Traduzioni in finlandese:

  • palkaton työ   

Frasi di esempio con "lavoro non remunerato", memoria di traduzione

add example
it ritiene che gli ostacoli alla creazione di posti di lavoro, tra cui anche i fattori che inducono a non accettare i posti di lavoro poco remunerati, debbano essere eliminati; riconosce che spetta alla responsabilità del disoccupato accettare le offerte di lavoro; ammette che occorrono disposizioni in materia di durata dell'orario di lavoro abbastanza flessibili per rispondere alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori e per consentire alle persone di conciliare vita professionale e vita famigliare
fi katsoo, että on poistettava esteet, jotka haittaavat uusien työpaikkojen syntymistä, mukaan lukien tekijät, jotka pidättelevät ihmisiä ottamasta vastaan työtä, josta maksetaan vaatimatonta palkkaa; tunnustaa, että työttömillä on velvollisuus ottaa vastaan tarjottuja työpaikkoja; tunnustaa, että työaikajärjestelyjen on oltava riittävän joustavia, jotta ne vastaavat työnantajien ja työntekijöiden tarpeita ja mahdollistavat ihmisille työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen
it ritiene che le politiche di inclusione sociale attiva debbano esercitare un impatto decisivo sull'eliminazione della povertà e dell'esclusione sociale, sia per quanti hanno un lavoro retribuito (i lavoratori poveri) che per quanti non svolgono un'attività lavorativa remunerata
fi katsoo, että aktiivisilla sosiaalista osallisuutta koskevilla toimilla on vaikutettava ratkaisevasti köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseen sekä palkallisessa työssä (työssäkäyvät köyhät) että palkattomassa työssä olevien osalta
it chiede alla Commissione e agli Stati membri di far sì che la responsabilità per l'assistenza alle persone con disabilità e per la loro partecipazione incomba alla società nel suo insieme e non solo alle famiglie delle persone interessate e di tener conto, al momento della definizione delle politiche, della particolare dedizione delle donne responsabili di disabili e della situazione delle persone (spesso parenti) che si assumono la responsabilità delle persone con disabilità; ritiene importante ribadire che tale lavoro è svolto principalmente dalle donne e che queste ultime sono quindi particolarmente colpite dalle riduzioni dei servizi pubblici di assistenza, sia come assistenti remunerate sia come parenti
fi kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pyrkimään siihen, että vammaisten henkilöiden hoitamista ja heidän osallistumistaan koskevasta vastuusta tulisi kysymys, joka koskettaisi koko yhteiskuntaa eikä ainoastaan vammaisten henkilöiden perheitä, ja ottamaan huomioon politiikkaa laatiessaan sen, kuinka voimakkaasti vammaisista henkilöistä huolehtivat naiset omistautuvat asialle, sekä niiden henkilöiden aseman, jotka kantavat vastuuta vammaisista henkilöistä ja jotka ovat useimmiten heidän sukulaisiaan; katsoo olevan tärkeää muistuttaa vielä, että tätä työtä tekevät pääasiassa naiset ja että näin ollen julkisiin hoitopalveluihin tehtävät leikkaukset vaikuttavat erityisesti naisiin, sekä palkattuina hoitajina että sukulaisina
it considerando che le qualifiche e l'esperienza acquisite dalle donne sono meno remunerate di quelle degli uomini; considerando che assieme all'applicazione del concetto di parità retributiva per lavoro di pari valore, che non deve essere influenzato da un approccio di genere stereotipato, occorre conseguire anche un superamento dei ruoli nella società che finora hanno influenzato in modo determinante le scelte a livello formativo e professionale; considerando inoltre che il congedo di maternità e il congedo parentale non devono comportare discriminazioni nei confronti delle donne nel mercato del lavoro
