Traduzioni in italiano:

  • paesi dell'Europa centrale e orientale   

Frasi di esempio con "państwa środkowo-wschodniej Europy", memoria di traduzione

add example
pl Wyzwania, przed którymi stanęły państwa Europy Środkowo-Wschodniej po ostatniej fali rozszerzenia oraz wschodnie landy Niemiec pokazują, że koncepcje polityczne nastawione na ograniczenie i przebudowę infrastruktury staną się w przyszłości istotną kwestią dla konkurencyjności regionów
it I problemi esistenti nei nuovi Stati membri dell'Europa centrale e orientale e nei Länder tedeschi orientali mostrano che le politiche orientate al ridimensionamento e alla trasformazione delle infrastrutture incidono sulla futura competitività delle regioni
pl Gwarancja Wspólnoty Europejskiej na pożyczki Euratom zaciągnięte w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw
it Garanzia della Comunità europea sui prestiti Euratom assunti per finanziare il miglioramento dell'efficienza e della sicurezza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e della Comunità di Stati indipendenti
pl Podkreśla szczególny rozwój w państwach członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej i w landach należących do byłej NRD
it sottolinea in particolare la tendenza in atto nei nuovi Stati membri dell'Europa centrale e orientale e nei Länder della Germania orientale
pl Z drugiej strony fakt że, ponad ‧ % obywateli Ukrainy nie uczestniczy aktywnie w działaniach żadnej organizacji społecznej, wskazuje, że Ukraińcy w niewielkim stopniu angażują się w działalność obywatelską w porównaniu z obywatelami zarówno demokracji zachodnich, jak i państw Europy Środkowo-Wschodniej
it D'altra parte, il fatto che oltre l'‧ % dei cittadini ucraini non sia attivo in alcun tipo di organizzazione di volontariato dimostra che il grado di partecipazione civica degli ucraini è basso rispetto a quello dei cittadini delle democrazie occidentali e dei paesi dell'Europa centro-orientale
pl Państwa CEEC (Państwa Europy Środkowo-Wschodniej
it Paesi PECO (paesi dell'Europa centrale e orientale
pl Podczas naszej ostatniej wizyty w listopadzie 2010 roku, gdy byliśmy tam jako Delegacja ds. Stosunków z Państwami Europy Środkowo-Wschodniej, oraz w dniach 3 i 4 maja 2010 roku, gdy byliśmy tam jako Parlamentarny Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia, wraz z innymi kolegami na własne oczy widzieliśmy problemy Albanii.
it In occasione della nostra ultima visita - nel novembre 2010 - come delegazione del Sud-Est europeo e di quella precedente - il 3 e 4 maggio 2010 - come Comitato parlamentare di stabilizzazione e associazione europea, insieme ad altri colleghi ho toccato io stesso con mano la difficile situazione in cui versa l'Albania.
pl Gwarancja związana z pożyczkami Euratom zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw
it Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale e orientale e della Comunità degli Stati indipendenti
pl Gwarancja związana z pożyczkami Euratomu zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw
it Garanzia della Comunità europea sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti
pl Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o przyznaniu gwarancji wspólnotowej Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielanymi na potrzeby przedsięwzięć prowadzonych poza obszarem Wspólnoty (państwa Europy Środkowo-Wschodniej, państwa śródziemnomorskie, państwa Ameryki Łacińskiej i Azji, Afryka Południowa, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Bośnia i Hercegowina) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
it Decisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ aprile ‧, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all’esterno della Comunità (paesi dell’Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, paesi dell’America latina e dell’Asia, Sudafrica, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
pl Celem negocjacji w sprawie przyjęcia kolejnych koncesji prowadzonych w ramach Układów Europejskich między Wspólnota Europejską a stowarzyszonymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej jest liberalizacja, w szczególności handlu produktami objętymi wspólną organizacją rynku wołowiny i cielęciny
it I negoziati relativi all
pl w imieniu grupy IND/DEM. - Pani Przewodnicząca! W siedemnaście lat od przemian, które dokonały się w kontekście rozpadu Związku Sowieckiego oraz wyodrębniania wolnych państw niepodległych, Białoruś pozostaje reliktem i ostatnią dyktaturą Europy Środkowo-Wschodniej.
