pronuncia: IPA: kfas    

Traduzioni in italiano:

 • acido   
  (Noun  m) (noun, adjv   )
   
  gwara narkotykowa narkotyk LSD
   
  chem. chemia, chemiczny związek chemiczny, składający się z wodoru i reszty kwasowej;
   
  gwara narkotykowa narkotyk LSD
   
  chem. chemia, chemiczny związek chemiczny, składający się z wodoru i reszty kwasowej;
 • acido lisergico   
  (Noun  m)
 • acerbo   
  (adjv   )
 • agro   
  (adjv   )
 • kvas   
 • lievito acido   
 • lievito madre   
 • lievito naturale   
 • pasta acida   
 • pasta madre   

Altri significati:

 
pot. potocznie tanie wino owocowe
 
slang młodzieżowy coś niedobrego

Frasi simili nel dizionario polacco italiano. (34)

amid kwasu naftylooctowego
naftalene acetamide; naam
estry kwasu octowego
acetati (esteri); acetati
kwas (13Z)–dokozenowy
acido (13Z)-docosenoico; acido erucico; acido cis-13-docosenoico
kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy
acido 2,4-diclorofenossiacetico
Kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy
2,4-d; Acido 2,4-diclorofenossiacetico
kwas 3 indolilooctowy
acido indolacetico; acido indolilacetico; IAA
kwas acetylooctowy
acido acetoacetico
kwas acetylosalicylowy
acidi salicilici; acido acetilsalicilico
kwas adypinowy
acido adipico
kwas arachidonowy
acido arachidonico; acido eicosatetraenoico
kwas arsenawy
acido arsenioso
kwas arsenowy
acido arsenico
kwas aspergilowy
amatossine; rubratossine; tremortine; poaefusarina; acido bissoclamico; rugulosina; malformina; sporidesmine; fumitremorgina b; roseotossina b; emodina; verruculogeno; viriditossine; nidulotossina; skyrina; tentossina; acido tenuazonico; micotossine; fallotossine; moniliformina; tossine fungine; luteoskyrin; acido aspergillico; oosporeina; fusarine; acido micofenolico
kwas azotowy(v)
acido nitrico
kwas behenowy
idrofol 2022-55; glycon B-70; acido docosanoico; istrene 5522; acido n-docosanoico; istrene 9022; acido beenico; n-docosanoato; acido idrofol 560; prifrac 2989; acido n-docosanoic
kwas borny
acido borico
kwas bromowy
acido bromico
kwas chlorogenowy
acido caffeoilquinico; acido clorogenico
kwas cis-oktadekenowy
acido oleico; acido cis-9-ottadecenoico
kwas cis–13–dokozenowy
acido (13Z)-docosenoico; acido erucico; acido cis-13-docosenoico
kwas cyjanowodorowy
cianuro di idrogeno; acido cianidrico; acido prussico
kwas dezoksyrybonukleinowy
acido desossiribonucleico; deossiribonucleico; acido deossiribonucleico; DNA
kwas dihydroksybursztynowy
acido tartarico; tartrati; acido diidrossisuccinico
kwas dimetyloaminobursztynowy
acido dimetilaminosuccinamico
Kwas walproinowy
Acido valproico

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "kwas", memoria di traduzione

