Traduzioni in polacco:

  • sprzęt ogrodniczy   

Frasi di esempio con "attrezzatura per il giardinaggio", memoria di traduzione

add example
it Sarà utile estendere la riduzione delle aliquote ai pannolini per bambini, alle attrezzature per i disabili, ai libri elettronici, alle reti fognarie ambientali e agli impianti di riciclaggio, nonché a tutti gli alloggi, i luoghi di culto, al patrimonio culturale ed artistico, ai ristoranti, ai servizi di giardinaggio e di cura personale.
pl Korzystne będzie rozszerzenie obniżonych stawek na pieluchy, sprzęt dla niepełnosprawnych, na książki elektroniczne, ekologiczne oczyszczalnie ścieków i zakłady utylizacji, jak również na budownictwo mieszkaniowe, miejsca kultu i obiekty dziedzictwa kulturowego i artystycznego, restauracje, ogrodnictwo i usługi związane z pielęgnacją ciała.
it Vi lascerei tutto il tempo per i vostri libri e similitudini, vostro zio dice che avete passione per il giardinaggio, e anche io
pl Dałbym ci tyle czasu, ile byś chciała, na twoje książki, porównania i tym podobne; twój wuj mówił o twej pasji projektowania ogrodów- chętnie bym ją zaspokajał
it di non pubblicare il riferimento alla norma EN ‧:‧ Macchine per giardinaggio- Trituratrici/cippatrici a motore incorporato- Sicurezza in conformità alla direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
pl o niepublikowaniu odniesienia do normy EN ‧:‧ Maszyny ogrodnicze – Silnikowe strzępiarki/wiórownice – Bezpieczeństwo zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
it Settori quali le ristrutturazioni e gli ampliamenti in edilizia, le migliorie per il risparmio energetico, il giardinaggio e l'architettura paesaggistica e, come diceva l'onorevole Schmidt, l'assistenza agli anziani e ai minori sono proprio quelli che possono creare occupazione e probabilmente aumentare il gettito fiscale in quanto le persone interessate pagano maggiori imposte sui redditi.
pl Obszary takie jak remonty i rozbudowy domów, usprawnienia zmierzające do oszczędności energii oraz być może prace ogrodnicze i projektowanie krajobrazu, oraz - jak powiedział pan Olle Schmidt - opieka nad osobami starszymi i nad dziećmi, to obszary, które przyciągnęłyby pracowników, a to prawdopodobnie zwiększyłoby wpływy z podatku, ponieważ ludzie ci płaciliby także podatek dochodowy.
it Il CESE coglie l'occasione per sottolineare che le fonti principali di rumore, nell'edilizia e nelle attività di giardinaggio e forestali, sono proprio gli strumenti e i macchinari elencati nella direttiva ‧/‧/CE, e che le informazioni tecniche e le garanzie fornite dai costruttori di queste macchine sono fondamentali per una corretta gestione del rumore da parte dei datori di lavoro
pl EKES pragnie skorzystać ze sposobności, by podkreślić, że głównymi źródłami hałasu w budownictwie, ogrodnictwie i leśnictwie są istotnie narzędzia i urządzenia wymienione w dyrektywie ‧/‧/WE i że informacje techniczne oraz gwarancje udzielone przez producentów tych maszyn mają fundamentalne znaczenie dla właściwego zarządzania hałasem przez pracodawców
it Per quanto riguarda gli agricoltori, l'armonizzazione dei sistemi delle tre zone agevolerà l'accesso ai prodotti; un fondo per gli utilizzi minori, previsto e garantito dalla Commissione, significherà un'immissione sul mercato di prodotti per le colture minori e il giardinaggio.
pl Jeśli chodzi o rolników, harmonizacja systemów trzech stref ułatwi dostęp do produktów, a ustanowienie funduszu dla drobnych zastosowań przewidzianego i zagwarantowanego przez Komisję oznaczać będzie, że będziemy wprowadzać do obrotu produkty przeznaczone do drobnych zastosowań w rolnictwie i w ogrodnictwie.
