pronuncia: IPA: ˌãmbulatɔˈrɨjnɨ  

Traduzioni in italiano:

  • ambulante   
     
    med. medycyna, medyczny wykonywany w ambulatorium lub dla ambulatorium przeznaczony
  • ambulacro   
  • ambulatoriale   

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "ambulatoryjny", memoria di traduzione

add example
pl Produkt Axura wywiera nieznaczny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, w związku z czym pacjentów leczonych w warunkach ambulatoryjnych należy poinformować o konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności
it Poiché Axura altera in modo da lieve a moderato la capacità di guidare veicoli o usare macchinari, è necessario informare i pazienti ambulatoriali della necessità di prestare attenzione
pl W warunkach leczenia ambulatoryjnego po wyjęciu z lodówki Aranesp może być jednokrotnie przechowywany przez nie dłużej niż siedem dni w temperaturze pokojowej (do ‧oC
it Per uso ambulatoriale, Aranesp può essere mantenuto a temperatura ambiente (fino a ‧°C) per una sola volta e per un periodo massimo di sette giorni
pl Decyzja o hospitalizacji osoby chorej psychicznie lub o jej leczeniu ambulatoryjnym jest ściśle uzależniona od kultury i typu kształcenia specjalistów, stopnia wyizolowania chorego oraz ogólnych czynników społeczno-kulturowych, takich jak tolerancja społeczeństwa, czynniki niestabilności sytuacji na danym terytorium, które prowadzą do częstszego stosowania takich a nie innych świadczeń i zwiększają dostępność alternatyw
it La decisione di trattare un malato mentale mediante ricovero o in ambulatorio è fortemente influenzata dalla cultura e dal modello formativo dell'operatore, dal suo grado di isolamento, da fattori socioculturali generali come la tolleranza della società, dai fattori di precarietà presenti nel territorio considerato (che accrescono il ricorso a questo tipo di servizi) e dalla disponibilità di alternative
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof- Austria)- Hartlauer Handelsgesellschaft mbH przeciwko Wiener Landesregierung, Oberösterreichische Landesregierung (Swoboda przedsiębiorczości- Zabezpieczenie społeczne- Krajowy system opieki zdrowotnej finansowany ze środków państwowych- System świadczeń rzeczowych- System zwrotu kosztów wydatkowanych przez ubezpieczonego- Zezwolenie na utworzenie prywatnej przychodni świadczącej ambulatoryjną opiekę dentystyczną- Kryteria służące do oceny zapotrzebowania na utworzenie zakładu opieki zdrowotnej- Zapewnienie opieki medycznej lub szpitalnej odpowiedniej jakości, zrównoważonej i dostępnej dla wszystkich- Zapobieganie ryzyku poważnego naruszenia równowagi finansowej systemu zabezpieczenia społecznego- Spójność- Proporcjonalność
it Causa C-‧/‧: Sentenza della Corte (Grande Sezione) ‧ marzo ‧ (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof- Austria)- Hartlauer Handelsgesellschaft mbH/Wiener Landesregierung, Oberösterreichische Landesregierung (Libertà di stabilimento- Previdenza sociale- Sistema sanitario nazionale finanziato dallo Stato- Sistema di prestazioni in natura- Sistema di rimborso delle spese anticipate dall’assicurato- Autorizzazione all’apertura di un ambulatorio privato che fornisce assistenza odontoiatrica- Criterio di valutazione del fabbisogno che giustifica l’apertura di un istituto di cura- Obiettivo di mantenere un servizio medico od ospedaliero di qualità, equilibrato e accessibile a tutti- Obiettivo di prevenire un rischio di grave alterazione dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale- Coerenza- Proporzionalità
pl W jednym długoterminowym badaniu dorośli pacjenci ambulatoryjni, którzy w ‧-tygodniowym otwartym badaniu zareagowali na leczenie wenlafaksyną o przedłużonym uwalnianiu (‧, ‧ lub ‧ mg) zostali zrandomizowani i kontynuowali przyjmowanie tej samej dawki wenlafaksyny o przedłużonym uwalnianiu lub placebo przez okres do ‧ tygodni w celu przeprowadzenia obserwacji nawrotów choroby
it In uno studio a più lungo termine, pazienti adulti che avevano risposto durante uno studio aperto di ‧ settimane alla venlafaxina a rilascio prolungato (‧, ‧ o ‧ mg) sono stati randomizzati rispetto alla continuazione dello stesso trattamento con venlafaxina a rilascio prolungato o al placebo, fino a ‧ settimane di osservazione per comparsa di ricadute
