Traduzioni in italiano:

  • carretti (veicoli)   
  • carriole   

Frasi di esempio con "wózek ręczny dwukołowy", memoria di traduzione

add example
pl Produktem objętym postępowaniem są niektóre siodełka oraz zasadnicze ich części (tj. podstawy, wkładki, pokrycia) do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów (w tym trzykołowych wózków rowerów dostawczych), bezsilnikowych, rowerów wyposażonych w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez, urządzeń treningowych do siłowni i do użytku domowego (zwane dalej produktem objętym postępowaniem lub siodełkami) pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej
it I prodotti in esame sono alcuni tipi di selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e i loro elementi essenziali (basi, cuscini o coperture) originari della Repubblica Popolare Cinese (il prodotto interessato o le selle
pl Produktem objętym postępowaniem, zgodnie z definicją w art. ‧ rozporządzenia pierwotnego, są rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki – rowery dostawcze, jednak z wyłączeniem rowerów jednokołowych), bezsilnikowe, pochodzące z ChRL (zwane dalej produktem objętym postępowaniem), obecnie objęte kodami CN ex‧, ‧ i ex
it I prodotti oggetto del riesame come definito all’articolo ‧ del regolamento originario, sono le biciclette e altri velocipedi (compresi furgoncini a triciclo ma esclusi i monocicli o unicicli), senza motore, originari della RPC (il prodotto in esame), attualmente classificabili ai codici NC ex‧, ‧ ed ex
pl Rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe
it Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
pl Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów dwukołowych i innych rowerów (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowych, obecnie klasyfikowanych w zakresie kodów CN‧, ‧ oraz ‧, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej
it È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, attualmente classificabili ai codici NC ‧ ‧, ‧ ‧ e ‧ ‧, originari della Repubblica popolare cinese
pl Produkt objęty postępowaniem jest taki sam jak produkt objęty pierwotnym i poprzednim dochodzeniem, a mianowicie rowery dwukołowe i inne rowery (włączając trzykołowe wózki – rowery dostawcze), bezsilnikowe, sklasyfikowane obecnie w ramach kodów CN ‧, ‧ i ‧ (produkt objęty postępowaniem
it Il prodotto in esame è lo stesso di cui si sono occupate l’inchiesta iniziale e quella precedente, ossia biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, classificati attualmente ai codici NC ‧, ‧ e ‧ (prodotto in esame
pl Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów dwukołowych i innych rowerów (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze, ale bez rowerów jednokołowych), bezsilnikowe, sklasyfikowanych w ramach kodów CN ex‧ (kod TARIC ‧), ‧ i ex‧ (kod TARIC ‧) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej
it È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, classificati ai codici NC ex‧ (codice TARIC ‧), ‧ ed ex‧ (codice TARIC ‧), originari della Repubblica popolare cinese
pl Niniejszym ostatecznie pobrane zostają kwoty zabezpieczone w formie tymczasowego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ na przywóz siodełek i ich zasadniczych części (tj. podstawy, wkładki, pokrycia) do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów (w tym trzykołowych wózków rowerów dostawczych), bezsilnikowych, rowerów wyposażonych w pomocnicze silniki z wózkiem bocznym lub bez, urządzeń treningowych do siłowni i do użytku domowego, objętych kodami CN ‧, ex‧ i ex‧ (kody TARIC ‧ i ‧) i pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej
it Sono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione sulle importazioni di selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e di loro elementi essenziali, come ad esempio basi, cuscini o coperture, classificabili ai codici NC ‧, ex‧ ed ex‧ (codici TARIC ‧ e ‧) e originari della Repubblica popolare cinese
pl Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz siodełek i ich zasadniczych części (tj. podstawy, wkładki, pokrycia) do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów (w tym trzykołowych wózków rowerów dostawczych), bezsilnikowych, rowerów wyposażonych w pomocnicze silniki z wózkiem bocznym lub bez, urządzeń treningowych do siłowni i do użytku domowego, objętych kodami CN ‧, ex‧ i ex‧ (kody TARIC ‧ i ‧) i pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej
it È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e di loro elementi essenziali, come ad esempio basi, cuscini o coperture, classificabili ai codici NC ‧, ex‧ ed ex‧ (codici TARIC ‧ e ‧) e originari della Repubblica popolare cinese
pl Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów dwukołowych i innych rowerów (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze, ale bez rowerów jednokołowych), bezsilnikowe, sklasyfikowanych w ramach kodów CN ex‧ (kod TARIC ‧), ‧ i ex‧ (kod TARIC ‧) pochodzących z Wietnamu
it È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, classificati ai codici NC ex‧ (codice TARIC ‧), ‧ ed ex‧ (codice TARIC ‧), originari del Vietnam
pl motocykl oznacza pojazdy dwukołowe z wózkiem bocznym lub bez, zdefiniowane w art. ‧ ust. ‧ lit. b) dyrektywy ‧/‧/WE
it per motociclo si intendono veicoli a due ruote con o senza sidecar, come definito nell'articolo ‧, paragrafo ‧, lettera b) della direttiva ‧/‧CE
