Traduzioni in polacco:

  • sprzęt ogrodniczy   

Frasi di esempio con "attrezzatura per il giardinaggio", memoria di traduzione

add example
it Sarà utile estendere la riduzione delle aliquote ai pannolini per bambini, alle attrezzature per i disabili, ai libri elettronici, alle reti fognarie ambientali e agli impianti di riciclaggio, nonché a tutti gli alloggi, i luoghi di culto, al patrimonio culturale ed artistico, ai ristoranti, ai servizi di giardinaggio e di cura personale.
pl Korzystne będzie rozszerzenie obniżonych stawek na pieluchy, sprzęt dla niepełnosprawnych, na książki elektroniczne, ekologiczne oczyszczalnie ścieków i zakłady utylizacji, jak również na budownictwo mieszkaniowe, miejsca kultu i obiekty dziedzictwa kulturowego i artystycznego, restauracje, ogrodnictwo i usługi związane z pielęgnacją ciała.
it di non pubblicare il riferimento alla norma EN ‧:‧ Macchine per giardinaggio- Trituratrici/cippatrici a motore incorporato- Sicurezza in conformità alla direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
pl o niepublikowaniu odniesienia do normy EN ‧:‧ Maszyny ogrodnicze – Silnikowe strzępiarki/wiórownice – Bezpieczeństwo zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
it Chiunque, se ben deciso, sembra potersi procurare quantità superiori ai ‧ kg, eventualmente acquistando più volte piccole quantità da specialisti per il giardinaggio o negozi al dettaglio
pl Wydaje się, że niektóre odpowiednio zdeterminowane osoby są w stanie bez trudu zdobyć azotan amonu w ilościach przekraczających ‧ kg, w razie potrzeby poprzez wielokrotne zakupy mniejszych ilości w sklepach ogrodniczych i innych placówkach detalicznych
it Il CESE coglie l'occasione per sottolineare che le fonti principali di rumore, nell'edilizia e nelle attività di giardinaggio e forestali, sono proprio gli strumenti e i macchinari elencati nella direttiva ‧/‧/CE, e che le informazioni tecniche e le garanzie fornite dai costruttori di queste macchine sono fondamentali per una corretta gestione del rumore da parte dei datori di lavoro
pl EKES pragnie skorzystać ze sposobności, by podkreślić, że głównymi źródłami hałasu w budownictwie, ogrodnictwie i leśnictwie są istotnie narzędzia i urządzenia wymienione w dyrektywie ‧/‧/WE i że informacje techniczne oraz gwarancje udzielone przez producentów tych maszyn mają fundamentalne znaczenie dla właściwego zarządzania hałasem przez pracodawców
it Per quanto riguarda gli agricoltori, l'armonizzazione dei sistemi delle tre zone agevolerà l'accesso ai prodotti; un fondo per gli utilizzi minori, previsto e garantito dalla Commissione, significherà un'immissione sul mercato di prodotti per le colture minori e il giardinaggio.
pl Jeśli chodzi o rolników, harmonizacja systemów trzech stref ułatwi dostęp do produktów, a ustanowienie funduszu dla drobnych zastosowań przewidzianego i zagwarantowanego przez Komisję oznaczać będzie, że będziemy wprowadzać do obrotu produkty przeznaczone do drobnych zastosowań w rolnictwie i w ogrodnictwie.
it apparecchi per il giardinaggio, decespugliatori, spazzaneve, spazzatrici
pl maszyny do murawy, dłuta, odśnieżarki, zamiatarki
it Settori quali le ristrutturazioni e gli ampliamenti in edilizia, le migliorie per il risparmio energetico, il giardinaggio e l'architettura paesaggistica e, come diceva l'onorevole Schmidt, l'assistenza agli anziani e ai minori sono proprio quelli che possono creare occupazione e probabilmente aumentare il gettito fiscale in quanto le persone interessate pagano maggiori imposte sui redditi.
pl Obszary takie jak remonty i rozbudowy domów, usprawnienia zmierzające do oszczędności energii oraz być może prace ogrodnicze i projektowanie krajobrazu, oraz - jak powiedział pan Olle Schmidt - opieka nad osobami starszymi i nad dziećmi, to obszary, które przyciągnęłyby pracowników, a to prawdopodobnie zwiększyłoby wpływy z podatku, ponieważ ludzie ci płaciliby także podatek dochodowy.
