione creerebbero tuttavia un diritto a ricevere un trattamento conforme al bando di concorso in capo ai candidati, e, a maggior ragione, in capo agli iscritti su un elenco di candidati idonei
pl Zarząd może wnieść o wszczęcie nowej procedury, jeżeli uzna, że żaden z kandydatów, którzy znaleźli się na pierwszej liście, nie jest odpowiedni
it Il consiglio di amministrazione può richiedere l'organizzazione di una nuova procedura se non ritiene soddisfacente l'idoneità dei candidati inclusi nel primo elenco
pl Wybrani kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej, a w zależności od sytuacji budżetowej mogą otrzymać propozycję pięcioletniego, odnawialnego kontraktu, zgodnie z Warunkami zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L ‧ z ‧ marca ‧ r
it I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e, a seconda delle disponibilità di bilancio, potranno ricevere un'offerta di contratto quinquennale rinnovabile alle condizioni di impiego degli altri agenti delle Comunità europee (GU L ‧ del ‧ marzo
pl Na wniosek Rady, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie wyjaśniające, czy sytuacja w państwie znajdującym się na wspólnej minimalnej liście pozostaje w dalszym ciągu zgodna z załącznikiem II
it Su richiesta del Consiglio, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio se la situazione di un paese incluso nell’elenco comune minimo è ancora conforme all’allegato II
pl Funkcja nagrywania jest dostępna także z poziomu listy odtwarzania. Aby uzyskać dostęp do funkcji nagrywania, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na elemencie na liście odtwarzania i wybrać menu Nagraj
it Funzionalità di masterizzazione si trovano anche nella playlist. Semplicemente fare clic con il tasto destro su un oggetto nella playlist e seguire il menu Masterizza per molteplici opzioni di masterizzazioni
pl W liście z dnia ‧ grudnia ‧ r., Włochy przedłożyły wniosek o zatwierdzenie programu dla farmy Bassan Antonio
it Con lettera del ‧ dicembre ‧, l
pl Po czwarte, całe importowane świeże mięso musi pochodzić z zatwierdzonych rzeźni, które uzyskały zezwolenie i zostały umieszczone na liście uprawnionych w tym konkretnym celu.
it In quarto luogo, tutte le importazioni di carne fresca devono provenire da un macello approvato che sia stato autorizzato ed elencato per tale scopo specifico.
pl DCM charakteryzuje się specyficznymi cechami z punktu widzenia niepożądanych skutków dla zdrowia człowieka i figuruje na liście 33 substancji priorytetowych, sporządzonej na mocy przepisów dyrektywy wodnej.
it Il DCM presenta un profilo unico di effetti negativi sulla salute umana e figura nella lista delle 33 sostanze prioritarie redatta secondo i termini della direttiva sulla qualità delle acque.
pl Roślinność pokrywająca glebę; dla okrywy z liści i gałęzi utworzonej wspólnie przez wierzchołkowe części roślin używaj
it Vegetazione che ricopre il suolo; per la copertura di foglie e rami, formata dalla parte superiore delle piante, usare
pl Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/‧/WE w celu umieszczenia Malediwów na liście krajów, do których decyzja ta ma zastosowanie, w następstwie fal tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu ‧ r. (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
it Decisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ febbraio ‧, che modifica la decisione ‧/‧/CE al fine di aggiungere le Maldive nell’elenco dei paesi inclusi, in seguito allo tsunami che ha investito l’Oceano Indiano nel dicembre ‧ (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
pl Dla gatunków zimozielonych, zaleca się pobieranie próbek zarówno z tegorocznych igieł bądź liści oraz igieł i liści drugorocznych (bieżący
it Nelle specie sempreverdi, si raccomanda di prelevare sia gli aghi o le foglie dell
pl Decyzja Komisji ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiająca kryteria regulujące dokonywanie wpisów do księgi hodowlanej owiec i kóz hodowlanych czystorasowych przewiduje, że stowarzyszenia i organizacje hodowców mogą zadecydować o wpisaniu samców niektórych ras, wyszczególnionych w zamkniętej liście, do Załącznika do księgi hodowlanej
it Secondo la decisione ‧/‧/CEE della Commissione, del ‧ maggio ‧, che determina i criteri d'iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura, le associazioni e le organizzazioni di allevatori possono stabilire che i maschi di determinate razze, indicate in un elenco chiuso, siano iscritti in una sezione supplementare del libro genealogico
Questa è la pagina 1. Trovato 952405 frasi corrispondenza a frase wyciąg z liści.Trovato in 108,81 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.