Traduzioni in rumeno:

  • centrală electrică   

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "centrale elettrica", memoria di traduzione

add example
it Oggetto: Centrale elettrica a carbone ad Aspra Spitia (Beozia
ro Subiect: Centrală electrică cu funcţionare pe lignit în Aspra Spitia, Beoţia
it una centrale elettrica che utilizza come combustibile aggiuntivo, in sostituzione di combustibili fossili impiegati in prevalenza nella sua attività di produzione, un gas depurato ottenuto dal coincenerimento di rifiuti in un impianto di gassificazione non rientra nella sfera di applicazione di tale direttiva
ro o centrală electrică ce utilizează drept combustibil suplimentar, ca înlocuitor al combustibililor fosili preponderent utilizați în activitatea sa de producție, gazul purificat obținut prin coincinerarea deșeurilor în cadrul unei instalații de gazificare nu se încadrează în domeniul de aplicare al acestei directive
it Il regolamento sloveno relativo alla concessione di fondi per promuovere l’utilizzo di fonti d’energia rinnovabili, l’utilizzo efficace dell’energia e la cogenerazione ha consentito aiuti agli investimenti alle centrali elettriche che utilizzano energie rinnovabili e alle centrali di cogenerazione
ro Normele privind alocarea de fonduri pentru promovarea exploatării resurselor de energie regenerabilă, utilizarea eficientă a energiei și cogenerarea au permis ajutorul pentru investiții în cauza centralelor electrice care utilizează surse regenerabile și a centralelor de cogenerare
it Raffronto del VAN dei prezzi d’acquisto con i costi d’investimento delle singole centrali elettriche qualificate
ro Compararea VAN a prețurilor de cumpărare cu costurile de investiție ale centralelor electrice calificate individuale
it Il CESE ritiene che il principio della cattura e stoccaggio di CO‧ sia in grado di portare le emissioni delle centrali elettriche a carbone a un livello prossimo allo zero dopo il
ro CESE consideră că pe termen lung, după ‧, captarea și stocarea de CO‧ va fi în măsură să reducă aproape de zero emisiile de CO‧ ale centralelor energetice bazate pe cărbune
it Sono necessari ancora ingenti investimenti nel campo della produzione di elettricità nell'UE per sostituire le vecchie centrali e, possibilmente, anche per soddisfare l'ulteriore domanda, considerato che gli sviluppi del mercato e l'evoluzione tecnologica possono far aumentare la quota dell'energia elettrica nella domanda energetica totale
ro Sunt necesare în continuare investiții importante în producția de energie în UE, în vederea înlocuirii centralelor vechi și, eventual, pentru a răspunde unei creșteri a cererii, având în vedere că evoluțiile pieței și cele tehnologice ar putea implica o creștere a proporției electricității în cadrul cererii totale de energie
it Tutte le centrali elettriche che soddisfano i requisiti tecnici stabiliti nel decreto summenzionato possono beneficiare di aiuti
ro Orice centrală electrică care îndeplinește cerințele tehnice prevăzute în ordonanță menționată anterior poate primi ajutoare
it ottimizzazione dell'esercizio corrente delle centrali elettriche- gestione efficace del miglioramento della sicurezza delle centrali, ispezione e prove in servizio, manutenzione, invecchiamento ed esercizio sul lungo termine, gestione del ciclo di vita della centrale
ro optimizarea funcționării centralelor electrice actuale- managementul eficient al îmbunătățirii gradului de siguranță al centralelor electrice, verificări și probe în funcționare, întreținere, funcționarea pe termen lung și îmbătrânirea instalațiilor, managementul duratei de viață a instalațiilor
it CEZ: varie attività svolte nel settore dell'energia, tra cui i) produzione, ii) distribuzione e iii) vendita di energia elettrica e riscaldamento, nella Repubblica ceca, nonché iv) commercializzazione di elettricità e gestione di centrali elettriche in alcuni paesi europei
ro în cazul CEZ: diferite activități în sectorul energiei, precum (i) generare, (ii) distribuire și (iii) vânzare de energie electrică și termică în Republica Cehă și (iv) comercializarea energiei electrice și exploatarea de centrale electrice în alte țări europene
it Se si considera che solo dalla sostituzione delle lampade a incandescenza si potrebbe generare un risparmio equivalente ad almeno ‧ centrali da ‧ MW (pari quasi alla potenza lorda installata in Italia), è evidente l'interesse delle aziende produttrici a sostenere l'efficienza energetica: potranno soddisfare più clienti a parità di generazione elettrica
ro Dacă se ia în considerare că doar înlocuirea becurilor cu filament ar avea ca rezultat o economie echivalentă cu cel puțin ‧ de centrale electrice de ‧ de MW (aproape egală cu puterea brută instalată în Italia), este evident interesul întreprinderilor producătoare în sprijinirea eficienței energetice, deoarece acestea vor putea astfel răspunde nevoilor unui număr mai mare de clienți la aceeași producție de electricitate
it Non basta stanziare importi significativi per la messa fuori esercizio delle centrali elettriche ormai obsolete. Dobbiamo prestare anche attenzione alla loro manutenzione.
