Traduzioni in bulgaro:

  • Бенгази 

Did you mean: bengasi

Frasi simili nel dizionario italiano bulgaro. (1)

bengasi
бенгази

Frasi di esempio con "Bengasi", memoria di traduzione

add example
it viste le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne, dell'‧ ottobre ‧, in cui il Consiglio ha espresso seria preoccupazione per la difficile situazione degli operatori sanitari incarcerati, e la sua decisione di prestare assistenza ai servizi sanitari libici, la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea del ‧ dicembre ‧ sulla decisione del tribunale penale libico di condannare a morte cinque infermiere bulgare e un medico palestinese, la dichiarazione del Commissario Ferrero-Waldner sulla sentenza del tribunale libico del ‧ dicembre ‧ sul processo di Bengasi, nonché le dichiarazioni del Presidente del Parlamento europeo, del ‧ novembre e del ‧ dicembre
bg като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от ‧ октомври ‧ г., с които се изразява сериозна загриженост за тежкото положение на лишения от свобода медицински персонал, неговото решение за предоставяне на помощ на либийските здравни служби, декларацията на председателството на ЕС от ‧ декември ‧ г. относно решението на Наказателния съд в Либия за осъждане на смърт на пет български медицински сестри и един палестински лекар, декларацията на члена на Комисията Ferrero-Waldner относно присъдата, произнесена от либийския съд и на ‧ декември ‧ г. по делото в Бенгази, както и изявленията на председателя на Европейския парламент от ‧ ноември ‧ г. и ‧ декември ‧ г
it Devo trovare le risorse per aprire un ufficio a Bengasi.
bg Трябва да намеря ресурси за откриване на офис в Бенгази.
it considerando che nel ‧ è stato istituito il Fondo internazionale per Bengasi, un organismo non governativo senza scopo di lucro creato per contribuire allo sviluppo delle infrastrutture sanitarie locali a Bengasi, migliorare il trattamento dei pazienti e fornire assistenza alle famiglie colpite
bg като има предвид, че през януари ‧ г. бе учреден Международен фонд- Бенгази, неправителствена организация с идеална цел, създадена, за да подпомага развитието на местната медицинска инфраструктура в Бенгази, да подобрява лечението на пациентите и да оказва помощ на засегнатите семейства
it considerando che nel ‧, a seguito di una richiesta delle autorità libiche, rinomati esperti internazionali in materia di HIV/AIDS hanno presentato una relazione, in chi hanno concluso in maniera categorica che la diffusione del virus dell'HIV era stata causata da un'infezione ospedaliera precedente all'arrivo degli imputati in Libia; considerando che recenti pubblicazioni forniscono solide prove scientifiche sull'origine e i tempi del contagio all'ospedale di Bengasi; considerando che tutte le prove dell'innocenza degli imputati sono state ignorate e non sono state prese in considerazione
bg като има предвид, че през ‧ г., вследствие на искане от страна на либийските власти, редица известни международни експерти по въпросите на ХИВ/СПИН представиха доклад, в който категорично се заключаваше, че разпространението на вируса на ХИВ се дължи на вътрешноболнична инфекция, която е започнала преди пристигането на подсъдимите в Либия; като има предвид, че в скорошни публикации бяха представени убедителни научни доказателства за произхода и хронологията на заразата в Бенгази; като има предвид, че всички тези убедителни доказателства за невинността на подсъдимите бяха пренебрегнати и не бяха взети под внимание
it L'11 marzo, in occasione del vertice, i capi di Stato o di governo hanno proclamato con chiarezza che Gheddafi deve lasciare il campo, che occorre instaurare rapporti col consiglio nazionale provvisorio di Bengasi e che le autorità libiche devono essere sollecitate a consentire l'arrivo degli aiuti umanitari nel paese.
bg На 11 март, на проведената тогава среща на високо равнище, държавните и правителствените ръководители ясно декларираха, че Кадафи трябва да напусне властта; че трябва да бъдат установени отношения с Преходния национален съвет в Бенгази и че либийските органи трябва да бъдат призовани да позволят допускането на хуманитарна помощ в страната.
