Traduzioni in rumeno:

  • plante aromatice   

Frasi di esempio con "pianta aromatica", memoria di traduzione

add example
Da dicembre fino all'incirca al mese di aprile (maggiore produzione di latte dopo lo svezzamento dei capretti e degli agnellini) gli animali si nutrono di piante selvatiche locali (erbe e arbusti, per lo più aromatici ed endemici) sviluppatesi grazie alle piogge invernali e primaverili [salvia (Salvia fruticosa e Salvia pomifera), cisto di Creta (Cistus creticus), erica (Erica manipuliflora), salvione lanoso (Phlomis lanata), ginestra spinosa (Calycotome villosa), quercia spinosa (Quercus coccifera) ecc.]Din decembrie până în aprilie (producție mai mare de lapte după înțărcarea mieilor și a iezilor), animalele se hrănesc cu vegetația sălbatică locală (iarbă și tufișuri, în cea mai mare parte aromate și indigene), care este mai abundentă pe perioada iernii și a ploilor de primăvară [salvie (Salvia fruticosa și Salvia pomifera), trandafir sălbatic (aladania – Cistus creticus), iarbă neagră (Erica manipuliflora), salvie de Ierusalim (Phlomis lanata), grozamă spinoasă (Calycotome villosa), stejar (Quercus coccifera) și altele]
Anche il peculiare profilo aromatico dell’aglio è fortemente condizionato dagli aspetti ambientali in quanto i componenti aromatici riflettono i livelli e l’attività degli enzimi preposti alla loro biosintesi e questi, a loro volta, sono influenzati dallo stato fisiologico della pianta, dalle condizioni pedoclimatiche e dai processi tipici di conservazione e lavorazioneInclusiv aroma specifică a usturoiului este puternic influențată de factorii ambientali în măsura în care componentele aromatice reflectă nivelurile și activitatea enzimelor implicate în biosinteză, care, la rândul lor, sunt influențate de starea fiziologică a plantei, de condițiile pedoclimatice și de procesele tipice de conservare și prelucrare
Al termine dell’esperienza altomedievale furono gli Estensi, signori di Ferrara, a rilanciare il territorio di Voghiera Il demanio estense incentivò tutte le coltivazioni possibili nelle terre della zona riservando particolare attenzione alle piante da orto come insalate, erbe e piante aromatiche e soprattutto aglioPrin modul său de administrare, familia Este a încurajat toate culturile posibile pe terenurile zonei, acordând o atenție deosebită plantelor din grădinile de zarzavat, precum salata, ierburile și plantele aromatice și, mai ales, usturoiul
possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle naturali quali definite all’articolo ‧, paragrafo ‧, lettera b), punti i) e ii), della direttiva ‧/‧/CEE e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo ‧, paragrafo ‧, lettera c), della medesima direttiva, e/o piante aromatiche o parti di esse, ma le caratteristiche organolettiche del ginepro devono essere percettibili, sebbene attenuatePot fi utilizate şi alte substanţe aromatizante naturale şi/sau identice substanţelor naturale, conforme definiţiilor de la articolul ‧ alineatul litera (b) punctele (i) şi (ii) din Directiva ‧/‧/CEE, şi/sau preparate aromatizante definite la articolul ‧ alineatul litera (c) din aceeaşi directivă şi/sau plante sau părţi de plante aromatice, dar caracteristicile organoleptice ale ienupărului trebuie să fie perceptibile, chiar dacă uneori sunt atenuate
D/‧ d) ii) Piante aromatiche e medicinali e spezieD/‧ (d) (ii) Plante și ierburi aromate și medicinale
Le peculiarità delle note aromatiche del Marrone di Combai sono legate alle caratteristiche dei suoli dell’area di coltivazione ed esprimono la stretta relazione esistente tra pianta, suolo ed ambiente di coltivazioneParticularitățile notelor aromatice ale Marrone di Combai sunt legate de caracteristicile solurilor din aria de cultivare și exprimă legătura strânsă dintre plantă, sol și mediul de cultură
Tutte le aziende agricole, tranne le grandi imprese, dedite alla produzione primaria di frutta, ortaggi, uva, cereali, piante oleose o proteiche, piante da profumo, piante aromatiche e medicinali e colture industrialiToate exploatațiile agricole, cu excepția marilor întreprinderi, care asigură producția primară de fructe, legume, viță-de-vie, cereale, plante oleaginoase și proteaginoase, plante parfumate, aromatice și medicinale și culturi industriale
Tutte le aziende agricole, ad eccezione delle grandi imprese, dedite alla produzione primaria di frutta, ortaggi, uva, cereali, piante oleaginose e proteaginose, foraggi, piante per profumi, piante aromatiche e medicinali e colture industrialiToate exploatațiile agricole, cu excepția marilor întreprinderi, care asigură producția primară de fructe, legume, viță-de-vie, cereale, plante oleaginoase și plante cu conținut proteic, furaje, plante pentru parfum, plante aromatice și medicinale precum și plante industriale