it per colture protette e per il giardinaggio domestico le dosi devono essere espresse in g oppure kg/‧ m‧ o in g oppure kg/m
pl w przypadku upraw chronionych i ogródków przydomowych stosowane dawki są wyrażane w g lub kg/‧ m‧ albo w g lub kg/m
it Vi lascerei tutto il tempo per i vostri libri e similitudini, vostro zio dice che avete passione per il giardinaggio, e anche io
pl Dałbym ci tyle czasu, ile byś chciała, na twoje książki, porównania i tym podobne; twój wuj mówił o twej pasji projektowania ogrodów- chętnie bym ją zaspokajał
it per colture protette e per il giardinaggio domestico le dosi devono essere espresse in g oppure kg/‧ m‧ o in g oppure kg/m
pl w przypadku upraw chronionych i ogródków przydomowych dawki są wyrażone w g lub kg/‧ m‧ lub w g lub kg/m
it per Focus (e FW‧): rivenditore di prodotti fai da te e per il giardinaggio, le cui attività commerciali si limitano al Regno Unito
pl Focus (and FW‧): sieć marketów budowlano-ogrodowych
it Decisione della Commissione, del ‧ ottobre ‧, di non pubblicare il riferimento alla norma EN ‧:‧ Macchine per giardinaggio- Trituratrici/cippatrici a motore incorporato- Sicurezza in conformità alla direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C ‧]
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. o niepublikowaniu odniesienia do normy EN ‧:‧ Maszyny ogrodnicze – Silnikowe strzępiarki/wiórownice – Bezpieczeństwo zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C
it Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli
pl Celem pomocy są inwestycje w modernizację obiektów gospodarskich, zakup sprzętu do produkcji rolnej, inwestycje w stałe uprawy oraz poprawę jakości gruntów i pastwisk
it Stanziamento destinato a coprire la spesa per la dotazione degli immobili di cavi, l’acquisto, il noleggio, il leasing, l’installazione e la manutenzione di attrezzature in materia di telecomunicazioni e di attrezzature per la trasmissione dei dati
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z okablowaniem budynków, zakupem, wynajmem, leasingiem, instalacją i konserwacją urządzeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń do transmisji danych
it Passare dalla produzione di lievito liquido a quella di lievito compresso richiederebbe macchinari speciali per il filtraggio, attrezzature per il confezionamento e ambienti refrigerati per la conservazione
pl Przejście z drożdży płynnych na prasowane wymagałoby specjalnych urządzeń filtrujących i pakujących oraz chłodni do przechowywania
it Il possesso dei requisiti di cui all'articolo ‧ va dimostrato provando che le organizzazioni di addestramento dispongono di personale ed attrezzature adeguati ed operano in un ambiente appropriato per assicurare l'addestramento necessario ad ottenere o mantenere licenze di allievo controllore del traffico aereo e licenze di controllore del traffico aereo
pl Zgodność z wymogami, o których mowa w art. ‧, musi być potwierdzona dowodami na to, że podmioty świadczące usługi szkoleniowe dysponują odpowiednią kadrą i wyposażeniem i działają w środowisku odpowiednim dla prowadzenia szkoleń niezbędnych do uzyskania lub utrzymania licencji praktykanta kontrolera ruchu lotniczego i licencji kontrolera ruchu lotniczego
it Le disposizioni della posizione comune ‧/‧/PESC del Consiglio UE che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, adottata l'‧ dicembre‧, sono state inserite nella loro globalità nella legislazione nazionale della Repubblica di Lettonia
pl Przepisy wspólnego stanowiska UE ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ grudnia ‧ r. określającego wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego zostały w pełni włączone do krajowych przepisów Republiki Łotewskiej
it Sono stati infine eliminati i diritti acquisiti ed è stato chiesto alla Commissione di presentare una relazione sugli effetti probabili dell'estensione del campo di applicazione del regolamento al trasporto commerciale con veicoli che, per tipo e attrezzature, sono atti e destinati a trasportare fino a nove persone, incluso il conducente.
pl Na koniec usunięto poprzednie uprawnienia i zwrócono się do Komisji o przedłożenie sprawozdania dotyczącego prawdopodobnych skutków rozszerzenia zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia na komercyjne przewozy pojazdami, które ze względu na swoją konstrukcję i wyposażenie umożliwiają przewóz do dziewięciu osób łącznie z kierowcą i są do tego celu przeznaczone.