it Signora Presidente, in contrasto con le notizie che ora giungono dalla Libia, dove si vedono solo uomini combattere in prima linea, le immagini di circa un mese fa dalla piazza principale di Bengasi, da piazza Tahrir, e dalle proteste in Tunisia, Bahrein, Siria, Giordania e Marocco, mostravano donne di ogni età chiedere libertà, giustizia e democrazia.
bg Г-жо председател, в контраст със съобщенията, които сега достигат до нас от Либия, където виждаме само мъже, които се бият на фронтовата линия, снимките от преди около месец от главния площад в Бенгази, от площада "Тахрир" и от демонстрациите в Тунис, Бахрейн, Сирия, Йордания и Мароко показваха жени от всички възрасти, призоваващи за свобода, справедливост и демокрация.
it Appena una settimana fa, quando il Consiglio di sicurezza dell'ONU non aveva ancora approvato questa risoluzione, abbiamo tenuto un'altra seduta in cui abbiamo espresso la nostra disperazione alla luce della caduta imminente di Bengasi e in ultima analisi del fallimento della rivoluzione che ambisce alla democrazia in Libia.
bg Само преди седмица, когато Съветът за сигурност на ООН все още не беше одобрил тази резолюция, проведохме друго заседание, на което бяхме доста отчаяни поради неизбежното падане на Бенгази и в крайна сметка неуспеха на революцията, която се стреми към демокрация за Либия.
it Invece siamo riusciti a malapena a impedire un massacro di massa a Bengasi.
bg В случая успяхме да действаме тъкмо навреме, за да се избегне масово убийство в Бенгази.
it Luogo di nascita: Bengasi, Libia
bg Място на раждане: Benghazi, Либия
it considerando che nel novembre ‧ l'Unione europea ha varato il Piano d'azione per la lotta all'HIV a Bengasi, che prevede la prestazione di assistenza tecnica e sanitaria ai bambini infetti e alle famiglie colpite, e il sostegno alle autorità libiche nella lotta contro l'AIDS; considerando che sono stati stanziati ‧ EUR a titolo del bilancio comunitario per finanziare tale piano, considerando che l'attuazione del piano è già in una fase avanzata, con il sostegno della Commissione e degli Stati membri dell'Unione europea, considerando che un elevato numero di bambini infetti sono stati curati negli ospedali degli Stati membri
bg като има предвид, че през ноември ‧ г. ЕС лансира План за действие срещу ХИВ в полза на Бенгази, който включва техническа и медицинска помощ за заразените деца и засегнатите семейства, както и помощ за либийските власти за борба с ХИВ/СПИН; като има предвид, че ‧ евро от бюджета на Общността са предвидени за финансиране на този план; като има предвид, че този план за действие е в процес на реализация, с помощта на Комисията и държавите-членки на ЕС; и като има предвид, че голям брой заразени деца са били лекувани в болници на държави-членки
it Siamo riusciti a impedire al colonnello Gheddafi di entrare a Bengasi.
bg Успяхме да спрем полковник Кадафи да не достигне Бенгази.
it invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a continuare a fornire assistenza per l'attuazione del Piano d'azione per la lotta all'HIV e a sostenere il Fondo internazionale per Bengasi, al fine di alleviare le sofferenze dei bambini infetti e delle loro famiglie e di aiutare le autorità libiche a prevenire e a contrastare la diffusione del contagio da HIV nel paese
bg Призовава Комисията, Съвета и държавите-членки да продължат да оказват помощ за прилагането на Плана за действие срещу ХИВ и да подкрепят Международния фонд за Бенгази, с цел да се облекчи страданието на заразените деца и техните семейства и да се помогне на либийските власти да предотвратят и да се преборят с разпространението на заразата със ХИВ в страната
it Bengasi è tappezzata di manifesti che affermano tale volontà.
bg Из цял Бенгази има плакати, които заявяват това.
it sottolinea che dal gennaio ‧ il processo di Bengasi riguarda direttamente cinque cittadini dell'Unione europea
bg Подчертава, че от януари ‧ г. процесът в Бенгази директно засяга петима граждани на Европейския съюз
