Traduzioni in italiano:

  • paesi dell'Europa centrale e orientale   

Frasi di esempio con "państwa środkowo-wschodniej Europy", memoria di traduzione

add example
pl Podkreśla szczególny rozwój w państwach członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej i w landach należących do byłej NRD
it sottolinea in particolare la tendenza in atto nei nuovi Stati membri dell'Europa centrale e orientale e nei Länder della Germania orientale
pl Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielanymi na potrzeby przedsięwzięć prowadzonych poza obszarem Wspólnoty (państwa Europy Środkowo-Wschodniej, państwa śródziemnomorskie, państwa Ameryki Łacińskiej, państwa azjatyckie i Afryka Południowa) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
it Decisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ aprile ‧, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sudafrica) (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
pl 1 maja 2004 r., w dniu wielkiego rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowo-Wschodniej, ostatecznie zostało przekreślone rozdarcie Europy przez "żelazną kurtynę”.
it Quando una serie di paesi dell'Europa centrorientale ha aderito all'Unione europea in occasione del suo grande allargamento, il 1° maggio 2004, la cortina di ferro che divideva l'Europa è stata finalmente abbattuta.
pl Gwarancja związana z pożyczkami Euratomu zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw
it Garanzia della Comunità europea sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti
pl Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielanymi na potrzeby przedsięwzięć prowadzonych poza obszarem Wspólnoty (państwa Europy Środkowo-Wschodniej, państwa śródziemnomorskie, państwa Ameryki Łacińskiej i Azji, Afryka Południowa, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Bośnia i Hercegowina) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
it Decisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ aprile ‧, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all’esterno della Comunità (paesi dell’Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell’America latina e dell’Asia, Sudafrica, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
pl Z drugiej strony fakt że, ponad ‧ % obywateli Ukrainy nie uczestniczy aktywnie w działaniach żadnej organizacji społecznej, wskazuje, że Ukraińcy w niewielkim stopniu angażują się w działalność obywatelską w porównaniu z obywatelami zarówno demokracji zachodnich, jak i państw Europy Środkowo-Wschodniej
it D'altra parte, il fatto che oltre l'‧ % dei cittadini ucraini non sia attivo in alcun tipo di organizzazione di volontariato dimostra che il grado di partecipazione civica degli ucraini è basso rispetto a quello dei cittadini delle democrazie occidentali e dei paesi dell'Europa centro-orientale
pl VII. GWARANCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ NA POŻYCZKI EURATOM NA PODNIESIENIE WYDAJNOŚCI I POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTROWNI JĄDROWYCH W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I WE WSPÓLNOCIE NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW
it VII. GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI EURATOM DESTINATI A FINANZIARE ‧ MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI EFFICACIA E DI SICUREZZA DEL PARCO NUCLEARE DEI PAESI DELL’EUROPA CENTRALE E ORIENTALE, NONCHÉ DELLA COMUNITÀ DEGLI STATI INDIPENDENTI
pl Artykuł trzeci opisuje główne czynniki determinujące wzrost gospodarczy w państwach członkowskich Unii w Europie środkowo-wschodniej
it il terzo passa in rassegna le principali determinanti della crescita negli Stati membri dell' UE dell' Europa centrale e orientale
pl Przepisy te nie obejmowały obszarów wiejskich, co powoduje, iż duża część zmarginalizowanych grup społecznych zamieszkujących państwa Europy Środkowo-Wschodniej nie odniesie korzyści z proponowanych rozwiązań.
it Le disposizioni non includono le zone rurali e ciò implica che molte persone appartenenti ai gruppi sociali dei paesi dell'Europa centrale e orientale non potranno trarre vantaggio dalle soluzioni proposte.
pl Gwarancja związana z pożyczkami Euratom zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw
it Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti
pl Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o przyznaniu gwarancji wspólnotowej Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielanymi na potrzeby przedsięwzięć prowadzonych poza obszarem Wspólnoty (państwa Europy Środkowo-Wschodniej, państwa śródziemnomorskie, państwa Ameryki Łacińskiej, państwa azjatyckie oraz Afryka Południowa) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
it Decisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ aprile ‧, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sudafrica) (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
pl Gwarancja związana z pożyczkami Euratom zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw
it Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale e orientale e della Comunità degli Stati indipendenti
pl Zawiera on informacje o kwotach operacji zaciągania i udzielania pożyczek gwarantowanych w ramach budżetu ogólnego: pożyczek na wsparcie bilansu płatniczego, operacji zaciągania pożyczek na cele udzielania makroekonomicznej pomocy finansowej państwom trzecim, pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla państw z basenu Morza Śródziemnego, państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bałkanów Zachodnich na projekty w Rosji, na Ukrainie, Białorusi i w Mołdowie, pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w niektórych państwach trzecich (w Azji i Ameryce Łacińskiej), pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla Republiki Południowej Afrykioraz pożyczek zaciąganych przez Euratom w celu zapewnienia finansowania niezbędnego do zwiększenia stopnia wydajności i bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w niektórych państwach trzecich
