pronuncia: IPA: ˌãmbulatɔˈrɨjnɨ  

Traduzioni in italiano:

  • ambulante   
     
    med. medycyna, medyczny wykonywany w ambulatorium lub dla ambulatorium przeznaczony
  • ambulacro   

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "ambulatoryjny", memoria di traduzione

add example
pl Jeżeli opisywany produkt jest stosowany w leczeniu ambulatoryjnym, może być wyjęty z lodówki i jednokrotnie przechowywany w temperaturze pokojowej (do ‧°C) przez okres nie dłuższy niż ‧ miesiąc
it A scopo ambulatoriale, il prodotto può essere tolto dal frigorifero per un singolo periodo di un mese al massimo a temperatura ambiente (fino a ‧ °C
pl W okresie trwałości, dla celów transportu i (lub) aby ułatwić podawanie ambulatoryjne nie rozpuszczony produkt można przechowywać w temperaturze ‧°C lub poniżej przez okres do ‧ tygodni przed użyciem
it Entro il periodo di validità, durante il trasporto e/o per facilitare l uso in ambulatorio, il prodotto non ricostituito può essere mantenuto fino a ‧°C per un periodo fino a quattro settimane prima dell uso
pl W rzeczywistości Trybunał dokonał rozróżnienia pomiędzy opieką ambulatoryjną, gdzie system afiliacji nie może wymagać uprzedniej zgody i leczeniem szpitalnym, gdzie wymaganie uprzedniej zgody wydaje się być środkiem koniecznym i racjonalnym.
it In effetti, la Corte ha distinto i trattamenti ambulatoriali, per i quali il servizio sanitario nazionale a cui si è iscritti non può esigere un'autorizzazione preventiva, dalle cure ospedaliere, per le quali la richiesta di un'autorizzazione preventiva si configura come una misura necessaria e ragionevole.
pl Wreszcie ograniczenie hospitalizacji jest niemożliwe, jeżeli system leczenia ambulatoryjnego nie zapewnia odpowiednich świadczeń pozwalających zapobiegać hospitalizacji tam, gdzie jest to możliwe, przyjmować pacjentów i towarzyszyć długo hospitalizowanym pacjentom, którzy mogą opuścić szpital po odpowiednim przygotowaniu, towarzyszyć pacjentom, którzy nie są hospitalizowani, w celu utrzymania ich we wspólnocie na akceptowalnych warunkach i przy poszanowaniu ich potrzeb; oraz świadczeń, które zapewniają przejście między leczeniem ambulatoryjnym i szpitalnym dla pacjentów potrzebujących takiej opieki
it Infine, non si può conseguire una riduzione del ricorso al ricovero laddove la risposta ambulatoriale non offre servizi che consentano: di prevenire i ricoveri evitabili; di accogliere e accompagnare i pazienti lungodegenti in grado di essere dimessi se adeguatamente preparati; di accompagnare i pazienti non ricoverati per mantenerli nella comunità di origine a condizioni accettabili e rispettose delle loro esigenze; di offrire un'alternanza tra ricovero e trattamento ambulatoriale ai pazienti che ne abbiano bisogno
pl W celu ambulatoryjnego podawania leku pacjent może wyjąć produkt z lodówki i przechowywać go w temperaturze pokojowej (do ‧°C) przez jeden okres nie dłuższy niż ‧ dni
it Durante l uso ambulatoriale, il paziente può togliere il prodotto dal frigorifero e conservarlo a temperatura ambiente (non superiore ai ‧°C) per un singolo periodo di ‧ giorni al massimo
pl Podczas ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi efekty działania preparatu Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop ‧ mg/‧, ‧ mg na ciśnienie tętnicze, określone w końcu przedziału dawkowania i wyrażone w procentach maksymalnego obniżenia ciśnienia w tym przedziale wyniosły ‧ %
it Misurato con monitoraggio continuo nelle ‧ ore l' effetto valle/picco di Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop ‧ mg/‧ mg è stato del ‧ %
pl Ambulatoryjne pomiary ciśnienia dowiodły, że działanie hipotensyjne utrzymuje się na stałym poziomie w okresie ‧ godzin od przyjęcia leku, obejmując również okres ostatnich ‧ godzin przed przyjęciem następnej dawki leku
it L' effetto antipertensivo si protrae costantemente per ‧ ore dopo la somministrazione e include le ultime ‧ ore prima della successiva somministrazione, come dimostrato dalle misurazioni continue nelle ‧ ore della pressione sanguigna
pl Psychiatria kontaktowa, dbająca o reaktywność i mobilność modułów, byłaby zaangażowana we wczesne wykrywanie ataków, zapobieganie im i wsparcie ambulatoryjne dla rodzin i partnerów
it La psichiatria di collegamento, assicurando la reattività e la mobilità dei moduli, parteciperebbe alla rivelazione precoce delle crisi, alla loro prevenzione e all'offerta di sostegno ambulatoriale alle famiglie e ai partner corrispondenti
pl W celu ambulatoryjnego podawania leku pacjent może jednorazowo wyjąć preparat (w postaci nierozpuszczonego liofilizatu) z lodówki i przechowywać go w temperaturze pokojowej (do ‧°C) nie dłużej niż ‧ dni