it apparecchi per il giardinaggio, decespugliatori, spazzaneve, spazzatrici
pl maszyny do murawy, dłuta, odśnieżarki, zamiatarki
it Decisione della Commissione, del ‧ ottobre ‧, di non pubblicare il riferimento alla norma EN ‧:‧ Macchine per giardinaggio- Trituratrici/cippatrici a motore incorporato- Sicurezza in conformità alla direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C ‧]
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. o niepublikowaniu odniesienia do normy EN ‧:‧ Maszyny ogrodnicze – Silnikowe strzępiarki/wiórownice – Bezpieczeństwo zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C
it Chiunque, se ben deciso, sembra potersi procurare quantità superiori ai ‧ kg, eventualmente acquistando più volte piccole quantità da specialisti per il giardinaggio o negozi al dettaglio
pl Wydaje się, że niektóre odpowiednio zdeterminowane osoby są w stanie bez trudu zdobyć azotan amonu w ilościach przekraczających ‧ kg, w razie potrzeby poprzez wielokrotne zakupy mniejszych ilości w sklepach ogrodniczych i innych placówkach detalicznych
it per colture protette e per il giardinaggio domestico le dosi devono essere espresse in g oppure kg/‧ m‧ o in g oppure kg/m
pl w przypadku upraw chronionych i ogródków przydomowych dawki są wyrażone w g lub kg/‧ m‧ lub w g lub kg/m
it per Focus (e FW‧): rivenditore di prodotti fai da te e per il giardinaggio, le cui attività commerciali si limitano al Regno Unito
pl Focus (and FW‧): sieć marketów budowlano-ogrodowych
it per colture protette e per il giardinaggio domestico le dosi devono essere espresse in g oppure kg/‧ m‧ o in g oppure kg/m
pl w przypadku upraw chronionych i ogródków przydomowych stosowane dawki są wyrażane w g lub kg/‧ m‧ albo w g lub kg/m
it i costi per l'acquisto, la locazione, il noleggio e il leasing di attrezzatura, se previsto nella strategia
pl koszty zakupu, dzierżawy, wynajmu lub leasingu wyposażenia wymaganego zgodnie ze strategią
it Onde consentire agli operatori del settore di adeguarsi alla deregolamentazione, e tenuto conto dei cicli medi di investimento nelle attrezzature per la produzione di imballaggi, per il completamento della deregolamentazione è stato previsto un termine di vent'anni
pl Dążąc do umożliwienia przedsiębiorstwom przystosowania się do deregulacji, a także biorąc pod uwagę przeciętną długość cyklu inwestycyjnego w przypadku urządzeń pakujących, termin wdrożenia deregulacji ustalono na ‧ lat
it In deroga all’allegato II, lettera a), del regolamento (CE) n. ‧/‧, nel caso di contributi concessi per il finanziamento di attrezzatura di bordo o di attrezzi da pesca o di un nuovo motore destinati a migliorare sostanzialmente l’efficienza energetica dei pescherecci, compresi i pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera, nonché a ridurre le emissioni ed a contribuire alla lotta contro i mutamenti climatici, la partecipazione finanziaria minima dei privati all’operazione è del ‧ % del totale dei costi ammissibili per l’operazione
pl W drodze odstępstwa od przepisów załącznika ‧ lit. a) do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ minimalny udział prywatnych środków finansowych wynosi ‧ % całości kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku przyznania pomocy na finansowanie sprzętu, narzędzi lub wymiany silników, w celu znaczącego poprawienia wydajności energetycznej statków rybackich, włącznie z jednostkami zajmującymi się rybactwem przybrzeżnym na niewielką skalę, a także w celu obniżenia emisji i przyczyniania się do walki ze zmianami klimatycznymi
it si assicura che l’impianto disponga delle attrezzature necessarie per la trasformazione dei materiali di categoria ‧, in modo da permettere il completamento delle fasi di progettazione, trasformazione e fabbricazione di cui all’articolo
pl dopilnowuje, aby zakład posiadał odpowiednie urządzenia do przetwarzania surowca kategorii ‧ w celu zagwarantowania ukończenia etapów projektowania, przetwarzania i produkcji, o których mowa w art
it Inoltre, il fatto che Toyota non abbia concesso ai riparatori indipendenti un accesso adeguato alle informazioni tecniche sembra impedire ai suoi accordi con i partner per i servizi post-vendita di beneficiare dell'esenzione prevista dal regolamento (CE) n. ‧/‧ poiché, ai sensi dell'articolo ‧, paragrafo ‧ di detto regolamento, l'esenzione non si applica qualora il fornitore di autoveicoli rifiuti di concedere agli operatori indipendenti l'accesso a tutte le informazioni tecniche, attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature e attrezzi, compreso tutto il software rilevante e la formazione richiesta per la riparazione e la manutenzione di detti autoveicoli
