pronuncia: IPA: ˌãmbulatɔˈrɨjnɨ  

Traduzioni in italiano:

  • ambulante   
     
    med. medycyna, medyczny wykonywany w ambulatorium lub dla ambulatorium przeznaczony
  • ambulacro   

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "ambulatoryjny", memoria di traduzione

add example
pl Produkt Axura wywiera nieznaczny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, w związku z czym pacjentów leczonych w warunkach ambulatoryjnych należy poinformować o konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności
it Poiché Axura altera in modo da lieve a moderato la capacità di guidare veicoli o usare macchinari, è necessario informare i pazienti ambulatoriali della necessità di prestare attenzione
pl Ambulatoryjne pomiary ciśnienia dowiodły, że działanie hipotensyjne utrzymuje się na stałym poziomie w okresie ‧ godzin od przyjęcia leku, obejmując również okres ostatnich ‧ godzin przed przyjęciem następnej dawki leku
it L' effetto antipertensivo si protrae costantemente per ‧ ore dopo la somministrazione e include le ultime ‧ ore prima della successiva somministrazione, come dimostrato dalle misurazioni continue nelle ‧ ore della pressione sanguigna
pl U pacjentów leczonych za pomocą hemodializy lub ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej maksymalna dawka dobowa podana dożylnie wynosi również ‧ mg
it Anche nei pazienti sottoposti a emodialisi o a CAPD, la dose endovenosa massima giornaliera è di ‧ mg
pl Produkt Ebixa wywiera nieznaczny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, w związku z czym pacjentów leczonych w warunkach ambulatoryjnych należy poinformować o konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności
it Poiché Ebixa altera in modo da lieve a moderato la capacità di guidare veicoli o usare macchinari, è necessario informare i pazienti ambulatoriali della necessità di prestare attenzione
pl Na potrzeby zastosowania ambulatoryjnego lek Cyanokit może przez krótki okres być poddany wahaniom temperatury • podczas standardowego transportu (‧ dni w zakresie temperatur od ‧°C do ‧°C) • transportu w warunkach pustynnych (‧ dni w zakresie temperatur od ‧°C do ‧°C) i • w czasie cykli zamrażania/rozmrażania (‧ dni w zakresie temperatur od-‧°C do ‧°C
it Per l uso ambulatoriale, Cyanokit può essere esposto per brevi periodi ad oscillazioni di temperatura legate a trasporto comune (per ‧ giorni a temperature comprese fra ‧°C e ‧°C) trasporto in zone desertiche (per ‧ giorni a temperature comprese fra ‧°C e ‧°C) e cicli di congelamento/scongelamento (per ‧ giorni a temperature comprese fra-‧°C e ‧°C
pl W jednym długoterminowym badaniu dorośli pacjenci ambulatoryjni, którzy w ‧-tygodniowym otwartym badaniu zareagowali na leczenie wenlafaksyną o przedłużonym uwalnianiu (‧, ‧ lub ‧ mg) zostali zrandomizowani i kontynuowali przyjmowanie tej samej dawki wenlafaksyny o przedłużonym uwalnianiu lub placebo przez okres do ‧ tygodni w celu przeprowadzenia obserwacji nawrotów choroby
it In uno studio a più lungo termine, pazienti adulti che avevano risposto durante uno studio aperto di ‧ settimane alla venlafaxina a rilascio prolungato (‧, ‧ o ‧ mg) sono stati randomizzati rispetto alla continuazione dello stesso trattamento con venlafaxina a rilascio prolungato o al placebo, fino a ‧ settimane di osservazione per comparsa di ricadute
pl Jeżeli opisywany produkt jest stosowany w leczeniu ambulatoryjnym, może być wyjęty z lodówki i jednokrotnie przechowywany w temperaturze pokojowej (do ‧°C) przez okres nie dłuższy niż ‧ miesiąc
it A scopo ambulatoriale, il prodotto può essere tolto dal frigorifero per un singolo periodo di un mese al massimo a temperatura ambiente (fino a ‧ °C
pl Przeczytać ulotkę w celu zapoznania się z warunkami przechowywania w przypadku zastosowania ambulatoryjnego
it Leggere il foglio illustrativo per le condizioni di conservazione per uso ambulatoriale
pl Badania z zastosowaniem hemodializy i CAPD (ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej) wykazują, że A‧, główny metabolit leflunomidu, nie poddaje się dializie
it Studi sia con le emodialisi che con la CAPD (dialisi peritoneale ambulatoriale cronica) indicano che A‧, il metabolita primario di leflunomide, non è dializzabile
pl Wreszcie ograniczenie hospitalizacji jest niemożliwe, jeżeli system leczenia ambulatoryjnego nie zapewnia odpowiednich świadczeń pozwalających zapobiegać hospitalizacji tam, gdzie jest to możliwe, przyjmować pacjentów i towarzyszyć długo hospitalizowanym pacjentom, którzy mogą opuścić szpital po odpowiednim przygotowaniu, towarzyszyć pacjentom, którzy nie są hospitalizowani, w celu utrzymania ich we wspólnocie na akceptowalnych warunkach i przy poszanowaniu ich potrzeb; oraz świadczeń, które zapewniają przejście między leczeniem ambulatoryjnym i szpitalnym dla pacjentów potrzebujących takiej opieki
it Infine, non si può conseguire una riduzione del ricorso al ricovero laddove la risposta ambulatoriale non offre servizi che consentano: di prevenire i ricoveri evitabili; di accogliere e accompagnare i pazienti lungodegenti in grado di essere dimessi se adeguatamente preparati; di accompagnare i pazienti non ricoverati per mantenerli nella comunità di origine a condizioni accettabili e rispettose delle loro esigenze; di offrire un'alternanza tra ricovero e trattamento ambulatoriale ai pazienti che ne abbiano bisogno
