Traduzioni in polacco:

  • czarna msza   

Did you mean: Messa nera

Frasi simili nel dizionario italiano polacco. (1)

Messa nera
Czarna msza

Frasi di esempio con "messa nera", memoria di traduzione

add example
it Grazie all'azione dell'OCSE e della Commissione, negli ultimi tempi molti paradisi hanno accettato di collaborare alla lotta contro l'evasione fiscale, con l'abolizione o l'attenuazione del segreto bancario, tanto che nessun paese figura più nella lista nera
pl Dzięki działaniom OECD i Komisji wiele rajów podatkowych zgodziło się ostatnio współpracować w walce z uchylaniem się od płacenia podatków, znosząc lub ograniczając tajemnicę bankową, tak że żaden kraj nie figuruje już na czarnej liście
it Tali sistemi consistono, in altri termini, in una sorta di scatola nera o tachimetro che può essere ispezionato dalle autorità marittime ogniqualvolta l'imbarcazione rientra in porto.
pl Innymi słowy są to swego rodzaju czarne skrzynki lub tachometry, które organa morskie mogą kontrolować przy każdym wejściu statku do portu.
it (ES) Signora Presidente, onorevoli colleghi, nelle retate della primavera nera del 2003 a Cuba, sono stati incarcerati 75 dissidenti, accusati di essere spie degli Stati Uniti.
pl - (ES) Pani przewodnicząca, panie i panowie! W ramach fali aresztowań na Kubie w czasie "czarnej wiosny” 2003 roku uwięziono 75 dysydentów pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Stanów Zjednoczonych.
it elaborare le liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera di cui all'articolo ‧, paragrafo
pl ustalenie białej oraz szarej i czarnej listy państw bandery, o których mowa w art. ‧ ust
it Pertanto i risultati osservati con losartan in confronto ad atenololo nello studio LIFE rispetto alla morbilità/mortalità cardiovascolare non sono applicabili ai pazienti di razza nera con ipertensione ed ipertrofia ventricolare sinistra
pl Dlatego wyniki badania LIFE dotyczące zachorowalności/śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych w czasie leczenia losartanem, w porównaniu do leczenia atenololem nie dotyczą pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem i przerostem lewej komory serca
it Tuttavia, sono necessari soprattutto controlli saltuari mirati sui veicoli commerciali pesanti nell'UE, in modo che la pecora nera che è alla guida con carichi non assicurati, non etichettati o pericolosi, freni difettosi, e così via possa essere eliminata dalla strada.
pl Jednakże przede wszystkim konieczne jest zwiększenie liczby ukierunkowanych kontroli wyrywkowych dotyczących TIR-ów w całej UE, tak aby czarna owca, która jedzie z niezabezpieczonym, nieoznakowanym i niebezpiecznym ładunkiem, z zepsutymi hamulcami, itp. mogła być usunięta z drogi.
it A quel laboratorio si accede solo con la tessera nera
pl Trzeba mieć czarną kartę dostępu
it polvere nera
pl czarny proch
it Inoltre, gli Stati di bandiera inclusi nella lista nera sono divisi, in base alla percentuale di fermi, nelle categorie di rischio molto elevato, elevato, medio-elevato o medio
pl Ponadto państwa bandery wymienione na czarnej liście dzieli się na cztery grupy – bardzo wysokiego ryzyka, wysokiego ryzyka, ryzyka średniego do wysokiego lub średniego ryzyka – w zależności od ich wskaźnika zatrzymań
it Oggetto: Lista nera a Eurostat?
pl Dotyczy: czarnej listy Eurostatu
it Sempre tenendo la penna in posizione verticale, ora premere nuovamente la rondella nera della dose e osservare la punta dell ago
pl Trzymając nadal wstrzykiwacz w pozycji pionowej, wcisnąć ponownie czarne pokrętło do nastawiania dawki obserwując zakończenie igły, czy nie pojawia się na nim kropla leku
it Lo stesso discorso vale per l'interdizione d'accesso a tempo indeterminato, per il quale bisognerebbe operare un distinguo tra gli Stati della lista grigia e quelli della lista nera.
pl To samo tyczy się kwestii nieograniczonej odmowy dostępu, w przypadku której należało dokonać rozróżnienia pomiędzy państwami z szarej listy i czarnej listy.
it Sarà in una Cadillac nera
pl Bedzie w czarnym cadillacu
it Occhio: brillante, vivido, lucente, convesso, cornea trasparente e pupilla nera, bulbo giallo o aranciato
pl Oko: błyszczące, żywe, świecące, wypukłe, przezroczysta rogówka i czarna źrenica, gałka oczna żółta lub pomarańczowa
it La Francia dichiara che il trauma causato dalla marea nera e l’amplificazione mediatica delle sue conseguenze, vere o paventate, hanno causato un forte degrado dell’immagine dei prodotti del mare che non ha risparmiato nessun settore e nessuna zona
pl Wskazuje, że szok spowodowany wyciekiem z tankowca i mediatyzacja jego stwierdzonych lub spodziewanych konsekwencji pociągnęły za sobą znaczne pogorszenie wizerunku produktów morskich, które nie oszczędziło żadnego sektora ani żadnej strefy