pl Ponadto fakt, że Toyota prawdopodobnie nie udostępnia niezależnym podmiotom zajmującym się naprawami w odpowiedni sposób informacji technicznych, wydaje się uniemożliwiać zastosowanie w odniesieniu do umów z partnerami usług posprzedażnych zwolnienia na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, ponieważ zgodnie z art. ‧ ust. ‧ wspomnianego rozporządzenia zwolnienie to nie ma zastosowania, w przypadku, gdy dostawca pojazdów silnikowych odmawia niezależnym podmiotom dostępu do jakichkolwiek informacji technicznych, sprzętu diagnostycznego i innego wyposażenia, narzędzi, w tym odpowiedniego oprogramowania, lub szkoleń wymaganych do dokonywania napraw i przeglądów tych pojazdów silnikowych
it le attrezzature e il personale disponibili per controllare l'eventuale movimentazione, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza, del pollame o degli altri volatili in cattività, delle loro carcasse, del concime, delle lettiere o dello strame usato, soprattutto nel caso in cui il pollame o gli altri volatili in cattività da abbattere e da eliminare debbano essere spostati dall'azienda d'origine
pl dostępną infrastrukturę i personel do kontroli przemieszczania drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, ich zwłok, obornika, ściółki lub zużytej ściółki w obrębie obszarów zapowietrzonych i obszarów zagrożonych, w szczególności jeśli drób lub inne utrzymywane ptaki, które mają zostać zabite i usunięte, muszą zostać przemieszczone ze swojego gospodarstwa pochodzenia
it Per quanto riguarda i beneficiari, le autorità polacche fanno presente che la società WRJ-Serwis può essere considerata produttrice di prodotti in acciaio solo dopo il ‧, anno in cui ha iniziato ad utilizzare le attrezzature della filiera, e che, prima di tale data, nessun intervento di Stato avrebbe potuto essere considerato un aiuto di Stato a favore dell’industria siderurgica
pl W odniesieniu do świadomości beneficjentów Polska zaznacza, że spółkę WRJ-Serwis można uznać za producenta wyrobów stalowych dopiero od ‧ r., kiedy rozpoczęła działalność z wykorzystaniem urządzeń ciągarni i że do tego czasu żadnych interwencji państwa nie można uznać za pomoc państwa na rzecz hutnictwa żelaza i stali
it Acido nitrico (attrezzatura per il latte
pl Kwas azotowy (wyposażenie mleczarni
it I veicoli e i contenitori utilizzati per il trasporto delle merci, nonché tutte le attrezzature o le apparecchiature venute a contatto con il materiale grezzo non trattato, devono essere puliti e disinfettati
pl Pojazdy i kontenery wykorzystywane do transportu towarów, wraz ze wszystkimi jednostkami sprzętu bądź urządzeń, które weszły w kontakt z surowcem, który nie został poddany obróbce, muszą być umyte oraz zdezynfekowane
it era obbligata a non creare un eccesso di capacità nel proprio settore; non aveva il diritto di acquistare macchine escavatrici e istallazioni per lo schiacciamento, né di aumentare il numero di altre attrezzature
pl był zobowiązany do niestwarzania nadwyżek zdolności produkcyjnych w swoim sektorze; nie miał prawa zakupu maszyn do robót ziemnych, urządzeń kruszących, ani do zwiększenia ilości innego sprzętu
it Per il momento, il CESE considera l'attuale Elenco comune delle attrezzature militari dell'UE il linguaggio comune che nei prossimi anni dovrebbe continuare a fungere da base per la gestione dei trasferimenti intracomunitari di prodotti destinati alla difesa
pl W obecnej sytuacji Komitet uważa wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej za wspólny język, który w kolejnym okresie powinien nadal stanowić podstawę zarządzania wewnątrzwspólnotowymi transferami produktów związanych z obronnością
it Migliorare considerevolmente le condizioni di sicurezza marittima, comprese le attrezzature statali per il controllo dei porti, e il registro navale a norma del memorandum d’intesa di Parigi
pl Osiągnięcie znaczących wyników w zakresie poprawy bezpieczeństwa morskiego, w tym możliwości kontroli państwa portu i rejestru statków zgodnie z memorandum paryskim
it La Commissione dovrebbe indicare il valore delle attrezzature che hanno beneficiato di deroghe negli ultimi cinque anni (oltre che la loro percentuale rispetto all'importo complessivo speso nell'UE per le attrezzature militari
pl Komisja powinna podać wartość wyposażenia, w przypadku którego skorzystano z tego odstępstwa w okresie ‧ lat (oraz przedstawić ją jako wartość procentową całej kwoty wydanej na wyposażenie obronne w UE
Questa è la pagina 1. Trovato 1411869 frasi corrispondenza a frase attrezzatura per il giardinaggio.Trovato in 434,904 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.