add example
pl Kroplami dodawać wodę amoniakalną, aż roztwór zmętnieje, następnie dodawać kwas octowy, aż roztwór ponownie stanie się klarowny
it Aggiungere goccia a goccia la soluzione ammoniacale fino a quando la soluzione intorbidisce, quindi aggiungere acido acetico fino a quando la soluzione torna limpida
pl Pomimo argumentów przedstawionych przez powiadamiającego nie udało się jednak rozwiać istniejących obaw, a oceny zagrożenia dokonane na podstawie przedłożonych informacji nie wykazały, by można się było spodziewać, że w ramach proponowanych warunków stosowania środki ochrony roślin zawierające kwas siarkowy zasadniczo spełniają wymogi ustanowione w art. ‧ ust. ‧ lit. a) oraz b) dyrektywy ‧/‧/EWG
it Nonostante gli argomenti addotti dal notificante, gli aspetti problematici permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti acido solforico soddisfano, in generale, le condizioni di cui all’articolo ‧, paragrafo ‧, lettere a) e b), della direttiva ‧/‧/CEE
pl W odniesieniu do substancji i przedmiotów klasy ‧ istnieją oddzielne pojemniki na kwasy, zasady i akumulatory
it Per quanto riguarda gli oggetti e le sostanze della classe ‧, esistono contenitori separati per acidi, basi e batterie
pl Do Komisji wpłynęła skarga na mocy art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ (podstawowe rozporządzenie) dotycząca przywozu dumpingowego kwasu trichloroizocyjanurowego (TCCA), pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (omawiany kraj), powodującego istotne szkody dla przemysłu wspólnotowego
it La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo ‧ del regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio (regolamento di base), secondo la quale le importazioni di acido tricloroisocianurico (trichloroisocyanuric acid, TCCA) originario degli Stati Uniti d'America (paese interessato) sono oggetto di pratiche di dumping e arrecano pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria
pl Metakrezol, sodu diwodorofosforan dwuwodny, glicerol, sodu wodorotlenek, kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań
it metacresolo, sodio diidrogeno fosfato biidrato, glicerolo, sodio idrossido, acido cloridrico (per aggiustamento del pH), acqua per preparazioni iniettabili
pl kwas benzoesowy (E ‧) tartrazyna (E
it Acido benzoico (E ‧) Tartrazina (E
pl Woda oczyszczona Kwas jabłkowy w celu dostosowania pH Sodu wodorotlenek w celu dostosowania pH
it Acqua depurata Acido malico per la correzione del pH.Sodio idrossido per la correzione del pH
pl Siarczan protaminy, metakrezol, fenol, chlorek cynku, sodu diwodorofosforan dwuwodny, glicerol, sodu wodorotlenek, kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań
it Protamina solfato, metacresolo, fenolo, cloruro di zinco, sodio diidrogeno fosfato biidrato, glicerolo, sodio idrossido, acido cloridrico (aggiustamento del pH), acqua per preparazioni iniettabili
pl Zostało naukowo udowodnione, że opisany system produkcji i żywienia bydła w bardziej naturalny sposób przyczynia się do otrzymania mleka o wyższej wartości odżywczej, dzięki wysokiej zawartości CLA (sprzężony kwas linolowy) i kwasów tłuszczowych omega-‧ w składzie tłuszczowym, ponieważ dzięki wypasowi bydła na łąkach zwiększa się zawartość tych korzystnych dla diety tłuszczów, co również wpływa na właściwości wytwarzanych serów
it È scientificamente provato che tali sistemi più naturali di produzione e di alimentazione del bestiame conferiscono al latte proprietà nutritive superiori, a causa della maggiore concentrazione di CLA (acido linoleico coniugato) e di acidi grassi omega-‧ nel suo profilo lipidico; infatti, quanto maggiore è la quantità di erba mangiata dagli animali tanto maggiore è il tasso di materie grasse benefiche dal punto di vista dietetico, il che si riflette anche sulle caratteristiche dei formaggi prodotti
pl Przetwarzanie obejmuje co najmniej usunięcie wszelkich cieczy i kwasów
it Il trattamento comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e gli acidi
pl NLPZ (tj. kwas acetylosalicylowy w dawkach o działaniu przeciwzapalnym, inhibitory COX-‧ i nieselektywne NLPZ) mogą zmniejszać działanie diuretyczne, natriuretyczne i przeciwnadciśnieniowe diuretyków tiazydowych i antagonistów receptora angiotensyny
it I FANS (acido acetilsalicilico a dosaggi antinfiammatori, inibitori dei COX-‧ e FANS non selettivi) possono ridurre gli effetti diuretici, natriuretici ed antipertensivi dei diuretici tiazidici e gli effetti antipertensivi degli agonisti del recettore dell angiotensina
