Traduzioni in bulgaro:

  • Бенгази 

Did you mean: bengasi

Frasi simili nel dizionario italiano bulgaro. (1)

bengasi
бенгази

Frasi di esempio con "Bengasi", memoria di traduzione

add example
it deplora la sentenza del tribunale penale libico, del ‧ dicembre ‧, che ha giudicato colpevoli, a termine di un secondo processo, e condannato a morte cinque infermiere bulgare- Kristiana Vulcheva, Nasya Nenova, Valentina Siropulo, Valya Chervenyashka e Snezhana Dimitrova- e un medico palestinese, Ashraf al-Haiui, i quali hanno già trascorso otto anni in carcere in relazione al caso di contagio HIV/AIDS all'ospedale di Bengasi nel
bg Осъжда присъдата на либийския Наказателен съд от ‧ декември ‧ г., повторно признаваща за виновни и осъждаща на смърт пет български медицински сестри: Кристияна Вълчева, Нася Ненова, Валентина Сиропуло, Валя Червеняшка и Снежана Димитрова и един палестински лекар- Ашраф ал-Хаджудж, които вече са прекарали осем години в затвор във връзка с делото за заразяването с ХИВ/СПИН в болницата в Бенгази през ‧ г
it Luogo di nascita: (a) Bengasi, Libia, (b) Bendasi, Libia (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) Marocco (Mohamed Lebachir
bg Място на раждане: а) Бенгази, Либия, б) Бенгази, Либия (Meri Albdelfattah Zgbye), в) Мароко (Mohamed Lebachir
it viste le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne, dell'‧ ottobre ‧, in cui il Consiglio ha espresso seria preoccupazione per la difficile situazione degli operatori sanitari incarcerati, e la sua decisione di prestare assistenza ai servizi sanitari libici, la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea del ‧ dicembre ‧ sulla decisione del tribunale penale libico di condannare a morte cinque infermiere bulgare e un medico palestinese, la dichiarazione del Commissario Ferrero-Waldner sulla sentenza del tribunale libico del ‧ dicembre ‧ sul processo di Bengasi, nonché le dichiarazioni del Presidente del Parlamento europeo, del ‧ novembre e del ‧ dicembre
bg като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от ‧ октомври ‧ г., с които се изразява сериозна загриженост за тежкото положение на лишения от свобода медицински персонал, неговото решение за предоставяне на помощ на либийските здравни служби, декларацията на председателството на ЕС от ‧ декември ‧ г. относно решението на Наказателния съд в Либия за осъждане на смърт на пет български медицински сестри и един палестински лекар, декларацията на члена на Комисията Ferrero-Waldner относно присъдата, произнесена от либийския съд и на ‧ декември ‧ г. по делото в Бенгази, както и изявленията на председателя на Европейския парламент от ‧ ноември ‧ г. и ‧ декември ‧ г
it Nelle piazza e nelle strade del Cairo, di Tunisi e di Bengasi le donne sono state e continuano ad essere una parte importante delle rivoluzioni.
bg Жените по площадите и улиците на Кайро, Тунис и Бенгази бяха и продължават да бъдат важна част от революциите.
it Siamo riusciti a impedire al colonnello Gheddafi di entrare a Bengasi.
bg Успяхме да спрем полковник Кадафи да не достигне Бенгази.
it Bengasi è tappezzata di manifesti che affermano tale volontà.
bg Из цял Бенгази има плакати, които заявяват това.
it Devo trovare le risorse per aprire un ufficio a Bengasi.
bg Трябва да намеря ресурси за откриване на офис в Бенгази.
it Luogo di nascita: Bengasi, Libia
bg Място на раждане: Benghazi, Либия
it Dobbiamo rafforzare il sostegno prestato al settore sanitario libico attraverso il piano d'azione Bengasi, estendendolo ad altri centri di cura e ad altre necessità della sanità pubblica.
bg Трябва да засилим подкрепата си за здравеопазването в Либия чрез Плана за действие "Бенгази", като го разширим и спрямо други медицински центрове и други изисквания за общественото здравеопазване.
it L'Aula è praticamente unanime sulla necessità per l'Unione europea di riconoscere il Consiglio provvisorio di transizione, con sede attualmente a Bengasi, per inviare un forte segnale politico che permetterebbe l'ingresso degli aiuti umanitari e strategici nel paese.
bg На практика има единодушие в Парламента, че признаването на Временния преходен национален съвет, който понастоящем се базира в Бенгази, от страна на Европейския съюз би било изключително важен политически сигнал, който би позволил предоставянето на хуманитарна и друга стратегическа помощ в страната.
it considerando che nel ‧ è stato istituito il Fondo internazionale per Bengasi, un organismo non governativo senza scopo di lucro creato per contribuire allo sviluppo delle infrastrutture sanitarie locali a Bengasi, migliorare il trattamento dei pazienti e fornire assistenza alle famiglie colpite
bg като има предвид, че през януари ‧ г. бе учреден Международен фонд- Бенгази, неправителствена организация с идеална цел, създадена, за да подпомага развитието на местната медицинска инфраструктура в Бенгази, да подобрява лечението на пациентите и да оказва помощ на засегнатите семейства
it Per quanto riguarda le delegazioni sono propensa a rafforzare le nostre che aprono a Bengasi e la nostra posizione in Iraq.
bg По отношение на нашите делегации подкрепям това, което имаме с установяване на делегация в Бенгази, и това, което правим в Ирак.
it sottolinea che dal gennaio ‧ il processo di Bengasi riguarda direttamente cinque cittadini dell'Unione europea
