Traduzioni in italiano:

  • estratti fogliari   

Frasi di esempio con "wyciąg z liści", memoria di traduzione

add example
Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr CDecisione della Commissione, del ‧ ottobre ‧, che autorizza la commercializzazione di un estratto della foglia di erba medica (Medicago sativa) quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare conformemente al regolamento (CE) n. ‧/‧ del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C ‧]
zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Radyche autorizza la commercializzazione di un estratto della foglia di erba medica (Medicago sativa) quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare conformemente al regolamento (CE) n. ‧/‧ del Parlamento europeo e del Consiglio
jeżeli chodzi o uzasadnienie, które ma zostać dostarczone, wyraża wątpliwość, czy wniosek Komisji lub tekst Rady spełnia wymogi wyroku we wspomnianej powyżej sprawie Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie i Komisji, które dotyczyły obowiązku przekazania informacji o powodach, na podstawie których w tych przypadkach nazwisko osoby lub nazwa podmiotu znalazły się na liście, ze szczególnym uwzględnieniem prawa danych osób lub podmiotów do otrzymania informacji o dowodach przeciwko nimsi chiede, in relazione alle motivazioni da fornire, se la proposta della Commissione o il testo del Consiglio rispettino le prescrizioni indicate dalla sentenza relativa alla suddetta causa Kadi e Al Barakaat International Foundation contro Consiglio e Commissione, che menziona l'obbligo di comunicare i motivi sulla cui base, in tali casi, il nome di una persona o di un'entità viene iscritto nella lista, tenendo in particolare considerazione il diritto delle persone e delle entità interessate a essere informate delle prove contro di loro
Wybrani kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej i mogą otrzymać propozycje zadań tymczasowych, do realizacji w okresie od ‧ miesięcy do ‧ lat na podstawie umowy o pracę w charakterze agenta kontraktowego, zgodnie z Warunkami zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧) i ogólnymi przepisami wprowadzającymi procedury regulujące zatrudnianie i wykorzystanie pracowników kontraktowych w Agencji (The Agency's general implementing provisions on the procedures governing the engagement and the use of contract staff at the AgencyI candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e potranno ricevere un'offerta di assegnazione temporanea di durata variabile da ‧ mesi a ‧ anni con contratto per agente contrattuale conformemente alle condizioni di impiego degli altri agenti delle Comunità europee (GU L ‧ del ‧.‧.‧) e alle disposizioni generali di attuazione relative alle procedure che disciplinano l'assunzione e l'utilizzo di agenti contrattuali presso l'Agenzia
Wybrani kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej, i w zależności od sytuacji budżetowej, mogą otrzymać propozycję pięcioletniego, odnawialnego kontraktu, zgodnie z Warunkami zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L ‧ zI candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e, a seconda della disponibilità di bilancio, potranno ricevere un'offerta di contratto quinquennale rinnovabile alle condizioni di impiego degli altri agenti delle Comunità europee (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L ‧ del
Próbka musi zawierać równe ilości liści z zewnętrznej części beli, liści ze środkowej części beli oraz liści z miejsca pośredniegoOccorre prelevare un numero uguale di foglie esterne, di foglie interne e di foglie mediane
Sprawy połączone C-‧/‧ P i C-‧/‧ P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ lipca ‧ r.- American Clothing Associates SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie- Własność intelektualna- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Wspólnotowy znak towarowy- Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej- Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego- Znaki towarowe (fabryczne lub handlowe) identyczne z godłem państwowym lub doń podobne- Przedstawienie liścia klonu- Zastosowanie do znaków usługowychCausa C-‧/‧ P e C-‧/‧ P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) ‧ luglio ‧- American Clothing Associates SA e Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione- Proprietà intellettuale- Regolamento (CE) n. ‧/‧- Marchio comunitario- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale- Impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio- Marchi di fabbrica o di commercio identici o simili ad un emblema di Stato- Rappresentazione di una foglia d’acero- Applicabilità ai marchi di servizi]