pl W celu ambulatoryjnego podawania leku pacjent może wyjąć produkt z lodówki i przechowywać go w temperaturze pokojowej (do ‧°C) przez jeden okres nie dłuższy niż ‧ dni
it Durante l uso ambulatoriale, il paziente può togliere il prodotto dal frigorifero e conservarlo a temperatura ambiente (non superiore ai ‧°C) per un singolo periodo di ‧ giorni al massimo
pl Ambulatoryjne pomiary ciśnienia tętniczego wykazały, że działanie hipotensyjne utrzymuje się na stałym poziomie w okresie ‧ godz. od przyjęcia preparatu, obejmując również okres ostatnich ‧ godz. przed przyjęciem następnej dawki preparatu
it L' effetto antipertensivo si protrae costantemente per ‧ ore dopo la somministrazione e include le ultime ‧ ore prima della successiva somministrazione, come dimostrato dalle misurazioni continue nelle ‧ ore della pressione arteriosa
pl Wreszcie ograniczenie hospitalizacji jest niemożliwe, jeżeli system leczenia ambulatoryjnego nie zapewnia odpowiednich świadczeń pozwalających zapobiegać hospitalizacji tam, gdzie jest to możliwe, przyjmować pacjentów i towarzyszyć długo hospitalizowanym pacjentom, którzy mogą opuścić szpital po odpowiednim przygotowaniu, towarzyszyć pacjentom, którzy nie są hospitalizowani, w celu utrzymania ich we wspólnocie na akceptowalnych warunkach i przy poszanowaniu ich potrzeb; oraz świadczeń, które zapewniają przejście między leczeniem ambulatoryjnym i szpitalnym dla pacjentów potrzebujących takiej opieki
it Infine, non si può conseguire una riduzione del ricorso al ricovero laddove la risposta ambulatoriale non offre servizi che consentano: di prevenire i ricoveri evitabili; di accogliere e accompagnare i pazienti lungodegenti in grado di essere dimessi se adeguatamente preparati; di accompagnare i pazienti non ricoverati per mantenerli nella comunità di origine a condizioni accettabili e rispettose delle loro esigenze; di offrire un'alternanza tra ricovero e trattamento ambulatoriale ai pazienti che ne abbiano bisogno
pl W celu ambulatoryjnego podawania leku w można jednorazowo wyjąć preparat z lodówki i przechowywać go w temperaturze pokojowej (do ‧°C) nie dłużej niż ‧ dni
it Durante l uso ambulatoriale, il paziente può togliere il prodotto dal frigorifero e conservarlo a temperatura ambiente (non superiore ai ‧°C) per un singolo periodo di ‧ giorni al massimo
pl produkt leczniczy przeznaczony jest dla pacjentów ambulatoryjnych, ale jego stosowanie może dawać bardzo poważne działania niepożądane, wymagające recepty wypisanej zgodnie z wymogami przez specjalistę i specjalnego nadzoru w całym okresie terapii
it il medicinale è destinato a pazienti in ambulatorio ma la sua utilizzazione può produrre gravissimi effetti collaterali negativi, il che richiede una prescrizione compilata, se del caso, da uno specialista ed una sorveglianza particolare durante il trattamento
pl zważywszy, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości niejednokrotnie uznawał roszczenia pacjentów o zwrot kosztów leczenia w innym Państwie Członkowskim, aczkolwiek rozróżniał leczenie szpitalne i ambulatoryjne, tym samym określając warunki zasadności takich roszczeń, które w szczególności zmierzają do zapewnienia zrównoważonego finansowania i zabezpieczenia społecznego, przy czym w każdym przypadku celem jest zapewnienie wysokich standardów ochrony zdrowia
it considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ripetutamente riconosciuto il diritto dei pazienti al rimborso delle spese sostenute per cure mediche in un altro Stato membro, sebbene abbia operato una distinzione fra cure ospedaliere ed extraospedaliere, subordinando tale diritto a talune condizioni volte a garantire in particolare l'equilibrio finanziario e la sicurezza sociale, sempre nell'intento di assicurare livelli elevati di protezione della salute
pl W celu ambulatoryjnego podawania leku pacjent może jednorazowo wyjąć preparat (w postaci nierozpuszczonego liofilizatu) z lodówki i przechowywać go w temperaturze pokojowej (do ‧°C) nie dłużej niż ‧ dni
it Durante l uso ambulatoriale, il paziente può togliere il prodotto non ancora ricostituito dal frigorifero e conservarlo a temperatura ambiente (non superiore ai ‧°C) per un singolo periodo di ‧ giorni al massimo
