pronuncia: IPA: ˌãmbulatɔˈrɨjnɨ  

Traduzioni in italiano:

  • ambulante   
     
    med. medycyna, medyczny wykonywany w ambulatorium lub dla ambulatorium przeznaczony
  • ambulacro   

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "ambulatoryjny", memoria di traduzione

add example
egzekwowanie opłaty w wysokości ‧ EUR za regularne usługi ambulatoryjne w szpitalach publicznychl’imposizione del pagamento di ‧ EUR per le prestazioni ambulatoriali ordinarie negli ospedali pubblici
ambulatoryjnych służb opieki, jak również świadczenia prostych usług opiekuńczo-pomocniczych przez wybrane służbycure ambulatoriali e assistenza di base da parte di servizi di prossimità
W czasie ‧ godzinnej hemodializy usuwane jest około ‧ % podanej dawki, w trakcie ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CAPD) ‧, ‧ %In una seduta di emodialisi di ‧ ore è stato rimosso ‧ % della dose e lo ‧ % è stato rimosso con il CAPD
Ambulatoryjne pomiary ciśnienia dowiodły, że działanie hipotensyjne utrzymuje się na stałym poziomie w okresie ‧ godzin od przyjęcia leku, obejmując również okres ostatnich ‧ godzin przed przyjęciem następnej dawki lekuL' effetto antipertensivo si protrae costantemente per ‧ ore dopo la somministrazione e include le ultime ‧ ore prima della successiva somministrazione, come dimostrato dalle misurazioni continue nelle ‧ ore della pressione sanguigna
W okresie trwałości, dla celów transportu i (lub) aby ułatwić podawanie ambulatoryjne nie rozpuszczony produkt można przechowywać w temperaturze ‧°C lub poniżej przez okres do ‧ tygodni przed użyciemEntro il periodo di validità, durante il trasporto e/o per facilitare l uso in ambulatorio, il prodotto non ricostituito può essere mantenuto fino a ‧°C per un periodo fino a quattro settimane prima dell uso
W przypadku stosowania ambulatoryjnego pacjent może wyjąć preparat Abseamed z lodówki i przechowywać go w temperaturze do ‧°C przez jeden ciągły okres do ‧ dniPer l uso ambulatoriale il paziente può prelevare Abseamed dal frigorifero e conservarlo a temperatura non superiore a ‧°C per un singolo periodo fino a ‧ giorni
W warunkach leczenia ambulatoryjnego po wyjęciu z lodówki Aranesp może być jednokrotnie przechowywany przez nie dłużej niż siedem dni w temperaturze pokojowej (do ‧oCPer uso ambulatoriale, Aranesp può essere mantenuto a temperatura ambiente (fino a ‧°C) per una sola volta e per un periodo massimo di sette giorni
W jednym długoterminowym badaniu dorośli pacjenci ambulatoryjni, którzy w ‧-tygodniowym otwartym badaniu zareagowali na leczenie wenlafaksyną o przedłużonym uwalnianiu (‧, ‧ lub ‧ mg) zostali zrandomizowani i kontynuowali przyjmowanie tej samej dawki wenlafaksyny o przedłużonym uwalnianiu lub placebo przez okres do ‧ tygodni w celu przeprowadzenia obserwacji nawrotów chorobyIn uno studio a più lungo termine, pazienti adulti che avevano risposto durante uno studio aperto di ‧ settimane alla venlafaxina a rilascio prolungato (‧, ‧ o ‧ mg) sono stati randomizzati rispetto alla continuazione dello stesso trattamento con venlafaxina a rilascio prolungato o al placebo, fino a ‧ settimane di osservazione per comparsa di ricadute
Ambulatoryjne pomiary ciśnienia tętniczego wykazały, że działanie hipotensyjne utrzymuje się na stałym poziomie w okresie ‧ godz. od przyjęcia preparatu, obejmując również okres ostatnich ‧ godz. przed przyjęciem następnej dawki preparatuL' effetto antipertensivo si protrae costantemente per ‧ ore dopo la somministrazione e include le ultime ‧ ore prima della successiva somministrazione, come dimostrato dalle misurazioni continue nelle ‧ ore della pressione arteriosa
Połączenie masowego zapotrzebowania i zmian postrzegania zwiększyło zapotrzebowanie na świadczenia ambulatoryjne, co przełamało klasyczną dychotomię między chorobą a zdrowiem, i wyraźniej zaznaczyło ciągłość spektrum różnych stanów klinicznych aż po cierpienie psychiczneLa combinazione tra domanda di massa e cambiamenti nella rappresentazione della malattia mentale ha accentuato il carattere ambulatoriale delle richieste di intervento
