Traduzioni in italiano:

  • paesi dell'Europa centrale e orientale   

Frasi di esempio con "państwa środkowo-wschodniej Europy", memoria di traduzione

add example
pl Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielanymi na potrzeby przedsięwzięć prowadzonych poza obszarem Wspólnoty (państwa Europy Środkowo-Wschodniej, państwa śródziemnomorskie, państwa Ameryki Łacińskiej i Azji, Afryka Południowa, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Bośnia i Hercegowina) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
it Decisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ aprile ‧, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all’esterno della Comunità (paesi dell’Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell’America latina e dell’Asia, Sudafrica, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
pl Nieprzypadkowo postanowiły się do niej dołączyć wychodzące spod despotycznych rządów Grecja, Hiszpania i Portugalia, nie jest także przypadkiem, że po upadku komunizmu wszystkie państwa Europy Środkowo-Wschodniej opowiedziały się za wejściem do Unii Europejskiej, a nie za jakąś trzecią drogą.
it Non è una coincidenza se Grecia, Spagna e Portogallo, dopo la conclusione dei rispettivi regimi autoritari, scelsero di aderirvi, né è una coincidenza che dopo il crollo del comunismo ogni paese dell'Europa centrale e orientale scelse l'Unione europea e non una terza via.
pl Gwarancja Wspólnoty Europejskiej na pożyczki Euratom zaciągnięte w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw
it Garanzia della Comunità europea sui prestiti Euratom assunti per finanziare il miglioramento dell’efficienza e della sicurezza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale ed orientale e della Comunità di Stati indipendenti
pl Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o przyznaniu gwarancji wspólnotowej Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielanymi na potrzeby przedsięwzięć prowadzonych poza obszarem Wspólnoty (państwa Europy Środkowo-Wschodniej, państwa śródziemnomorskie, państwa Ameryki Łacińskiej, państwa azjatyckie oraz Afryka Południowa) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
it Decisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ aprile ‧, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sudafrica) (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
pl Gwarancja Wspólnoty Europejskiej na pożyczki Euratom zaciągnięte w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw
it Garanzia della Comunità europea sui prestiti Euratom assunti per finanziare il miglioramento dell'efficienza e della sicurezza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e della Comunità di Stati indipendenti
pl Zgodnie z decyzją ‧/‧/Euratom Unia Europejska rozszerza zakres pożyczek zaciąganych w ramach Euratom o poprawę wydajności i bezpieczeństwa elektrowni atomowych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw
it Conformemente alle disposizioni della decisione ‧/‧/Euratom, l'Unione europea estende il beneficio dei prestiti Euratom al miglioramento del livello di efficacia e di sicurezza del parco nucleare dei paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché della Comunità degli Stati indipendenti
pl Celem negocjacji w sprawie przyjęcia kolejnych koncesji prowadzonych w ramach Układów Europejskich między Wspólnota Europejską a stowarzyszonymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej jest liberalizacja, w szczególności handlu produktami objętymi wspólną organizacją rynku wołowiny i cielęciny
it I negoziati relativi all
pl Pomoc inwestycyjna, jak np. w Niemczech w ramach ustawy o finansowaniu transportu gminnego, finansowana z budżetu centralnego, mająca na celu wsparcie samorządów w rozbudowie i zwiększaniu atrakcyjności komunikacji publicznej, w wielu państwach Europy Środkowo-Wschodniej w ogóle nie występuje
it In numerosi PECO non esistono gli aiuti agli investimenti presenti ad esempio in Germania, dove, nel quadro della legge sul finanziamento dei trasporti comunali, il governo federale, attingendo al proprio bilancio, aiuta gli enti locali a sviluppare i trasporti pubblici e a renderli più attraenti
pl Gwarancja związana z pożyczkami Euratomu zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw
it Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti
pl Gwarancja związana z pożyczkami Euratom zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw
it Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti
pl Gwarancja związana z pożyczkami Euratomu zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw
it Garanzia della Comunità europea sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti
pl Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielanymi na potrzeby przedsięwzięć prowadzone poza obszarem Wspólnoty (państwa Europy Środkowo-Wschodniej, państwa śródziemnomorskie, państwa Ameryki Łacińskiej i Azji, Afryka Południowa, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Bośnia i Hercegowina) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
it Decisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ aprile ‧, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all’esterno della Comunità (paesi dell’Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell’America latina e dell’Asia, Sudafrica, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