ro Pentru dezafectarea centralelor vechi nu este suficientă alocarea de sume importante - trebuie să acordăm atenție și întreținerii acestora.
it Tuttavia, non solo lo smantellamento di Kozloduy, ma addirittura un aiuto per la costruzione di una nuova centrale elettrica, sarebbero più importanti degli stanziamenti a favore del fondo per il settore lattiero-caseario con questo aumento poco opportuno e inefficace.
ro Cu toate acestea, nu numai dezafectarea centralei de la Kozlodui, ci chiar susţinerea construirii unei noi centrale, ar fi mai importante decât cheltuielile făcute cu fondul laptelui, cu această creştere prematură şi ineficace.
it Se, ai fini dell'interpretazione della portata della direttiva ‧/‧/CE, sia rilevante che l'impianto di gassificazione e la centrale elettrica, da un punto di vista tecnico-funzionale e in considerazione della distanza a cui si trovano, costituiscano un unico impianto o il fatto che il gas prodotto, formatosi nell'impianto di gassificazione e depurato, venga spedito e possa essere utilizzato come carburante o per altri scopi in altro luogo, ad esempio per la produzione di energia
ro În scopul interpretării aplicabilității Directivei ‧/‧/CE, este important faptul că instalația de gazificare și centrala electrică formează o singură instalație din punct de vedere tehnico-funcțional și luând în considerare distanța mare dintre acestea, ori că gazul purificat produs în instalația de gaz este transportat și astfel utilizat în alt loc, de exemplu pentru furnizarea de energie, în calitate de combustibil fosil, sau în alte scopuri?
it La medesima importanza va attribuita alla ristrutturazione delle centrali elettriche attualmente in esercizio.
ro Reamenajarea centralelor care funcționează în prezent poate, de asemenea, să fie de o importanță deosebită.
it Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore il dispositivo proposto nella comunicazione in esame per promuovere i progetti di dimostrazione relativi alle tecnologie di cattura e stoccaggio del CO‧ (CCS) nelle centrali elettriche, ma esprime preoccupazione per la mancanza di capacità finanziarie e di opzioni di finanziamento chiaramente definite per il medio (‧-‧) e il lungo periodo (‧ e oltre
ro CESE sprijină mecanismele din propunerea de promovare a demonstrației tehnice de captare și stocare a CO‧ (CSC) în centralele electrice, astfel cum sunt prevăzute în comunicarea Comisiei, fiind însă preocupat de lipsa capacității financiare și a unor opțiuni de finanțare clar stabilite pe termen mediu (‧-‧) și lung (după
it Inoltre, anche se l’entità risultante dalla concentrazione avesse interesse a tentare di aumentare i prezzi del gas per gli impianti di cogenerazione decentralizzati, è improbabile che ciò si traduca in un incremento dei prezzi dell’elettricità, visto che la cessione di centrali elettriche a Vattenfall aumenterà la concorrenza nelle due regioni, orientale e occidentale, della Danimarca
ro Mai mult, chiar dacă după concentrare entitatea formată ar fi motivată să mărească prețurile la gaz pentru centralele CHP descentralizate, este puțin probabil ca acest lucru să determine prețuri mai ridicate pentru energie electrică în contextul concurenței sporite din estul și vestul Danemarcei generate de renunțarea la instalațiile energetice de la Vattenfall
it le spese di manutenzione e di pulizia dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti di condizionamento dell’aria, degli impianti elettrici nonché delle relative modifiche e riparazioni
ro cheltuielile de curățenie și întreținere a spațiilor, a ascensoarelor, a instalației de încălzire, a instalațiilor de climatizare, a instalațiilor electrice, precum și cheltuielile legate de modificările și reparațiile aferente