Podczas ambulatoryjnego kontrolowania ciśnienia tętniczego krwi, podawanie w skojarzeniu ‧ mg irbesartanu i ‧, ‧ mg hydrochlorotiazydu, jeden raz na dobę, powodowało konsekwentne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, utrzymujące się ponad ‧ godziny ze średnim ‧-godzinnym, po odjęciu efektu placebo, obniżeniem ciśnienia skurczowego/rozkurczowego o ‧, ‧, ‧ mmHgIl monitoraggio continuo nelle ‧ ore della pressione arteriosa evidenzia che l' associazione ‧ mg di irbesartan e ‧ mg di idroclorotiazide in monosomministrazione giornaliera produce una simile riduzione nei valori pressori nelle ‧ ore, con una media di riduzione sistolica/diastolica, rispetto al placebo, nelle ‧ ore di ‧/‧ mmHg
Zezwolenie na utworzenie prywatnej przychodni świadczącej ambulatoryjną opiekę dentystycznąAutorizzazione all’apertura di un ambulatorio privato che fornisce assistenza odontoiatrica
Natomiast prymat leczenia ambulatoryjnego nie może zostać zagwarantowany, jeżeli nie towarzyszy mu dostępne leczenie szpitalne, obejmujące krótkie pobyty pacjentów wykazujących silne zaburzenia, które nie mogą być leczone w inny sposóbViceversa, però, non si può garantire il primato di una struttura ambulatoriale se questa non è sostenuta in permanenza da una struttura ospedaliera immediatamente accessibile, per brevi soggiorni, ai pazienti che presentino disturbi acuti che non possono essere oggetto di altri tipi di trattamento
W celu ambulatoryjnego podawania leku pacjent może wyjąć produkt z lodówki i przechowywać go w temperaturze pokojowej (do ‧°C) przez jeden okres nie dłuższy niż ‧ dniDurante l uso ambulatoriale, il paziente può togliere il prodotto dal frigorifero e conservarlo a temperatura ambiente (non superiore ai ‧°C) per un singolo periodo di ‧ giorni al massimo
W drugim badaniu pacjentów ambulatoryjnych z dwutygodniowym początkowym okresem wprowadzającym z placebo, randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanym placebo, w grupach równoległych, z ‧-tygodniowym okresem leczenia, odsetek pacjentów, u których następowała klinicznie istotna poprawa zarówno jakości snu, jak i czujności rano, wynosił ‧ % w grupie leczonej produktem Circadin w porównaniu z ‧ % w grupie placeboIn un secondo studio su pazienti ambulatoriali con un periodo di periodo di run-in iniziale di ‧ settimane con placebo, seguito da un periodo di trattamento randomizzato, in doppio-cieco, controllato con placebo, a gruppi paralleli, il numero di pazienti che hanno manifestato un miglioramento clinicamente significativo sia della qualità del sonno che nella vigilanza al mattino è stato del ‧ % nel gruppo trattato con Circadin contro il ‧ % nel gruppo trattato con placebo
U pacjentów leczonych za pomocą hemodializy lub ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej maksymalna dawka dobowa podana dożylnie wynosi również ‧ mgAnche nei pazienti sottoposti a emodialisi o a CAPD, la dose endovenosa massima giornaliera è di ‧ mg
Produkt Ebixa wywiera nieznaczny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, w związku z czym pacjentów leczonych w warunkach ambulatoryjnych należy poinformować o konieczności zachowania szczególnych środków ostrożnościPoiché Ebixa altera in modo da lieve a moderato la capacità di guidare veicoli o usare macchinari, è necessario informare i pazienti ambulatoriali della necessità di prestare attenzione
Nie przeprowadzano badań u pacjentów z krańcową niewydolnością nerek (ESRD, ang. end-stage renal disease), poddawanych innym rodzajom dializy, takim jak dializa otrzewnowa w warunkach ambulatoryjnych, dlatego też nie można podawać zaleceń, dotyczących dawkiNon è stata studiata e non può essere raccomandata una dose per i pazienti con insufficienza renale terminale (ESRD) trattata con altre forme di dialisi, quali dialisi peritoneale ambulatoriale
Na potrzeby zastosowania ambulatoryjnego lek Cyanokit może przez krótki okres być poddany wahaniom temperatury podczas standardowego transportu (‧ dni w zakresie temperatur od ‧°C do ‧°C), transportu w warunkach pustynnych (‧ dni w zakresie temperatur od ‧°C do ‧°C) i cyklom zamrażania/rozmrażania (‧ dni w zakresie temperatur od-‧°C do ‧°CPer l uso ambulatoriale, Cyanokit può essere esposto per brevi periodi ad oscillazioni di temperatura legate al trasporto comune (per ‧ giorni a temperature comprese fra ‧°C e ‧°C), al trasporto in zone desertiche (per ‧ giorni a temperature comprese fra ‧°C e ‧°C) e a cicli di congelamento/scongelamento (per ‧ giorni a temperature comprese fra-‧°C e ‧°C
Questa è la pagina 1. Trovato 125 frasi corrispondenza a frase ambulatoryjny.Trovato in 0,609 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.