Traduzioni in estone:

  • gramm 

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "grammo", memoria di traduzione

add example
it Assumendo l'assorbimento d'acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione pari al ‧ %, i valori massimi ammissibili del tenore totale d'acqua (WG) espresso in grammi (compreso l'intervallo di fiducia) determinato mediante questo metodo, si ottengono dalle seguenti formule
et Eeldusel, et valmistamise ajal imendunud tehniliselt vältimatu veesisaldus on ‧ %, on käesoleva meetodiga määratud kogu veesisalduse (WG) lubatud piirnorm grammides järgmine (koos usaldusvahemikuga
it Il peso di una forma varia dai ‧ ai ‧ grammi
et Juustu kaal on ‧–‧ grammi
it da ‧ a ‧ grammi per unità
et –‧ grammi vilja kohta
it Traditional Grimsby Smoked Fish (pesce affumicato tradizionale di Grimsby) è il nome con cui vengono commercializzati filetti di merluzzo bianco ed eglefino di peso compreso tra ‧ e ‧ grammi, affumicati a freddo secondo il metodo tradizionale nella zona geografica delimitata
et Traditsiooniline Grimsby suitsukala on ‧–‧ grammi kaaluv tursa- või kilttursafilee, mida on külmsuitsutatud kindlaksmääratud geograafilises piirkonnas traditsioonilise meetodi kohaselt
it Qualora uno stesso imballaggio contenga uova di calibri diversi della categoria A o uova lavate di calibri diversi, conformemente all’articolo ‧, paragrafo ‧, del regolamento (CEE) n. ‧/‧, il peso netto complessivo delle uova è indicato in grammi e vi figura, mediante i termini corrispondenti, l’indicazione uova di calibro differente
et Kui eri suurusega A-klassi mune või pestud eri suurusega mune pakitakse samasse pakendisse määruse (EMÜ) nr ‧/‧ artikli ‧ lõike ‧ kohaselt, märgitakse munade netokaal kokku grammides ning lisatakse märgis Eri suurusega munad või samaväärsed mõisted
it Il formaggio contiene almeno ‧ grammi di materia secca per ‧ grammi di formaggio e ‧ grammi di materia grassa per ‧ grammi di formaggio dopo essiccazione completa
et Juust sisaldab vähemalt ‧ grammi kuivaineid ‧ grammi juustu kohta ja pärast täielikku kuivatamist ‧ grammi rasvaineid ‧ grammi kohta
it La struttura ricettiva deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sui consumi di sostanze chimiche (in grammi di sostanza secca) e sul volume di rifiuti prodotto (in litri e/o kg di rifiuti indifferenziati
et Majutusettevõttes peab olema kord, kuidas kemikaalide (kuivaine, grammides) kasutamist ja tekkivate jäätmete hulka (sortimata jäätmed, liitrites ja/või kilogrammides) käsitlevaid andmeid koguda ja jälgida
it Le informazioni devono essere comparabili e pertanto devono sempre essere riferite ai 100 grammi o ai 100 millilitri, senza che sia possibile dichiarare solo il valore nutritivo per porzione.
et Teave peab olema võrreldav ja seetõttu tuleb alati esitada teave 100 grammi või 100 milliliitrit kohta, ilma võimaluseta märkida üksnes toiteväärtus ühe portsjoni kohta.
it i fegati d'oca hanno un peso netto di almeno ‧ grammi
et hanemaksa netomass vähemalt ‧ g
it massa dell’idrogeno, in grammi
et vesiniku mass grammides
it Nel caso degli aeromobili, dell'industria e degli autoveicoli, la Commissione è estremamente rigorosa, battendosi per ogni singolo grammo di emissioni di CO2 che può essere ridotto, e a buona ragione.
et Õhusõidukite, tööstuse ja mootorsõidukite puhul on komisjon väga range, tingides iga CO2 heitkogust vähendava grammi üle, ja õigusega.
it In deroga al presente regolamento, non è subordinata alla presentazione dell’attestato di cui all'articolo ‧, paragrafo ‧, né alle disposizioni di cui all'articolo ‧ l'immissione in libera pratica del luppolo e dei prodotti del luppolo sotto indicati, entro il limite, per ogni pacco, di ‧ chilogrammo per il luppolo in coni e la polvere di luppolo e di ‧ grammi per gli estratti di luppolo
et Erandina käesolevast määrusest ei nõuta artikli ‧ lõikes ‧ määratletud tunnistuse esitamist ega artikli ‧ sätete täitmist humala ja humalatoodete vabasse ringlusse laskmisel, kui üksikpakendi kaal ei ületa ‧ kilogrammini humalate ja humalapulbri puhul ning ‧ grammini humalaekstraktide puhul ning kui humal või humalatooted on
it (DE) Signora Presidente, il Parlamento europeo è riuscito a conseguire un obiettivo ambizioso e di ampio respiro nonostante l'opposizione di Consiglio e Commissione; tale obiettivo comporterà la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali più piccoli a un massimo di 147 grammi a chilometro entro il 2020.
et - (DE) Austatud juhataja! Euroopa Parlament on nõukogu ja komisjoni vastuseisust hoolimata suutnud kehtestada kaugeleulatuva ja pikaajalise eesmärgi, millega langetatakse väikeste tarbesõidukite CO2 heitkoguse maksimaalne piirmäär 2020. aastaks 147 grammini kilomeetri kohta.