fi ottaa huomioon tiedot, joiden mukaan koulutuksesta ja kokemuksesta maksetaan naisille vähemmän kuin miehille; katsoo, että samanarvoisesta työstä maksettavan saman palkan periaatteen – joka ei saa olla sukupuolistereotypioihin perustuvan lähestymistavan vinouttama – noudattamisen lisäksi on päästävä eroon perinteisestä yhteiskunnallisesta roolijaosta, joka on tähän asti vaikuttanut merkittävästi koulutuksen ja ammatin valintaan; katsoo, että äitiys- ja vanhempainloma eivät saa johtaa naisten syrjintään työmarkkinoilla
it lamenta il fatto che l'invecchiamento attivo sia definito quasi esclusivamente nella strategia di Lisbona in termini di occupazione remunerata, laddove il concetto dovrebbe essere esteso per includervi le attività non remunerate quali, ad esempio, l'attività di organizzazioni volontarie, civiche, politiche o di altro tipo; riconosce che un impegno di questo tipo nella società, in forme di lavoro non remunerate, richiede un reddito adeguato sulla base di altre fonti; riconosce che l'invecchiamento attivo è strettamente legato all'aumento dell'età pensionabile e ritiene che tale iniziativa possa offrire una risposta al mutamento demografico
fi pahoittelee, että aktiivinen ikääntyminen on Lissabonin strategiassa määritelty melkein yksinomaan palkkatyönä, vaikka tätä käsitettä pitäisi soveltaa laajemmin, niin että se sisältäisi myös palkattoman toiminnan esimerkiksi poliittisissa tai kansalais- ja muissa vapaaehtoisjärjestöissä; myöntää, että tällainen aktiivinen sitoutuminen yhteiskuntaan palkattoman työn muodossa edellyttää riittäviä tuloja muista lähteistä; toteaa, että aktiivinen ikääntyminen liittyy läheisesti eläkeiän nostamiseen, ja katsoo, että se voi olla keino reagoida väestörakenteen muutoksiin
it mette in luce le marcate differenze tra gli stipendi medi degli insegnanti, non solo tra diversi Stati membri, ma anche in relazione ai redditi medi nazionali e al PIL pro capite; ritiene che gli insegnanti dovrebbero beneficiare di buone remunerazioni, che riflettano la loro importanza nella società e invita ad agire per affrontare il problema della fuga dei cervelli ovvero degli insegnanti migliori verso posti di lavoro privati e meglio remunerati, segnatamente nei settori delle scienze e della tecnologia
fi kiinnittää huomiota tuntuviin eroihin opettajien keskipalkoissa ei pelkästään eri jäsenvaltioiden välillä vaan myös verrattuna maan keskimääräiseen tulotasoon ja suhteessa henkeä kohti laskettuun BKT:hen; katsoo, että opettajilla olisi oltava hyvät palkkausjärjestelmät, jotka vastaavat heidän merkitystään yhteiskunnalle, ja kehottaa toteuttamaan toimia, joilla estetään parhaiden opettajien siirtyminen paremmin palkattuihin yksityissektorin tehtäviin erityisesti tieteen ja teknologian alalla
it Da questo punto di vista mi permetto di rivolgerle una richiesta, che allo stesso tempo è anche una domanda: non sarebbe possibile trovare una via effettivamente nuova di speranza per la vitalità sia economica che sociale e culturale dei nostri paesi d&‧x02BC;Europa, facendo ricorso a degli studi, come era stato chiesto alle conferenze di Copenaghen e di Pechino, volti a valutare cosa rappresenta il lavoro non remunerato svolto dalle donne attive presso il nucleo domestico?
fi Sallinette, että tähän perustuen esitän teille pyynnön, joka on samanaikaisesti kysymys: eikö Euroopan eri maissa syntyisi aivan uudenlaista toivoa taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta elinvoimasta, jos arvioisimme tutkimusten avulla sitä, mikä aktiivisten naisten kotona tekemän palkattoman työn merkitys on. Tätä pyydettiin jo Kööpenhaminan ja Pekingin konferensseissa.
it Essi sostengono, giustamente, che deve essere remunerata l'intera durata dell'orario di lavoro, non soltanto il periodo attivo dei servizi di guardia.
fi He sanovat aivan oikein, että kaikesta työajasta on maksettava korvaus, ei vain päivystysajasta, jona työskennellään.