pl Jeśli prezydencja czeska, działając w imieniu UE, nie wywrze skutecznej presji na przywódców ukraińskich, wkrótce będziemy świadkami nie tylko kolejnych mroźnych dni bez gazu, z wszystkimi tego konsekwencjami dla gospodarek państw członkowskich, ale przede wszystkim niebezpiecznego zwrotu w stosunkach geopolitycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.
it Se la presidenza ceca, a nome dell'Unione europea, non riuscirà a esercitare una pressione efficace sui leader ucraini, non solo avremo presto altri giorni di freddo pungente e senza gas, con gravi conseguenze per le economie degli Stati membri, ma soprattutto assisteremo a un pericoloso cambiamento nelle relazioni geopolitiche nell'Europa centrale e orientale.
pl Zawiera on informacje o kwotach operacji zaciągania i udzielania pożyczek gwarantowanych w ramach budżetu ogólnego: pożyczek na wsparcie bilansu płatniczego, operacji zaciągania pożyczek na cele udzielania makroekonomicznej pomocy finansowej państwom trzecim, pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla państw z basenu Morza Śródziemnego, państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bałkanów Zachodnich na projekty w Rosji, na Ukrainie, Białorusi i w Mołdowie, pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w niektórych państwach trzecich (w Azji i Ameryce Łacińskiej), pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla Republiki Południowej Afrykioraz pożyczek zaciąganych przez Euratom w celu zapewnienia finansowania niezbędnego do zwiększenia stopnia wydajności i bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w niektórych państwach trzecich
it Esso fornisce tutta una serie di informazioni quantitative sui prestiti attivi e passivi che beneficiano di una garanzia del bilancio generale: prestiti erogati bilancia dei pagamenti, operazioni di assunzione prestiti per fornire assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi, prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi del bacino mediterraneo, nei paesi dell'Europa centrale e orientale e nei paesi dei Balcani occidentali, nonché per progetti in Russia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore di progetti d'interesse comune in alcuni paesi terzi (Asia e America latina), prestiti della Banca europea per gli investimenti al Sudafrica, e prestiti Euratom assunti per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi
pl Gwarancja związana z pożyczkami Euratom zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw
it Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale e orientale e della Comunità degli Stati indipendenti
pl VII. GWARANCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ NA POŻYCZKI EURATOM NA PODNIESIENIE WYDAJNOŚCI I POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTROWNI JĄDROWYCH W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I WE WSPÓLNOCIE NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW
it VII. GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI EURATOM DESTINATI A FINANZIARE ‧ MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI EFFICACIA E DI SICUREZZA DEL PARCO NUCLEARE DEI PAESI DELL’EUROPA CENTRALE E ORIENTALE, NONCHÉ DELLA COMUNITÀ DEGLI STATI INDIPENDENTI
pl Na tej podstawie analiza musi wprowadzać rozróżnienie między konkurentami norweskimi, konkurentami z państw Europy Środkowo-Wschodniej i państw Dalekiego Wschodu
it Su tale base, l
pl Państwa CEEC (Państwa Europy Środkowo-Wschodniej
it Paesi PECO (paesi dell'Europa centrale e orientale
pl mając na uwadze, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej w wyniku podziału jałtańskiego Europy po drugiej wojnie światowej przez ponad cztery dziesięciolecia były pozbawione suwerenności i wolności
it considerando che i paesi dell'Europa centrale e orientale sono stati privati per più di quattro decenni della loro sovranità e della loro libertà in seguito alla divisione dell'Europa decisa a Yalta dopo la seconda guerra mondiale
pl W celu zagwarantowania właściwego i sprawiedliwego zarządzania kontyngentami taryfowymi dla państw o nie wyszczególnionym pochodzeniu wymienionych w wykazie CXL, oraz kontyngentami taryfowymi dla przywozu po obniżonej stawce celnej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, kraje AKP, Turcji oraz Republiki Południowej Afryki, wnioski o wydanie pozwolenia powinny podlegać złożeniu większego zabezpieczenia niż to, które jest wymagane w przypadku zwykłego przywozu towarów oraz należy ustanowić przepisy dotyczące składania wniosków
it Per garantire una gestione corretta ed equa dei contingenti tariffari non suddivisi per paese di origine figuranti nel calendario CXL, nonché dei contingenti tariffari a dazio ridotto previsti per le importazioni in provenienza dai paesi dell
pl Czyli miałoby to polegać na przekierowaniu środków przeznaczonych na inne cele, tj. wyrównywania rozwoju państw Unii Europejskiej i poziomu życia w tych państwach, np. kosztem rozwoju infrastruktury drogowej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
it In altre parole, ciò dipenderebbe da un reincanalamento dei mezzi stanziati per altri scopi, in particolare per la riduzione delle disparità di sviluppo tra gli Stati membri dell'Unione e il tenore di vita di tali Stati, per cui avverrebbe, per esempio, a spese dello sviluppo delle infrastrutture stradali nei paesi dell'Europa centrorientale.
Questa è la pagina 1. Trovato 302548 frasi corrispondenza a frase państwa środkowo-wschodniej Europy.Trovato in 25,377 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.