it a nome del gruppo IND/DEM. - (PL) Signora Presidente, nei diciassette anni trascorsi dai cambiamenti che si sono verificati nel periodo di disgregazione dell'Unione Sovietica e dalla separazione di Stati liberi indipendenti, la Bielorussia è rimasta una reliquia come ultima dittatura dell'Europa centrale e orientale.
pl mając na uwadze, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej w wyniku podziału jałtańskiego Europy po drugiej wojnie światowej przez ponad cztery dziesięciolecia były pozbawione suwerenności i wolności
it considerando che i paesi dell'Europa centrale e orientale sono stati privati per più di quattro decenni della loro sovranità e della loro libertà in seguito alla divisione dell'Europa decisa a Yalta dopo la seconda guerra mondiale
pl Bierze ona pod uwagę fakt, że w niektórych państwach członkowskich, a głównie chodzi tu o kraje Europy Środkowo-Wschodniej, przygotowania do liberalizacji wymagają dłuższego czasu.
it Non trascura il fatto che prepararsi alla liberalizzazione richiede più tempo in alcuni Stati membri, principalmente quelli dell'Europa centrale e orientale.
pl Jeśli prezydencja czeska, działając w imieniu UE, nie wywrze skutecznej presji na przywódców ukraińskich, wkrótce będziemy świadkami nie tylko kolejnych mroźnych dni bez gazu, z wszystkimi tego konsekwencjami dla gospodarek państw członkowskich, ale przede wszystkim niebezpiecznego zwrotu w stosunkach geopolitycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.
it Se la presidenza ceca, a nome dell'Unione europea, non riuscirà a esercitare una pressione efficace sui leader ucraini, non solo avremo presto altri giorni di freddo pungente e senza gas, con gravi conseguenze per le economie degli Stati membri, ma soprattutto assisteremo a un pericoloso cambiamento nelle relazioni geopolitiche nell'Europa centrale e orientale.
pl Rozszerzenie o nowe państwa Europy Środkowo-Wschodniej stanowi jednakże istotne wyzwanie dla przyszłości Europy i oznacza konieczność przezwyciężenia wciąż istniejących różnic między poszczególnymi obszarami gospodarczymi, społecznymi i produkcyjnymi
it L'allargamento ai nuovi paesi dell'Europa centro-orientale, d'altra parte, rappresenta una importante sfida per il futuro dell'Europa e la necessità di superare i divari ancora esistenti tra le diverse realtà economiche, sociali, produttive
pl 1 maja 2004 r., w dniu wielkiego rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowo-Wschodniej, ostatecznie zostało przekreślone rozdarcie Europy przez "żelazną kurtynę”.
it Quando una serie di paesi dell'Europa centrorientale ha aderito all'Unione europea in occasione del suo grande allargamento, il 1° maggio 2004, la cortina di ferro che divideva l'Europa è stata finalmente abbattuta.