it Sulla base dell'esperienza acquisita dopo l'entrata in vigore della direttiva ‧/‧/CE, in stretto collegamento con il regolamento (CE) n. ‧/‧ che istituisce la lista nera, nonché del trasferimento dell'intero programma SAFA tra le competenze esclusive della Comunità- non previsto all'epoca dell'adozione della direttiva- è apparso subito chiaro alla Commissione che le disposizioni esistenti della summenzionata direttiva richiedevano una revisione urgente per garantire il buon funzionamento e l'ulteriore sviluppo del programma
pl Po uwzględnieniu doświadczenia zgromadzonego po wejściu w życie dyrektywy ‧/‧/WE i jej nierozerwalnego związku z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ w sprawie czarnej listy, jak również faktu przekazania całego programu SAFA do kompetencji Wspólnoty- czego nie przewidziano w czasie przyjmowania dyrektywy- natychmiast stało się dla Komisji jasne, że dotychczas obowiązujące przepisy wspomnianej powyżej dyrektywy wymagają pilnego przeglądu w celu zapewnienia harmonijnego funkcjonowania i dalszego rozwoju programu
it In Europa occidentale lo stesso vale per i cittadini dell'Africa nera, a conti fatti.
pl W Europie Zachodniej to samo dotyczy ludności z Czarnej Afryki bądź ludności arabskiej.
it Regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio, del ‧ dicembre ‧, che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori della pesca, della molluschicoltura e dell’acquacoltura in Spagna colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
pl Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające szczególne środki rekompensaty dla hiszpańskiego rybołówstwa, branży skorupiaków i akwakultury, dotkniętych wyciekiem oleju z tankowca Prestige (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
it Stanti le intenzioni e gli obiettivi posti dalla Commissione europea e dalle altre istituzioni dell'Unione per il futuro della pesca, il settore - che in Portogallo versa in una crisi nera a causa delle gravose politiche perseguite per decenni in sede comunitaria - dovrà restare molto vigile e mobilitarsi contro nuove misure ancor più gravose.
pl W świetle celów i zamiarów określonych przez Komisję Europejską i inne instytucje UE w sprawie przyszłości przemysłu rybnego, przedstawiciele tego sektora w Portugalii - przeżywajacy głęboki kryzys, którego przyczyn należy upatrywać w uciążliwej polityce realizowanej od dziesięcioleci na szczeblu krajowym i wspólnotowym - powinni być czujni i powinni się zmobilizować przeciwko nowym i jeszcze bardziej uciążliwym środkom.
it Scopo del modello NERA era prevedere le entrate e i costi operativi verosimilmente associati alla rete di BT in tutto il Regno Unito, nel quadro di un’ipotesi di valutazione dei beni ai fini imponibili su un periodo di cinque anni
pl Model firmy NERA miał na celu przewidywanie dochodów i kosztów operacyjnych generowanych przez sieć firmy BT na obszarze Zjednoczonego Królestwa, w kontekście hipotezy dotyczącej wyceny na okres pięciu lat
it Per poter confrontare le prestazioni degli Stati di bandiera inseriti nella lista nera, grigia o bianca, il calcolo è ripetuto modificando la variabile p nelle formule di cui al punto
pl W celu porównania działalności państw bandery zaklasyfikowanych do listy czarnej, szarej lub białej obliczenie powtarza się, dostosowując wartość p we wzorach podanych w pkt
it L’impatto mediatico della marea nera sull’opinione pubblica ha causato il degrado dell’immagine dei prodotti del mare, e particolarmente dei molluschi d’allevamento, quale che sia la loro origine, presso i consumatori
pl Mediatyzacja wycieku z tankowca, oddziałując na opinię publiczną, doprowadziła do pogorszenia w oczach konsumentów wizerunku produktów morskich, w szczególności mięczaków hodowlanych, bez względu na ich pochodzenie
it La VOA aveva incaricato consulenti specializzati (National Economic Research Associates- NERA) di preparare un modello che consente una stima delle entrate e dei costi operativi futuri su un periodo quinquennale derivanti dall’occupazione dei beni di BT inclusi nell’elenco centrale in Inghilterra e nel Galles, unitamente al resto della rete in Scozia e nell’Irlanda del Nord
pl Agencja VOA zleciła wyspecjalizowanym konsultantom (National Economic Research Associates – NERA) opracowanie modelu pozwalającego oszacować przyszłe dochody i koszty operacyjne w okresie pięciu lat, wynikające z użytkowania przez firmę BT ujętego w centralnym wykazie mienia w Anglii i Walii, wraz z resztą sieci w Szkocji i Irlandii Północnej
Questa è la pagina 1. Trovato 5518 frasi corrispondenza a frase messa nera.Trovato in 1,716 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.