pl Produktem objętym przeglądem są rowery dwukołowe i inne rowery (w tym trzykołowe wózki-rowery dostawcze, jednak z wyłączeniem rowerów jednokołowych), bezsilnikowe, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (produkt objęty postępowaniem), obecnie objęte kodami CN ex‧, ‧ i ex
it I prodotti oggetto del riesame sono le biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese (il prodotto in esame), attualmente classificabili ai codici NC ex‧, ‧ ed ex
pl Nakłada się niniejszym tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz siodełek i ich zasadniczych części (tj. podstawy, wkładki, pokrycia) do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów (w tym trzykołowych wózków rowerów dostawczych), bezsilnikowych, rowerów wyposażonych w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez, urządzeń treningowych do siłowni i do użytku domowego, objętych kodami CN ‧, ex‧ i ex‧ (kody TARIC ‧ i ‧) i pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej
it È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e di loro elementi essenziali, come ad esempio basi, cuscini o coperture, dichiarati sotto i codici NC ‧, ex‧ ed ex‧ (codici TARIC ‧ e ‧) e originari della Repubblica Popolare Cinese
pl CPA ‧.‧.‧: Części i akcesoria do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów bezsilnikowych oraz do wózków inwalidzkich
it CPA ‧.‧.‧: Parti e accessori di biciclette ed altri cicli senza motore e di veicoli per invalidi
pl Produkt objęty postępowaniem jest taki sam jak produkt objęty pierwotnym i poprzednim dochodzeniem, a mianowicie rowery dwukołowe i inne rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe, sklasyfikowane obecnie w ramach kodów CN ‧, ‧ i
it Il prodotto in esame è lo stesso di cui si sono occupate l’inchiesta iniziale e quella precedente, ossia biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, classificati ai codici NC ‧, ‧ e
pl Produktem objętym przeglądem są rowery dwukołowe i inne rowery (w tym trzykołowe wózki-rowery dostawcze, jednak z wyłączeniem rowerów jednokołowych), bezsilnikowe, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (produkt objęty postępowaniem), obecnie objęty kodami CN ex‧, ‧ i ex
it I prodotti oggetto del riesame sono le biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese (il prodotto in esame), attualmente classificabili ai codici NC ex‧, ‧ ed ex
pl Produktem, którego dotyczy zarzut dumpingu, są siodełka rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów (w tym trzykołowych wózków-rowerów dostawczych), z wózkiem bocznym lub bez, silnikowych lub bezsilnikowych, urządzeń treningowych do siłowni i do użytku domowego, oraz zasadnicze części tych siodełek (podstawy, wkładki, pokrycia), pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (produkt objęty postępowaniem), zwykle zgłaszane w ramach kodów CN ‧, ex‧ oraz ex
it I prodotti che secondo la denuncia sarebbero oggetto di dumping sono le selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e i loro elementi essenziali (basi, cuscini o coperture), originari della Repubblica popolare cinese (il prodotto interessato), normalmente dichiarati sotto i codici NC ‧, ex‧ ed ex
pl motocykl oznacza pojazdy dwukołowe z wózkiem bocznym lub bez, zdefiniowane w art. ‧ ust. ‧ lit. b) dyrektywy ‧/‧/WE
it per motociclo si intendono veicoli a due ruote con o senza sidecar, come definito nell'articolo ‧, paragrafo ‧, lettera b) della direttiva ‧/‧/CE
pl Produktami objętymi przeglądem są rowery dwukołowe i inne rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (rozpatrywany produkt), objęte obecnie kodami ‧, ‧ oraz
it I prodotti in esame sono le biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese (in appresso il prodotto in esame), attualmente classificati ai codici ‧, ‧ e
pl odmówić udzielenia homologacji typu WE w odniesieniu do typu pojazdu dwukołowego lub typu uchwytu ręcznego dla pasażera
it rifiutare l’omologazione CE per un tipo di veicolo a motore a due ruote o di un tipo di dispositivo di ritenuta per passeggeri
pl Bezpieczeństwo drogowe: dwukołowe pojazdy silnikowe, wytyczne dotyczące uchwytów ręcznych dla pasażerów (wersja skodyfikowana) ***I (art. ‧ Regulaminu) (głosowanie
it Sicurezza stradale: veicolo a motore a due ruote, dispositivo di ritenuta per passeggeri (Versione codificata) ***I (articolo ‧ del regolamento) (votazione
pl Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do uchwytów ręcznych dla pasażerów we wszystkich typach dwukołowych pojazdów silnikowych, o których mowa w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE
it La presente direttiva riguarda il dispositivo di ritenuta per passeggeri di tutti i tipi di veicoli a motore a due ruote di cui all’articolo ‧ della direttiva ‧/‧/CE
pl Procedurę udzielania homologacji typu WE części w stosunku do uchwytu ręcznego dla pasażera dwukołowego pojazdu silnikowego i warunki swobodnego przepływu takich pojazdów określają rozdziały ‧ i ‧ dyrektywy ‧/‧/WE
it La procedura per la concessione dell’omologazione CE relativamente al dispositivo di ritenuta per passeggeri per un tipo di veicolo a motore a due ruote nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite nella direttiva ‧/‧/CE, rispettivamente ai capi ‧ e III
Questa è la pagina 1. Trovato 2271 frasi corrispondenza a frase wózek ręczny dwukołowy.Trovato in 1,284 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.