Settore degli ortofrutticoli (colture alimentari e orticole, radici e tuberi, frutti freschi, agrumi, frutta secca), delle colture frutticole semipermanenti, della viticoltura, dell'orticoltura, delle piante aromatiche, medicinali, per profumi, stimolanti e del risoFructe și legume (culturi alimentare și de zarzavaturi, rădăcini și tuberculi, fructe proaspete, citrice, fructe uscate), culturi semi-permanente de fructe, viticultură, horticultură, plante aromatice, plante medicinale, plante parfumate, plante cu efect stimulator și orez
la presenza di molte piante endemiche e aromatiche nei pascoli naturali della zona geografica delimitata, utilizzate dagli allevatori per nutrire gli ovini e i caprini sfruttando nel modo migliore, grazie alla loro esperienza, in tutte le stagioni dell'anno le caratteristiche geomorfologiche, le peculiarità climatiche e la particolare flora della zona, che incide sulle proprietà del latte conferendo una qualità specifica e gradevoli caratteri organolettici allo Ξύγαλο Σητείας (Xygalo SiteiasExistența unei populații de plante indigene și aromatice pe pajiștile naturale din aria delimitată, pe care crescătorii de animale le folosesc pentru hrana oilor și a caprelor, valorificându-le optim pe baza experienței lor în ceea ce privește geologia terenului în toate anotimpurile anului, caracteristicile climatice speciale și vegetația specifică din regiune, care contribuie la producția de lapte, conferind o calitate specială și caracteristici organoleptice plăcute brânzei Xygalo Siteias
Tra le piante medicinali, aromatiche e spezie, si possono in particolare menzionare le seguenti coltivazioniPrincipalele plante și ierburi aromate și medicinale sunt următoarele
possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti quali definite all’articolo ‧, paragrafo ‧, lettera b) del regolamento (CE) n. ‧/‧ e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo ‧, paragrafo ‧, lettera d) del medesimo regolamento, e/o piante aromatiche o parti di esse, ma le caratteristiche organolettiche del ginepro devono essere percettibili, sebbene talvolta attenuatePot fi utilizate și alte substanțe aromatizante, astfel cum sunt definite la articolul ‧ alineatul litera (b) din Regulamentul (CE) nr. ‧/‧ și/sau preparate aromatizante, astfel cum sunt definite la articolul ‧ alineatul litera (d) din respectivul regulament, și/sau plante aromatice sau părți de plante aromatice, dar caracteristicile organoleptice ale ienupărului trebuie să fie perceptibile, chiar dacă uneori sunt atenuate
Le bevande spiritose all’anice sono bevande spiritose ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con estratti naturali di anice stellato (Illicium verum Hook f.), di anice verde (Pimpinella anisum L.), di finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) o di qualsiasi altra pianta che contenga lo stesso costituente aromatico principale, usando uno dei seguenti procedimenti o una loro combinazioneBăutura spirtoasă de anason este băutura spirtoasă obţinută prin aromatizarea alcoolului etilic de origine agricolă cu extracte naturale de anason în stea (Illicium verum Hook f.), anason verde (Pumpinella anissum L.), anason dulce (Foeniculum vulgare Mill.) sau de oricare altă plantă care are acelaşi component aromatizant principal, cu ajutorul unuia dintre următoarele procedee sau al unei combinaţii între acestea
Fin dal ‧ secolo i documenti dell'epoca, in particolare il contratto di affitto citato in precedenza, indicano che il valore e la fama dei formaggi di Rocamadour derivano dalla natura delle piante aromatiche di cui si alimentano gli animali da latte nonché dal modo di prepararliÎncă din secolul al ‧ lea, documentele de epocă și, în special, contractul de închiriere citat anterior arată că valoarea și renumele brânzeturilor Rocamadour se datorează naturii plantelor aromatice pe care le pasc animalele de lapte și, de asemenea, modului de preparare
Le capre e le pecore della zona di Sitia sono allevate tradizionalmente in allevamenti estensivi o al massimo semintensivi, situati in piccola parte in aree pianeggianti e per lo più in aree collinari (a un'altitudine compresa tra ‧ e ‧ metri), seguendo un ciclo alimentare ripetuto annualmente (cfr. punto ‧.‧), in pascoli ricchi di piante endemiche e aromatiche che conferiscono al latte peculiari caratteristiche organoletticheOile și caprele din regiunea Siteia sunt crescute în mod tradițional în ferme extensive sau cel puțin în ferme semiintensive, mai puțin în zonele de câmpie și mai ales în regiunile muntoase de altitudine medie (cuprinsă între ‧ m și ‧ m), în baza unui ciclu de creștere anual repetat (a se vedea, de asemenea, punctul ‧.‧) și pe pășuni cu o varietate de plante indigene aromatice care conferă laptelui un gust deosebit de plăcut
