Traduzioni in rumeno:

  • centrală electrică   

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "centrale elettrica", memoria di traduzione

add example
it Poiché la lignite è utilizzata nel modo più efficace in una delle unità della centrale elettrica di Trbovlje (TET ‧, che si trova vicino ad una miniera di lignite), spetta a tale centrale adempiere a detto impegno
ro Întrucât cărbunele brun este utilizat la randament maxim la una din unitățile din Trbovlje (TET‧, situată în apropierea minei de cărbune brun), Trbovlje are obligația de a respecta acest angajament
it Sono stato arrestato per atti vandalici in una centrale elettrica a carbone
ro Am fost arestat pentru vandalizarea unei centrale pe bază de cărbune
it Per questo motivo, nella maggior parte dei paesi industrializzati la costruzione di nuove centrali nucleari permette di produrre energia elettrica di base in modo economico
ro În consecință, în majoritatea țărilor industrializate, construirea de noi centrale nucleare oferă un mijloc economic de producere a energiei electrice la sarcina de bază
it Aiuto di Stato C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)- Progetto della centrale elettrica del Sulcis
ro Ajutorul de stat C ‧/‧ (ex NN ‧/‧) – Proiectul privind centrala electrică de la Sulcis
it Perché la Cina ha bisogno di una centrale elettrica a carbone ogni settimana?
ro De ce are China nevoie în fiecare săptămână de o nouă centrală pe cărbune?
it La Commissione dovrebbe predisporre un piano che definisca l'organizzazione e il ruolo della proposta iniziativa industriale europea, assicurando che essa sia complementare ad altre iniziative senza sovrapporsi ad esse: ad esempio i progetti nel quadro del Settimo programma quadro (‧PQ), la piattaforma tecnologica europea per le centrali elettriche a combustibili fossili a emissioni zero (European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants- ETP-ZEP) e il suo programma ammiraglio europeo
ro Comisia ar trebui să elaboreze un plan care să definească organizarea si rolul Inițiativei industriale europene, asigurându-se că aceasta vine în completarea altor inițiative, cum ar fi proiectele finanțate de cel de-al șaptelea Program-cadru, Platforma tehnologică cu emisie zero pentru centrale energetice pe bază de combustibili fosili(ETP-ZEP) și Programul-pilot european, nesuprapunându-se însă cu acestea
it L'efficienza energetica dovrebbe essere promossa soprattutto nei settori dove sono possibili elevati risparmi, soprattutto nell'edilizia e nelle centrali elettriche
ro Eficiența energetică ar trebui promovată acolo unde există un înalt potențial de economisire: în special în sectorul construcțiilor și al centralelor electrice
it Sono state previste deroghe a favore delle centrali elettriche che non sono collegate alla rete pubblica e che non beneficiano del regime di aiuti, nonché a favore delle centrali con capacità non superiore a ‧ MW che utilizzano fonti d’energia rinnovabili e una tecnologia nuova o obsoleta, per la quale, visti i costi di produzione elevati, il prezzo d’acquisto dell’elettricità non è sufficiente per la redditività dell’investimento
ro S-au făcut excepții în cauza centralelor electrice neconectate la rețeaua publică care nu beneficiază de regim și în cauza centralelor cu o capacitate de până la ‧ MW care folosesc surse de energie regenerabilă și utilizează o tehnologie nouă sau depășită în care, din cauza prețului mare de cost de producere a energiei electrice, prețul de cumpărare a energiei electrice nu este suficient de ridicat pentru a se asigura profitabilitatea investiției
it Dobbiamo spegnere la centrale elettrica prima che si diffonda
ro Trebuie să închidem centrala aia înainte să se răspândească asta
it S.C. Electrocentrale Deva SA (S.C. Centrale elettrica Deva SA
ro SC Electrocentrale Deva SA
it Per quanto concerne la generazione di energia elettrica, Ottana Energia ha anche modificato la sua produzione di energia elettrica trasferendola dal mercato del giorno prima al mercato per il servizio di dispacciamento, dove gli attivi commercializzati sono i servizi forniti dalla centrale elettrica di Ottana Energia al gestore della rete di trasmissione nazionale per controllare la frequenza e il voltaggio della rete stessa
ro În ceea privește generarea de energie electrică, Ottana Energia și-a modificat producția de energie electrică, transferând-o de pe piața pentru ziua următoare pe piața de echilibrare, unde activele tranzacționate sunt serviciile furnizate de centrala electrică a întreprinderii Ottana Energia, operatorului rețelei naționale de transport pentru a controla frecvența și tensiunea rețelei
it La Commissione ha valutato la compatibilità del meccanismo d’aiuto alle centrali dei produttori d’energia elettrica verde con la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, in particolare i punti ‧ e seguenti, e ne ha tratto le conclusioni esposte di seguito
ro Comisia a evaluat conformitatea mecanismului de sprijin pentru producătorii de electricitate verde din perspectiva orientărilor de mediu, în special punctele ‧ și următoarele, și ia în considerare cele ce urmează
it Ovviamente, esistono ancora moltissimi edifici, anche pubblici, navi, fabbriche e centrali elettriche che presentano strutture contenenti amianto e i cittadini vi sono esposti, per esempio, quando gli edifici vengono ristrutturati, a meno che non si adottino rigide misure di protezione.
ro Desigur, avem încă un număr mare de clădiri, incluzând clădiri publice, nave, fabrici şi staţii de producere a energiei electrice, care au structuri ce conţin azbest şi, de exemplu, oamenii sunt expuşi la acesta atunci când se renovează clădirile, dacă nu se iau măsuri stricte de protecţie.
it valutazione della sicurezza delle centrali elettriche- metodi deterministici e probabilistici di valutazione della sicurezza