bg Подчертава, че от януари ‧ г. процесът в Бенгази директно засяга петима граждани на Европейския съюз
it Questo è un momento storico per il mondo, e lei ha l'opportunità di guidare il ruolo internazionale dell'UE, ad esempio con iniziative come quella da lei annunciata sull'apertura di un ufficio dell'Unione a Bengasi.
bg Намираме се в исторически момент за света и вие имате възможност да водите международната роля на ЕС, например с инициативи като тази, която обявихте за откриване на офис на Съюза в Бенгази.
it Alla fine, la coalizione è riuscita ad allestire all'ultimo momento un'operazione che ha salvato la vita a molte persone a Bengasi.
bg В крайна сметка коалицията успя да организира операция в последната минута, която спаси живота на изключително много хора в Бенгази.
it considerando che il ‧ febbraio ‧ le autorità libiche hanno arrestato alcuni operatori sanitari bulgari che lavoravano presso l'ospedale Al-Fatih di Bengasi e che il ‧ febbraio ‧, presso il Tribunale del popolo libico, ha avuto inizio un processo contro sei cittadini bulgari, un cittadino palestinese e nove cittadini libici, accusati di aver volontariamente infettato con il virus HIV centinaia di bambini
bg като има предвид, че на ‧ февруари ‧ г. либийските власти задържаха няколко служители от българския медицински персонал, работещи в болницата Al-Fatih в Бенгази, и като има предвид, че на ‧ февруари ‧ г. в либийския Народен съд бе образувано съдебно производство срещу шест български граждани, един палестинец и девет либийци по обвинението за умишлено заразяване на няколкостотин деца с вируса на ХИВ
it La manipolazione di Gheddafi in questo caso non è servita nemmeno nel suo stesso paese, come dimostra il fatto che Bengasi è ora la città dalla quale ha avuto origine la rivoluzione.
bg Манипулацията на Кадафи обаче не успя във вътрешен план и доказателство за това е, че именно от Бенгази днес започна революцията.
it Appena una settimana fa, quando il Consiglio di sicurezza dell'ONU non aveva ancora approvato questa risoluzione, abbiamo tenuto un'altra seduta in cui abbiamo espresso la nostra disperazione alla luce della caduta imminente di Bengasi e in ultima analisi del fallimento della rivoluzione che ambisce alla democrazia in Libia.
bg Само преди седмица, когато Съветът за сигурност на ООН все още не беше одобрил тази резолюция, проведохме друго заседание, на което бяхме доста отчаяни поради неизбежното падане на Бенгази и в крайна сметка неуспеха на революцията, която се стреми към демокрация за Либия.
it Se non fosse stato per il coraggio, la determinazione e la coerenza della Francia - ed è così che vanno dette le cose - nel riconoscere il movimento dei ribelli, nell'inviare il ministro degli Esteri e degli affari europei al Consiglio di sicurezza, nell'indire il vertice dell'Eliseo e nell'applicare la risoluzione, Baronessa Ashton, le truppe del colonnello Gheddafi sarebbero già entrate a Bengasi.
bg Ако не беше смелостта, решимостта и последователността на Франция - и именно това трябва да се каже - когато призна на бунтовниците, когато изпрати министъра на външните работи и европейските въпроси в Съвета за сигурност, когато свика срещата на високо равнище в Елисейския дворец, по отношение на прилагането на резолюцията, г-жо Аштън, войниците на полковник Кадафи щяха вече да са в Бенгази.
it Oltre all'ufficio a Bengasi, in Libia l'Unione avrebbe già dovuto avvalersi dell'EUFOR non solo per garantire assistenza umanitaria al popolo attaccato come a Misurata, ma anche per attuare l'embargo sulle armi lungo i confini marittimi o terrestri come raccomandato da questo Parlamento.
bg В Либия, освен офиса в Бенгази, ЕС би трябвало вече да е разгърнал "EUFOR Libya", не само в подкрепа на хуманитарната помощ за хората, изложени на нападения в Мисрата, но и за прилагане на оръжейното ембарго по морските или сухопътните граници, както е препоръчано от Парламента.
it Prima l'Italia ha bloccato l'imposizione di sanzioni, poi la Francia ha riconosciuto il Consiglio di transizione a Bengasi senza consultarsi con nessuno, e alla fine la Germania si è astenuta dal votare la risoluzione nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
bg Най-напред Италия блокира налагането на санкции, след това Франция призна преходния съвет в Бенгази без никакви консултации и накрая Германия се въздържа по време на гласуването на резолюцията в Съвета за сигурност на ООН.
it Signora Presidente, in contrasto con le notizie che ora giungono dalla Libia, dove si vedono solo uomini combattere in prima linea, le immagini di circa un mese fa dalla piazza principale di Bengasi, da piazza Tahrir, e dalle proteste in Tunisia, Bahrein, Siria, Giordania e Marocco, mostravano donne di ogni età chiedere libertà, giustizia e democrazia.
bg Г-жо председател, в контраст със съобщенията, които сега достигат до нас от Либия, където виждаме само мъже, които се бият на фронтовата линия, снимките от преди около месец от главния площад в Бенгази, от площада "Тахрир" и от демонстрациите в Тунис, Бахрейн, Сирия, Йордания и Мароко показваха жени от всички възрасти, призоваващи за свобода, справедливост и демокрация.
Questa è la pagina 1. Trovato 42 frasi corrispondenza a frase Bengasi.Trovato in 0,567 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.