it sottolinea che l'imprenditoria femminile contribuisce ad attirare le donne nel mercato del lavoro e a migliorarne lo status economico e sociale; si rammarica tuttavia delle differenze tra uomini e donne, soprattutto a livello retributivo, che persistono in questo settore nonostante il vivo interesse dimostrato per le donne, e del fatto che la percentuale delle imprenditrici nell'Unione europea resta esigua, il che è in parte dovuto al contributo non riconosciuto (ad esempio non remunerato), ma comunque essenziale, che le donne apportano alla gestione quotidiana delle PMI a conduzione familiare
fi korostaa, että naisten yrittäjyys auttaa houkuttelemaan naisia työmarkkinoille ja parantamaan heidän taloudellista ja sosiaalista asemaansa; pahoittelee kuitenkin sitä, että yrittäjyyden alalla miesten ja naisten väliset erot, etenkin palkkaerot, ovat yhä todellisuutta naisia kohtaan osoitetusta kiinnostuksesta huolimatta ja että lisäksi naisyrittäjien osuus Euroopan unionissa on edelleen vähäinen, mikä johtuu osittain naisten tunnustamattomasta (mm. palkattomasta), mutta silti keskeisestä panoksesta pienten ja keskisuurten perheyritysten päivittäisen toiminnan hoitamisessa
it La prima contraddizione è che, non ci sono mai state tante donne occupate in lavori extradomestici e remunerati e, contemporaneamente, non ci sono mai state tante donne disoccupate.
fi Ensimmäinen ristiriitainen seikka on se, että vaikka naiset osallistuvat nyt enemmän kuin koskaan palkkatyöhön kodin ulkopuolella, naisia on nyt myös työttöminä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
it Nella relazione dell'onorevole Záborská si offre una definizione del termine "lavoro” in cui rientra anche il lavoro informale e non retribuito, e che riconosce anche le forme di lavoro non remunerate ed estranee ai circuiti del mercato.
fi kirjallinen. - Jäsen Záborskán mietinnössä esitellään käsitteen "työ" määritelmä, johon on sisällytetty myös epävirallinen työ ja muu kuin ansiotyö ja joka ulottaa käsitteen koskemaan myös markkinoiden ulkopuolista ja palkatonta työtä.
it Se la clausola ‧, n. ‧, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti all’applicazione di una norma del diritto nazionale quale l’art. ‧, n. ‧, seconda frase, comma ‧, del Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (legge tedesca sul lavoro a tempo parziale e sui contratti a tempo determinato; in prosieguo: il TzBfG), la quale giustifica solo nel pubblico impiego la successione di contratti di lavoro a tempo determinato in base alla ragione obiettiva costituita dal fatto che il lavoratore viene remunerato con risorse di bilancio destinate, ai sensi delle norme in materia di bilancio, ad un impiego a tempo determinato, mentre, nel caso dei datori di lavoro del settore privato, siffatti motivi economici non vengono riconosciuti come ragione obiettiva
fi Estääkö määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen ‧ lausekkeen ‧ kohta osa-aikatyöstä ja määräaikaisista työsopimuksista annetun lain (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge, jäljempänä TzBfG) ‧ §:n ‧ momentin ‧ kohdan kaltaisen sellaisen kansallisen säännöksen soveltamisen, jonka nojalla ainoastaan julkisella sektorilla perättäisiä määräaikaisia työsopimuksia pidetään hyväksyttävinä siitä perustellusta syystä, että työntekijän palkka maksetaan talousarvion määrärahoista, jotka on talousarviota koskevan lainsäädännön mukaan tarkoitettu määräaikaisia työsuhteita varten, kun taas yksityisen sektorin työnantajien kohdalla tällaisia taloudellisia syitä ei hyväksytä perustelluksi syyksi?
it Consentitemi di fare riferimento ad una relazione di relativamente recente, in quanto risale al 2002, dove si afferma molto chiaramente che nelle aziende private, in Cina, le ore straordinarie non soltanto sono obbligatorie, ma non vengono nemmeno remunerate. La relazione riferisce inoltre che certe fabbriche comminano multe a chi si rifiuta di prestare servizio oltre l’orario prestabilito o a chi si presenta in ritardo al lavoro.
fi Haluan esittää otteen varsin tuoreesta, vuonna 2002 tehdystä, Amnesty Internationalin selvityksestä, jossa sanotaan hyvin selvästi, että yksityisissä yrityksissä Kiinassa ylityöt ovat pakollisia, mutta niistä ei makseta, ja että joissakin tehtaissa ylitöistä kieltäytymisestä tai myöhässä töihin tulemisesta annetaan sakkoja.
it Nel contempo la relazione richiama l’attenzione su un dato importante, ovvero il fatto che il cosiddetto “lavoro delle donne”, che comprende la cura della famiglia e l’assistenza sociale, tradizionalmente non è né riconosciuto né remunerato.
fi Mietinnössä kiinnitetään lisäksi huomiota siihen tärkeään tosiasiaan, että niin kutsutut naisten työt, myös perheestä huolehtiminen ja hoitotyö, ovat olleet perinteisesti aliarvostettuja ja palkattomia.
