Traduzioni in italiano:

  • estratti fogliari   

Frasi di esempio con "wyciąg z liści", memoria di traduzione

add example
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C
it Decisione della Commissione, del ‧ ottobre ‧, che autorizza la commercializzazione di un estratto della foglia di erba medica (Medicago sativa) quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare conformemente al regolamento (CE) n. ‧/‧ del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C ‧]
pl zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady
it che autorizza la commercializzazione di un estratto della foglia di erba medica (Medicago sativa) quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare conformemente al regolamento (CE) n. ‧/‧ del Parlamento europeo e del Consiglio
pl Z nieco innej perspektywy, uwzględniając podniesioną rangę przypisywaną wynikom kontroli na ziemi przeprowadzanych w ramach Programu SAFA jako istotnemu kryterium rozpatrywanemu przez Komisję przy podejmowaniu przez nią decyzji w sprawie umieszczania przewoźników na wspólnotowej czarnej liście, uznano również za niezbędne wprowadzenie poprawek do wspomnianego załącznika w celu nadania mocy prawnej (i zapewnienia wykonalności) kluczowym elementom leżącym u podstaw procedur odnoszących się do zharmonizowanego przeprowadzania kontroli na ziemi i przedstawiania z nich sprawozdań przez państwa członkowskie
it Inoltre, tenuto conto della sempre maggiore importanza attribuita dalla Commissione ai risultati delle ispezioni a terra condotte nell'ambito del programma SAFA al momento di stabilire quali vettori inserire nella lista nera comunitaria, si è ritenuto necessario modificare detto allegato per conferire valore giuridico (ed esecutività) agli elementi fondamentali su cui si fondano le procedure per l'effettuazione armonizzata delle ispezioni a terra e la compilazione delle relative relazioni da parte degli Stati membri
pl w rezultacie tego stwierdzenia nieważności przeprowadzenie nowego porównania osiągnięć skarżącego z osiągnięciami innych kandydatów w ramach postępowania w sprawie awansu za rok ‧ i przyznanie skarżącemu awansu do grupy zaszeregowania AD‧ ze skutkiem wstecznym od dnia ‧ marca ‧ r. oraz zasądzenie odsetek od zaległych kwot wynagrodzenia według stopy ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania, począwszy od dnia ‧ marca ‧ r., podwyższonej o dwa punkty, jednakże bez kwestionowania awansu innych awansowanych urzędników, których nazwiska widnieją na liście ogłoszonej w dniu ‧ listopada ‧ r
it in conseguenza di tale annullamento, procedere ad un nuovo esame comparativo dei meriti del ricorrente e dei meriti degli altri candidati a titolo dell'esercizio di promozione ‧ e riconoscere al ricorrente la promozione al grado AD‧ con efficacia retroattiva al ‧o marzo ‧, nonché il pagamento degli interessi sugli arretrati di retribuzione al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, a partire dal ‧o marzo ‧, maggiorato di due punti, senza comunque rimettere in discussione la promozione degli altri funzionari promossi, i cui nomi figurano sull'elenco pubblicato il ‧ novembre
pl Herbata (czarna herbata uzyskana z liści camellia sinensis
it Tè (tè nero prodotto da foglie di Camellia sinensis
pl W liście z dnia ‧ września ‧ r. Włochy przedłożyły wniosek o zatwierdzenie uruchomienia tego programu dla hodowli Incubattoio Ittico de Valle w regionie Piemont
it Con lettera in data ‧ settembre ‧, l
pl zintensyfikowały badania nad wykorzystaniem roślin, które są obecnie nielegalne lub występują w szarej strefie, takich jak konopie, opium czy liście koki, w celach związanych z medycyną, bezpieczeństwem żywności, zrównoważonym rolnictwem, produkcją alternatywnych źródeł energii, zastępowaniem produktów na bazie drewna lub oleju oraz w innych pożytecznych celach
it di sviluppare la ricerca sull'uso di talune piante che attualmente sono illegali o che si trovano in una zona grigia, come la canapa indiana, l'oppio o le foglie di coca, per uso medico, per la sicurezza alimentare, l'agricoltura sostenibile, la costituzione di fonti di energia alternativa, la sostituzione di prodotti a base di legno o di petrolio e altri scopi benefici
pl Bazylia przeznaczona do przetworzenia w zakładzie rzemieślniczym i/lub przemysłowym składa się z porcji całych roślin, posiadających najwyżej cztery pary liści
it Il basilico destinato alla trasformazione artigianale e/o industriale è costituito da porzioni di piante integre con massimo ‧ coppie di foglie vere
