Traduzioni in italiano:

  • diabete   

Frasi simili nel dizionario rumeno italiano. (1)

Diabet zaharatDiabete mellito

Frasi di esempio con "diabet", memoria di traduzione

add example
Pacienţii trataţi cu orice antipsihotice, incluzând ABILIFY, trebuie supravegheaţi pentru a se observa semnele şi simptomele de hiperglicemie (cum sunt: polidipsie, poliurie, polifagie şi slăbiciune), iar pacienţii cu diabet zaharat sau cu factori de risc pentru diabet zaharat trebuie monitorizaţi regulat pentru a se observa reducerea controlului glucozeiI pazienti trattati con qualsiasi farmaco antipsicotico, incluso ABILIFY, dovranno essere osservati per la comparsa di segni e sintomi di iperglicemia (come polidipsia, poliuria, polifagia e debolezza) ed i pazienti con diabete mellito o con fattori di rischio per diabete mellito dovranno essere controllati regolarmente per un peggioramento del controllo glicemico
Studiile clinice la pacienţi cu diabet zaharat de tip ‧ şi ‧ au evidenţiat un număr mai mic de episoade de hipoglicemie nocturnă pentru insulina lispro, comparativ cu insulina umană solubilăStudi clinici con insulina lispro in pazienti con diabete di tipo ‧ e tipo ‧ hanno dimostrato un numero ridotto di episodi di ipoglicemia notturna rispetto all uso di insulina umana solubile
În urma tratamentului cu rosiglitazonă, nu au existat noi reacţii adverse la copii în comparaţie cu adulţii cu diabet zaharat tip de tipIn seguito a trattamento con rosiglitazone, non sono emersi nuovi problemi di sicurezza nei bambini rispetto a pazienti adulti con diabete mellito di tipo
Un studiu clinic de fază III, cu durata de ‧ săptămâni, efectuat la pacienţi cu diabet zaharat de tip I, cărora li s-a administrat insulină glargin ca terapie bazală, demonstrează că administrarea insulinei glulizină imediat după masă oferă o eficacitate comparabilă cu administrarea insulinei glulizină imediat înainte de masă (‧ minute) sau a insulinei regular (‧ de minuteUno studio clinico di Fase ‧ di ‧ settimane, condotto su pazienti affetti da diabete mellito di tipo I trattati con insulina glargine come terapia basale, indica che la somministrazione di insulina glulisina immediatamente dopo il pasto fornisce un efficacia paragonabile a quella della somministrazione prima del pasto di insulina glulisina (‧ minuti) o dell insulina regolare (‧ minuti
Într-un studiu care a inclus pacien i cu diabet zaharat tip ‧ i cu insuficien renal cronic (clearance-ul creatininei < ‧ ml/min), au fost studiate siguran a i tolerabilitatea dozelor reduse de sitagliptin i acestea au fost, în general, similare cu placeboIn uno studio in pazienti con diabete di tipo ‧ e insufficienza renale cronica (clearance della creatinina < ‧ ml/min), sicurezza e tollerabilità di dosaggi ridotti di sitagliptin sono stati studiati e sono risultati generalmente simili a quelli del placebo
Vârstnici Există date farmacocinetice foarte limitate la pacienţii vârstnici cu diabet zaharatAnziani Sono molto limitati i dati disponibili di farmacocinetica nel paziente anziano affetto da diabete mellito
Un echilibru glicemic îmbunătăţit pe termen lung scade riscul progresiei retinopatiei diabeticeIl miglioramento a lungo termine del controllo glicemico diminuisce il rischio di progressione di retinopatia diabetica
Condiţiile care pot face ca simptomele precoce de avertizare a hipoglicemiei să fie diferite sau mai puţin pronunţate includ durata îndelungată a diabetului zaharat, insulinoterapia intensificată, neuropatia diabetică sau medicamente, cum sunt beta-blocanteleCondizioni che possono determinare i sintomi premonitori dell ipoglicemia differenti o meno evidenti comprendono la lunga durata del diabete, l intensificazione della terapia insulinica, la neuropatia diabetica o l uso di farmaci come i beta-bloccanti
În general, controlul intensificat al glicemiei şi monitorizarea gravidelor cu diabet zaharat sunt recomandate în timpul sarcinii şi în perioada de concepţieIn generale, si raccomanda un controllo intensificato della glicemia ed il monitoraggio delle donne affette da diabete sia durante la pianificazione della gravidanza che durante la gravidanza stessa
Zomarist este indicat în tratamentul pacienţilor cu diabet zaharat de tip ‧ care nu pot obţine un control glicemic suficient la doza maximă tolerată de metformină administrată oral în monoterapie sau care sunt trataţi deja cu o asociere de vildagliptin şi metformină sub formă de comprimate separateZomarist è indicato nel trattamento di pazienti con diabete mellito di tipo ‧ che non sono in grado di ottenere un sufficiente controllo glicemico con la somministrazione delle dosi massime tollerate della sola metformina orale o che sono già in terapia con una associazione di vildagliptin e metformina somministrate in compresse separate
La pacienţii cu diabet zaharat, doza de insulină poate necesita o ajustare după începerea tratamentului cu NutropinAqPer pazienti con diabete mellito in terapia con NutropinAq, può rendersi necessario un aggiustamento del dosaggio di insulina
Este esenţial pentru pacientele cu diabet zaharat pre-existent sau de sarcină să menţină un echilibru metabolic bun în timpul sarciniiÈ essenziale che le pazienti con diabete preesistente o gravidico mantengano un controllo metabolico soddisfacente durante tutto il corso della gravidanza