it Durante l uso ambulatoriale, il paziente può togliere il prodotto non ancora ricostituito dal frigorifero e conservarlo a temperatura ambiente (non superiore ai ‧°C) per un singolo periodo di ‧ giorni al massimo
pl Nie przeprowadzano badań u pacjentów z krańcową niewydolnością nerek (ESRD, ang. end-stage renal disease), poddawanych innym rodzajom dializy, takim jak dializa otrzewnowa w warunkach ambulatoryjnych, dlatego też nie można podawać zaleceń, dotyczących dawki
it Non è stata studiata e non può essere raccomandata una dose per i pazienti con insufficienza renale terminale (ESRD) trattata con altre forme di dialisi, quali dialisi peritoneale ambulatoriale
pl W celu ambulatoryjnego podawania leku w można jednorazowo wyjąć preparat z lodówki i przechowywać go w temperaturze pokojowej (do ‧°C) nie dłużej niż ‧ dni
it Durante l uso ambulatoriale, il paziente può togliere il prodotto dal frigorifero e conservarlo a temperatura ambiente (non superiore ai ‧°C) per un singolo periodo di ‧ giorni al massimo
pl Skuteczność wenlafaksyny w zapobieganiu występowania nawrotów epizodów depresyjnych przez okres ‧ miesięcy potwierdzono w drugim długoterminowym badaniu kontrolowanym placebo z podwójnie ślepą próbą, u dorosłych pacjentów ambulatoryjnych z zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi, którzy zareagowali podczas ostatniego epizodu depresji na leczenie wenlafaksyną (od ‧ do ‧ mg na dobę, wg schematu dwa razy na dobę
it In un secondo studio a più lungo termine, l efficacia della venlafaxina per la prevenzione di episodi depressivi ricorrenti in un periodo di ‧ mesi è stata dimostrata in uno studio clinico placebo-controllato in doppio cieco con pazienti adulti con episodi ricorrenti di depressione maggiore, che avevano risposto al trattamento con venlafaxina (da ‧ a ‧ mg/die, due volte al giorno) al loro ultimo episodio depressivo
pl zważywszy, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości niejednokrotnie uznawał roszczenia pacjentów o zwrot kosztów leczenia w innym Państwie Członkowskim, aczkolwiek rozróżniał leczenie szpitalne i ambulatoryjne, tym samym określając warunki zasadności takich roszczeń, które w szczególności zmierzają do zapewnienia zrównoważonego finansowania i zabezpieczenia społecznego, przy czym w każdym przypadku celem jest zapewnienie wysokich standardów ochrony zdrowia
it considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ripetutamente riconosciuto il diritto dei pazienti al rimborso delle spese sostenute per cure mediche in un altro Stato membro, sebbene abbia operato una distinzione fra cure ospedaliere ed extraospedaliere, subordinando tale diritto a talune condizioni volte a garantire in particolare l'equilibrio finanziario e la sicurezza sociale, sempre nell'intento di assicurare livelli elevati di protezione della salute
pl Dawka infuzyjna (w j. m./h/kg) = klirens (w ml/h/kg) x wymagany poziom czynnika ‧ (w j. m./ml) Wykazano stabilność dla potrzeb infuzji ciągłej, stabilność kliniczną oraz in vitro, stosując pompy ambulatoryjne ze zbiornikiem rezerwy z PCW
it Velocità di infusione (in UI/Kg/h) = clearance (in ml/h/Kg) x il livello desirato di Fattore ‧ (in UI/ml) Per l infusione continua, la stabilità clinica ed in vitro è stata dimostrata usando pompe portatili con serbatoio in PVC
pl Na potrzeby zastosowania ambulatoryjnego lek Cyanokit może przez krótki okres być poddany wahaniom temperatury • podczas standardowego transportu (‧ dni w zakresie temperatur od ‧°C do ‧°C) • transportu w warunkach pustynnych (‧ dni w zakresie temperatur od ‧°C do ‧°C) i • w czasie cykli zamrażania/rozmrażania (‧ dni w zakresie temperatur od-‧°C do ‧°C
it Per l uso ambulatoriale, Cyanokit può essere esposto per brevi periodi ad oscillazioni di temperatura legate a trasporto comune (per ‧ giorni a temperature comprese fra ‧°C e ‧°C) trasporto in zone desertiche (per ‧ giorni a temperature comprese fra ‧°C e ‧°C) e cicli di congelamento/scongelamento (per ‧ giorni a temperature comprese fra-‧°C e ‧°C
pl ambulatoryjnych służb opieki, jak również świadczenia prostych usług opiekuńczo-pomocniczych przez wybrane służby
it cure ambulatoriali e assistenza di base da parte di servizi di prossimità
pl W warunkach leczenia ambulatoryjnego po wyjęciu z lodówki Aranesp może być jednokrotnie przechowywany przez nie dłużej niż siedem dni w temperaturze pokojowej (do ‧oC
it Per uso ambulatoriale, Aranesp può essere mantenuto a temperatura ambiente (fino a ‧°C) per una sola volta e per un periodo massimo di sette giorni
Questa è la pagina 1. Trovato 125 frasi corrispondenza a frase ambulatoryjny.Trovato in 0,649 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.