Traduzioni in sloveno:

  • krmne rastline 
    (noun  )
     
    Gojenje rastlin za prehrano živali. (Vir: PHC)

Frasi di esempio con "coltura foraggiera", memoria di traduzione

add example
considerando che le conseguenze di questa scarsità di acqua si fanno sentire, con incisive ripercussioni socio-economiche specie nel settore agricolo, zootecnico e forestale, riducendo di molto o azzerando lo sviluppo vegetativo specie dei cereali, delle colture foraggiere e dei prati naturali, compromettendo il raccolto del fieno e dei cereali e provocando una grandissima penuria di alimenti per animali le cui scorte sono esaurite come anche nell'alimentazione umana, nell'ambiente, nel quadro sanitario del paese e, di conseguenza, anche nell'importante industria portoghese del turismoker se učinki pomanjkanja dežja občutijo, z resnimi družbeno-gospodarskimi posledicami na področju kmetijstva, živinoreje, gozdarstva- s skoraj neobstoječim razvojem rasti rastlin, zlasti žitaric, krmnih posevkov in naravnih travnikov, ki spravljajo v nevarnost letino sena in žitaric ter povzročajo veliko pomanjkanje krme za živino, zaloge katere so že porabljene- kakor tudi za prehrano ljudi, okolje, področje nacionalne zdravstvene oskrbe in posledično tudi področje turizma, ki je glavna portugalska panoga
A lungo termine, non possiamo permetterci di importare da altri paesi colture proteiche pari a 30 milioni di ettari di superficie destinata a coltivazioni foraggiere.Dolgoročno si ne moremo privoščiti, da bi iz drugih držav uvažali stročnice, ki ustrezajo 30 milijonom hektarjev krmnega območja.
Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le graminacee e altre colture foraggiere (di norma leguminose), utilizzati per pascolo, raccolti verdi o come fieno seccoSem spadajo mešanice pretežno iz trav in drugih krmnih rastlin (praviloma stročnic), ki se popasejo, pospravijo zelene ali kot seno
per la coltura di leguminose foraggiere praticata in ungojenje metuljnic na kmetijskem gospodarstvu, katerega celotna njegova proizvodnja je skladna z obveznostmi, določenimi v Uredbi (EGS) št
Affitto occasionale di superficie foraggiera ed animali a pensionePrejemki od občasnih oddajanj zemljišč s krmo in pašnikov v najem
sottoprodotti foraggieri (paglia, paglia minuta, foglie e estremità, altri sottoprodotti foraggierikrmni stranski proizvodi (slama, pleve, listi in vršički rastlin ter drugi krmni stranski proizvodi
Infatti, la produzione di latte per ettaro di foraggiera permanente/pascolo disponibile della provincia di Belluno (meno di litri ‧ contro i ‧ l di media di latte su ettaro di pascolo delle altre province) e la produttività per animale (con ‧ hl all’anno per animale rispetto ai ‧ della media regionale) sono nettamente al di sotto delle medie delle altre zoneProizvodnja mleka na hektar stalne krmne površine/razpoložljivih pašnikov v pokrajini Belluno (manj kot ‧ litrov v primerjavi s povprečjem ‧ litrov na hektar pašnika v drugih pokrajinah) in proizvodnja na žival (‧ hektolitrov letno na žival v primerjavi z regijskim povprečjem, ki znaša ‧ hektolitrov) sta namreč znatno pod povprečjem drugih območij
piante foraggiere annualienoletni krmni proizvodi
superficie agricola utilizzata, coltivata fuori avvicendamento, destinata permanentemente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee foraggiere, seminate o spontanee, generalmente fertilizzate e coltivateuporabljena kmetijska površina, ki ni obdelovana po sistemu kolobarjenja, ampak je stalno dodeljena (za pet let ali več) za proizvodnjo zelene krme, bodisi sejane bodisi divje, običajno gnojena in vzdrževana
Nell'azienda, la superficie foraggiera effettivamente destinata al gregge di capre deve essere pari almeno ad ‧ha di prato per ‧ capre e ad ‧ha di pascolo per ‧ capreKrmna površina na kmetiji, dejansko namenjena kozji čredi, mora biti najmanj enaka ‧ ha travnika za ‧ koz in ‧ ha pašnika za ‧ kozi
Sono comprese le sementi delle piante foraggiere erbaceeVključena so semena poljščin za zeleno krmo
Se la normativa comunitaria, e, in particolare, il regolamento (CE) ‧/‧, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, subordina la concessione di aiuti finanziari all'uso di superfici foraggiere, all'esistenza di titolo di proprietà o altri titoli giuridici che giustifichino l'uso di detta superficieAli zakonodaja Skupnosti, in še zlasti Uredba Sveta (ES) št. ‧/‧ o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso, pogojuje odobritev finančne pomoči za uporabo krmnih površin z obstojem lastninske pravice ali drugih pravnih naslovov, ki dajejo pravico do uporabe omenjene površine?
Coltivazioni foraggiere e terreni a riposoKrmne rastline in neobdelana zemljišča
infatti la produzione consumata in seno alla stessa unità è limitata essenzialmente ad alcuni prodotti specifici (quali cereali, semi oleosi, piante proteiche, piante foraggiere e latte destinato allDejansko se porabljena proizvodnja v isti enoti omeji v glavnem na nekaj specifičnih proizvodov (žito, stročnice, oljnice, krma in mleko za krmo živine) in stopnje potrošnje znotraj enote se znatno spreminjajo, odvisno od gospodarske panoge in države