pl W badaniu klinicznym trwającym ‧ dni z udziałem pacjentów z nadciśnieniem I i ‧ stopnia kontrolowanym przez podawanie lizynoprylu, stosowanie celekoksybu w dawce ‧ mg dwa razy na dobę nie powodowało klinicznie znaczącego podwyższenia średniego dziennego ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oznaczanego za pomocą ‧-godzinnego ambulatoryjnego kontrolowania ciśnienia tętniczego krwi
it In uno studio clinico di ‧ giorni effettuato su pazienti con ipertensione di stadio I e ‧ controllata con lisinopril, la somministrazione di ‧ mg due volte al giorno di celecoxib non ha portato, rispetto al placebo, ad aumenti clinicamente significativi dei valori medi giornalieri della pressione arteriosa sistolica o diastolica, come risulta dal controllo pressorio ambulatoriale delle ‧ ore
pl W celu ambulatoryjnego podawania leku, pacjent może jednorazowo wyjąć wkład do wstrzykiwacza Reco-Pen z lodówki i przechowywać go w temperaturze pokojowej (do ‧°C) nie dłużej niż ‧ dni
it Durante l uso ambulatoriale, il paziente può togliere la cartuccia non ancora inserita nel Reco-Pen dal frigorifero e conservarla a temperatura ambiente (non superiore ai ‧°C) per un singolo periodo di ‧ giorni al massimo
pl Czy dla treści odpowiedzi na pytanie pierwsze miałoby znaczenie, jeżeli w ramach oceny zapotrzebowania należy uwzględnić również istniejącą ofertę usług ambulatoryjnych świadczonych przez publiczno-prawne placówki szpitalne, prywatne placówki szpitalne użyteczności publicznej i pozostałe placówki szpitalne, które zawarły umowy o świadczenie usług z kasami chorych?
it Se sulla soluzione della prima questione influisca il problema di stabilire se, nell'esame del fabbisogno, occorra includere anche l'offerta di assistenza ambulatoriale già esistente di istituti ospedalieri pubblici, privati di utilità pubblica ed altri convenzionati con una cassa
pl Połączenie masowego zapotrzebowania i zmian postrzegania zwiększyło zapotrzebowanie na świadczenia ambulatoryjne, co przełamało klasyczną dychotomię między chorobą a zdrowiem, i wyraźniej zaznaczyło ciągłość spektrum różnych stanów klinicznych aż po cierpienie psychiczne
it La combinazione tra domanda di massa e cambiamenti nella rappresentazione della malattia mentale ha accentuato il carattere ambulatoriale delle richieste di intervento
pl Skuteczność wenlafaksyny w zapobieganiu występowania nawrotów epizodów depresyjnych przez okres ‧ miesięcy potwierdzono w drugim długoterminowym badaniu kontrolowanym placebo z podwójnie ślepą próbą, u dorosłych pacjentów ambulatoryjnych z zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi, którzy zareagowali podczas ostatniego epizodu depresji na leczenie wenlafaksyną (od ‧ do ‧ mg na dobę, wg schematu dwa razy na dobę
it In un secondo studio a più lungo termine, l efficacia della venlafaxina per la prevenzione di episodi depressivi ricorrenti in un periodo di ‧ mesi è stata dimostrata in uno studio clinico placebo-controllato in doppio cieco con pazienti adulti con episodi ricorrenti di depressione maggiore, che avevano risposto al trattamento con venlafaxina (da ‧ a ‧ mg/die, due volte al giorno) al loro ultimo episodio depressivo
pl W okresie trwałości, dla celów transportu i (lub) aby ułatwić podawanie ambulatoryjne nie rozpuszczony produkt można przechowywać w temperaturze ‧°C lub poniżej przez okres do ‧ tygodni przed użyciem
it Entro il periodo di validità, durante il trasporto e/o per facilitare l uso in ambulatorio, il prodotto non ricostituito può essere mantenuto fino a ‧°C per un periodo fino a quattro settimane prima dell uso
pl Podczas ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi efekty działania produktu CoAprovel ‧ mg/‧, ‧ mg na ciśnienie tętnicze, określone w końcu przedziału dawkowania i wyrażone w procentach maksymalnego obniżenia ciśnienia w tym przedziale wyniosły ‧ %
it Misurato con monitoraggio continuo nelle ‧ ore l' effetto valle/picco di CoAprovel ‧ mg/‧ mg è stato del ‧ %
pl Po trzecie, refundacja kosztów opieki ambulatoryjnej musi być uproszczona, ale w przypadkach opieki szpitalnej i specjalistycznej państwa członkowskie muszą otrzymać uprzednią zgodę, ponieważ taka opieka jest kosztowna.
it Terzo: il rimborso delle prestazioni ambulatoriali va semplificato, ma nel caso di prestazioni ospedaliere o specialistiche occorre l'autorizzazione preventiva, poiché sono prestazioni costose.
Questa è la pagina 1. Trovato 125 frasi corrispondenza a frase ambulatoryjny.Trovato in 0,343 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.