Traduzioni in bulgaro:

  • Бенгази 

Frasi simili nel dizionario italiano bulgaro. (1)

bengasiбенгази

Frasi di esempio con "Bengasi", memoria di traduzione

add example
Prima l'Italia ha bloccato l'imposizione di sanzioni, poi la Francia ha riconosciuto il Consiglio di transizione a Bengasi senza consultarsi con nessuno, e alla fine la Germania si è astenuta dal votare la risoluzione nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.Най-напред Италия блокира налагането на санкции, след това Франция призна преходния съвет в Бенгази без никакви консултации и накрая Германия се въздържа по време на гласуването на резолюцията в Съвета за сигурност на ООН.
Signora Presidente, in contrasto con le notizie che ora giungono dalla Libia, dove si vedono solo uomini combattere in prima linea, le immagini di circa un mese fa dalla piazza principale di Bengasi, da piazza Tahrir, e dalle proteste in Tunisia, Bahrein, Siria, Giordania e Marocco, mostravano donne di ogni età chiedere libertà, giustizia e democrazia.Г-жо председател, в контраст със съобщенията, които сега достигат до нас от Либия, където виждаме само мъже, които се бият на фронтовата линия, снимките от преди около месец от главния площад в Бенгази, от площада "Тахрир" и от демонстрациите в Тунис, Бахрейн, Сирия, Йордания и Мароко показваха жени от всички възрасти, призоваващи за свобода, справедливост и демокрация.
1973 che sancisce l'obbligo di proteggere i civili e vale a Bengasi e Misurata come nel Mediterraneo: significa salvare le vittime dei naufragi.Това означава същото в Бенгази, Мисрата и Средиземноморието: това означава спасяване на корабокрушенците.
Invece siamo riusciti a malapena a impedire un massacro di massa a Bengasi.В случая успяхме да действаме тъкмо навреме, за да се избегне масово убийство в Бенгази.
Luogo di nascita: Bengasi, LibiaМясто на раждане: Benghazi, Либия
Ritengo che la risoluzione 1970 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite bandisca esclusivamente la vendita di armi alla Giamahiria e, pertanto, non ai ribelli di Bengasi, sebbene sembri che, sfortunatamente, la legislazione UE abbia recepito la risoluzione 1970 scorrettamente, con un embargo generale sulle armi.Мисля, че Резолюция 1970 на Съвета за сигурност на ООН забранява конкретно само продажбата на оръжие на Джамахирията и, следователно, не и на бунтовниците от Бенгази, макар за съжаление правото на ЕС като че ли транспонира Резолюция 1970 некоректно, като пълно ембарго върху оръжията.
esprime piena solidarietà alle vittime del contagio HIV/AIDS a Bengasi e prende atto delle misure adottate dalla comunità internazionale per prestare assistenza ai bambini colpitiИзразява пълна солидарност с жертвите на заразяването с ХИВ/СПИН в Бенгази и отбелязва мерките, взети от международната общественост за оказване на помощ на заразените деца
Luogo di nascita: Bengasi, LibiaМесторождение: Benghazi, Либия
Per quanto riguarda le delegazioni sono propensa a rafforzare le nostre che aprono a Bengasi e la nostra posizione in Iraq.По отношение на нашите делегации подкрепям това, което имаме с установяване на делегация в Бенгази, и това, което правим в Ирак.
invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a continuare a fornire assistenza per l'attuazione del Piano d'azione per la lotta all'HIV e a sostenere il Fondo internazionale per Bengasi, al fine di alleviare le sofferenze dei bambini infetti e delle loro famiglie e di aiutare le autorità libiche a prevenire e a contrastare la diffusione del contagio da HIV nel paeseПризовава Комисията, Съвета и държавите-членки да продължат да оказват помощ за прилагането на Плана за действие срещу ХИВ и да подкрепят Международния фонд за Бенгази, с цел да се облекчи страданието на заразените деца и техните семейства и да се помогне на либийските власти да предотвратят и да се преборят с разпространението на заразата със ХИВ в страната
Dobbiamo rafforzare il sostegno prestato al settore sanitario libico attraverso il piano d'azione Bengasi, estendendolo ad altri centri di cura e ad altre necessità della sanità pubblica.Трябва да засилим подкрепата си за здравеопазването в Либия чрез Плана за действие "Бенгази", като го разширим и спрямо други медицински центрове и други изисквания за общественото здравеопазване.
Sostengo il riconoscimento del Consiglio nazionale di transizione, nonché dello sblocco dei beni congelati di Gheddafi al fine di devolvere suddetti fondi alle forze filodemocratiche di Bengasi per l'acquisto di scorte e, perché no, anche di armi.Подкрепям признаването на Преходния национален съвет и освобождаването на замразените от ЕС активи на Кадафи и предаването на парите на силите на Бенгази, подкрепящи демокрацията, за закупуване на продоволствие и, да, дори за купуване на оръжие.
