Traduzioni in italiano:

  • fratturare   
     
    a(-și) produce o fractură

Frasi simili nel dizionario rumeno italiano. (1)

fracturăfrattura

Frasi di esempio con "fractura", memoria di traduzione

add example
Anomaliile osoase (care pot duce rareori la apariţia fracturilor) pot fi asociate cu tubulopatia renală proximală (vezi pctLe anomalie delle ossa (che raramente conducono a fratture) possono essere associate a tubulopatia renale prossimale (vedere paragrafo
În primul studiu, OSSEOR a fost mai eficace decât placebo în ceea ce priveşte reducerea riscului de apariţie a fracturilor vertebrale noiNel primo studio OSSEOR si è rivelato più efficace del placebo nel ridurre il rischio di nuove fratture vertebrali
S-a observat o frecvenţă mai mare a fracturilor la femeile cărora li se administra pioglitazonă (‧, ‧ %) faţă de comparator (‧, ‧ %Un incidenza più elevata di fratture è stata osservata nelle donne trattate con pioglitazone (‧ %) rispetto a quelle trattate con farmaco di confronto (‧ %
Incidenţa calculată a fracturilor a fost de ‧, ‧ fracturi la ‧ pacient-ani la femeile tratate cu pioglitazonă şi de ‧, ‧ fracturi la ‧ pacient-ani la femeile tratate cu un comparatorL incidenza calcolata delle fratture è stata pari a ‧ fratture per ‧ pazienti-anno nelle donne trattate con pioglitazone e ad ‧ fratture per ‧ pazienti-anno nelle donne trattate con un farmaco di confronto
Osteoporoza la bărbaţi cu risc ridicat de fracturi Eficacitatea alendronatului ‧ mg o dată pe zi administrat la bărbaţi (‧ ani, media de vârstă ‧ ani, n=‧) cu osteoporoză a fost evaluată în cadrul unui studiu cu durata de doi aniOsteoporosi negli uomini amaggior rischio di fratture L efficacia dell alendronato ‧ mg una volta al giorno negli uomini osteoporotici (‧ anni, età media ‧ anni, n=‧) è stata valutata in uno studio a due anni
În studiile clinice în care pioglitazona a fost comparată cu alte medicamente antidiabetice orale sau cu placebo (comprimat fără substanţă activă), s-a observat un număr mai mare de fracturi în rândul femeilor tratate cu pioglitazonă (dar nu şi în rândul bărbaţilorIn studi clinici in cui pioglitazone è stato confrontato con altri farmaci antidiabetici orali o placebo (sostanza inattiva), è stato osservato un numero più alto di fratture ossee nelle donne che assumevano pioglitazone (ma non negli uomini
Consecinţa clinică a osteoporozei este fracturaLa conseguenza clinica dell' osteoporosi sono le fratture
Este posibil ca aceste rezultate să fi fost influenţate de diferenţele iniţiale ale DMO şi de fracturile vertebraleQuesti risultati possono essere stati influenzati dalle differenze al basale nella BMD e nelle fratture vertebrali
Într-un studiu pe termen lung, randomizat (‧ ani), cu monoterapie la pacienţi recent diagnosticaţi cu diabet zaharat de tip ‧, s-a observat o incidenţă crescută a fracturilor după primul an de tratament la pacienţii de sex feminin cărora li se administrează rosiglitazonă (‧, ‧ %; ‧, ‧ pacienţi per ‧ pacienţi ani) comparativ cu metformină (‧, ‧ %; ‧, ‧ pacienţi per ‧ pacienţi ani) sau glibenclamidă (‧, ‧ %; ‧, ‧ pacienţi per ‧ pacienţi aniIn uno studio randomizzato a lungo termine in monoterapia (da ‧ a ‧ anni) su pazienti con diagnosi recente di diabete mellito tipo ‧, è stata notata un aumentata incidenza di fratture ossee dopo il primo anno di trattamento in donne che assumevano rosiglitazone (‧ %, ‧ pazienti su ‧ anni paziente) vs metformina (‧ %, ‧ pazienti su ‧ anni paziente) o gliburide/glibenclamide (‧ %, ‧ pazienti su ‧ anni paziente
Osteoporoza este o afecţiune în urma căreia oasele devin, treptat, subţiri şi fragile şi mai predispuse la fisuri (fracturiL osteoporosi è una malattia per cui le ossa diventano progressivamente più sottili e fragili e quindi sono più facili a fratturarsi
