Traduzioni in polacco:

  • czarna msza   

Did you mean: Messa nera

Frasi simili nel dizionario italiano polacco. (1)

Messa nera
Czarna msza

Frasi di esempio con "messa nera", memoria di traduzione

add example
it Premere sulla rondella nera della dose
pl Wcisnąć czarny przycisk dawki
it Anziché esortare alla prosecuzione del processo di ratifica nel tentativo di isolare questa nuova pecora nera, sarebbe meglio dedicarci a una lucida analisi della situazione.
pl Zamiast wzywania do kontynuacji procesu ratyfikacyjnego, starając się izolować tę nową czarną owcę byłoby lepiej zabrać się do solidnej pracy w celu głębokiego przeanalizowania obecnej sytuacji.
it reputa che ciò che potrebbe migliorare la considerazione e il valore attribuiti all'educazione degli adulti in sé e per sé a livello di mentalità e attività a livello personale, locale, regionale e nazionale non è un processo che, come una scatola nera, registra i dati e i risultati quantitativi a livello di input e output, ma piuttosto un impegno qualitativo e di comunicazione basato su un approccio scientifico
pl Uważa, że to nie proces zapisu ilościowych wejściowych i wyjściowych danych i ustaleń niczym w czarnej skrzynce, lecz raczej oparte na badaniach zobowiązanie dotyczące jakości i komunikacji może podnieść status i wartość kształcenia dorosłych w indywidualnych, lokalnych, regionalnych i krajowych postawach i działaniach
it Al pari di altri ACE inibitori, il perindopril può essere meno efficace nel ridurre la pressione arteriosa in pazienti di razza nera rispetto ai pazienti di altre razze, probabilmente a causa di una maggiore prevalenza di ridotte concentrazioni di renina nella popolazione ipertesa di razza nera
pl EMEA ‧ Tak jak w przypadku innych inhibitorów ACE, peryndopryl może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia u pacjentów rasy czarnej, prawdopodobnie z powodu małej aktywności reninowej osocza występującej w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym
it Oggetto: Lista nera a Eurostat?
pl Dotyczy: czarnej listy Eurostatu
it Tutte le clausole contrattuali considerate abusive saranno elencate in una vera e propria "lista nera" e non potranno essere utilizzate in nessun tipo di contratto.
pl Wszystkie warunki umowne, które uznaje się za nieuczciwe, zostaną umieszczone na odpowiedniej "czarnej liście”. Używanie ich w umowach będzie zabronione.
it Spero che il Consiglio tenga ben conto della posizione del Parlamento al momento di stilare la nuova "lista nera” dell'Unione europea.
pl Mam nadzieję, że zestawiając nową "czarną listę” UE Rada weźmie pod uwagę stanowisko Parlamentu.
it La lista nera è una questione molto importante e si è rivelata un successo grazie, tra l'altro, all'entusiasmo dell'onorevole De Veyrac, che alcuni anni fa ha lavorato intensamente perché questo progetto si concretizzasse.
pl Czarna lista jako taka jest ważnym zagadnieniem i możemy powiedzieć, że spełnia swoje zadanie między innymi dzięki determinacji pani poseł De Veyrac, która kilka lat temu rzeczywiście włożyła dużo pracy w opracowanie czarnej listy.
it bis. invita i governi dell'Unione europea e degli Stati Uniti ad avviare un'iniziativa nell'ambito delle Nazioni Unite intesa a riformare la vigente prassi degli elenchi di sanzioni, ivi inclusa la definizione di debite procedure per un giusto processo, la motivazione, la tutela giurisdizionale efficace e il ricorso legale; sottolinea allo stesso tempo la necessità di migliorare le procedure per la lista nera dell'Unione europea
pl a. wzywa rządy państw UE i Stanów Zjednoczonych do wystąpienia w ramach ONZ z inicjatywą mającą na celu zreformowanie istniejącej praktyki tworzenia list sankcji, w tym ustanowienie odpowiednich procedur dotyczących sprawiedliwego przesłuchania, uzasadniania i skutecznej obrony prawnej oraz odszkodowania; podkreśla jednocześnie potrzebę poprawy procedury czarnej listy UE
it Se necessario, la piattaforma europea potrebbe costituire uno strumento per stabilire una lista nera comune
pl W razie potrzeby europejska platforma mogłaby posłużyć sporządzeniu wspólnej czarnej listy
