Traduzioni in italiano:

  • carretti (veicoli)   
  • carriole   

Frasi di esempio con "wózek ręczny dwukołowy", memoria di traduzione

add example
motocykl oznacza pojazdy dwukołowe z wózkiem bocznym lub bez, zdefiniowane w art. ‧ ust. ‧ lit. b) dyrektywy ‧/‧/WEper motociclo si intendono veicoli a due ruote con o senza sidecar, come definito nell'articolo ‧, paragrafo ‧, lettera b) della direttiva ‧/‧CE
Produktem objętym przeglądem są rowery dwukołowe i inne rowery (w tym trzykołowe wózki-rowery dostawcze, jednak z wyłączeniem rowerów jednokołowych), bezsilnikowe, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (produkt objęty postępowaniem), obecnie objęty kodami CN ex‧, ‧ i exI prodotti oggetto del riesame sono le biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese (il prodotto in esame), attualmente classificabili ai codici NC ex‧, ‧ ed ex
Produktami objętymi przeglądem są rowery dwukołowe i inne rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (rozpatrywany produkt), objęte obecnie kodami ‧, ‧ orazI prodotti in esame sono le biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese (in appresso il prodotto in esame), attualmente classificati ai codici ‧, ‧ e
Produkt objęty postępowaniem jest taki sam jak produkt objęty pierwotnym i poprzednim dochodzeniem, a mianowicie rowery dwukołowe i inne rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe, sklasyfikowane obecnie w ramach kodów CN ‧, ‧ iIl prodotto in esame è lo stesso di cui si sono occupate l’inchiesta iniziale e quella precedente, ossia biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, classificati ai codici NC ‧, ‧ e
Rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikoweBiciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
CPA ‧.‧.‧: Części i akcesoria do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów bezsilnikowych oraz do wózków inwalidzkichCPA ‧.‧.‧: Parti e accessori di biciclette ed altri cicli senza motore e di veicoli per invalidi
Produktem, którego dotyczy zarzut dumpingu, są siodełka rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów (w tym trzykołowych wózków-rowerów dostawczych), z wózkiem bocznym lub bez, silnikowych lub bezsilnikowych, urządzeń treningowych do siłowni i do użytku domowego, oraz zasadnicze części tych siodełek (podstawy, wkładki, pokrycia), pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (produkt objęty postępowaniem), zwykle zgłaszane w ramach kodów CN ‧, ex‧ oraz exI prodotti che secondo la denuncia sarebbero oggetto di dumping sono le selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e i loro elementi essenziali (basi, cuscini o coperture), originari della Repubblica popolare cinese (il prodotto interessato), normalmente dichiarati sotto i codici NC ‧, ex‧ ed ex
Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów dwukołowych i innych rowerów (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowych, obecnie klasyfikowanych w zakresie kodów CN‧, ‧ oraz ‧, pochodzących z Chińskiej Republiki LudowejÈ istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, attualmente classificabili ai codici NC ‧ ‧, ‧ ‧ e ‧ ‧, originari della Repubblica popolare cinese
Produktem objętym przeglądem są rowery dwukołowe i inne rowery (w tym trzykołowe wózki-rowery dostawcze, jednak z wyłączeniem rowerów jednokołowych), bezsilnikowe, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (produkt objęty postępowaniem), obecnie objęte kodami CN ex‧, ‧ i exI prodotti oggetto del riesame sono le biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese (il prodotto in esame), attualmente classificabili ai codici NC ex‧, ‧ ed ex
Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów dwukołowych i innych rowerów (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze, ale bez rowerów jednokołowych), bezsilnikowe, sklasyfikowanych w ramach kodów CN ex‧ (kod TARIC ‧), ‧ i ex‧ (kod TARIC ‧) pochodzących z WietnamuÈ istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, classificati ai codici NC ex‧ (codice TARIC ‧), ‧ ed ex‧ (codice TARIC ‧), originari del Vietnam
motocykl oznacza pojazdy dwukołowe z wózkiem bocznym lub bez, zdefiniowane w art. ‧ ust. ‧ lit. b) dyrektywy ‧/‧/WEper motociclo si intendono veicoli a due ruote con o senza sidecar, come definito nell'articolo ‧, paragrafo ‧, lettera b) della direttiva ‧/‧/CE
Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz siodełek i ich zasadniczych części (tj. podstawy, wkładki, pokrycia) do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów (w tym trzykołowych wózków rowerów dostawczych), bezsilnikowych, rowerów wyposażonych w pomocnicze silniki z wózkiem bocznym lub bez, urządzeń treningowych do siłowni i do użytku domowego, objętych kodami CN ‧, ex‧ i ex‧ (kody TARIC ‧ i ‧) i pochodzących z Chińskiej Republiki LudowejÈ istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e di loro elementi essenziali, come ad esempio basi, cuscini o coperture, classificabili ai codici NC ‧, ex‧ ed ex‧ (codici TARIC ‧ e ‧) e originari della Repubblica popolare cinese