it partecipazione al mercato del lavoro e produttività: promuovere una società europea che consenta a tutti i suoi cittadini di apprendere, di partecipare e di contribuire alla sua costruzione, anche con la possibilità di lavoro remunerato/non remunerato, lungo tutto l'arco della vita
fi Työllistyminen ja tuottavuus: edistetään sellaista eurooppalaista yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen, osallistumiseen ja yhteiskunnan kehitykseen vaikuttamiseen, myös palkattoman ja palkkatyön muodossa
it Attualmente, nell'industria, le donne occupano i posti di lavoro meno qualificati e remunerati e vi è il rischio che la loro situazione si deteriori ulteriormente se non introduciamo immediatamente una formazione in servizio mirata.
fi Naiset tekevät nykyään teollisuudessa huonoimmin palkatut työt, jotka eivät vaadi ammattitaitoa, ja vaarana on, että heidän asemansa heikkenee edelleen, ellei välittömästi oteta käyttöön kohdennettua työpaikkakoulutusta.
it Se ciò valga anche qualora per attività di agente contrattuale in tal senso si intenda non solo un’attività intesa a far fronte ad un carico di lavoro temporaneamente aumentato o a sostituire un impiegato di ruolo temporaneamente assente, bensì anche un’attività svolta da un lavoratore il quale venga remunerato con risorse di bilancio che si sono rese disponibili per l’assenza temporanea di un impiegato di ruolo che lavora nel medesimo reparto, nonostante all’agente contrattuale vengano assegnate mansioni che rispondono ad un’esigenza permanente del datore di lavoro e che non presentano alcun collegamento, sotto il profilo del contenuto, con l’attività svolta dall’impiegato di ruolo temporaneamente assente
fi Päteekö tämä myös silloin, jos edellä mainitussa lainsäädännössä tarkoitettujen tilapäisten työntekijöiden toiminnalla ei ymmärretä ainoastaan toimintaa, jolla pyritään joko kattamaan tilapäisesti lisääntynyt työmäärä tai sijaistamaan tilapäisesti poissa olevia vakituiseen työvoimaan kuuluvia henkilöitä, vaan tilapäisen työntekijän katsotaan olevan kyseessä myös jo siinä tapauksessa, että työntekijän palkka maksetaan talousarvion määrärahoista, jotka ovat vapautuneet sen seurauksena, että samassa yksikössä työskentelevä vakituiseen työvoimaan kuuluva henkilö on tilapäisesti poissa, vaikka tilapäiset työntekijät harjoittavat toimintaa, jolle työnantajalla on jatkuvasti ja pysyvästi tarvetta ja jolla ei ole sisällöllistä yhteyttä poissa olevan vakituiseen työvoimaan kuuluvan henkilön harjoittamaan toimintaan, vai
it Si promuovono ristrutturazioni capitaliste più rapide, di cui si parla nella strategia sulla "flessibilità” e nella direttiva sull'organizzazione dell'orario di lavoro, aumentando quest'ultimo fino a 13 ore al giorno e 78 alla settimana e dividendo l'orario di lavoro in tempo attivo e tempo inattivo non remunerato.
fi Niissä edistetään entistä nopeampaa kapitalistista uudelleenjärjestelyä, joka perustuu "joustoturvastrategiaan" sekä työaikadirektiiviin, toisin sanoen työaikojen pidentämiseen jopa 13 tuntiin päivässä ja 78 tuntiin viikossa sekä työajan jakamiseen aktiiviseen aikaan ja palkattomaan päivystysaikaan.
it Manodopera non remunerata o che percepisce una retribuzione (in contanti o in natura) inferiore all’importo normalmente pagato per la prestazione fornita (tali pagamenti non compaiono tra gli oneri aziendali) e che durante l’esercizio contabile ha partecipato per almeno una giornata completa ogni settimana (senza tener conto delle ferie normali) ai lavori agricoli dell’azienda
fi Palkaton työvoima tai työvoima, jolle maksetaan vähemmän korvauksia (käteisenä tai luontoissuorituksina) kuin kyseisistä palveluista tavallisesti maksetut määrät (tällaisia maksuja ei pitäisi ilmoittaa tilan kustannuksina) ja joka työskentelee maatilalla tilikauden aikana jokaisella viikolla (tavanomaisten lomien ulkopuolella) vähintään yhden kokonaisen päivän
it In terzo luogo, non condivido l'euforia per quanto riguarda i servizi, visti come macrosettore che funge da motore inarrestabile per la creazione di occupazione, in quanto non tutti i lavori che oggi vengono svolti in maniera non remunerata si potranno trasformare in lavoro esterno retribuito.