it massa di idrocarburi che entra nel locale, nel caso di locali a volume fisso per la prova di emissione diurna, in grammi
et püsiva mahuga mõõtmisruumi kasutamisel ööpäevaste heitkoguste mõõtmiseks mõõtmisruumi sisenevate süsivesinike mass (grammides
it Se la confezione al dettaglio pesa meno di ‧ grammi e questa differenza di peso non è particolarmente importante, si considera che una confezione al dettaglio equivale a un campione elementare, per cui il campione globale avrà un peso inferiore ai ‧ kg
et Kui müügipakendi mass on väiksem kui ‧ grammi ning kui erinevus ei ole suur, tuleb ühte müügipakendit pidada üheks valimiks, millest saadakse lähteproov massiga vähem kui ‧ kg
it grammi di un preparato contenente almeno il ‧ % di sitosterolo, in particolare l'‧ % di beta-sitosterolo (C‧H‧O = Δ-stigmasten-‧beta-olo), nonché un massimo del ‧ % di campesterolo (C‧H‧O = Δ-ergosten-‧-beta-olo), e l'‧ % di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo (C‧H‧O = Δ ‧,‧-stigmastadien-‧-beta-olo
et g ühendit, mis sisaldab vähemalt ‧ % sitosterooli, sealhulgas ‧ % β-sitosterooli (C‧H‧O = Δ-stigmasteen-‧-β-ooli), kuni ‧ % kampesterooli (C‧H‧O = Δ-ergosteen-‧-β-ooli) ja ‧ % muid jälgedena esinevaid steroole, sealhulgas stigmasterooli (C‧H‧O = Δ‧,‧-stigmastadieen-‧-β-ooli
it dove il peso (i) corrisponde al peso dell'ingrediente (in grammi) nella dose raccomandata per un litro di acqua, DF (i) è il fattore di degradazione e TF cronica (i) è il fattore di tossicità dell'ingrediente (in mg/l
et kus kaal (i) on koostisaine kaal (grammides) nõudepesuvee ühe liitri kohta soovitavas doosis, DF (i) on lagunevustegur ja TF krooniline (i) on koostisaine mürgisustegur (milligrammides liitri kohta
it La proposta della Commissione suggerisce un obiettivo massimo di emissioni di CO2 pari a 120 grammi per il 2012, ripresentato come un emendamento.
et Komisjoni ettepanek pakub heitmete maksimumi 120 grammi CO2 2012. aastal, mis esitati uuesti kui muudatus.
it A decorrere da ‧ mesi dalla data di adozione di una prova armonizzata di rilevamento delle perdite o dal ‧o gennaio ‧, se posteriore, per i nuovi veicoli muniti di impianto di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a ‧, a meno che il tasso di perdita di tale impianto non superi i ‧ grammi di gas fluorurato ad effetto serra l'anno per un sistema ad evaporatore unico o ‧ grammi di gas fluorurati ad effetto serra all'anno per un sistema a doppio evaporatore, gli Stati membri
et kuu möödumisel lekke tuvastamise ühtlustatud testi vastuvõtmisest või alates ‧. jaanuarist ‧, olenevalt sellest, kumb on hilisem, peavad liikmesriigid uute sõidukite puhul, mis on varustatud kliimaseadmetega, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal on üle ‧, välja arvatud juhul, kui sellise seadme lekkekiirus ei ole suurem kui ‧ grammi fluoritud kasvuhoonegaase aastas üheastmelise aurustusseadme puhul või ‧ grammi fluoritud kasvuhoonegaase aastas kaheastmelise aurustusseadme puhul
it REGRANEX contiene ‧ g di becaplermina per grammo di gel, a contaminazione microbica controllata, non sterile
et REGRANEX geeli üks gramm sisaldab ‧ μg bekaplermiini
it Il tenore di materia grassa è di almeno ‧ grammi per ‧ grammi di formaggio dopo completa essiccazione mentre il tenore di materia secca non deve essere inferiore a ‧ grammi per ‧ grammi di formaggio stagionato
et grammis juustus peab pärast täielikku kuivamist olema vähemalt ‧ grammi rasvainet ja kuivaine kogumass ‧ grammis valminud juustus ei tohi olla alla ‧ grammi
it Lo ritrovai ‧z giorni più tardi con ‧ grammi in meno a z‧ miglia
et Ma leidsin ta ‧ päeva, ‧ km ja ‧ grammi hiljem üles ühest Boliivia võõrastemajast
it acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a ‧,‧ grammi per ‧ grammi di olio
et koguhappesus oleiinhappes massisuhtena: kuni ‧,‧ grammi ‧ grammi õli kohta
it massa, in grammi, del campione dopo la macinazione
et uuritava proovi mass grammides pärast jahvatamist
it Effetto del cibo sull assorbimento per via orale nei volontari sani L AUC di posaconazolo è circa ‧ volte maggiore quando viene somministrato insieme a un pasto a basso contenuto di grassi o ad un integratore nutrizionale (‧ grammi di grasso) e ‧ volte maggiore quando somministrato con un pasto ad alto contenuto di grassi (~ ‧ grammi di grasso) in confronto ad uno stato di digiuno
et Toidu toime suukaudselt manustatud ravimi imendumisele tervetel vabatahtlikel Posakonasooli AUC on umbes ‧, ‧ korda suurem, kui seda manustatakse rasvavaese toidu või toidulisandiga (‧ grammi rasva) ja ‧ korda suurem, kui seda manustatakse suure rasvasisaldusega toiduga (~ ‧ grammi rasva) võrreldes tühja kõhuga manustamisega
Questa è la pagina 1. Trovato 649 frasi corrispondenza a frase grammo.Trovato in 0,787 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.