Le capre devono pascolare come minimo ‧ giorni all'anno e il pascolo deve costituire la base dell'alimentazione foraggiera per almeno ‧ mesi all'annoKoze se morajo pasti najmanj ‧ dni na leto, paša pa mora najmanj ‧ mesece v letu sestavljati večino krme
Il latte e la carne possono però provenire anche da aziende che praticano un allevamento ad alto input energetico, rinunciano ai pascoli e alimentano il bestiame soprattutto con silomais o altre piante foraggiere energeticheMeso in mleko pa je mogoče proizvajati tud z energetsko intenzivnim kmetijstvom, pri katerem se opušča uporaba travnatih površin in se živali krmijo predvsem s silažno koruzo ali drugimi energetsko bogatimi krmnimi rastlinami
Altre coltivazioni foraggiere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminoseDruge, pretežno enoletne krmne rastline (na primer grašica, zelena koruza, žita, ki se pospravijo zelena in/ali zelena pokrmijo, stročnice
Domanda di pronuncia pregiudiziale- College van Beroep voor het bedrijfsleven- Interpretazione dell'art. ‧, n. ‧, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio ‧ maggio ‧, n. ‧, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L ‧, pag. ‧), e dell'art. ‧, n. ‧, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione ‧ dicembre ‧, n. ‧, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L ‧, pag. ‧)- Superficie foraggiera disponibile- Parcella temporaneamente inondata durante il periodo di cui trattasiPredlog za sprejetje predhodne odločbe- College van Beroep voor het bedrijfsleven- Razlaga člena ‧(b) Uredbe Sveta (ES) št. ‧/‧ z dne ‧. maja ‧ o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (UL L ‧, str. ‧), in člena ‧(c), Uredbe Komisije (EGS) št. ‧/‧ z dne ‧. decembra ‧ o podrobnih pravilih za uporabo integriranega upravnega in kontrolnega sistema za nekatere programe pomoči Skupnosti (UL L ‧, str. ‧)- Krmna površina, ki je na voljo- Površina, ki je bila v zadevnem obdobju začasno poplavljena
È pertanto necessario definire le superfici appartenenti allo stesso gruppo di coltureZato je treba opredeliti površine, ki spadajo v isto skupino posevkov
L agalsidasi beta è una forma ricombinante della-galattosidasi A umana ed è prodotto mediante tecnologia del DNA ricombinante da colture cellulari di ovaia di criceto cinese (CHOAgalzidaza beta je rekombinantna oblika človeškega encima α-galaktozidaze A, ki ga izdelujejo s tehnologijo rekombinantne DNA v sesalskih celičnih kulturah ovarijskih celic kitajskega hrčka (Chinese Hamster Ovary, CHO
Dopo due anni di applicazione del regime per le colture energetiche, l’esperienza dimostra l’opportunità di uniformare i due regimi introducendo il terzo trasformatore anche per le colture energeticheIzkušnje po dveh letih izvajanja sheme za energetske rastline kažejo, da je primerno uskladiti shemi in uvesti tretjega zaporednega predelovalca tudi v shemo za energetske rastline
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la ricerca e lo sviluppo finalizzati alla prevenzione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, compresa fra le altre cose la ricerca sulla prossima generazione di biocarburanti, in particolare sull'utilizzo di colture energetiche ad alta resa, su fertilizzanti rispettosi dell'ambiente dotati della massima efficacia possibile, su nuove tecnologie agricole che riducano al minimo le ripercussioni negative in termini di utilizzo dei terreni, sullo sviluppo di nuovi tipi di piante resistenti ai cambiamenti climatici e alle malattie connesse, nonché a sostenere la ricerca sulle modalità di utilizzazione dei rifiuti in agricolturapoziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo raziskave ter razvoj za preprečevanje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki vključujejo tudi raziskave naslednje generacije biogoriv, zlasti uporabo energetskih rastlin z velikim donosom, okolju neškodljivih in kolikor je le mogoče učinkovitih gnojil, novih kmetijskih tehnologij s čim manjšimi negativnimi vplivi na rabo tal, razvoj novih rastlinskih vrst, odpornih na spremembe vremenskih pojavov in s tem povezanih bolezni, ter raziskave načinov uporabe odpadkov v kmetijstvu
Per tale coltura viene seguito un metodo di produzione tradizionale: pratica della rotazione delle culture, uso di sementi ottenute nella zona geografica, semina d’estate e d’autunno, divieto di usare prodotti chimici di sintesiUporablja se tradicionalni način pridelave: praksa kolobarjenja, uporaba semen, ki izvirajo z geografskega območja, poletna in jesenska setev, sintetične kemikalije so prepovedane
L’importo relativo (se del caso, come valore di stima) deve essere registrato alla voce corrispondente (ad esempio i pesticidi devono essere registrati nella rubrica ‧ Prodotti di difesa delle coltureTa znesek (po potrebi na podlagi ocene) je treba navesti pod ustrezno točko stroškov (npr. pesticide je treba zabeležiti pod postavko ‧ Sredstva za varstvo rastlin
Tutto quanto sopra detto dimostra la tradizionalità e l'importanza che questa coltura riveste nell'economia localeVse zgoraj navedeno dokazuje tradicijo in pomembnost te pridelave za lokalno gospodarstvo
Questa è la pagina 1. Trovato 3630 frasi corrispondenza a frase coltura foraggiera.Trovato in 2,568 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.