it Esso fornisce tutta una serie di informazioni quantitative sui prestiti attivi e passivi che beneficiano di una garanzia del bilancio generale: prestiti erogati bilancia dei pagamenti, operazioni di assunzione prestiti per fornire assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi, prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi del bacino mediterraneo, nei paesi dell'Europa centrale e orientale e nei paesi dei Balcani occidentali, nonché per progetti in Russia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore di progetti d'interesse comune in alcuni paesi terzi (Asia e America latina), prestiti della Banca europea per gli investimenti al Sudafrica, e prestiti Euratom assunti per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi
pl Gwarancja związana z pożyczkami Euratomu zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw
it Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti
pl Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielanymi na potrzeby przedsięwzięć prowadzone poza obszarem Wspólnoty (państwa Europy Środkowo-Wschodniej, państwa śródziemnomorskie, państwa Ameryki Łacińskiej i Azji, Afryka Południowa, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Bośnia i Hercegowina) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
it Decisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ aprile ‧, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all’esterno della Comunità (paesi dell’Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell’America latina e dell’Asia, Sudafrica, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
pl Granty na współpracę z krajami trzecimi dotyczą wyłącznie krajów Europy środkowo-wschodniej i nowych niepodległych państw byłego Związku Radzieckiego
it Sovvenzioni alla cooperazione con paesi terzi limitate ai paesi dell'Europa centrale e orientale e ai nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica
pl Pomoc inwestycyjna, jak np. w Niemczech w ramach ustawy o finansowaniu transportu gminnego, finansowana z budżetu centralnego, mająca na celu wsparcie samorządów w rozbudowie i zwiększaniu atrakcyjności komunikacji publicznej, w wielu państwach Europy Środkowo-Wschodniej w ogóle nie występuje
it In numerosi PECO non esistono gli aiuti agli investimenti presenti ad esempio in Germania, dove, nel quadro della legge sul finanziamento dei trasporti comunali, il governo federale, attingendo al proprio bilancio, aiuta gli enti locali a sviluppare i trasporti pubblici e a renderli più attraenti
pl Gwarancja Wspólnoty Europejskiej na pożyczki Euratom zaciągnięte w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw
it Garanzia della Comunità europea sui prestiti Euratom assunti per finanziare il miglioramento dell'efficienza e della sicurezza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e della Comunità di Stati indipendenti
pl mając na uwadze, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej w wyniku podziału jałtańskiego Europy po drugiej wojnie światowej przez ponad cztery dziesięciolecia były pozbawione suwerenności i wolności
it considerando che i paesi dell'Europa centrale e orientale sono stati privati per più di quattro decenni della loro sovranità e della loro libertà in seguito alla divisione dell'Europa decisa a Yalta dopo la seconda guerra mondiale
pl Bezpieczeństwo i postępy tych krajów leżą bezpośrednio w interesie UE, gdyż stamtąd właśnie pochodzi przeważająca część gazu ziemnego oraz znaczna część energii elektrycznej importowanej przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej i państwa bałtyckie.
it La sicurezza e il progresso di questi paesi incontrano direttamente l'interesse dell'Unione europea, dato che sono le zone da cui provengono sia la maggior parte delle importazioni di gas naturale, sia una quota significativa delle importazioni di elettricità dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e del Baltico.
pl Bierze ona pod uwagę fakt, że w niektórych państwach członkowskich, a głównie chodzi tu o kraje Europy Środkowo-Wschodniej, przygotowania do liberalizacji wymagają dłuższego czasu.
it Non trascura il fatto che prepararsi alla liberalizzazione richiede più tempo in alcuni Stati membri, principalmente quelli dell'Europa centrale e orientale.
pl Państwa lub terytoria CEEC (Państwa lub terytoria Środkowo-Wschodniej Europy
it Paesi o territori PECO (paesi o territori dell'Europa centrale e orientale
pl z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie paneuropejskiego systemu kumulacji pochodzenia na wszystkie państwa południowo-wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego; uważa, że państwom tym można zaoferować dostęp do rozszerzonego obszaru gospodarczego obejmującego region euro-śródziemnomorski, a także państwa EFTA i państwa Europy Środkowo-Wschodniej; wnosi o bezwarunkowe poszanowanie wystosowanego przez Autonomię Palestyńską wezwania, by towary wyprodukowane na terytoriach okupowanych były identyfikowane zgodnie z regułami pochodzenia
it plaude all'estensione del sistema paneuropeo di cumulo di origine a tutti i PSEM; ritiene che esso possa offrire ai PSEM l'accesso a un vasto spazio economico, comprensivo della regione euromediterranea ma anche dei paesi dell'EFTA e dei PECO; chiede che sia pienamente rispettata la richiesta dell'Autorità palestinese che le merci prodotte nei Territori occupati siano identificabili nel quadro nelle norme di origine
pl Gwarancja Wspólnoty Europejskiej na pożyczki Euratomu zaciągnięte w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw
it Garanzia della Comunità europea sui prestiti Euratom assunti per finanziare il miglioramento dell’efficienza e della sicurezza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale e orientale e della Comunità di Stati indipendenti
Questa è la pagina 1. Trovato 302548 frasi corrispondenza a frase państwa środkowo-wschodniej Europy.Trovato in 39,344 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.