it I costi per l’acquisto di attrezzature sono ammissibili purché corrispondano a quelli normali di mercato e purché il valore dei beni acquistati sia ammortizzato conformemente alla normativa fiscale e contabile applicabile al beneficiario
pl Koszty nabycia wyposażenia mogą kwalifikować się do współfinansowania, pod warunkiem ich zgodności z normalnymi kosztami rynkowymi i odpisania wartości odnośnych pozycji zgodnie z przepisami podatkowymi i zasadami rachunkowości stosowanymi w przypadku beneficjenta
it I costi per le attrezzature di uso quotidiano (stampanti, computer portatili, fax, fotocopiatrici, telefoni, cavi ecc.) non sono ammissibili come costi diretti e vanno considerati costi indiretti (vedere il capitolo II
pl Koszty codziennych urządzeń administracyjnych (jak drukarki, komputera przenośnego, faksu, kopiarki, telefonu, okablowania itd.) nie są kwalifikowalne jako koszty bezpośrednie, ale stanowią koszty pośrednie (zob. pkt II
it Le procedure in questione si baserebbero su meccanismi specifici per le notifiche di licenze rilasciate a fini di esportazione di attrezzatura militare da parte degli Stati membri, per il riesame dei rifiuti notificati connessi unicamente all'embargo e per le consultazioni in caso di cambiamenti significativi nella politica di uno Stato membro in materia di esportazione
pl Procedury te byłyby oparte na następujących szczegółowych mechanizmach: notyfikacji licencji wydawanych na wywóz sprzętu wojskowego przez Państwa Członkowskie, przeglądu zakomunikowanych przypadków odmowy, które były związane wyłącznie z embargiem, oraz konsultacji w przypadku istotnej zmiany polityki eksportowej Państwa Członkowskiego
it acquisti di servizi o locazione di attrezzatura per il trasporto degli animali verso il luogo di abbattimento
pl zakup usług lub wynajem pojazdu do transportu zwierząt do miejsca uboju
it il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica, ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali, ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici
pl wsparcia technicznego i logistycznego oraz szkolenia i innych ogólnych działań związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, ogólnego szkolenia w zakresie informatyki, subskrypcji dokumentacji technicznej w formie drukowanej lub elektronicznej itp., zewnętrznego personelu obsługi, usług biurowych, składek z tytułu członkostwa w międzynarodowych organizacjach itp., analiz dotyczących bezpieczeństwa i kontroli jakości sprzętu i oprogramowania informatycznego, kosztów wykorzystywania, utrzymywania i opracowywania oprogramowania oraz realizacji projektów informatycznych
it Tali misure restrittive comprendono, in particolare, restrizioni supplementari al commercio di beni e tecnologie a duplice uso e di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, restrizioni al commercio di attrezzature chiave dei settori del petrolio e del gas naturale e agli investimenti in tali settori, restrizioni agli investimenti iraniani nell’estrazione di uranio e nell’industria nucleare, restrizioni ai trasferimenti di fondi da e verso l’Iran, restrizioni riguardanti il settore bancario iraniano, restrizioni all’accesso dell’Iran ai mercati assicurativo e obbligazionario dell’Unione e restrizioni alla prestazione di determinati servizi per navi e aeromobili cargo iraniani
pl Te środki ograniczające polegają w szczególności na dodatkowych ograniczeniach w handlu towarami i technologiami podwójnego zastosowania, jak również sprzętem, który może zostać użyty do represji wewnętrznych, ograniczeniach w handlu kluczowym sprzętem i technologiami dla irańskiego przemysłu naftowo-gazowego oraz ograniczeniach inwestycji w ten przemysł, ograniczeniach inwestycji w wydobycie uranu oraz przemysł jądrowy, ograniczeniach w zakresie przekazywania środków finansowych z i do Iranu, ograniczeniach dotyczących irańskiego sektora bankowego, ograniczeniach w zakresie dostępu Iranu do rynków ubezpieczeniowych i rynków obligacji Unii oraz ograniczeniach w zakresie świadczenia niektórych usług na rzecz irańskich statków i samolotów transportowych
Questa è la pagina 1. Trovato 1411869 frasi corrispondenza a frase attrezzatura per il giardinaggio.Trovato in 160,425 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.