pl Należy zatem zmienić obecny wpis w załączniku ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ dla kwasu tiludronowego w postaci soli disodowej, aby substancja ta mogła być wykorzystywana do podawania pozajelitowego u drobiu (ptaki nieśne i hodowlane
it Pertanto, l’attuale voce dell’allegato ‧ del regolamento (CEE) n. ‧/‧ relativa all’acido tiludronico sotto forma di sale disodico deve essere modificata in modo da permettere l’uso parenterale di tale sostanza nel pollame (specie ovaiole e da riproduzione
pl stan zwany kwasicą mleczanową (nadmierna ilość kwasu mleczanowego we krwi), szczególnie
it una condizione chiamata acidosi lattica (eccesso di acido lattico nel sangue) dovuta a metformina
pl Jedna tabletka zawiera ‧ mg kwasu alendronowego w postaci sodu alendronianu trójwodnego i ‧ mikrogramów (‧ j. m.) cholekalcyferolu (witamina D
it Ogni compressa contiene ‧ mg di acido alendronico come alendronato sodico triidrato e colecalciferolo (vitamina D‧) ‧ microgrammi (‧ UI
pl Ważne jest, aby przepisy niniejszej dyrektywy były stosowane jednocześnie we wszystkich państwach członkowskich, tak aby zapewnić równe traktowanie produktów biobójczych zawierających substancję czynną kwas borowy na rynku oraz ułatwić właściwe ogólne funkcjonowanie rynku produktów biobójczych
it È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo acido borico, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi
pl ml roztworu kwasu askorbinowego
it ml della soluzione d
pl Dopełnić do kreski roztworem kwasu chlorowodorowego o stężeniu ‧ mol/l i dokładnie wymieszać
it Portare a volume con la soluzione d
pl Myocet liposomy Fosfatydylocholina z jaja, cholesterol, kwas cytrynowy, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań
it Myocet liposomi fosfatidilcolina d uovo, colesterolo, acido citrico, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili
pl Tam, gdzie to konieczne, dostosować stężenie kwasu solnego tak, aby było ono jak najbliższe stężeniu roztworu badanego
it Se del caso, regolare la concentrazione in acido cloridrico in modo che sia più prossima possibile a quella della soluzione da analizzare
pl Chorzy z niewydolnością wątroby Nie ma danych dotyczących farmakokinetyki kwasu ibandronowego u chorych z niewydolnością wątroby
it Pazienti con insufficienza epatica Non esistono dati di farmacocinetica per l acido ibandronico in pazienti affette da insufficienza epatica
pl Dystrybucja Po początkowej ekspozycji ogólnoustrojowej kwas ibandronowy jest szybko wiązany przez kości lub wydzielany do moczu
it Distribuzione Dopo l esposizione sistemica iniziale, l acido ibandronico si lega rapidamente all osso o è escreto nelle urine
pl Uwaga ‧: Kwas masłowy (C‧) występuje wyłącznie w tłuszczu mlecznym i umożliwia przeprowadzenie szacunków ilościowych niskich oraz średnich ilości tłuszczu mlecznego w tłuszczach roślinnych i zwierzęcych
it Nota ‧: L'acido butirrico (n-butanoico) (C‧) che è presente esclusivamente nel grasso del latte permette stime quantitative di quantità da piccole a medie di grasso di latte in grassi vegetali e animali
pl Obejmują one: niedobór żelaza, soli kwasu foliowego lub witaminy B‧; zatrucie glinem; współistniejące infekcje; stany zapalne lub urazowe; utajoną utrata krwi; hemolizę oraz zwłóknienie szpiku kostnego z
it Questi includono: carenza di ferro, folati o vitamina B‧, intossicazione da alluminio, infezioni intercorrenti, episodi infiammatori o traumatici, perdita di sangue occulto, emolisi, fibrosi del midollo osseo di qualsiasi origine
pl Oświadczenie, że środek spożywczy nie zawiera tłuszczów nasyconych oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy suma tłuszczów nasyconych i izomerów trans kwasów tłuszczowych nie przekracza ‧,‧ g tłuszczów nasyconych na ‧ g lub ‧ ml
it L'indicazione che un alimento è senza grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera ‧,‧ g di grassi saturi per ‧ g o ‧ ml
pl Poprawa kontroli glikemii wiązała się również ze znacznym zmniejszeniem stężenia wolnych kwasów tłuszczowych
it Il miglioramento del controllo glicemico è stato anche associato ad una significativa diminuzione degli acidi grassi liberi
Questa è la pagina 1. Trovato 5475 frasi corrispondenza a frase kwas.Trovato in 1,349 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.