Traduzioni in italiano:

  • paesi dell'Europa centrale e orientale   

Frasi di esempio con "państwa środkowo-wschodniej Europy", memoria di traduzione

add example
Bezpieczeństwo i postępy tych krajów leżą bezpośrednio w interesie UE, gdyż stamtąd właśnie pochodzi przeważająca część gazu ziemnego oraz znaczna część energii elektrycznej importowanej przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej i państwa bałtyckie.La sicurezza e il progresso di questi paesi incontrano direttamente l'interesse dell'Unione europea, dato che sono le zone da cui provengono sia la maggior parte delle importazioni di gas naturale, sia una quota significativa delle importazioni di elettricità dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e del Baltico.
Co więcej, w niektórych państwach członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej osoby, które za nic miały prawa człowieka, wysyłały ludzi do obozów czy na śmierć bez postępowania sądowego nadal sprawują urzędy i są szanowani.Inoltre, in alcuni Stati membri dell'Europa centrale e orientale, coloro che ignoravano i diritti dell'uomo o mandavano la gente nei campi o alla morte senza processo sono ancora in carica e godono ancora di stima.
Turcja oraz kraje kandydujące z Europy Środkowo-Wschodniej, korzystające ze strategii przedakcesyjnej, zgodnie z ogólnymi zasadami i warunkami uczestnictwa tych państw w programach wspólnotowych określonymi w odpowiedniej umowie ramowej i decyzjach Rady Stowarzyszeniadella Turchia e dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nel rispettivo accordo quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione
w imieniu grupy IND/DEM. - Pani Przewodnicząca! W siedemnaście lat od przemian, które dokonały się w kontekście rozpadu Związku Sowieckiego oraz wyodrębniania wolnych państw niepodległych, Białoruś pozostaje reliktem i ostatnią dyktaturą Europy Środkowo-Wschodniej.a nome del gruppo IND/DEM. - (PL) Signora Presidente, nei diciassette anni trascorsi dai cambiamenti che si sono verificati nel periodo di disgregazione dell'Unione Sovietica e dalla separazione di Stati liberi indipendenti, la Bielorussia è rimasta una reliquia come ultima dittatura dell'Europa centrale e orientale.
Wyzwania, przed którymi stanęły państwa Europy Środkowo-Wschodniej po ostatniej fali rozszerzenia oraz wschodnie landy Niemiec pokazują, że koncepcje polityczne nastawione na ograniczenie i przebudowę infrastruktury staną się w przyszłości istotną kwestią dla konkurencyjności regionówI problemi esistenti nei nuovi Stati membri dell'Europa centrale e orientale e nei Länder tedeschi orientali mostrano che le politiche orientate al ridimensionamento e alla trasformazione delle infrastrutture incidono sulla futura competitività delle regioni
Czyli miałoby to polegać na przekierowaniu środków przeznaczonych na inne cele, tj. wyrównywania rozwoju państw Unii Europejskiej i poziomu życia w tych państwach, np. kosztem rozwoju infrastruktury drogowej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.In altre parole, ciò dipenderebbe da un reincanalamento dei mezzi stanziati per altri scopi, in particolare per la riduzione delle disparità di sviluppo tra gli Stati membri dell'Unione e il tenore di vita di tali Stati, per cui avverrebbe, per esempio, a spese dello sviluppo delle infrastrutture stradali nei paesi dell'Europa centrorientale.
Artykuł trzeci opisuje główne czynniki determinujące wzrost gospodarczy w państwach członkowskich Unii w Europie środkowo-wschodniejil terzo passa in rassegna le principali determinanti della crescita negli Stati membri dell' UE dell' Europa centrale e orientale
Zgodnie z decyzją ‧/‧/Euratom Unia Europejska rozszerza zakres pożyczek zaciąganych w ramach Euratom o poprawę wydajności i bezpieczeństwa elektrowni atomowych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych PaństwConformemente alle disposizioni della decisione ‧/‧/Euratom, l'Unione europea estende il beneficio dei prestiti Euratom al miglioramento del livello di efficacia e di sicurezza del parco nucleare dei paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché della Comunità degli Stati indipendenti
Wprowadzenie RIS ma- w myśl propozycji- przynieść korzyści całemu europejskiemu sektorowi żeglugi śródlądowej, przy czym ponowne ożywienie żeglugi śródlądowej nabiera poprzez wprowadzenie RIS szczególnego znaczenia w aspekcie przyjęcia do Unii państw Europy Środkowo-WschodniejSecondo la proposta, l'introduzione dei servizi RIS andrà a beneficio dell'intero settore europeo della navigazione interna ed il rilancio del trasporto per via navigabile mediante l'attivazione di detti servizi presenta particolare interesse alla luce dell'allargamento dell'Unione ai paesi dell'Europa centrale e orientale
Bierze ona pod uwagę fakt, że w niektórych państwach członkowskich, a głównie chodzi tu o kraje Europy Środkowo-Wschodniej, przygotowania do liberalizacji wymagają dłuższego czasu.Non trascura il fatto che prepararsi alla liberalizzazione richiede più tempo in alcuni Stati membri, principalmente quelli dell'Europa centrale e orientale.
W celu zagwarantowania właściwego i sprawiedliwego zarządzania kontyngentami taryfowymi dla państw o nie wyszczególnionym pochodzeniu wymienionych w wykazie CXL, oraz kontyngentami taryfowymi dla przywozu po obniżonej stawce celnej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, kraje AKP, Turcji oraz Republiki Południowej Afryki, wnioski o wydanie pozwolenia powinny podlegać złożeniu większego zabezpieczenia niż to, które jest wymagane w przypadku zwykłego przywozu towarów oraz należy ustanowić przepisy dotyczące składania wnioskówPer garantire una gestione corretta ed equa dei contingenti tariffari non suddivisi per paese di origine figuranti nel calendario CXL, nonché dei contingenti tariffari a dazio ridotto previsti per le importazioni in provenienza dai paesi dell