znajdzie się w jednym z państw umieszczonych na liście, o której mowa w art. ‧ ustè situato in uno dei paesi figuranti nell
Z tego względu pracodawcy i/lub grantodawcy powinni opracowywać strategie, praktyki oraz procedury zapewniające naukowcom, w tym naukowcom na początkowym etapie kariery, konieczne warunki ramowe, tak aby mogli oni korzystać z prawa do uznania oraz wymienienia na liście i/lub cytowania, w kontekście rzeczywistego wkładu, jaki wnoszą, jako współautorzy prac, patentów itp. lub z prawa do publikacji swoich wyników badań niezależnie od swoich opiekunówI datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero pertanto elaborare strategie, pratiche e procedure per fornire ai ricercatori, ivi compresi quelli all’inizio di carriera, le condizioni di base necessarie perché possano godere del diritto di essere riconosciuti ed elencati e/o citati, nell'ambito delle loro collaborazioni, come coautori di pubblicazioni, brevetti, ecc. e di pubblicare i loro risultati in modo autonomo dai loro supervisori
W liście z dnia ‧ grudnia ‧ r. (nr dok.: ‧-‧ D) Urząd poprosił o dodatkowe informacje i wyjaśnienia, w szczególności dotyczące zasad kumulacji zawartych w programie będącym przedmiotem powiadomieniaCon lettera datata ‧ dicembre ‧ (Doc. n. ‧-‧ D), l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari e chiarimenti, in particolare relativi alle disposizioni del regime notificato in materia di cumulo
Mam zaszczyt potwierdzić, że rządy państw AKP określonych w Pańskim liście zgodziły się z jego treściąMi pregio confermarLe che i governi degli Stati ACP menzionati nella Sua lettera sono d
Aby panel znów był widoczny przesuń mysz w miejsce określone przez wartość w polu listy rozwijanej Przywołaj jeśli kursor dotknie Można to zmienić wybierając jedną z wartości na liściePer ripristinare il pannello, sposta semplicemente il cursore del mouse nella posizione dello schermo specificata nel menu a tendina Alza quando il puntatore tocca:. Puoi modificare questo valore selezionando una delle scelte fornite nel menu
rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustalające normy jakości świeżych kwiatów ciętych i świeżych liści ozdobnychregolamento (CEE) n. ‧/‧ del Consiglio, del ‧ marzo ‧, relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco
układ, oddzielny zespół lub część spełnia wymogi techniczne odpowiedniej odrębnej dyrektywy i jest według opisu producenta zgodna z danymi w przewidzianymi w liście przedstawionej w załączniku Iil sistema, l
Aby usunąć wyrażenie należy wybrać z listy po lewej stronie okna dialogowego grupę wyrażeń. Na liście wyrażeń po prawej stronie okna dialogowego zostaną wyświetlone wszystkie wyrażenia należące do wybranej grupyPer eliminare un' espressione, fai clic sul gruppo nell' elenco nella parte sinistra della finestra. Ciò ti mostrerà un elenco di espressioni che appartengono a quel gruppo nella casella a destra denominata Espressioni
Pomimo że z czasem mogą zachodzić zmiany na liście pięciu największych banków, KBC zobowiązane są do przekazywania tylko udziału pięciu największych instytucji kredytowych w danym okresie (na koniec grudnia roku sprawozdawczegoSebbene la composizione delle cinque maggiori banche possa cambiare nel corso del tempo, le BCN devono fornire solamente le quote dei cinque maggiori EC in un momento preciso (fine dicembre dell’anno di riferimento
osoby pracujące dla firmy w domu, jeżeli istnieje wyraźne porozumienie, zgodnie z którym taka osoba otrzymuje wynagrodzenie na podstawie wykonanej pracy i jest uwzględniona na liście płaci lavoratori a domicilio, se esiste un accordo esplicito in forza del quale essi sono retribuiti sulla base del lavoro prestato e se sono annoverati tra i dipendenti
