Traduzioni in italiano:

  • estratti fogliari   

Frasi di esempio con "wyciąg z liści", memoria di traduzione

add example
pl zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady
it che autorizza la commercializzazione di un estratto della foglia di erba medica (Medicago sativa) quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare conformemente al regolamento (CE) n. ‧/‧ del Parlamento europeo e del Consiglio
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C
it Decisione della Commissione, del ‧ ottobre ‧, che autorizza la commercializzazione di un estratto della foglia di erba medica (Medicago sativa) quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare conformemente al regolamento (CE) n. ‧/‧ del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C ‧]
pl W takim przypadku po zakończeniu okresu realizacyjnego, minimalny dostęp dla produktów wydzielonych zostanie utrzymany na poziomie ‧ procent odpowiedniej konsumpcji krajowej z okresu bazowego, wskazanej w liście koncesyjnej danego Członka
it In tal caso, dopo la fine del periodo di attuazione, le possibilità minime di accesso per i prodotti designati sono mantenute nell
pl Prezydencja potwierdziła zasady wsparcia wojskowego udzielanego MONUC przez UE w liście z dnia ‧ marca ‧ r
it In una lettera del ‧ marzo ‧ la presidenza ha ribadito i principi per il sostegno militare dell’UE alla MONUC
pl Dzięki działaniom OECD i Komisji wiele rajów podatkowych zgodziło się ostatnio współpracować w walce z uchylaniem się od płacenia podatków, znosząc lub ograniczając tajemnicę bankową, tak że żaden kraj nie figuruje już na czarnej liście
it Grazie all'azione dell'OCSE e della Commissione, negli ultimi tempi molti paradisi hanno accettato di collaborare alla lotta contro l'evasione fiscale, con l'abolizione o l'attenuazione del segreto bancario, tanto che nessun paese figura più nella lista nera
pl Koszty transportu muszą być podane w liście przewozowym lub w równoważnym dokumencie, gdzie są uzależnione od długości trasy transportu w granicach państwa, wagi i rodzaju towarów oraz od opłat przewozowych i innych opłat, które mogą łączyć się z faktycznym transportem
it I costi di trasporto devono essere specificati su una lettera di vettura o su un documento equivalente in funzione della distanza di trasporto all’interno delle frontiere nazionali, del peso e del tipo di merci, così come delle spese di trasporto e di altri costi imputabili al trasporto effettivo
pl DCM charakteryzuje się specyficznymi cechami z punktu widzenia niepożądanych skutków dla zdrowia człowieka i figuruje na liście 33 substancji priorytetowych, sporządzonej na mocy przepisów dyrektywy wodnej.
it Il DCM presenta un profilo unico di effetti negativi sulla salute umana e figura nella lista delle 33 sostanze prioritarie redatta secondo i termini della direttiva sulla qualità delle acque.
pl Każdy Członek zobowiązuje się nie udzielać kredytów eksportowych inaczej niż zgodnie z niniejszym Porozumieniem i z zobowiązaniami wyszczególnionymi w liście koncesyjnej tego Członka
it I singoli membri si impegnano a fornire sovvenzioni all
pl w przypadku gdy substancja znajduje się na liście sporządzonej zgodnie z art. ‧ ust. ‧ z powodów innych niż określone w lit. a) i b
it quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo ‧, paragrafo ‧, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b
pl układ, oddzielny zespół lub część spełnia wymogi techniczne odpowiedniej odrębnej dyrektywy i jest według opisu producenta zgodna z danymi w przewidzianymi w liście przedstawionej w załączniku I
it il sistema, l