considerando che nel ‧, a seguito di una richiesta delle autorità libiche, rinomati esperti internazionali in materia di HIV/AIDS hanno presentato una relazione, in chi hanno concluso in maniera categorica che la diffusione del virus dell'HIV era stata causata da un'infezione ospedaliera precedente all'arrivo degli imputati in Libia; considerando che recenti pubblicazioni forniscono solide prove scientifiche sull'origine e i tempi del contagio all'ospedale di Bengasi; considerando che tutte le prove dell'innocenza degli imputati sono state ignorate e non sono state prese in considerazioneкато има предвид, че през ‧ г., вследствие на искане от страна на либийските власти, редица известни международни експерти по въпросите на ХИВ/СПИН представиха доклад, в който категорично се заключаваше, че разпространението на вируса на ХИВ се дължи на вътрешноболнична инфекция, която е започнала преди пристигането на подсъдимите в Либия; като има предвид, че в скорошни публикации бяха представени убедителни научни доказателства за произхода и хронологията на заразата в Бенгази; като има предвид, че всички тези убедителни доказателства за невинността на подсъдимите бяха пренебрегнати и не бяха взети под внимание
A tale proposito, il ministro Martonyi si è anche confrontato col ministro degli Esteri del consiglio nazionale provvisorio di Bengasi e col ministro degli Interni egiziano proprio per avere una visione d'insieme della situazione dei rifugiati.Между другото, г-н Мартони проведе разговори и с външния министър на Преходния национален съвет в Бенгази, а така също и с египетския вътрешен министър, именно за да получи цялостен поглед върху положението на бежанците.
considerando che nel novembre ‧ l'Unione europea ha varato il Piano d'azione per la lotta all'HIV a Bengasi, che prevede la prestazione di assistenza tecnica e sanitaria ai bambini infetti e alle famiglie colpite, e il sostegno alle autorità libiche nella lotta contro l'AIDS; considerando che sono stati stanziati ‧ EUR a titolo del bilancio comunitario per finanziare tale piano, considerando che l'attuazione del piano è già in una fase avanzata, con il sostegno della Commissione e degli Stati membri dell'Unione europea, considerando che un elevato numero di bambini infetti sono stati curati negli ospedali degli Stati membriкато има предвид, че през ноември ‧ г. ЕС лансира План за действие срещу ХИВ в полза на Бенгази, който включва техническа и медицинска помощ за заразените деца и засегнатите семейства, както и помощ за либийските власти за борба с ХИВ/СПИН; като има предвид, че ‧ евро от бюджета на Общността са предвидени за финансиране на този план; като има предвид, че този план за действие е в процес на реализация, с помощта на Комисията и държавите-членки на ЕС; и като има предвид, че голям брой заразени деца са били лекувани в болници на държави-членки
considerando che il ‧ febbraio ‧ le autorità libiche hanno arrestato alcuni operatori sanitari bulgari che lavoravano presso l'ospedale Al-Fatih di Bengasi e che il ‧ febbraio ‧, presso il Tribunale del popolo libico, ha avuto inizio un processo contro sei cittadini bulgari, un cittadino palestinese e nove cittadini libici, accusati di aver volontariamente infettato con il virus HIV centinaia di bambiniкато има предвид, че на ‧ февруари ‧ г. либийските власти задържаха няколко служители от българския медицински персонал, работещи в болницата Al-Fatih в Бенгази, и като има предвид, че на ‧ февруари ‧ г. в либийския Народен съд бе образувано съдебно производство срещу шест български граждани, един палестинец и девет либийци по обвинението за умишлено заразяване на няколкостотин деца с вируса на ХИВ
Nelle piazza e nelle strade del Cairo, di Tunisi e di Bengasi le donne sono state e continuano ad essere una parte importante delle rivoluzioni.Жените по площадите и улиците на Кайро, Тунис и Бенгази бяха и продължават да бъдат важна част от революциите.
(BG) Signor Presidente, Baronessa Ashton, nel 1999 per evitare tumulti a Bengasi, città dell'opposizione, Gheddafi aveva bisogno di capri espiatori sui quali far ricadere la responsabilità dei bambini che hanno contratto l'AIDS a causa delle scarse condizioni sanitarie in Libia.Г-жо Аштън, през 1999 година, за да избегне размирици в опозиционния Бенгази, Кадафи имаше нужда от изкупителни жертви, които да натовари с отговорността за заразените от СПИН деца вследствие на лошото либийско здравеопазване.
Oltre all'ufficio a Bengasi, in Libia l'Unione avrebbe già dovuto avvalersi dell'EUFOR non solo per garantire assistenza umanitaria al popolo attaccato come a Misurata, ma anche per attuare l'embargo sulle armi lungo i confini marittimi o terrestri come raccomandato da questo Parlamento.В Либия, освен офиса в Бенгази, ЕС би трябвало вече да е разгърнал "EUFOR Libya", не само в подкрепа на хуманитарната помощ за хората, изложени на нападения в Мисрата, но и за прилагане на оръжейното ембарго по морските или сухопътните граници, както е препоръчано от Парламента.
Appena una settimana fa, quando il Consiglio di sicurezza dell'ONU non aveva ancora approvato questa risoluzione, abbiamo tenuto un'altra seduta in cui abbiamo espresso la nostra disperazione alla luce della caduta imminente di Bengasi e in ultima analisi del fallimento della rivoluzione che ambisce alla democrazia in Libia.Само преди седмица, когато Съветът за сигурност на ООН все още не беше одобрил тази резолюция, проведохме друго заседание, на което бяхме доста отчаяни поради неизбежното падане на Бенгази и в крайна сметка неуспеха на революцията, която се стреми към демокрация за Либия.
sottolinea che dal gennaio ‧ il processo di Bengasi riguarda direttamente cinque cittadini dell'Unione europeaПодчертава, че от януари ‧ г. процесът в Бенгази директно засяга петима граждани на Европейския съюз
Questa è la pagina 1. Trovato 42 frasi corrispondenza a frase Bengasi.Trovato in 0,221 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.