pronuncia: IPA: kfas    

Traduzioni in italiano:

 • acido   
  (Noun  m) (noun, adjv   )
   
  gwara narkotykowa narkotyk LSD
   
  chem. chemia, chemiczny związek chemiczny, składający się z wodoru i reszty kwasowej;
   
  gwara narkotykowa narkotyk LSD
   
  chem. chemia, chemiczny związek chemiczny, składający się z wodoru i reszty kwasowej;
 • acido lisergico   
  (Noun  m)

Altri significati:

 
slang młodzieżowy coś niedobrego
 
pot. potocznie tanie wino owocowe

Frasi simili nel dizionario polacco italiano. (86)

bakteria kwasu mlekowegobatteri lattici
cykl kwasów trikarboksylowychciclo degli acidi tricarbossilici
fermentacja kwasu cytrynowegofermentazione citrica; fermentazione dell'acido citrico
ja-me ester metylowy kwasu jasmowegomeja (metil jasmonato)
kwas abscysynowyacido abscissico
kwas acetylooctowyacido acetoacetico
kwas acetylosalicylowyacido acetilsalicilico
kwas akrylowyacido acrilico
kwas alginowyacido alginico
kwas aminokarboksylowyaminoacidi; amino acidi
kwas arachidynowyacido eicosatetraenoico
kwas azotowy(v)acido nitrico
kwas benzoesowyacido benzoico
kwas borowyacido borico
kwas bursztynowyacido succinico
kwas butanowyacido butirrico; acido butanoico
kwas chlebowykvas
kwas chloroetylofosfonowyacido cloroetilfosfonico
kwas chlorogenowyacido clorogenico
kwas chlorowodorowyacido cloridrico
kwas cyjanowodorowyacido cianidrico
kwas cytrynowyacido citrico
kwas dekanowyacido decanoico
kwas deoksyrybonukleinowyacido desossiribonucleico; DNA; deossiribonucleico
kwas dihydroksybursztynowyacido diidrossisuccinico
kwas eikozapentanowyacido eicosapentaenoico
kwas etanowyacido acetico; acido etanoico
kwas etylenodiaminotetraoctowyacido etilendiaminotetracetico
kwas fenolowyacidi fenolici
kwas ferulowyacido ferulico
kwas fitynowyacido fitico
kwas fluorowodorowyacido fluoridrico
kwas fosfatydowyacidi fosfatidici
kwas fulwowyacidi fulvici
kwas giberelinowyacido gibberellico
kwas heksadekanowyacido esadecanoico
kwas hydroksamowyacidi idrossamici
kwas hydroksybeznoesowyacidi idrossibenzoici
kwas hydroksybursztynowyacido idrossisuccinico
kwas hydroksycynamonowyacidi idrossicinnamici
kwas indolilomasłowyacido indolbutirrico
kwas izokapronowyacido isocaproico
kwas kapronowyacido caproico
kwas kojowyacido kojico
kwas kumarowyacidi cumarici
kwas l-askorbinowyacido ascorbico
kwas linolenowyacido linolenico
kwas linolowyacido linoleico
kwas maleinowyacido maleico
kwas masłowyacido butirrico; acido butanoico
kwas mlekowyacido lattico
kwas moczowyacido urico
kwas mykofenolowyacido micofenolico
kwas naftylooctowyacido naftilacetico; acido naftalenacetico
kwas naftylooksyoctowyacido naftossiacetico
kwas nikotynowyacido nicotinico
kwas nitrylotrioctowyacido nitrilotriacetico
kwas nukleinowyacidi nucleici
kwas oktanowyacido ottanoico
kwas organicznyacido organico
kwas pantotenowyacido pantotenico; vitamina b5
kwas pektowyacidi pectici
kwas penicylowyacido penicillico
kwas poligalakturonowyacido poligalatturonico
kwas propionowyacido propionico
kwas rozcieńczonyacido diluito
kwas rybonukleinowyacido ribonucleico
kwas salicylowyacidi salicilici
kwas siarkowyacido solforico
kwas siarkowy(iv)acido solforoso
kwas siarkowy(vi)acido solforico
kwas sinapowyacido sinapico
kwas sorbowyacido sorbico
kwas szczawiowyacido ossalico
kwas trichlorofenoksyoctowyacido triclorofenossiacetico
Kwas walproinowyAcido valproico
kwas wanilinowyacido vanillico
kwas winowyacido tartarico
kwas żołądkowyacido gastrico; succo gastrico
kwasyacido; acidi
kwasy karboksyloweacidi carbossilici
kwasy nukleinoweacido nucleico; acidi nucleici
kwasy organiczneacidi organici
kwasy tłuszczowe nasyconeacidi grassi saturi
niezbędne kwasy tłuszczoweacidi grassi essenziali
pochodne kwasów alifatycznychderivati degli acidi alifatici