pl Jednak w przypadku gdy na liście zamieszczonej w załączniku ‧ zasada określająca maksymalną wartość dla wszystkich materiałów niepochodzących wykorzystanych w produkcji zostanie zastosowana do określania statusu pochodzenia produktu końcowego, łączna wartość materiałów niepochodzących wykorzystanych na terytorium zainteresowanej strony, wraz z całkowitą wartością dodaną uzyskaną poza granicami Wspólnoty lub Czarnogóry zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, nie powinna przekroczyć podanej wartości procentowej
it Tuttavia, se all'elenco dell'allegato ‧ si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o del Montenegro con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata
pl Wybrani kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej i w zależności od sytuacji budżetowej mogą otrzymać propozycję pięcioletniego, odnawialnego kontraktu zgodnie z Warunkami zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L ‧ z
it I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e, a seconda della disponibilità di bilancio, potranno ricevere un'offerta di contratto quinquennale rinnovabile alle condizioni di impiego degli altri agenti delle Comunità europee (GU L ‧ del
pl Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/‧/WE w celu umieszczenia Malediwów na liście krajów, do których decyzja ta ma zastosowanie, w następstwie fal tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu ‧ r. (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
it Decisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ febbraio ‧, che modifica la decisione ‧/‧/CE al fine di aggiungere le Maldive nell’elenco dei paesi inclusi, in seguito allo tsunami che ha investito l’Oceano Indiano nel dicembre ‧ (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
pl Jak stwierdzono w liście Ministerstwa Spraw Zagranicznych rządu Indonezji z dnia ‧ września ‧ r., wraz z załącznikami, w sprawie zadań, statutu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej w Acehu (AMM) i jej personelu, oraz w odpowiedzi Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela z dnia ‧ października ‧ r., to porozumienie w formie wymiany listów może zostać przedłużone na kolejny okres do sześciu miesięcy za obopólną zgodą
it Come stabilito nella lettera del ‧ settembre ‧ e relativi allegati del ministero degli Affari esteri del governo dell'Indonesia relativa ai compiti, allo status, ai privilegi e alle immunità della missione di vigilanza in Aceh (AMM) e del suo personale, e nella risposta del segretario generale/alto rappresentante del ‧ ottobre ‧, il suddetto accordo in forma di scambio di lettere può essere prorogato di comune accordo per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi
pl Jeśli chodzi o finansowanie inwestycji jeszcze znajdujących się na liście z funduszy udostępnionych przez PROW dla Regionu Veneto ‧-‧ (‧ przedsiębiorstw figurujących na liście złożyło wniosek w ramach wymienionego PROW, patrz pkt ‧), właściwe organy zapewniły, że będą one możliwe do sfinansowania o ile spełniają wszystkie wymagania wspomnianego PROW, wśród których znajduje się i to, że nie rozpoczęto działań, względem których złożono wniosek o finansowanie
it Per quanto concerne il finanziamento degli investimenti ancora in lista con i fondi messi a disposizione dal PSR per la Regione Veneto ‧-‧ (‧ aziende presenti in lista hanno fatto domanda nell’ambito di detto PRS, v. punto ‧) le autorità competenti hanno affermato che essi saranno finanziabili nella misura in cui rispondono a tutti i requisiti richiesti dal PSR citato, tra i quali quello di non aver dato inizio ai lavori per i quali il finanziamento è richiesto
pl Pozostałych kandydatów z listy umieszcza się na liście rezerwowej
it I candidati esclusi saranno inseriti in un elenco di riserva
pl Na zakończenie dodam, że z uwagi na specyficzny charakter produktów farmaceutycznych podzielam pogląd, że nie należy ich uwzględniać na tej liście.
it Infine, a causa della natura dei prodotti farmaceutici, sono d'accordo nel ritenere che non dovrebbero essere inclusi nell'elenco.