Deficienţa în cazurile severe conduce la hiperparatiroidism secundar, hipofosfatemie, slăbirea musculaturii proximale şi osteomalacie, ceea ce creşte şi mai mult riscul de căderi şi fracturi la pacientele cu osteoporozăIn casi gravi, la carenza dà luogo ad iperparatiroidismo secondario, ipofosfatemia, debolezza muscolare prossimale ed osteomalacia, aumentando così il rischio di cadute e di fratture nelle persone affette da osteoporosi
riscului relativ (IÎ ‧ %) comparativ cu placebo Fracturi vertebrale radiologice noirischio relativo (‧ % IC) vs. placebo Nuove fratture vertebrali osservate alla radiografia
viteze de colmatare a fracturilortassi di impermeabilizzazione delle fratture
Orice cantitate de material dislocată din zona fracturii neconsolidate poate determina formarea de ţesut osos în ţesuturile înconjurătoare, cu posibile complicaţii ulterioare (osificare ectopicăQualsiasi materiale dislocatosi da un luogo di mancata consolidazione può causare la formazione di osso (ossificazione ectopica) nei tessuti circostanti, con possibili complicanze
Rezultatele unui studiu amplu, multinaţional asupra fracturilor, cu durată de ‧ ani (PEARLRisultati a ‧ anni dell ampio studio internazionale sulle fratture (PEARL
În cadrul studiului asupra fracturilor neconsolidate de tibie, s-au detect anticorpi împotriva proteinei OP-‧ la ‧ % dintre pacienţi, după administrarea OsigraftNello studio sulla non-unione (pseudoartrosi) tibiale, effettuato dopo la somministrazione di Osigraft, sono stati evidenziati anticorpi contro la proteina OP-‧ nel ‧ % dei pazienti
Pare doar... fracturatăSembra... frammentato
Se foloseşte pentru tratarea metastazelor osoase (diseminarea cancerului), prevenirea complicaţiilor osoase, de exemplu fracturi şi scăderea cantităţii de calciu din sânge la pacienţii cu hipercalcemie indusă de tumori (HITE ' utilizzato nel trattamento delle metastasi (propagazioni del tumore) ossee, per prevenire le complicanze ossee, per esempio fratture, e per diminuire la quantità di calcio nel sangue in pazienti affetti da ipercalcemia neoplastica (TIH
Încetarea fumatului Fumatul pare să crească viteza cu care pierdeţi masă osoasă şi, ca urmare, poate să vă crească riscul de fracturiSmettere di fumare Il fumo sembra aumentare la velocità con cui viene perduto tessuto osseo e, perciò, può aumentare il rischio di fratture
Atunci când a fost utilizat în tratamentul osteoporozei, Evista a fost mai eficace decât placebo în reducerea incidenţei fracturilor vertebraleNel trattamento dell osteoporosi, Evista si è rivelato più efficace del placebo nel ridurre il numero di fratture vertebrali
intervenţie chirurgicală osoasă pentru tratamentul fracturilorchirurgia ossea per il trattamento di fratture
Toate fracturile cliniceFratture cliniche totali
Pe baza rezultatelor studiului BM ‧, este de aşteptat ca administrarea Bondenza ‧ mg injecţie intravenoasă administrată la fiecare ‧ luni să fie cel puţin la fel de eficace în prevenirea fracturilor ca şi administrarea de acid ibandronic ‧, ‧ mg zinic pe cale oralăSulla base dei risultati dello studio BM ‧, si prevede che l iniezione endovenosa da ‧ mg di Bondenza ogni ‧ mesi sia efficace almeno quanto il regime orale da ‧ mg di acido ibandronico al giorno nella prevenzione delle fratture
Reacţiile adverse neobservate în studiile clinice, dar semnalate la animale la nivele de expunere similare cu cele clinice şi cu posibilă relevanţă pentru utilizarea clinică, au fost următoarele: vacuolizare a celulelor insulelor pancreatice, degenerare tubulară testiculară, ulceraţii gastro-intestinale, fracturi şi calusuri osoase, hematopoieză hepatică şi fosfolipidoză pulmonarăLe reazioni avverse non osservate negli studi clinici, ma riscontrate in animali a livelli di esposizione simili a quelli clinici e che possono avere rilevanza nell utilizzo clinico, sono state le seguenti: vacuolizzazione delle cellule pancreatiche insulari, degenerazione dei tubuli testicolari, ulcerazione gastrointestinale, fratture ossee e callosità, ematopoiesi epatica e fosfolipidosi polmonare
Questa è la pagina 1. Trovato 563 frasi corrispondenza a frase fractura.Trovato in 0,293 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.