Na tej podstawie analiza musi wprowadzać rozróżnienie między konkurentami norweskimi, konkurentami z państw Europy Środkowo-Wschodniej i państw Dalekiego WschoduSu tale base, l
Tak więc nie otrzymano żadnego niezbitego dowodu wskazującego, że ustanowienie cła na mechanizmy kołowe do segregatorów spowodowałoby przeniesienie przemysłu segregatorów do państw Europy Środkowo-Wschodniej i znaczny wzrost przywozu z tych państwDel resto non sono pervenuti elementi convincenti atti a mostrare che l
Państwa CEEC (Państwa Środkowo-Wschodniej EuropyPaesi PECO (paesi dell'Europa centrale e orientale
Z drugiej strony fakt że, ponad ‧ % obywateli Ukrainy nie uczestniczy aktywnie w działaniach żadnej organizacji społecznej, wskazuje, że Ukraińcy w niewielkim stopniu angażują się w działalność obywatelską w porównaniu z obywatelami zarówno demokracji zachodnich, jak i państw Europy Środkowo-WschodniejD'altra parte, il fatto che oltre l'‧ % dei cittadini ucraini non sia attivo in alcun tipo di organizzazione di volontariato dimostra che il grado di partecipazione civica degli ucraini è basso rispetto a quello dei cittadini delle democrazie occidentali e dei paesi dell'Europa centro-orientale
Zgodnie z decyzją ‧/‧/Euratom Unia Europejska rozszerza zakres pożyczek zaciąganych w ramach Euratom o poprawę wydajności i bezpieczeństwa elektrowni atomowych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych PaństwConformemente alle disposizioni della decisione ‧/‧/Euratom, l’Unione europea estende il beneficio dei prestiti Euratom al miglioramento del livello di efficacia e di sicurezza del parco nucleare dei paesi dell’Europa centrale e orientale, nonché della Comunità degli Stati indipendenti
1 maja 2004 r., w dniu wielkiego rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowo-Wschodniej, ostatecznie zostało przekreślone rozdarcie Europy przez "żelazną kurtynę”.Quando una serie di paesi dell'Europa centrorientale ha aderito all'Unione europea in occasione del suo grande allargamento, il 1° maggio 2004, la cortina di ferro che divideva l'Europa è stata finalmente abbattuta.
Granty na współpracę z krajami trzecimi dotyczą wyłącznie krajów Europy środkowo-wschodniej i nowych niepodległych państw byłego Związku RadzieckiegoSovvenzioni alla cooperazione con paesi terzi limitate ai paesi dell'Europa centrale e orientale e ai nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica
Gwarancja związana z pożyczkami Euratomu zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych PaństwGaranzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti
Nieprzypadkowo postanowiły się do niej dołączyć wychodzące spod despotycznych rządów Grecja, Hiszpania i Portugalia, nie jest także przypadkiem, że po upadku komunizmu wszystkie państwa Europy Środkowo-Wschodniej opowiedziały się za wejściem do Unii Europejskiej, a nie za jakąś trzecią drogą.Non è una coincidenza se Grecia, Spagna e Portogallo, dopo la conclusione dei rispettivi regimi autoritari, scelsero di aderirvi, né è una coincidenza che dopo il crollo del comunismo ogni paese dell'Europa centrale e orientale scelse l'Unione europea e non una terza via.
Rozszerzenie o nowe państwa Europy Środkowo-Wschodniej stanowi jednakże istotne wyzwanie dla przyszłości Europy i oznacza konieczność przezwyciężenia wciąż istniejących różnic między poszczególnymi obszarami gospodarczymi, społecznymi i produkcyjnymiL'allargamento ai nuovi paesi dell'Europa centro-orientale, d'altra parte, rappresenta una importante sfida per il futuro dell'Europa e la necessità di superare i divari ancora esistenti tra le diverse realtà economiche, sociali, produttive
mając na uwadze, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej w wyniku podziału jałtańskiego Europy po drugiej wojnie światowej przez ponad cztery dziesięciolecia były pozbawione suwerenności i wolnościconsiderando che i paesi dell'Europa centrale e orientale sono stati privati per più di quattro decenni della loro sovranità e della loro libertà in seguito alla divisione dell'Europa decisa a Yalta dopo la seconda guerra mondiale
Gwarancja związana z pożyczkami Euratom zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych PaństwGaranzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti
Gwarancja Wspólnoty Europejskiej na pożyczki Euratom zaciągnięte w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych PaństwGaranzia della Comunità europea sui prestiti Euratom assunti per finanziare il miglioramento dell’efficienza e della sicurezza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale ed orientale e della Comunità di Stati indipendenti
Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielanymi na potrzeby przedsięwzięć prowadzone poza obszarem Wspólnoty (państwa Europy Środkowo-Wschodniej, państwa śródziemnomorskie, państwa Ameryki Łacińskiej i Azji oraz Afryka Południowa) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strDecisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ aprile ‧, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sudafrica) (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
Questa è la pagina 1. Trovato 302548 frasi corrispondenza a frase państwa środkowo-wschodniej Europy.Trovato in 26,323 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.