sunteţi vârstnic, aveţi diabet zaharat de mult timp sau dacă suferiţi de un anumit tip de boalăse è anziano, ha il diabete da molto tempo o soffre di un certo tipo di malattia
Pacientele cu diabet zaharat trebuie sfătuite să îşi informeze medicul dacă sunt gravide sau intenţionează să rămână gravideLe pazienti diabetiche devono informare il loro medico nel caso in cui si trovino in stato di gravidanza o la stiano pianificando
Într-un studiu pe termen lung, randomizat (‧ ani), cu monoterapie la pacienţi recent diagnosticaţi cu diabet zaharat de tip ‧, s-a observat o incidenţă crescută a fracturilor după primul an de tratament la pacienţii de sex feminin cărora li se administrează rosiglitazonă (‧, ‧ %; ‧, ‧ pacienţi per ‧ pacienţi ani) comparativ cu metformină (‧, ‧ %; ‧, ‧ pacienţi per ‧ pacienţi ani) sau glibenclamidă (‧, ‧ %; ‧, ‧ pacienţi per ‧ pacienţi aniIn uno studio randomizzato a lungo termine in monoterapia (da ‧ a ‧ anni) su pazienti con diagnosi recente di diabete mellito tipo ‧, è stata notata un aumentata incidenza di fratture ossee dopo il primo anno di trattamento in donne che assumevano rosiglitazone (‧ %, ‧ pazienti su ‧ anni paziente) vs metformina (‧ %, ‧ pazienti su ‧ anni paziente) o gliburide/glibenclamide (‧ %, ‧ pazienti su ‧ anni paziente
DIABETUL ZAHARATDIABETE MELLITO
Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră, personalului medical specializat în tratarea diabetului zaharat sau farmacistuluiSe uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico, l infermiere o il farmacista
La pacienţii hipertensivi cu diabet zaharat, Enviage a asigurat reduceri suplimentare ale tensiunii arteriale atunci a fost adăugat la tratamentul cu ramipril, în timp ce asocierea de Enviage şi ramipril a prezentat o incidenţă mai mică a tusei (‧, ‧ %), comparativ cu ramipril (‧, ‧ %Nei pazienti diabetici ipertesi, Enviage ha prodotto riduzioni pressorie additive se associato a ramipril, mentre l associazione di Enviage e ramipril ha causato una minore incidenza di tosse (‧ %) rispetto a ramipril (‧ %
La ‧ decembrie ‧, Marvel LifeSciences Ltd. a înştiinţat oficial Comitetul pentru produse medicamentoase de uz uman (CHMP) despre intenţia de a-şi retrage cererile de autorizaţiii de introducere pe piaţă pentru medicamentele Insulin Human Rapid Marvel, Insulin Human Long Marvel şi Insulin Human ‧ Mix Marvel, pentru tratarea diabetului zaharatIl ‧ dicembre ‧ la Marvel LifeSciences Ltd. ha ufficialmente notificato al comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) l intenzione di ritirare le domande di autorizzazione all immissione in commercio per i prodotti Insulin Human Rapid Marvel, Insulin Human Long Marvel e Insulin Human ‧ Mix Marvel per il trattamento del diabete mellito
Hipotiroidism, hipertiroidism Diabet zaharatIpotiroidismo, ipertiroidismo Diabete
Hiperkaliemie: ca şi în cazul altor medicamente care influenţează sistemul renină-angiotensină-aldosteron, hiperkaliemia poate să apară în timpul tratamentului cu Irbesartan BMS, în special în prezenţa insuficienţei renale, proteinuriei cu semnificaţie clinică datorată bolii renale diabetice şi/sau insuficienţei cardiaceIperpotassiemia: come con altri farmaci che interferiscono con il sistema renina-angiotensina-aldosterone, durante il trattamento con Irbesartan BMS si può manifestare iperpotassiemia, specialmente in presenza di disfunzione renale, proteinuria franca a causa della malattia renale diabetica e/o insufficenza cardiaca
Cu toate acestea, intensificarea tratamentului cu insulină, cu îmbunătăţire bruscă a echilibrului glicemic, se poate asocia cu agravarea temporară a retinopatiei diabeticeL' intensificazione della terapia insulinica e il conseguente repentino miglioramento del controllo glicemico possono tuttavia essere associati ad un peggioramento temporaneo della retinopatia diabetica
Hipertensiune arterială şi diabet zaharat de tip ‧ cu afecţiune renală: în plus faţă de reacţiile adverse menţionate la hipertensiune arterială, la pacienţii hipertensivi diabetici cu microalbuminurie şi funcţie renală normală, s-au raportat ameţeli ortostatice şi hipotensiune arterială ortostatică la ‧, ‧ % dintre pacienţi (adică, mai puţin frecvent), mult mai mult comparativ cu placeboIpertensione e diabete di tipo ‧ con malattia renale: in aggiunta alle reazioni avverse citate per l' ipertensione, nei pazienti diabetici ipertesi con microalbuminuria e funzione renale normale, la vertigine e l' ipotensione ortostatiche sono state riportate nello ‧ % (cioè non comune) dei pazienti stessi, ma più che per il placebo
Deşi, în cazul utilizării produsului MicardisPlus, nu s-a studiat hiperkaliemia din punct de vedere clinic, factorii de risc pentru apariţia hiperkaliemiei includ insuficienţa renală şi/sau insuficienţa cardiacă şi diabetul zaharatSebbene non sia stata documentata iperpotassemia clinicamente significativa associata all' uso di PritorPlus, i fattori di rischio per lo sviluppo di iperpotassemia includono insufficienza renale e/o insufficienza cardiaca e diabete mellito
Questa è la pagina 1. Trovato 2303 frasi corrispondenza a frase diabet.Trovato in 1,398 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.