ro evaluarea siguranței centralelor electrice- metode de evaluare deterministică și probabilistică a siguranței
it Per i nuovi impianti che superano il grado di rendimento di una centrale elettrica in conformità dell'allegato I della decisione della Commissione del ‧ dicembre ‧ (‧/‧/CE), gli Stati membri possono sostenere fino al ‧ % dei costi totali dell'investimento per un nuovo impianto pronto per la cattura e lo stoccaggio del carbonio
ro Pentru instalațiile noi care depășesc nivelul de eficiență al unei centrale electrice în conformitate cu anexa ‧ la Decizia Comisiei din ‧ decembrie ‧ (‧/‧/CE), statele membre pot suporta până la ‧ % din costurile totale ale investiției pentru o nouă instalație pregătită pentru CSC
it Oggetto: Mantenimento in servizio delle centrali termiche a vapore dell'azienda pubblica per l'energia elettrica a Tolemaide, Megalopoli (Grecia
ro Subiect: Menţinerea în exploatare a centralelor termice pe bază de vapori de către Întreprinderea publică de electricitate DEH la Ptolemaide, Megalopolis (Grecia
it Bisogna tenerne conto nella progettazione delle unità delle centrali elettriche e nella scelta del sito
ro Acest lucru trebuie luat în considerare la planificarea și alegerea amplasamentului centralelor
it Analogamente, un recente studio condotto dall'università di Cambridge suggerisce che prolungando il periodo dell'ora legale si otterrebbe una diminuzione sia del consumo di energia sia delle emissioni di anidride carbonica in quanto, durante il picco della domanda dalle 16.00 alle 21.00 di ogni giorno, sono in funzione molte delle centrali elettriche ausiliarie più costose e che generano carbonio.
ro În mod similar, un studiu recent al Universităţii Cambridge sugerează, de asemenea, că extinderea orei oficiale de vară ar determina scăderea consumului de energie şi a emisiilor de dioxid de carbon întrucât, pe durata perioadei de consum maxim de la 4 p.m. la 9 p.m. zilnic, multe dintre centralele electrice auxiliare mai costisitoare şi mai poluante sunt puse în funcțiune.
it per la produzione di energia elettrica in centrali elettriche o in centrali di cogenerazione
ro pentru generarea de energie electrică în centrale electrice sau centrale de producere în cogenerare a energiei termice și electrice
it Il risultato, come previsto, è stato un aumento nell'uso di centrali a lignite che inquinano l'ambiente, un aumento dei prezzi dell'energia elettrica e una riduzione delle esportazioni bulgare di elettricità: in altre parole, un danno sia economico sia ambientale.
ro Aşa cum era prevăzut, efectul a fost sporirea gradului de utilizare a centralelor alimentate cu lignit, care sunt dăunătoare pentru mediu, creşterea preţurilor la electricitate şi o scădere a exporturilor de electricitate ale Bulgariei: cu alte cuvinte, s-au generat atât pagube economice, cât şi pagube aduse mediului înconjurător.
it In tale maniera si potrebbe garantire una flessibilità sufficiente per le centrali elettriche esistenti, in particolare per gli impianti che coprono i picchi di fabbisogno e le emergenze, al fine di consentire il loro mantenimento in esercizio fino al termine della loro vita utile.
ro Prin această metodă s-ar putea garanta o flexibilitate suficientă pentru centralele producătoare de energie existente, în special centrale electrice care funcţionează atunci când există o cerere semnificativă urgentă, pentru că acestea să poată funcţiona până la sfârşitul perioadei lor de viaţă.
it (DE) Sono interessato a scoprire se vi sia un'iniziativa nell'ambito del Consiglio Ecofin e da parte del commissario Kovács per avviare un progressivo sistema di sconti fiscali in tutta Europa per i progetti che sono imminenti, quali il gasdotto Nabucco o la costruzione di nuove centrali elettriche, al fine di creare degli incentivi e dare un impulso a tali strategiche iniziative.
ro M-ar interesa să aflu dacă există vreo iniţiativă în ECOFIN şi din partea comisarului Kovács de a iniţia o amortizare progresivă a taxelor la nivelul Europei pentru acele proiecte pe probleme energetice care sunt iminente, cum ar fi conducta Nabucco sau construirea de noi staţii de alimentare, pentru a crea stimulente şi astfel să ducă mai departe aceste iniţiative strategice.
it Un governo, ad esempio, non deve avere la possibilità di usare questi aiuti per riavviare il funzionamento di una vecchia centrale termica che produce più emissioni dell'energia elettrica solo perché, presumibilmente, crea nuovi posti di lavoro.
ro Nu ar trebui să fie posibil, de exemplu, ca un guvern să utilizeze o astfel de asistenţă pentru a relua funcţionarea unei termocentrale vechi care produce mai multe emisii decât energie electrică doar pentru că se presupune că ar crea câteva locuri de muncă noi.
it per ERG: sviluppo di centrali elettriche, produzione e vendita di energia elettrica e vapore
ro în cazul ERG: dezvoltare de centrale electrice, generare de electricitate și vânzare de electricitate
it Stando alle informazioni diramate dall'Istituto per l'energia dell'Europa sudorientale, molti Stati membri dell'UE e altri paesi dell'area sudorientale e del bacino orientale del Mediterraneo candidati all'adesione progettano di ampliare o costruire centrali nucleari per la produzione di energia elettrica.
ro Conform Institutului Energetic pentru Europa de Sud şi de Est, multe state din Uniunea Europeană, precum şi alte state din regiunile sudice şi estice şi din estul Mediteranei angajate în negocieri de aderare studiază planuri de extindere sau de construire a unor centrale nucleare pentru generarea de electricitate.
Questa è la pagina 1. Trovato 15965 frasi corrispondenza a frase centrale elettrica.Trovato in 5,731 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.