pl niniejszy Traktat nie ma zastosowania do krajów i terytoriów zamorskich utrzymujących szczególne stosunki ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które nie są umieszczone na liście w załączniku ‧ do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
it il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco riportato nell'allegato ‧ del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
pl W ocenie konkurencji Komisja uwzględnia jednak istnienie poszczególnych segmentów rynku, na których dostawcy podsystemów i główni wykonawcy napotykają różne ograniczenia wynikające z amerykańskich przepisów eksportowych (Export Administration Regulations, EAR) oraz Międzynarodowych Przepisów w zakresie Obrotu Bronią (ITAR), które uniemożliwiają dostawcom ze Stanów Zjednoczonych uczestnictwo w przetargach na dostawy satelitów i podsystemów satelitarnych dla operatorów działających w niektórych krajach znajdujących się na czarnej liście
it Tuttavia, nel valutare l'operazione sotto il profilo della concorrenza, la Commissione tiene conto del fatto che in vari comparti i fornitori di sottosistemi e i principali appaltatori sono soggetti a diversi vincoli dalla normativa statunitense in materia di esportazione (EAR, Export Administration Regulations) e della normativa statunitense sul traffico internazionale di armi (ITAR, International Traffic in Arms Regulations), che vietano ai fornitori statunitensi di partecipare ad appalti di satelliti e di sottosistemi satellitari indetti da operatori di determinati paesi messi al bando
pl Chciałbym zwrócić uwagę kolegom z grupy EPP, że dwa głosowania powinny być na "plus” na naszej liście do głosowania - dlatego "plus” w dwóch następnych głosowaniach.
it Desidero far presente ai colleghi del PPE che il voto sulle due votazioni separate dovrebbe essere un "più” nella nostra lista di voto - quindi un "più” per le due votazioni separate sulle quali voteremo adesso.
pl Publikacja w Dzienniku Urzędowym Regionu uchwały dotyczącej zatwierdzenia wyżej wymienionej listy kandydatów była równoznaczna, w opinii władz włoskich (zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów, z powiadomieniem przez administrację publiczną zainteresowanych o dopuszczeniu wniosków o finansowanie przedstawionych projektów, co, według tych samych władz, powodowało, że przedsiębiorstwa znajdujące się na liście kandydatów dopuszczonych miały prawo spodziewać się przyznania pomocy
it La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione della summenzionata graduatoria valeva, a parere delle autorità italiane (a norma della legge sulla pubblicità degli atti quale comunicazione della pubblica amministrazione agli interessati dell’avvenuta accettazione della domanda di finanziamento per i progetti presentati, il che, secondo le stesse autorità faceva sorgere nelle imprese figuranti nella graduatoria una legittima aspettativa quanto alla concessione dell’aiuto
pl Komisja powinna wprowadzić zmiany w liście w załączniku I lub stawce dodatkowego cła przywozowego, tak aby skutek dodatkowego cła na przywóz ze Stanów Zjednoczonych wybranych produktów, w skali roku, odpowiadał wartości handlu nieprzekraczającej kwoty zniweczenia lub naruszenia korzyści
it La Commissione dovrebbe modificare l'elenco di cui all'allegato I oppure l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione, secondo modalità atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti in questione originari degli Stati Uniti rappresenti in un anno un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio
pl Komisarz De Gucht sam poruszył te kwestie z liście do prezydenta Museveniego w listopadzie ubiegłego roku.
it Il commissario De Gucht ha personalmente manifestato tali preoccupazioni in una lettera al presidente Museveni, lo scorso novembre.
pl Oliwkom można nadawać aromat przy użyciu ziół z regionu (oregano, tymianku, liści laurowych, czosnku, selera i czerwonej papryki
it Le olive possono essere aromatizzate con erbe aromatiche locali (origano, timo, capperi, foglie di alloro, aglio, sedano e paprica
pl Mechanizm nie ma zastosowania w przypadku, gdy państwo trzecie znajdujące się na liście negatywnej utrzymuje lub wprowadza obowiązek posiadania wiz tylko wobec obywateli co najmniej jednego z państw członkowskich lub gdy państwo trzecie stosuje odmienne warunki wobec obywateli różnych państw członkowskich.
it Il meccanismo non viene applicato nel caso in cui un paese terzo dell'elenco negativo mantenga o imponga l'obbligo di visto soltanto ai cittadini di uno o più paesi membri o quando il paese terzo applica condizioni diverse ai cittadini di Stati membri differenti.