it Oltre all'ufficio a Bengasi, in Libia l'Unione avrebbe già dovuto avvalersi dell'EUFOR non solo per garantire assistenza umanitaria al popolo attaccato come a Misurata, ma anche per attuare l'embargo sulle armi lungo i confini marittimi o terrestri come raccomandato da questo Parlamento.
bg В Либия, освен офиса в Бенгази, ЕС би трябвало вече да е разгърнал "EUFOR Libya", не само в подкрепа на хуманитарната помощ за хората, изложени на нападения в Мисрата, но и за прилагане на оръжейното ембарго по морските или сухопътните граници, както е препоръчано от Парламента.
it Dobbiamo rafforzare il sostegno prestato al settore sanitario libico attraverso il piano d'azione Bengasi, estendendolo ad altri centri di cura e ad altre necessità della sanità pubblica.
bg Трябва да засилим подкрепата си за здравеопазването в Либия чрез Плана за действие "Бенгази", като го разширим и спрямо други медицински центрове и други изисквания за общественото здравеопазване.
it Ho intenzione di aprire un ufficio a Bengasi per procedere con l'assistenza di cui abbiamo discusso con i cittadini...
bg Възнамерявам също да открия офис в Бенгази, за да продължим подкрепата, която обсъждахме с хората...
it Luogo di nascita: Bengasi, Libia
bg Месторождение: Benghazi, Либия
it Se non fosse stato per il coraggio, la determinazione e la coerenza della Francia - ed è così che vanno dette le cose - nel riconoscere il movimento dei ribelli, nell'inviare il ministro degli Esteri e degli affari europei al Consiglio di sicurezza, nell'indire il vertice dell'Eliseo e nell'applicare la risoluzione, Baronessa Ashton, le truppe del colonnello Gheddafi sarebbero già entrate a Bengasi.
bg Ако не беше смелостта, решимостта и последователността на Франция - и именно това трябва да се каже - когато призна на бунтовниците, когато изпрати министъра на външните работи и европейските въпроси в Съвета за сигурност, когато свика срещата на високо равнище в Елисейския дворец, по отношение на прилагането на резолюцията, г-жо Аштън, войниците на полковник Кадафи щяха вече да са в Бенгази.
it Per quanto riguarda le delegazioni sono propensa a rafforzare le nostre che aprono a Bengasi e la nostra posizione in Iraq.
bg По отношение на нашите делегации подкрепям това, което имаме с установяване на делегация в Бенгази, и това, което правим в Ирак.
it A tale proposito, il ministro Martonyi si è anche confrontato col ministro degli Esteri del consiglio nazionale provvisorio di Bengasi e col ministro degli Interni egiziano proprio per avere una visione d'insieme della situazione dei rifugiati.
bg Между другото, г-н Мартони проведе разговори и с външния министър на Преходния национален съвет в Бенгази, а така също и с египетския вътрешен министър, именно за да получи цялостен поглед върху положението на бежанците.
it considerando che il ‧ febbraio ‧ le autorità libiche hanno arrestato alcuni operatori sanitari bulgari che lavoravano presso l'ospedale Al-Fatih di Bengasi e che il ‧ febbraio ‧, presso il Tribunale del popolo libico, ha avuto inizio un processo contro sei cittadini bulgari, un cittadino palestinese e nove cittadini libici, accusati di aver volontariamente infettato con il virus HIV centinaia di bambini
bg като има предвид, че на ‧ февруари ‧ г. либийските власти задържаха няколко служители от българския медицински персонал, работещи в болницата Al-Fatih в Бенгази, и като има предвид, че на ‧ февруари ‧ г. в либийския Народен съд бе образувано съдебно производство срещу шест български граждани, един палестинец и девет либийци по обвинението за умишлено заразяване на няколкостотин деца с вируса на ХИВ
it (BG) Signor Presidente, Baronessa Ashton, nel 1999 per evitare tumulti a Bengasi, città dell'opposizione, Gheddafi aveva bisogno di capri espiatori sui quali far ricadere la responsabilità dei bambini che hanno contratto l'AIDS a causa delle scarse condizioni sanitarie in Libia.
bg Г-жо Аштън, през 1999 година, за да избегне размирици в опозиционния Бенгази, Кадафи имаше нужда от изкупителни жертви, които да натовари с отговорността за заразените от СПИН деца вследствие на лошото либийско здравеопазване.
Questa è la pagina 1. Trovato 42 frasi corrispondenza a frase Bengasi.Trovato in 0,474 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.