Tra le piante medicinali, aromatiche e spezie, si possono in particolare menzionare le seguenti coltivazioniPrincipalele plante și ierburi medicinale și aromate sunt
L’anis distillato è un anis che contiene alcole distillato in presenza dei semi di cui alla categoria ‧, lettera a) e, in caso di indicazione geografica, semi di lentisco e altri semi, piante e frutti aromatici, sempreché la proporzione minima dell’alcole distillato sia pari al ‧ % del titolo alcolometrico dell’anis distillatoAnis distilat este anis care conţine alcool distilat în prezenţa seminţelor menţionate la categoria ‧ litera (a) şi, în cazul indicaţiilor geografice, în prezenţa masticului, a altor seminţe aromatice, plante sau fructe, cu condiţia ca acest alcool să constituie minimum ‧ % din concentraţia alcoolică a anisului distilat
Le zone caratterizzate da maggiore endemismo coincidono con quelle dove è più massiccia la presenza di ovini e caprini lasciati sostanzialmente liberi di pascolare nutrendosi della ricca varietà di piante endemiche e aromatiche, di specie vegetali erbacee e arbustiveÎn zonele cu cea mai mare concentrație de plante indigene se întâlnesc cele mai multe turme de oi și de capre, crescute, în principal, în aer liber și care se hrănesc cu multitudinea de plante aromatice indigene și cu vegetația lemnoasă și erbacee
Piante medicinali, condimentarie, aromatiche e da profumeria, compresi il tè, il caffè e la cicoria da caffèPlante medicinale, condimente, plante aromatice și mirodenii, inclusiv ceaiul, cafeaua și cicoarea pentru cafea
Sostanze indesiderabili naturalmente presenti nelle piante potrebbero essere contenute in preparazioni aromatiche e in ingredienti alimentari con proprietà aromatizzantiDatorită apariției lor în formă naturală în plante, substanțele nedorite ar putea fi prezente în preparatele aromatizante și în ingredientele alimentare cu proprietăți aromatizante
È aperto un contingente tariffario annuale (numero d’ordine ‧.‧) di ‧ hl (erga omnes) ai fini dell’immissione in libera pratica nella Comunità di vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche, in recipienti di capacità superiore a ‧ litri e con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a ‧ % vol, della sottovoce ‧, con un dazio contingentale di ‧ EUR/hlSe deschide un contingent tarifar anual (număr de ordine ‧.‧) de ‧ hl (erga omnes) pentru punerea în liberă practică în Comunitate a vermuturilor și a altor vinuri din struguri proaspeți preparate cu ajutorul plantelor sau al substanțelor aromatice în recipiente al căror conținut depășește ‧ l și având dobândită o tărie alcoolică în volume care nu depășește ‧ % vol., de la subpoziția ‧, cu o rată a contingentului de ‧ EUR/hl
tutte le aziende agricole (ad eccezione delle grandi imprese) con una produzione primaria della frutta, delle verdure, dei vigneti, dei foraggi, delle piante per profumo, aromatiche e medicinali e delle colture industrialiToate exploatațiile agricole, cu excepția marilor întreprinderi, care asigură producția primară de fructe, legume, viță-de-vie, furaje, plante parfumate, aromatice și medicinale și culturi industriale
Settore degli ortofrutticoli (colture alimentari e orticole, radici e tuberi, frutta fresca, agrumi, frutta secca), delle colture frutticole semipermanenti, della viticoltura, dell'orticoltura, delle piante aromatiche, medicinali, per profumi, stimolanti e del risoSectorul fructelor și al legumelor (culturi alimentare și de zarzavaturi, rădăcini și tuberculi, fructe proaspete, citrice, fructe uscate), al culturilor fructifere semi-permanente, al viticulturii, al horticulturii, al plantelor aromatice, medicinale, al plantelor folosite în industria parfumurilor, al plantelor stimulante și al orezului
Si prevede inoltre di migliorare la competitività dei prodotti destinati all'esportazione per il settore delle piante per profumi e aromaticheEste vorba, de asemenea, de a ameliora competitivitatea produselor destinate exportului pentru sectorul plantelor parfumate și aromatice
Dette bevande analcoliche, spesso definite come complementi alimentari, possono essere a base di estratti di piante (tra cui erbe aromatiche) e possono contenere sali minerali e/o vitamine aggiuntiAceste băuturi nealcoolice, deseori denumite suplimente alimentare, pot avea la bază extracte din plante (inclusiv ierburi) și pot conține un adaos de vitamine și/sau minerale
Questa è la pagina 1. Trovato 2840 frasi corrispondenza a frase pianta aromatica.Trovato in 0,946 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.