Traduzioni in sloveno:

  • krmne rastline 
    (noun  )
     
    Gojenje rastlin za prehrano živali. (Vir: PHC)

Frasi di esempio con "coltura foraggiera", memoria di traduzione

add example
considerando che le conseguenze di questa scarsità di acqua si fanno sentire, con incisive ripercussioni socio-economiche specie nel settore agricolo, zootecnico e forestale, riducendo di molto o azzerando lo sviluppo vegetativo specie dei cereali, delle colture foraggiere e dei prati naturali, compromettendo il raccolto del fieno e dei cereali e provocando una grandissima penuria di alimenti per animali le cui scorte sono esaurite come anche nell'alimentazione umana, nell'ambiente, nel quadro sanitario del paese e, di conseguenza, anche nell'importante industria portoghese del turismoker se učinki pomanjkanja dežja občutijo, z resnimi družbeno-gospodarskimi posledicami na področju kmetijstva, živinoreje, gozdarstva- s skoraj neobstoječim razvojem rasti rastlin, zlasti žitaric, krmnih posevkov in naravnih travnikov, ki spravljajo v nevarnost letino sena in žitaric ter povzročajo veliko pomanjkanje krme za živino, zaloge katere so že porabljene- kakor tudi za prehrano ljudi, okolje, področje nacionalne zdravstvene oskrbe in posledično tudi področje turizma, ki je glavna portugalska panoga
A lungo termine, non possiamo permetterci di importare da altri paesi colture proteiche pari a 30 milioni di ettari di superficie destinata a coltivazioni foraggiere.Dolgoročno si ne moremo privoščiti, da bi iz drugih držav uvažali stročnice, ki ustrezajo 30 milijonom hektarjev krmnega območja.
Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le graminacee e altre colture foraggiere (di norma leguminose), utilizzati per pascolo, raccolti verdi o come fieno seccoSem spadajo mešanice pretežno iz trav in drugih krmnih rastlin (praviloma stročnic), ki se popasejo, pospravijo zelene ali kot seno
per la coltura di leguminose foraggiere praticata in ungojenje metuljnic na kmetijskem gospodarstvu, katerega celotna njegova proizvodnja je skladna z obveznostmi, določenimi v Uredbi (EGS) št
Sono comprese le sementi delle piante foraggiere erbaceeVključena so semena poljščin za zeleno krmo
Coltivazioni foraggiere e terreni a riposoKrmne rastline in neobdelana zemljišča
superficie agricola utilizzata, coltivata fuori avvicendamento, destinata permanentemente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee foraggiere, seminate o spontanee, generalmente fertilizzate e coltivateuporabljena kmetijska površina, ki ni obdelovana po sistemu kolobarjenja, ampak je stalno dodeljena (za pet let ali več) za proizvodnjo zelene krme, bodisi sejane bodisi divje, običajno gnojena in vzdrževana
sottoprodotti foraggieri (paglia, paglia minuta, foglie e estremità, altri sottoprodotti foraggierikrmni stranski proizvodi (slama, pleve, listi in vršički rastlin ter drugi krmni stranski proizvodi
piante foraggiere annualienoletni krmni proizvodi
Nell'azienda, la superficie foraggiera effettivamente destinata al gregge di capre deve essere pari almeno ad ‧ha di prato per ‧ capre e ad ‧ha di pascolo per ‧ capreKrmna površina na kmetiji, dejansko namenjena kozji čredi, mora biti najmanj enaka ‧ ha travnika za ‧ koz in ‧ ha pašnika za ‧ kozi
Altre coltivazioni foraggiere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminoseDruge, pretežno enoletne krmne rastline (na primer grašica, zelena koruza, žita, ki se pospravijo zelena in/ali zelena pokrmijo, stročnice
Le capre devono pascolare come minimo ‧ giorni all'anno e il pascolo deve costituire la base dell'alimentazione foraggiera per almeno ‧ mesi all'annoKoze se morajo pasti najmanj ‧ dni na leto, paša pa mora najmanj ‧ mesece v letu sestavljati večino krme
Il latte e la carne possono però provenire anche da aziende che praticano un allevamento ad alto input energetico, rinunciano ai pascoli e alimentano il bestiame soprattutto con silomais o altre piante foraggiere energeticheMeso in mleko pa je mogoče proizvajati tud z energetsko intenzivnim kmetijstvom, pri katerem se opušča uporaba travnatih površin in se živali krmijo predvsem s silažno koruzo ali drugimi energetsko bogatimi krmnimi rastlinami
infatti la produzione consumata in seno alla stessa unità è limitata essenzialmente ad alcuni prodotti specifici (quali cereali, semi oleosi, piante proteiche, piante foraggiere e latte destinato allDejansko se porabljena proizvodnja v isti enoti omeji v glavnem na nekaj specifičnih proizvodov (žito, stročnice, oljnice, krma in mleko za krmo živine) in stopnje potrošnje znotraj enote se znatno spreminjajo, odvisno od gospodarske panoge in države
Infatti, la produzione di latte per ettaro di foraggiera permanente/pascolo disponibile della provincia di Belluno (meno di litri ‧ contro i ‧ l di media di latte su ettaro di pascolo delle altre province) e la produttività per animale (con ‧ hl all’anno per animale rispetto ai ‧ della media regionale) sono nettamente al di sotto delle medie delle altre zoneProizvodnja mleka na hektar stalne krmne površine/razpoložljivih pašnikov v pokrajini Belluno (manj kot ‧ litrov v primerjavi s povprečjem ‧ litrov na hektar pašnika v drugih pokrajinah) in proizvodnja na žival (‧ hektolitrov letno na žival v primerjavi z regijskim povprečjem, ki znaša ‧ hektolitrov) sta namreč znatno pod povprečjem drugih območij