Produktem objętym postępowaniem są niektóre siodełka oraz zasadnicze ich części (tj. podstawy, wkładki, pokrycia) do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów (w tym trzykołowych wózków rowerów dostawczych), bezsilnikowych, rowerów wyposażonych w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez, urządzeń treningowych do siłowni i do użytku domowego (zwane dalej produktem objętym postępowaniem lub siodełkami) pochodzące z Chińskiej Republiki LudowejI prodotti in esame sono alcuni tipi di selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e i loro elementi essenziali (basi, cuscini o coperture) originari della Repubblica Popolare Cinese (il prodotto interessato o le selle
Produktem objętym postępowaniem, zgodnie z definicją w art. ‧ rozporządzenia pierwotnego, są rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki – rowery dostawcze, jednak z wyłączeniem rowerów jednokołowych), bezsilnikowe, pochodzące z ChRL (zwane dalej produktem objętym postępowaniem), obecnie objęte kodami CN ex‧, ‧ i exI prodotti oggetto del riesame come definito all’articolo ‧ del regolamento originario, sono le biciclette e altri velocipedi (compresi furgoncini a triciclo ma esclusi i monocicli o unicicli), senza motore, originari della RPC (il prodotto in esame), attualmente classificabili ai codici NC ex‧, ‧ ed ex
Produkt objęty postępowaniem jest taki sam jak produkt objęty pierwotnym i poprzednim dochodzeniem, a mianowicie rowery dwukołowe i inne rowery (włączając trzykołowe wózki – rowery dostawcze), bezsilnikowe, sklasyfikowane obecnie w ramach kodów CN ‧, ‧ i ‧ (produkt objęty postępowaniemIl prodotto in esame è lo stesso di cui si sono occupate l’inchiesta iniziale e quella precedente, ossia biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, classificati attualmente ai codici NC ‧, ‧ e ‧ (prodotto in esame
Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów dwukołowych i innych rowerów (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze, ale bez rowerów jednokołowych), bezsilnikowe, sklasyfikowanych w ramach kodów CN ex‧ (kod TARIC ‧), ‧ i ex‧ (kod TARIC ‧) pochodzących z Chińskiej Republiki LudowejÈ istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, classificati ai codici NC ex‧ (codice TARIC ‧), ‧ ed ex‧ (codice TARIC ‧), originari della Repubblica popolare cinese
Niniejszym ostatecznie pobrane zostają kwoty zabezpieczone w formie tymczasowego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ na przywóz siodełek i ich zasadniczych części (tj. podstawy, wkładki, pokrycia) do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów (w tym trzykołowych wózków rowerów dostawczych), bezsilnikowych, rowerów wyposażonych w pomocnicze silniki z wózkiem bocznym lub bez, urządzeń treningowych do siłowni i do użytku domowego, objętych kodami CN ‧, ex‧ i ex‧ (kody TARIC ‧ i ‧) i pochodzących z Chińskiej Republiki LudowejSono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione sulle importazioni di selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e di loro elementi essenziali, come ad esempio basi, cuscini o coperture, classificabili ai codici NC ‧, ex‧ ed ex‧ (codici TARIC ‧ e ‧) e originari della Repubblica popolare cinese
Nakłada się niniejszym tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz siodełek i ich zasadniczych części (tj. podstawy, wkładki, pokrycia) do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów (w tym trzykołowych wózków rowerów dostawczych), bezsilnikowych, rowerów wyposażonych w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez, urządzeń treningowych do siłowni i do użytku domowego, objętych kodami CN ‧, ex‧ i ex‧ (kody TARIC ‧ i ‧) i pochodzących z Chińskiej Republiki LudowejÈ istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e di loro elementi essenziali, come ad esempio basi, cuscini o coperture, dichiarati sotto i codici NC ‧, ex‧ ed ex‧ (codici TARIC ‧ e ‧) e originari della Repubblica Popolare Cinese
Świadectwo homologacji typu WE części w odniesieniu do uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowego pojazdu silnikowegoCertificato di omologazione (CE) concernente i dispostivi di ritenuta per passeggeri di un tipo di veicolo a motore a due ruote
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowych pojazdów silnikowych (wersja ujednoliconaDirettiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ‧ luglio ‧, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (versione codificata
Dokument informacyjny w sprawie uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowego pojazdu silnikowegoScheda informativa concernente i dispositivi di ritenuta per passeggeri di un tipo di veicolo a motore a due ruote
Bezpieczeństwo drogowe: dwukołowe pojazdy silnikowe, wytyczne dotyczące uchwytów ręcznych dla pasażerów (wersja skodyfikowana) ***ISicurezza stradale: veicolo a motore a due ruote, dispositivo di ritenuta per passeggeri (Versione codificata) ***I
Questa è la pagina 1. Trovato 2271 frasi corrispondenza a frase wózek ręczny dwukołowy.Trovato in 0,835 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.