it Entrambe le superfici della piastra sono trattate con vernice nera brillante caratterizzata da una elevata resistenza agli agenti atmosferici e da un potere riflettente massimo del ‧ %, per lunghezze d'onda superiori a ‧ nm
pl Obie powierzchnie płytki pokryte są błyszczącą czarną powłoką, która jest wysoce odporna na warunki atmosferyczne i przy długości fali powyżej ‧ nm ma maksymalną zdolność odbijania ‧ %
it Inquinamento causato dalla marea nera nel Mar Nero e nel Mar d'Azov in seguito al naufragio di vari natanti (discussione)
pl Zanieczyszczenie spowodowane wyciekiem ropy na morzu Czarnym i Azowskim wskutek katastrof statków (debata)
it Non vi è inoltre una lista nera delle società fraudolente, lista che contribuirebbe a evitare dette pratiche che nel frattempo proseguono anche se le autorità nazionali ne sono a conoscenza.
pl Ponadto nie istnieje czarna lista takich firm, która mogłaby zapobiec tym praktykom, stosowanym nadal za wiedzą władz krajowych.
it mg/die), la risposta antipertensiva dei pazienti di razza nera riflette quella dei pazienti di razza bianca
pl mg na dobę), u pacjentów rasy czarnej działanie przeciwnadciśnieniowe jest zbliżone do obserwowanego u pacjentów rasy białej
it Gli Stati membri che figurano nella lista nera o che figurano per due anni consecutivi nella lista grigia pubblicata nella relazione annuale più recente del Protocollo d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo (MOU di Parigi) presentano alla Commissione una relazione sui loro risultati in quanto Stati di bandiera entro quattro mesi dalla pubblicazione della relazione del MOU di Parigi
pl Państwa członkowskie, które są wpisane na czarną listę lub przez dwa kolejne lata były wpisane na szarą listę publikowaną w najnowszym sprawozdaniu rocznym Paryskiego protokołu ustaleń (zwanym dalej paryskim MOU) dotyczącego kontroli państwa portu, dostarczają Komisji, nie później niż cztery miesiące po opublikowania sprawozdania paryskiego MOU, sprawozdanie z własnej działalności jako państw bandery
it Sicurezza aeronautica: lista nera dell'UE dei vettori aerei (discussione)
pl Bezpieczeństwo transportu lotniczego: wspólnotowa czarna lista przewoźników lotniczych (debata)
it regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio, del ‧ dicembre ‧, che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori della pesca, della molluschicoltura e dell’acquacoltura in Spagna colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige
pl rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające szczególne środki rekompensaty dla hiszpańskiego rybołówstwa, branży skorupiaków i akwakultury, dotkniętych wyciekiem oleju z tankowca Prestige
it Circa l ‧ % dei pazienti era di sesso femminile, ‧ % di razza caucasica ed il ‧ % di razza nera
pl Około ‧ % populacji stanowiły kobiety, ‧ % osoby rasy kaukaskiej, a ‧ % nic
it La Monte Carlo nera, quella coi finestrini schiantati
pl Czarne Monte Carlo z przestrzeloną szybą
it Per questo crostaceo non esiste dunque alcun dato chiaro e preciso che permetta di affermare che l’impatto mediatico causato dalla marea nera, che si suppone sia stato massimo nelle settimane successive all’evento, abbia comportato un forte aumento del quantitativo di scampo ritirato dal mercato
pl Nie ma zatem w przypadku tego skorupiaka żadnych jasnych i precyzyjnych danych pozwalających na stwierdzenie, że mediatyzacja wywołana wyciekiem z tankowca, która, jak przypuszczamy, była najintensywniejsza w tygodniach następujących bezpośrednio po zdarzeniu, pociągnęła za sobą istotny wzrost ilości homarców wycofanych z rynku
it riduzione degli oneri finanziari per gli acquacoltori direttamente colpiti dalla tempesta o dalla marea nera
pl zmniejszenie obciążeń finansowych dla prowadzących hodowle wodne bezpośrednio dotkniętych sztormem lub wyciekiem z tankowca
it Oggetto: Rimborso di biglietti aerei da parte di compagnie comprese nella lista nera
pl Dotyczy: zwrotu płatności za bilety lotnicze przez przewoźników lotniczych figurujących na czarnej liście
Questa è la pagina 1. Trovato 5518 frasi corrispondenza a frase messa nera.Trovato in 1,242 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.