pl uwzględniając decyzję Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii zgodnie z art. ‧ GATT z ‧ r. w sprawie zmiany koncesji odnoszących się do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z ‧ r., w szczególności jej art
it vista la decisione del Consiglio, del ‧ dicembre ‧, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia, ai sensi dell’articolo ‧ del GATT ‧, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT ‧, in particolare l’articolo
pl Wyszukiwanie odbywa się poprzez przejrzenie katalogów umieszczonych na liście Przeszukaj katalogu w poszukiwaniu plików. so zawierających kod wtyczki. Sprawdzany jest każdy taki plik, aby określić, jaki typ MIME wtyczka obsługuje. Następnie tworzony jest plik definicji typu MIME dla & kde; w katalogu użytkownika ~/. kde/share/mimelnk tak, aby umożliwić programom korzystanie z nich
it La ricerca è fatta guardando nelle cartelle elencate nella lista Cartelle di ricerca se ci sono file. so contenenti codice plugin. La ricerca esamina ogni file incontrato di questo tipo per vedere che tipo MIME supporta il plugin. Dopodiché crea una definizione di tipo MIME per & kde; nella cartella utente ~/. kde/share/mimelnk per avvertire le altre applicazioni della presenza di questo plugin
pl Przy rozpoczęciu zbiorów producent bierze pod uwagę wizualną ocenę dojrzałości (żółknięcie liści, mięknięcie szyjki) powiązaną ze stosunkiem masy bulw do masy liści
it Per decidere sulla data di inizio della raccolta, il produttore tiene conto dei criteri visivi di maturazione (ingiallimento del fogliame, rammollimento del colletto) nonché del rapporto peso dei bulbi/peso delle foglie
pl Stwierdzenie nieważności ogłoszenia o konkursach otwartych OHIM/AD/‧/‧ i OHIM/AST/‧/‧ w zakresie, w jakim ogłoszenia te pozbawiają skarżących jakiejkolwiek szansy na znalezienie się na liście rezerwowej, a skarżący ci są przy tym zobowiązani do uczestniczenia w tych konkursach w związku z klauzulą o rozwiązaniu umowy bezprawnie zawartej w tym celu w ich umowach o pracę na czas nieokreślony
it Da una parte, annullamento dei bandi di concorsi generali UAMI/AD/‧/‧ e UAMI/AST/‧/‧ nella misura in cui questi bandi privano i ricorrenti di ogni possibilità di essere inseriti nella lista di riserva, pur essendovi obbligati a partecipare per effetto della clausola di risoluzione inserita illegalmente a tal fine nei loro contratti a tempo indeterminato
pl Artykuł ‧ UR ‧/‧ przewiduje finansowanie dokładnie ‧ projektów, które nie mogły skorzystać z pomocy publicznej w czasie trwania programu tj. w latach ‧-‧, a które znajdowały się na liście projektów dopuszczonych, a w przypadku kilku z nich działania zostały już rozpoczęte
it L’articolo ‧ della LR ‧/‧ prevede esattamente il finanziamento dei ‧ progetti che non avevano potuto beneficiare dell’aiuto pubblico nel corso del periodo di programmazione ‧-‧, che però figuravano nell’elenco dei progetti selezionati e per alcuni dei quali i lavori erano già stati avviati
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV
it visto il regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio, del ‧ giugno ‧, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo ‧ del GATT
pl Mam zaszczyt potwierdzić, że rządy państw AKP określonych w Pańskim liście zgodziły się z jego treścią
it Ho l’onore di confermarLe l’accordo dei governi degli Stati ACP di cui alla detta lettera su quanto precede
pl Dla gatunków zimozielonych, zaleca się pobieranie próbek zarówno z tegorocznych igieł bądź liści oraz igieł i liści drugorocznych (bieżący
it Nelle specie sempreverdi, si raccomanda di prelevare sia gli aghi o le foglie dell
pl Ale my naprawdę musimy umieścić tę kwestię wyżej na liście priorytetów Parlamentu ponieważ - z pewnością w Szkocji - wyraźnie da się odczuć, że w jednym kraju panuje jedno prawo, a w innym inne.
it Tuttavia dobbiamo attribuire a tali interventi maggiore priorità in agenda, poiché in Scozia senza dubbio è diffusa la forte sensazione che esista una legge per un certo paese e un'altra per un altro.
Questa è la pagina 1. Trovato 952405 frasi corrispondenza a frase wyciąg z liści.Trovato in 100,687 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.