fi Kolmanneksi: en voi yhtyä ylisuureen innostukseen siitä, että palvelut olisivat se makrosektori, joka voisi toimia ehtymättömänä työllistämismoottorina, sillä kaikkea sitä työtä, jota nykyään tehdään palkattomasti, ei pystytä muuntamaan toiselle tehtäväksi palkkatyöksi.
it Accade peraltro che protezioni sociali erogate su base non individuale costringano le donne a rinunciare ad un'occupazione remunerata ed anche che il passaggio dalle politiche passive del lavoro alle cosiddette politiche attive, in alcuni paesi, privi una donna di un assegno assistenziale non tempestivamente rimpiazzato da un reddito di lavoro, anche nel caso di una madre sola.
fi Lisäksi muiden kuin yksilöllisten oikeuksien perusteella myönnettävät sosiaaliturvaoikeudet saattavat johtaa siihen, että naiset ovat pakotettuja luopumaan palkkatyöstä, ja siirtyminen passiivisista työllisyyspolitiikoista niin kutsuttuihin aktiivisiin politiikkoihin aiheuttaa sen, että naiset joissain maissa menettävät sosiaaliturvan, jota työstä saatava tulo ei kuitenkaan heti korvaa, jopa yksinhuoltajaäitien tapauksessa.
it La relazione della Commissione sottolinea in questo campo l'importanza dei servizi informali resi dalla famiglia, quando uno dei suoi membri non occupa un posto di lavoro remunerato per potersi dedicare ai bambini, agli adulti disabili o alle persone anziane invalide.
fi Komission kertomuksessa painotetaan tässä yhteydessä omaisten tarjoamien epämuodollisten palvelujen tärkeyttä silloin, kun jokin perheen jäsenistä on luopunut ansiotyöstä voidakseen huolehtia pienistä lapsista, vammaisista aikuisista tai invalidisoituneista vanhuksista.
it l’aiuto ricevuto in forma di lavoro è compensato da una prestazione di diversa natura (ad esempio, la fornitura di macchinari): il tempo di lavoro ricevuto è registrato come lavoro remunerato a carico dell’azienda (rubrica ‧ o ‧ secondo che si tratti di manodopera occupata regolarmente o non regolarmente nell’azienda); il valore dell’aiuto fornito viene registrato come produzione nella rubrica corrispondente (nell’esempio succitato, sotto la rubrica ‧, Lavori per terzi, compresa la locazione di macchine e attrezzi) e come onere (nella rubrica ‧, Salari e oneri sociali
fi työn muodossa saatu apu korvataan toisenlaisilla palveluilla (esim. antamalla käyttöön koneita): saatu työaika kirjataan maatilalla tehdyksi palkkatyöksi (otsake ‧ tai ‧ riippuen siitä, ovatko maatilalla työskentelevät henkilöt vakinaista työvoimaa vaiko eivät); saadun avun arvo kirjataan sekä asianomaiseen otsakkeeseen kuuluvaksi tuotannoksi (tässä esimerkissä: otsake ‧ Ulkopuolisille tehty urakkatyö, mukaan lukien kaluston vuokralleanto) että kustannuksiksi (otsake ‧ Palkat ja sosiaaliturvamaksut
it Tuttavia è innegabile che queste donne, nell’intero arco della loro vita, recano un prezioso contributo alla società allevando i figli, adattandosi a lavori non gratificanti, mal remunerati e assai spesso neppure dichiarati.
fi Tästä huolimatta nämä naiset ovat kiistatta tukeneet merkittävällä tavalla yhteiskuntaa koko elämänsä kasvattamalla lapsensa ja tekemällä työtä, joka on väheksyttyä, huonosti palkattua ja tavallisesti pimeää.
it Non essendoci posti di lavoro sufficientemente ben remunerati, i lavoratori qualificati partono alla volta delle grandi città.
fi Koska hyvin palkattuja työpaikkoja ei ole riittävästi, ammattitaitoinen työvoima siirtyy suurkaupunkeihin.
Questa è la pagina 1. Trovato 807722 frasi corrispondenza a frase lavoro non remunerato.Trovato in 65,785 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.