Domanda di pronuncia pregiudiziale- College van Beroep voor het bedrijfsleven- Interpretazione dell'art. ‧, n. ‧, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio ‧ maggio ‧, n. ‧, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L ‧, pag. ‧), e dell'art. ‧, n. ‧, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione ‧ dicembre ‧, n. ‧, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L ‧, pag. ‧)- Superficie foraggiera disponibile- Parcella temporaneamente inondata durante il periodo di cui trattasiPredlog za sprejetje predhodne odločbe- College van Beroep voor het bedrijfsleven- Razlaga člena ‧(b) Uredbe Sveta (ES) št. ‧/‧ z dne ‧. maja ‧ o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (UL L ‧, str. ‧), in člena ‧(c), Uredbe Komisije (EGS) št. ‧/‧ z dne ‧. decembra ‧ o podrobnih pravilih za uporabo integriranega upravnega in kontrolnega sistema za nekatere programe pomoči Skupnosti (UL L ‧, str. ‧)- Krmna površina, ki je na voljo- Površina, ki je bila v zadevnem obdobju začasno poplavljena
Affitto occasionale di superficie foraggiera ed animali a pensionePrejemki od občasnih oddajanj zemljišč s krmo in pašnikov v najem
Se la normativa comunitaria, e, in particolare, il regolamento (CE) ‧/‧, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, subordina la concessione di aiuti finanziari all'uso di superfici foraggiere, all'esistenza di titolo di proprietà o altri titoli giuridici che giustifichino l'uso di detta superficieAli zakonodaja Skupnosti, in še zlasti Uredba Sveta (ES) št. ‧/‧ o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso, pogojuje odobritev finančne pomoči za uporabo krmnih površin z obstojem lastninske pravice ali drugih pravnih naslovov, ki dajejo pravico do uporabe omenjene površine?
È dunque necessario riconoscere che, per poter prendere in considerazione le rispettive esigenze regionali e locali particolari rispetto alla coltivazione di OGM, gli Stati membri necessitano di un grado di flessibilità sufficiente, al fine di garantire una presenza il più ridotta possibile di OGM nelle colture biologiche e di altro tipo, nel caso in cui non sia possibile conseguire un livello sufficiente di purezza con altri mezziZato je treba priznati, da je treba državam članicam omogočiti dovolj prilagodljivosti, da se upoštevajo njihove posebne regionalne in lokalne potrebe v zvezi z gojenjem GSO in s tem doseže čim manjša prisotnost GSO v ekoloških in drugih pridelkih, ko ustreznih stopenj čistosti ni mogoče doseči z drugimi sredstvi
Ritengo che con la relazione che verrà votata domani si vogliano proteggere e valorizzare le colture e i prodotti tipici di ogni territorio e Stato dell'Unione europea.Menim, da je namen poročila, o katerem bomo jutri glasovali, zaščititi in povečati vrednost pridelkov ter ustvariti značilnost vsake regije in države članice Evropske unije.
L eritropoietina non ha mostrato nessuna attività nei test di mutagenicità su colture batteriche e cellulari di mammifero e in vivo in un test del micronucleo nel topoEritropoetin v testih mutagenosti na kulturah bakterij in sesalskih celic ni pokazal nobenih sprememb, ravno tako ne v mikrojedrskem testu na miših
Lo stato colturale e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire controlli sufficienti dell’identità e della purezza della varietà e, se del caso, del clone, nonché dello stato sanitarioSplošno stanje nasada in stopnja razvoja rastlin naj bosta takšna, da omogočata zadostno preverjanje sortne istovetnosti in čistosti nasada in, če je potrebno, klonske čistosti, kot tudi zdravstveno stanje rastlin
Tuttavia, per migliorare la protezione degli utilizzatori di prodotti fitosanitari, dei residenti e degli astanti che potrebbero essere esposti ai pesticidi utilizzati per l'irrorazione delle colture, dei consumatori di piante e prodotti vegetali e per rafforzare la tutela dell'ambiente, è opportuno adottare una legislazione specifica sulla base di una proposta legislativa della Commissione che tenga conto delle particolari condizioni d'utilizzo dei prodotti fitosanitariVendar je za nadaljnje izboljšanje varstva uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev, prebivalcev in navzočih oseb, ki bi lahko bili izpostavljeni fitofarmacevtskim proizvodom pri škropljenju kulturnih rastlin, potrošnikov rastlin in rastlinskih proizvodov ter okolja, primerno, da se na podlagi zakonodajnega predloga Komisije sprejme posebna zakonodaja, ki upošteva posebne pogoje uporabe fitofarmacevtskih sredstev
Cofinanziamento del ‧ % dei costi per i premi di assicurazione relativi all'assicurazione delle colture agricole contro i pericoli della grandine, degli incendi e della caduta di fulminiSofinancira se ‧ % stroškov zavarovalne premije za zavarovanje kmetijskih kultur pred nevarnostjo toče, požara in udarca strele
La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioniUkrep za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov vključuje naslednje neugodne vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami: spomladanska pozeba, toča, udar strele, požar zaradi udara strele, vihar in poplave
Questa è la pagina 1. Trovato 3630 frasi corrispondenza a frase coltura foraggiera.Trovato in 1,154 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.