Traduzioni in polacco:

  • czarna msza   

Frasi simili nel dizionario italiano polacco. (1)

Messa neraCzarna msza

Frasi di esempio con "messa nera", memoria di traduzione

add example
Nelle donne e nei pazienti di razza nera, che rappresentavano rispettivamente il ‧ % e il ‧ % della popolazione totale in studio, non si è reso evidente un beneficio a livello renale, sebbene gli intervalli di confidenza non lo escludesseroW podgrupach kobiet i pacjentów rasy czarnej, które stanowiły odpowiednio ‧ % i ‧ % ogólnej populacji biorącej udział w badaniu nie stwierdzono korzystnego wpływu na nerki, chociaż przedział ufności nie wyklucza tego
Non c' è peggior politica della politica neraNajgorszy rodzaj poIityki to ten w sutannie
si rammarica del fatto che finora la Commissione non abbia elaborato una lista nera interna relativa a tutte le direzioni generali e a tutte le direzioni della stessa DG concernente le imprese e i nomi delle società e dei laboratori che partecipano ai programmi di ricerca e sviluppo e che sono stati giudicati colpevoli di frode a seguito di un audit interno, un audit dell'OLAF o da parte della magistratura ordinaria; è dell'avviso che una tale lista dovrebbe impedire che una società, un laboratorio o un altro organismo possano ottenere finanziamenti comunitari da direzioni diverse da quelle nelle quali è stata scoperta la frodeubolewa nad faktem, że Komisja nie stworzyła do tej pory wewnętrznej czarnej listy wśród Dyrekcji Generalnych i wśród dyrekcji tej samej DG dotyczącej przedsiębiorstw oraz członków firm i laboratoriów uczestniczących w programach badawczo-rozwojowych i ukaranych w związku z nadużyciami w wyniku audytów wewnętrznych lub przez OLAF, lub też przez sąd powszechny; jest zdania, że tego rodzaju lista powinna przeszkodzić takim firmom, laboratoriom czy innym podmiotom w uzyskaniu finansowania wspólnotowego od dyrekcji innych niż te, w których wykryto nadużycia
Lista nera sul comportamento di armatori e compagnie navaliCzarna lista armatorów i przedsiębiorstw żeglugowych
(EN) Signora Presidente, sono certo che tutti siano rimasti sconvolti dalla marea nera che ogni giorno si espandeva nel Golfo del Messico e dal danno ambientale che essa ha causato.Pani przewodnicząca! Myślę, że wszyscy byliśmy wstrząśnięci trwającym dzień po dniu wyciekiem w Zatoce Meksykańskiej i szkodami ekologicznymi, które spowodował.
L'ordine del giorno reca la dichiarazione della Commissione sull'inquinamento causato dalla marea nera nel Mar Nero e nel Mar d'Azov in seguito al naufragio di vari natanti.Następnym punktem jest oświadczenie Komisji w sprawie katastrofy morskiej na Morzu Czarnym i wynikającym z niej zanieczyszczeniem.
La Strega Nera?Black Witch?
Maledetta malerba nera, eh?Ale przecież miał takie same możliwości co ty
Una di loro ci ha parlato di un' agendina neraJedna z pań powiedziała, że masz czarny notes
Tuttavia, sempre nello stesso studio, NERA conclude che il rapporto della SNCB non superava questi valori tra il ‧ e ilA przecież w tym samym badaniu, NERA stwierdza, że współczynnik SNCB nie przekraczał tych wartości w latach ‧ –
Ci sarà una Cadillac nera fuori casa tuaZobaczysz czarnego Cadillac' a, kiedy wrócisz do domu
Che il Signore della Terra Nera venga avanti!Niech Władca Czarnego Kraju się ujawni!
Avevo messo via dei soldi per una giornata neraMam sporo odłożone na czarną godzinę
Come osservato per gli inibitori dell' enzima di conversione dell' angiotensina, l' irbesartan e gli altri antagonisti dell' angiotensina sono apparentemente meno efficaci nel diminuire la pressione arteriosa nei pazienti neri rispetto a quelli non neri, probabilmente a causa di una più alta prevalenza di condizioni a bassa renina nella popolazione ipertesa di razza nera (vedere paragrafoPodobnie jak obserwowano w przypadku inhibitorów konwertazy angiotensyny, irbesartan i inni antagoniści angiotensyny są mniej skutecznymi w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów rasy czarnej, w porównaniu z osobnikami rasy innej niż czarna; prawdopodobnie jest to spowodowane częstszym występowaniem małego stężenia reniny w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym (patrz punkt
È inoltre auspicabile che un'elencazione esplicita induca gli armatori, i gestori, gli operatori, i noleggiatori, le navi e gli operatori di impianti a controllarsi a vicenda, dal momento che figurare sulla lista grigia o nera può compromettere le loro attività economicheMożna też mieć nadzieję, że jako wymienieni w przepisie, armatorzy, zarządcy i operatorzy statków, podmioty je czarterujące, same statki i operatorzy terminali będą wzajemnie zwracać uwagę na swe postępowanie, gdyż wpisanie na szarą czy czarną listę utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej
Inserire il cappuccio sulla penna e rimetterla nella custodia, con la rondella nera della dose premutaNałożyć nasadkę na wstrzykiwacz i odłożyć do etui, przy czym należy pamiętać, aby czarne pokrętło do nastawiania dawki było wciśnięte
Istituirebbe anche una "lista nera” di datori di lavoro che non osservano affatto questi criteri.Opowiadałabym się także za sporządzeniem "czarnej listy” pracodawców, którzy w ogóle nie spełniają wyznaczonych kryteriów.
ritiene che la Commissione debba avanzare una proposta di modifica della direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa, al fine di includervi una lista nera delle pratiche da considerarsi in ogni caso ingannevoli, o estendere il campo di applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali ai contratti tra imprese, con particolare riferimento al punto ‧ dell'allegato I alla direttiva stessa; invita la Commissione a presentare entro dicembre ‧ una relazione sulle misure adottatejest zdania, że Komisja powinna albo złożyć wniosek w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej w celu uwzględnienia tzw. czarnej listy praktyk, które w każdym przypadku należy uznać za wprowadzające w błąd, albo rozszerzyć zakres dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych, tak by objąć nią umowy między przedsiębiorstwami ze szczególnym uwzględnieniem punktu ‧ załącznika I do tej dyrektywy; zwraca się do Komisji o sporządzenie sprawozdania dotyczącego podjętych działań do grudnia ‧ r
Oggetto: Lista nera dei nemici pubblici in TurchiaDotyczy: listy wrogów państwa w Turcji
La produzione della paprika ebbe inizio nella Szeged bassa, i cui residenti coltivavano le piante nei terreni di sabbia nera in prossimità delle rive del fiume TibiscoProdukcja papryki w tym regionie rozpoczęła się w niżej położonej części Szeged; mieszkańcy tej części miasta uprawiali paprykę na czarnych piaszczystych glebach na równinie zalewowej rzeki Tisza
È una scatola neraTo czarna skrzynka
Polvere neraCzarny proch
Brassica nigra (L.) Koch Senape neraBrassica nigra (L.) Koch Gorczyca czarna
Questa è la pagina 1. Trovato 5518 frasi corrispondenza a frase messa nera.Trovato in 3,361 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.