pl ambulatoryjnych służb opieki, jak również świadczenia prostych usług opiekuńczo-pomocniczych przez wybrane służby
it cure ambulatoriali e assistenza di base da parte di servizi di prossimità
pl egzekwowanie opłaty w wysokości ‧ EUR za regularne usługi ambulatoryjne w szpitalach publicznych
it l’imposizione del pagamento di ‧ EUR per le prestazioni ambulatoriali ordinarie negli ospedali pubblici
pl Podczas ambulatoryjnego kontrolowania ciśnienia tętniczego krwi, podawanie w skojarzeniu ‧ mg irbesartanu i ‧, ‧ mg hydrochlorotiazydu, jeden raz na dobę, powodowało konsekwentne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, utrzymujące się ponad ‧ godziny ze średnim ‧-godzinnym, po odjęciu efektu placebo, obniżeniem ciśnienia skurczowego/rozkurczowego o ‧, ‧, ‧ mmHg
it Il monitoraggio continuo nelle ‧ ore della pressione arteriosa evidenzia che l' associazione ‧ mg di irbesartan e ‧ mg di idroclorotiazide in monosomministrazione giornaliera produce una simile riduzione nei valori pressori nelle ‧ ore, con una media di riduzione sistolica/diastolica, rispetto al placebo, nelle ‧ ore di ‧/‧ mmHg
pl Dla celów ambulatoryjnych, produkt może zostać jeden raz wyjęty z lodówki i może być przechowywany w temperaturze nie przekraczającej ‧oC, przez okres nie przekraczający terminu ważności, nie dłuższy niż ‧ miesiące
it Ai fini dell' uso ambulatoriale, il prodotto può essere estratto dal frigorifero e conservato per un unico periodo di ‧ mesi al massimo, a una temperatura non superiore ai ‧oC, senza superare la data di scadenza
pl Decyzja o hospitalizacji osoby chorej psychicznie lub o jej leczeniu ambulatoryjnym jest ściśle uzależniona od kultury i typu kształcenia specjalistów, stopnia wyizolowania chorego oraz ogólnych czynników społeczno-kulturowych, takich jak tolerancja społeczeństwa, czynniki niestabilności sytuacji na danym terytorium, które prowadzą do częstszego stosowania takich a nie innych świadczeń i zwiększają dostępność alternatyw
it La decisione di trattare un malato mentale mediante ricovero o in ambulatorio è fortemente influenzata dalla cultura e dal modello formativo dell'operatore, dal suo grado di isolamento, da fattori socioculturali generali come la tolleranza della società, dai fattori di precarietà presenti nel territorio considerato (che accrescono il ricorso a questo tipo di servizi) e dalla disponibilità di alternative
pl W celu ambulatoryjnego podawania leku pacjent może wyjąć produkt z lodówki i przechowywać go w temperaturze pokojowej (do ‧°C) przez jeden okres nie dłuższy niż ‧ dni
it Durante l uso ambulatoriale, il paziente può togliere il prodotto dal frigorifero e conservarlo a temperatura ambiente (non superiore ai ‧°C) per un singolo periodo di ‧ giorni al massimo
pl W warunkach leczenia ambulatoryjnego po wyjęciu z lodówki Aranesp może być jednokrotnie przechowywany przez nie dłużej niż siedem dni w temperaturze pokojowej (do ‧oC
it Per uso ambulatoriale, Aranesp può essere mantenuto a temperatura ambiente (fino a ‧°C) per una sola volta e per un periodo massimo di sette giorni
pl W czasie ‧ godzinnej hemodializy usuwane jest około ‧ % podanej dawki, w trakcie ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CAPD) ‧, ‧ %
it In una seduta di emodialisi di ‧ ore è stato rimosso ‧ % della dose e lo ‧ % è stato rimosso con il CAPD
pl W celu ambulatoryjnego podawania leku w można jednorazowo wyjąć preparat z lodówki i przechowywać go w temperaturze pokojowej (do ‧°C) nie dłużej niż ‧ dni
it Durante l uso ambulatoriale, il paziente può togliere il prodotto dal frigorifero e conservarlo a temperatura ambiente (non superiore ai ‧°C) per un singolo periodo di ‧ giorni al massimo
pl W celu ambulatoryjnego podawania leku pacjent może jednorazowo wyjąć preparat (w postaci nierozpuszczonego liofilizatu) z lodówki i przechowywać go w temperaturze pokojowej (do ‧°C) nie dłużej niż ‧ dni
it Durante l uso ambulatoriale, il paziente può togliere il prodotto non ancora ricostituito dal frigorifero e conservarlo a temperatura ambiente (non superiore ai ‧°C) per un singolo periodo di ‧ giorni al massimo
pl Badanie ‧ Badanie ‧ było wieloośrodkowym, randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby badaniem ambulatoryjnym, oceniającym skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę trzech poziomów dawek produktu TORISEL podawanego uprzednio leczonym pacjentom z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym
it Studio ‧ Lo studio ‧ era uno studio randomizzato, in doppio cieco, multicentrico, in pazienti ambulatoriali per valutare l efficacia, la sicurezza e la farmacocinetica di tre livelli di dose di TORISEL, quando somministrato a pazienti precedentemente trattati con cancro avanzato a cellule renali
Questa è la pagina 1. Trovato 125 frasi corrispondenza a frase ambulatoryjny.Trovato in 0,513 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.