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "kwas", memoria di traduzione

add example
kwas ‧,‧-benzenodikarboksylowy, dwu-rozgałęzione C‧-‧ estry alkilowe, bogate w Cacido ‧,‧-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C‧-‧-ramificati, arricchiti in C
H ‧: zalecenie Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka dla następujących substancji: ftalan dibutylu; ‧,‧-dichloroanilina; ftalan diizodecylowy; kwas ‧,‧-benzenodikarboksylowy, dwu-rozgałęzione C ‧-‧ estry alkilowe, bogate w C ‧; ftalan diizodecylowy; kwas ‧,‧-benzenodikarboksylowy, dwu-rozgałęzione C ‧-‧ estry alkilowe, bogate w C ‧; kwas etylenodiaminotetraoctowy; octan metylu; kwas monochlorooctowy; n-Pentan; etylenodiaminotetraoctan tetrasodu (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strH ‧: Raccomandazione ‧/‧/CE della Commissione, dell'‧ aprile ‧, relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: dibutilftalato; ‧,‧-dicloroanilina; diisodecilftalato; acido ‧,‧-benzendicarbossilico, di-C‧-‧-ramificati alchil esteri, ricchi di C‧; diisononilftalato; acido ‧,‧-benzendicarbossilico, di-C‧-‧-ramificati alchil esteri, ricchi di C‧; etilendiamminatetraacetato; acetato di metile; acido monocloroacetico; n-pentano; etilendiamminatetraacetato di tetrasodio (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
Kwas solny i (lub) wodorotlenek sodu mogły być użyte w celu uzyskania odpowiedniego odczynuIdrossido di sodio e/o acido cloridrico possono essere stati aggiunti per aggiustare il pH
Substancje pomocnicze: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, glicyna, polisorbat ‧, kwas solny (do regulacji pH), sodu wodorotlenek (do regulacji pH) i woda do wstrzykiwańEccipienti: sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato dibasico diidrato, sodio cloruro, glicina, polisorbato ‧, acido cloridrico (per regolare il pH), sodio idrossido (per regolare il pH), acqua per preparazioni iniettabili
rynek technicznego kwasu benzoesowego w postaci stałejl'acido benzoico tecnico allo stato solido
U pacjentów, u których występuje gwałtowny spadek skuteczności, definiowany przez obniżenie stężenia hemoglobiny (‧ g/dl w ciągu miesiąca) oraz zwiększone zapotrzebowanie na transfuzje, należy zmierzyć liczbę retikulocytów i zbadać typowe przyczyny braku reakcji (np. niedobory żelaza, soli kwasu foliowego lub witaminy B‧, zatrucie glinem, infekcja lub stan zapalny, utrata krwi i hemolizaNei pazienti che mostrano un improvvisa perdita di efficacia, dimostrata da una diminuzione di emoglobina (‧ g/dl al mese) con maggiore bisogno di trasfusioni, deve essere eseguito un conteggio dei reticolociti e devono essere valutate le cause tipiche che impediscono la risposta al trattamento (ad es. carenza di
m-krezol [ ‧, ‧ mg/ml ] glicerol sodu diwodorofosforan siedmiowodny cynku tlenek woda do wstrzykiwań Kwas solny i wodorotlenek sodu mogą być stosowane w celu uzyskania pHm-cresolo (‧ mg/ml) Glicerolo Sodio fosfato bibasico.‧H‧O Zinco ossido Acqua per preparazioni iniettabili Acido cloridrico e idrossido di sodio possono essere usati per aggiustare il pH a
Chlorek sodu ‧, ‧ %, mannitol, kwas cytrynowy jednowodny, kwas solny, m-krezol, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwańCloruro di sodio ‧ %, mannitolo, acido citrico monoidrato, acido cloridrico, metacresolo, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili
Komisja nałożyła rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ (rozporządzenie tymczasowe) tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego (KW) obecnie objętego kodem CN ‧, pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRLCon il regolamento (CE) n. ‧/‧ (regolamento provvisorio), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tartarico (AT), attualmente classificabile al codice NC ‧, originarie della Repubblica popolare cinese (RPC
W tłuszczu wieprzowym wraz z wiekiem i przyrostem masy dochodzi bowiem do obniżenia poziomu nienasyconych kwasów tłuszczowychCon l'aumentare dell'età e del peso dell'animale, infatti, i grassi insaturi tendono a diminuire
Substancje, które nie spełniają już należycie swoich funkcji (np.: zanieczyszczone kwasy, zanieczyszczone rozpuszczalniki, zużyte sole hartowniczeSostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc
zawartość ‧-monopalmitynianu glicerolu nie przekracza ‧,‧ %, jeżeli zawartość kwasu palmitynowego nie przekracza ‧ % całkowitej zawartości kwasów tłuszczowychtenore di ‧-gliceril monopalmitato non superiore allo ‧,‧ % se l'acido palmitico non supera il ‧ % del tenore totale di acidi grassi