Możesz przenieść obiekt w inne miejsce na liście albo za pomocą techniki przeciągnij i upuść, albo korzystając z metody wytnij i wklej. Kolejność w jakiej obiekty są wyświetlane w Edytorze zakładek jest analogiczna z kolejnością w jakiej są wyświetlane w menu Zakładki. Polecenie Folder Wstaw separator może być wykorzystane do wstawienia linii separatora w dowolnym miejscu listyPuoi spostare una voce ad una posizione diversa della lista usando il normale trascinamento, od il metodo del Taglia ed Incolla. L' ordine in cui le voci appaiono nell ' Editor dei segnalibri è lo stesso in cui appariranno nel menu Segnalibri. La scelta del menu Inserisci Inserisci separatore può essere usata per inserire linee di separazione nella lista quando serve
Pomoc należy wypłacać za ilości liści tytoniu dostarczane przez producentów do pierwszych przetwórców, z zastrzeżeniem, że spełniają one minimalne wymogi w zakresie jakościIl versamento dell’aiuto per il quantitativo di tabacco in foglia consegnato dall’agricoltore all’impresa di prima trasformazione deve essere subordinato al rispetto di determinati requisiti qualitativi minimi
W rezultacie rokowań między Wspólnotą Europejską (WE) a Nową Zelandią na mocy artykułu ‧ GATT z ‧ roku w celu zmiany kontyngentu taryfowego WTO na masło pochodzące z Nowej Zelandii, przewidzianego na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu GATT z ‧ roku (GATT ‧), WE zgadza się na konkluzje wskazane poniżejin seguito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e la Nuova Zelanda a norma dell’articolo ‧ del GATT ‧ per la modifica del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese previsto nell’elenco CXL della CE allegato all’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ‧ (GATT ‧), la CE approva le conclusioni riportate di seguito
w efekcie tego stwierdzenia nieważności przeprowadzenie nowej analizy porównawczej wyników w pracy skarżącego i innych kandydatów w ramach postępowania w sprawie awansów za ‧ r. i przyznanie skarżącemu awansu do grupy AST‧/C ze skutkiem wstecznym od dnia ‧ stycznia ‧ r. wraz z odsetkami za zaległe wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansowania naliczanymi od dnia ‧ stycznia ‧ r. powiększonymi o dwa punkty procentowe bez wywoływania ujemnych skutków wobec innych urzędników, którzy otrzymali awans i których nazwiska znajdują się na liście opublikowanej w dniu ‧ listopada ‧ rin conseguenza di tale annullamento, procedere ad un nuovo esame comparativo dei meriti del ricorrente e degli altri candidati a titolo dell'esercizio di promozione ‧ e concedere al ricorrente la promozione al grado AST‧/C con efficacia retroattiva al ‧o gennaio ‧, nonché il pagamento degli interessi sui conguagli di retribuzione al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, a decorrere dal ‧o gennaio ‧, maggiorato di due punti, senza tuttavia rimettere in discussione la promozione degli altri funzionari promossi, i cui nomi figurano sull'elenco pubblicato il ‧ novembre
W takich przypadkach w lotniczym liście przewozowym odnoszącym się do przesyłki wyszczególnionej w manifeście znajduje się opis towarów zgodny z ich zwyczajową nazwą handlową, zawierający wszystkie informacje potrzebne do ustalenia ich tożsamościIn questo caso le lettere di vettura aeree concernenti le spedizioni indicate nel manifesto devono contenere la denominazione commerciale abituale delle merci con le indicazioni necessarie alla loro identificazione
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIVvisto il regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio, del ‧ giugno ‧, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo ‧ del GATT
Na liście tej nie znalazła się ani jedna szkoła wyższa z państw z grupy kontrolnejNon vi figura invece nessun paese del gruppo di controllo
Państwa Członkowskie zapewniają, że osoby na które nałożono wymóg sporządzania list osób mających dostęp do informacji wewnętrznych podejmują środki konieczne do zapewnienia, że jakakolwiek osoba umieszczona na takiej liście, mająca dostęp do informacji wewnętrznych zna związane z tym obowiązki nałożone przez przepisy ustawowe i wykonawcze oraz jest świadoma sankcji grożących za niewłaściwe wykorzystanie lub nieprawidłowy obieg takich informacjiGli Stati membri provvedono affinché le persone incaricate di istituire un registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate adottino le misure necessarie affinché le persone iscritte in detto registro che abbiano accesso a informazioni privilegiate riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni
Questa è la pagina 1. Trovato 952405 frasi corrispondenza a frase wyciąg z liści.Trovato in 107,486 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.