it Incenerimento nella centrale elettrica di gas non depurato derivato dal trattamento termico di rifiuti nell’impianto di gassificazione
ro Incinerare în cadrul centralei electrice a gazului nepurificat rezultat din tratamentul termic al deșeurilor în instalația de gazificare
it La Slovenia ritiene che il sostegno concesso alla centrale elettrica di Trbovlje sia una compensazione dei costi di un servizio di interesse economico generale nell’ambito della sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica
ro Slovenia consideră sprijinul acordat centralei electrice Trbovlje drept o compensare a costurilor unui serviciu de interes economic general în domeniul siguranței aprovizionării cu energie electrică
it Al contempo, in piena crisi economica e mentre il settore energetico europeo (centrali elettriche, reti) tende a essere privatizzato, la relazione prevede maggiori stanziamenti alle infrastrutture energetiche, ad esempio finanziando indirettamente le grandi aziende.
ro În același timp, în mijlocul unei crize economice, având în vedere că aproape toată industria energetică europeană (centrale energetice, rețele de distribuție) tinde să fie privatizată, raportul prevede finanțarea suplimentară a infrastructurilor energetice, adică subvenționează indirect întreprinderile mari.
it La Commissione dovrebbe predisporre un piano che definisca l'organizzazione e il ruolo della proposta iniziativa industriale europea, assicurando che essa sia complementare ad altre iniziative senza sovrapporsi ad esse: ad esempio i progetti nel quadro del Settimo programma quadro (‧PQ), la piattaforma tecnologica europea per le centrali elettriche a combustibili fossili a emissioni zero (European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants- ETP-ZEP) e il suo programma ammiraglio europeo
ro Comisia ar trebui să elaboreze un plan care să definească organizarea si rolul Inițiativei industriale europene, asigurându-se că aceasta vine în completarea altor inițiative, cum ar fi proiectele finanțate de cel de-al șaptelea Program-cadru, Platforma tehnologică cu emisie zero pentru centrale energetice pe bază de combustibili fosili(ETP-ZEP) și Programul-pilot european, nesuprapunându-se însă cu acestea
it In molti paesi sono già in funzione da molti decenni centrali elettriche alimentate da pneumatici
ro Există centrale electrice pe bază de anvelope deja operaționale de câteva decenii în diverse țări
it La valutazione preliminare esprimeva la preoccupazione che E.ON potesse aver abusato della sua posizione dominante ai sensi dell'articolo ‧ del trattato CE sottraendo capacità disponibile (ossia deliberatamente non offrendo sul mercato la produzione di alcune centrali che erano funzionanti ed economicamente efficienti) allo scopo di far aumentare i prezzi dell'elettricità a scapito dei consumatori e dissuadendo terze parti ad effettuare nuovi investimenti nella generazione di energia elettrica
ro În evaluarea preliminară s-a exprimat preocuparea că E.ON ar fi abuzat de poziția sa dominantă în sensul articolului ‧ din Tratatul CE, prin retragerea capacităților disponibile (evitând în mod deliberat să ofere producția anumitor instalații disponibile și rentabile din punct de vedere economic) pentru a face să crească prețurile la electricitate, în detrimentul consumatorilor și prin descurajarea terților de a efectua noi investiții în producerea de electricitate
it feedback di esperienze riguardanti l'esercizio delle centrali elettriche
ro feedback privind experiența în funcționarea centralelor electrice
Questa è la pagina 1. Trovato 15965 frasi corrispondenza a frase centrale elettrica.Trovato in 6,944 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.