pl Gwarancja Wspólnoty Europejskiej na pożyczki Euratom zaciągnięte w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw
it Garanzia della Comunità europea sui prestiti Euratom assunti per finanziare il miglioramento dell’efficienza e della sicurezza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale ed orientale e della Comunità di Stati indipendenti
pl Gwarancja związana z pożyczkami Euratom zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw
it Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti
pl Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. przyznająca gwarancję wspólnotową Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielanymi na potrzeby przedsięwzięć w Byłej Republice Jugosłowiańskiej Macedonii oraz zmieniająca decyzję ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. przyznającą gwarancję wspólnotową Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielanymi na potrzeby przedsięwzięć realizowanych poza Wspólnotą (państwa Europy Środkowo-Wschodniej, państwa śródziemnomorskie, państwa Ameryki Łacińskiej, państwa azjatyckie i Afryka Południowa) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
it Decisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ maggio ‧, concernente la concessione alla Banca europea per gli investimenti di una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e recante modifica della decisione ‧/‧/CE che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica) (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
pl Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o przyznaniu gwarancji wspólnotowej Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielanymi na potrzeby przedsięwzięć prowadzonych poza obszarem Wspólnoty (państwa Europy Środkowo-Wschodniej, państwa śródziemnomorskie, państwa Ameryki Łacińskiej, państwa azjatyckie oraz Afryka Południowa) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
it Decisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ aprile ‧, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sudafrica) (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
pl Zawiera on informacje o kwotach operacji zaciągania i udzielania pożyczek gwarantowanych w ramach budżetu ogólnego: pożyczek na wsparcie bilansu płatniczego, operacji zaciągania pożyczek na cele udzielania makroekonomicznej pomocy finansowej państwom trzecim, pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla państw z basenu Morza Śródziemnego, państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bałkanów Zachodnich na projekty w Rosji, na Ukrainie, Białorusi i w Mołdowie, pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w niektórych państwach trzecich (w Azji i Ameryce Łacińskiej), pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla Republiki Południowej Afrykioraz pożyczek zaciąganych przez Euratom w celu zapewnienia finansowania niezbędnego do zwiększenia stopnia wydajności i bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w niektórych państwach trzecich
it Esso fornisce tutta una serie di informazioni quantitative sui prestiti attivi e passivi che beneficiano di una garanzia del bilancio generale: prestiti erogati bilancia dei pagamenti, operazioni di assunzione prestiti per fornire assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi, prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi del bacino mediterraneo, nei paesi dell'Europa centrale e orientale e nei paesi dei Balcani occidentali, nonché per progetti in Russia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore di progetti d'interesse comune in alcuni paesi terzi (Asia e America latina), prestiti della Banca europea per gli investimenti al Sudafrica, e prestiti Euratom assunti per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi
pl Całkowity pułap otwartych kredytów stanowi równowartość ‧ EUR, z czego ‧ EUR przeznaczone jest dla następujących państw śródziemnomorskich: Algierii, Cypru, Egiptu, Izraela, Jordanii, Libanu, Malty, Maroka, Syrii, Tunezji, Turcji, Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu; ‧ EUR przeznaczone jest dla następujących krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii; ‧ EUR przeznaczone jest dla następujących krajów Azji i Ameryki Łacińskiej: Argentyny, Boliwii, Brazylii, Chile, Kolumbii, Kostaryki, Ekwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Meksyku, Nikaragui, Panamy, Paragwaju, Peru, Salwadoru, Urugwaju, Wenezueli, Bangladeszu, Brunei, Chin, Indii, Indonezji, Makao, Malezji, Mongolii, Pakistanu, Filipin, Singapuru, Sri Lanki, Tajlandii i Wietnamu; ‧ EUR przeznaczone jest dla Republiki Południowej Afryki
it Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a ‧ milioni di euro, di cui ‧ milioni di euro ai seguenti paesi mediterranei: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Gaza e Cisgiordania; ‧ milioni di euro ai seguenti paesi dell’Europa centrale ed orientale: Albania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia; ‧ milioni di euro ai seguenti paesi dell’Asia e dell’America latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Salvador, Uruguay, Venezuela, Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Mongolia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Tailandia e Vietnam; ‧ milioni di euro alla Repubblica del Sudafrica
pl Granty na współpracę z krajami trzecimi dotyczą wyłącznie krajów Europy środkowo-wschodniej i nowych niepodległych państw byłego Związku Radzieckiego
it Sovvenzioni alla cooperazione con paesi terzi limitate ai paesi dell'Europa centrale e orientale e ai nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica
pl Turcja oraz kraje kandydujące z Europy Środkowo-Wschodniej, korzystające ze strategii przedakcesyjnej, zgodnie z ogólnymi zasadami i warunkami uczestnictwa tych państw w programach wspólnotowych określonymi w odpowiedniej umowie ramowej i decyzjach Rady Stowarzyszenia
it della Turchia e dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nel rispettivo accordo quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione
Questa è la pagina 1. Trovato 302548 frasi corrispondenza a frase państwa środkowo-wschodniej Europy.Trovato in 44,307 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.