proces obejmujący wszystkie następujące zabiegi: przetwarzanie przy użyciu skoncentrowanego kwasu siarkowego, oleum lub bezwodnika siarkowego; neutralizacja środkami alkalicznymi; odbarwianie i oczyszczenie naturalnymi ziemiami aktywnymi, aktywnym węglem drzewnym lub boksytemtrattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite
Tym samym, żeby dodać ‧ x/‧ g wody do ciasta, należy dodać (‧ x/‧ + ‧) g płynnych składników ciasta składających się z ‧ g roztworu cukru, soli i kwasu askorbinowego i dodatkowej ilość wodyPer aggiungere quindi ‧ x/‧ g di acqua all
– Inne składniki leku to chlorek cynku, glicerol, metakrezol, wodorotlenek sodu, kwas solny i woda do wstrzykiwańGli eccipienti sono zinco cloruro, glicerolo, metacresolo, sodio idrossido, acido cloridrico e acqua per preparazioni iniettabili
Na podstawie wyników badania BM ‧ uważa się, że produkt Bondenza w dożylnej dawce ‧ mg podawanej co ‧ miesiące co najmniej tak samo skutecznie zapobiega złamaniom, jak kwas ibandronowy podawany doustnie w schemacie dawkowania ‧, ‧ mg na dobęSulla base dei risultati dello studio BM ‧, si prevede che l iniezione endovenosa da ‧ mg di Bondenza ogni ‧ mesi sia efficace almeno quanto il regime orale da ‧ mg di acido ibandronico al giorno nella prevenzione delle fratture
proces zawierający wszystkie z poniższych operacji: przetwarzanie przy użyciu skoncentrowanego kwasu siarkowego, oleum lub bezwodnika siarkowego; neutralizacja przy użyciu środków alkaicznych, odbarwianie lub oczyszczanie przy użyciu ziemi naturalnie aktywnej, ziemi uaktywnionej, uaktywnionego węgla drzewnego lub boksytutrattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite
W obu badaniach u pacjentów otrzymujących ikatybant odnotowano krótszą medianę czasu do zmniejszenia nasilenia objawów (odpowiednio ‧, ‧ i ‧, ‧ godziny) w porównaniu z kwasem traneksamowym (‧, ‧ godzin) i placebo (‧, ‧ godzinyIn entrambi gli studi i pazienti trattati con icatibant dimostravano un tempo mediano di attenuazione dei sintomi più rapido (rispettivamente ‧ e ‧ ore) rispetto all acido tranexamico (‧ ore) e al placebo (‧ ore
kwasowość ogólna wyrażona jako kwas jabłkowy w ilości od ‧,‧ do ‧ gramów na litracidità totale espressa in grammi di acido malico tra i ‧,‧ e gli ‧ grammi per litro
Nie przewiduje się zatem, że stosowanie oleju z mikroalg w grupach żywności wymienionych w załączniku doprowadzi do niedopuszczalnego zwiększenia ogólnego spożycia kwasów tłuszczowych omegaNon si prevede dunque che l’utilizzo di olio derivato dalla microalga nei gruppi alimentari di cui all’allegato determini un aumento inaccettabile dell’assunzione globale di grassi acidi omega
Celuloza mikrokrystaliczna (E‧) Laktoza bezwodna Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Żelatyna Kroskarmeloza sodowa Sacharoza Krzemionka koloidalna Magnezu stearynian (E‧) Butylohydroksytoluen (E‧) Skrobia modyfikowana (kukurydziana) Sodu glinu krzemian (ECellulosa microcristallina (E‧) Lattosio anidro Trigliceridi a catena media Gelatina Croscarmellosa sodica Saccarosio Silice colloidale Magnesio stearato (E‧) Butilidrossitoluene (E‧) Amido modificato (mais) Silicato di sodio e alluminio (E
Metionina Chlorek sodu Woda do wstrzykiwań Kwas chlorowodorowy (do ustalenia pH) Wodorotlenek sodu (do ustalenia pHMetionina Sodio cloruro Acqua per preparazioni iniettabili Acido cloridrico (aggiustatore pH) Sodio idrossido (aggiustatore pH
Stosowanie heparyn, antagonistów witaminy K i produktów leczniczych wpływających na czynność płytek krwi (takich jak kwas acetylosalicylowy, dypirydamol i abcyksymab) może zwiększać ryzyko krwawienia, jeśli leki te były podawane przed, w czasie lub po leczeniu reteplaząL eparina, gli antagonisti della vitamina K e i medicinali che modificano la funzione piastrinica (ad es. acido acetilsalicilico, dipiridamolo e abciximab) possono incrementare il rischio di emorragie se somministrati prima, durante o dopo la terapia con reteplase
Zaburzenie czynności nerek i stan po przeszczepie nerki: w przypadku stosowania produktu CoAprovel u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, zaleca się okresowe kontrolowanie stężenia: potasu, kreatyniny i kwasu moczowego w surowicy krwiInsufficienza renale e trapianto renale: quando CoAprovel viene usato in pazienti con disfunzione renale è raccomandato un controllo periodico dei livelli sierici di potassio, creatinina e acido urico
Kwas ‧-palmitylo-L-askorbinowy Palmitynian askorbyluAcido ‧-palmitil-L-ascorbico (palmitato di ascorbile
Questa è la pagina 1. Trovato 5475 frasi corrispondenza a frase kwas.Trovato in 1,114 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.