pl Herbata (czarna herbata uzyskana z liści camellia sinensis
it Tè (tè nero prodotto da foglie di Camellia sinensis
pl mając na uwadze, że w swoim orzecznictwie Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich podkreśla, że kontrola sądowa jest tym bardziej niezbędna, ponieważ stanowi jedyne zabezpieczenie proceduralne, gwarantujące równowagę między potrzebą zwalczania międzynarodowego terroryzmu a ochroną praw podstawowych; mając na uwadze, że wcześniejsze wyroki Sądu Pierwszej Instancji (sprawy połączone T-‧/‧, T-‧/‧ i T-‧/‧ Sison przeciwko Radzie utrzymały w mocy trzy kolejne decyzje Rady odmawiające prawnikom Jose Marii Sisona dostępu do dokumentów leżących u podstaw decyzji Rady o umieszczeniu jego nazwiska na liście osób podlegających szczególnym środkom ograniczającym zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
it considerando che la giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee mette in evidenza che il controllo giurisdizionale è tanto più imperativo in quanto costituisce la sola garanzia procedurale in grado di assicurare un giusto equilibrio tra la necessità di combattere il terrorismo internazionale e la protezione dei diritti fondamentali; considerando che precedenti sentenze del Tribunale di primo grado (cause riunite T-‧/‧, T-‧/‧ e T-‧/‧, Sison contro Consiglio hanno confermato tre successive decisioni del Consiglio di negare agli avvocati di Jose Maria Sison l'accesso ai documenti alla base della decisione del Consiglio di includerlo nella lista delle persone soggette a misure restrittive specifiche, a norma dell'articolo ‧, paragrafo ‧, del regolamento (CE) n
pl wzywa Komisję, aby wyjaśniła swoje stanowisko w sprawie deklarowanego celu UE, jakim jest ograniczanie istniejących rajów podatkowych; przypomina w związku z tym, że ‧ z ‧ państw CARIFORUM będących sygnatariuszami umowy o partnerstwie gospodarczym figuruje na liście rajów podatkowych sporządzonej przez OECD oraz że umowa o partnerstwie gospodarczym z państwami CARIFORUM przewiduje liberalizację rachunków bieżących wszystkich obywateli (art. ‧), liberalizację rachunków kapitałowych inwestorów (art. ‧) oraz praktycznie nieograniczoną działalność transgraniczną w zakresie usług finansowych, w tym funkcjonowanie usług powierniczych oraz pozagiełdowych instrumentów pochodnych (art. ‧, B
it invita la Commissione a chiarire la sua posizione in merito all'obiettivo dichiarato dell'Unione europea di scoraggiare gli esistenti paradisi fiscali; ricorda a questo proposito che otto dei quattordici Stati Cariforum firmatari dell'accordo di partenariato economico sono elencati dall'OCSE quali paradisi fiscali e che l'accordo di partenariato economico Cariforum prevede la liberalizzazione dei conti correnti per tutti i residenti (articolo ‧), la liberalizzazione in conto capitale per gli investitori (articolo ‧) e un'attività transfrontaliera quasi illimitata dei servizi finanziari, compresa la trattazione di strumenti derivati fiduciari e fuori borsa (articolo ‧, B
pl Drugim krokiem jest podjęcie przez Radę Prezesów decyzji o uwzględnieniu we wspólnej liście kredytów bankowych ze wszystkich krajów obszaru euro
it Nell' ambito della seconda fase della transizione alla lista unica, il Consiglio direttivo ha ora approvato, in linea di principio, l' inclusione dei prestiti bancari di tutti i paesi dell' area dell' euro
pl W liście z września ‧ r. władze islandzkie stwierdziły, że
it Nella lettera del settembre ‧, le autorità islandesi hanno affermato quanto segue
pl Zgodnie ze specyfikacją produktu użycie ziół i przypraw nie zmienia charakterystycznych i rozpoznawalnych czynników smakowych i zapachowych słoniny Valle d'Aosta Lard d'Arnad, którymi są rozmaryn, czosnek, szałwia i liście laurowe, te ostatnie muszą jednak zawsze dominować w produkcie
it L’utilizzo di erbe e spezie, così come previsto dal disciplinare di produzione, non altera i marcatori gustativi e olfattivi caratteristici e riconoscibili del Valle d’Aosta Lard d’Arnad ovvero rosmarino, aglio, salvia e lauro, poiché questi devono essere sempre predominati
pl Ser Banon charakteryzuje się dwoma cechami: jest to ser związany z szybkim procesem koagulacji, po dodaniu podpuszczki i owinięty w brunatne liście kasztanowca
it Il Banon presenta una duplice originalità in quanto è un formaggio a coagulazione rapida (del tipo coagulazione presamica) ed è avvolto in foglie di castagno
pl W liście z dnia ‧ września ‧ r. państwa AKP wyraziły zgodę na przystąpienie Burkina Faso do wyżej wymienionego Protokołu
it Con lettera del ‧ settembre ‧, gli Stati ACP hanno comunicato il loro consenso all'adesione del Burkina Faso al protocollo in questione
Questa è la pagina 1. Trovato 952405 frasi corrispondenza a frase wyciąg z liści.Trovato in 81,489 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.