Traduzioni in italiano:

  • cambio   
    (Noun  m) (noun   )
  • scatola del cambio   
    (Noun  )

Frasi simili nel dizionario rumeno italiano. (2)

levier de cutie de vitezeleva del cambio
pârghie de cutie de vitezeleva del cambio

Frasi di esempio con "cutie de viteze", memoria di traduzione

add example
pentru tipurile de vehicule menționate în punctul ‧.‧.‧.‧.‧ montate cu o cutie de viteze care are mai mult de patru viteze de înaintare și sunt echipate cu un motor care dezvoltă o putere maximă mai mare decât ‧ kW (CEE) și având raportul între masă maximă și putere maximă mai mare de ‧ kW/t, valorile limită vor crește cu ‧ dB(A), dacă viteza cu care partea din spate a vehiculului trece linia BB′ în a treia viteză este mai mare de ‧ km/hper i veicoli di cui al punto ‧.‧.‧.‧.‧ muniti di cambio a comando manuale con più di quattro marce avanti e di un motore sviluppante una potenza massima superiore a ‧ kW (ECE), e avente un rapporto potenza massima/massa massima autorizzata superiore a ‧ kW/t, i valori limite sono aumentati di ‧ dB(A), se la velocità alla quale l’estremità posteriore del veicolo supera la linea BB' in terza marcia è superiore a ‧ km/h
În cazul în care viteza maximă care poate fi atinsă în prima treaptă a cutiei de viteze este mai mică de ‧ km/h, se utilizează a doua, a treia și a patra treaptă de viteză pentru ciclul urban (partea UNU) și a doua, a treia, a patra și a cincea treaptă de viteză pentru ciclul extraurban (partea DOISe la velocità massima che si può raggiungere con la prima marcia è inferiore a ‧ km/h, si usano la seconda, la terza e la quarta per il ciclo urbano (parte ‧) e la seconda, la terza, la quarta e la quinta per il ciclo extraurbano (parte
în cazul în care sunt necesare detectoare de supraîncălzire a cutiilor de osii pe liniile interoperabile pentru circulația celorlalte trenuri (sistemul de detectare a supraîncălzirii cutiilor de osii este încorporat în vehiculele care fac parte din materialul rulant interoperabil de mare viteză), sistemele de detecție folosite nu trebuie să determine restricții pentru exploatarea la mare viteză și funcționarea lor nu trebuie să fie perturbată de circulația trenurilor interoperabilese i rilevatori di boccole calde sono necessari sulle linee interoperabili per permettervi la circolazione di altri treni (il controllo delle boccole avviene autonomamente a bordo dei convogli alta velocità interoperabili), tali sistemi non devono porre alcun intralcio alla circolazione dei treni interoperabili né essere da questi disturbati nel loro funzionamento
pentru vehiculele din categoria ‧.‧.‧, dotate cu o cutie de viteze manuală cu mai mult de patru viteze și cu un motor a cărui putere maximă depășește ‧ kW/t și pentru care raportul între puterea maximă și masa maximă depășește ‧ kW/t, valorile limită stabilite sunt mai ridicate cu ‧ dB(A) în cazul în care viteza cu care partea din spate a vehiculului trece de linia BB' în viteza a treia depășește ‧ km/hper i veicoli della categoria ‧.‧.‧, muniti di cambio a comando manuale con più di quattro marce avanti e di un motore sviluppante una potenza massima superiore a ‧ kW, ed avente un rapporto potenza massima/massa massima superiore a ‧ kW/t, i valori limite sono aumentati di ‧ dB(A), se la velocità alla quale l'estremità posteriore del veicolo supera la linea BB' in terza marcia è superiore a ‧ km/h
Transmisie: cutie de viteze manuală/cutie de viteze automatăTrasmissione: cambio automatico/non automatico
încercările la viteză constantă trebuie să fie efectuate şi criteriile de omologare verificate pentru fiecare treaptă a cutiei de viteze care permite, teoretic, depăşirea limitei de viteză fixateDevono essere eseguite le prove a velocità costante e verificati i criteri di accettazione per ciascun rapporto di riduzione del cambio che consenta in teoria di superare la velocità limite
arbore ieşire reductor/viteză cutie de viteze (specificaţi raportul de viteze implicat): ... min–albero di uscita riduttore/cambio (indicare la marcia inserita): ... min–
În cazul unei cutii de viteze manuale cu mai multe viteze, operatorul va schimba viteza conform specificaţiilor fabricantuluiSe il veicolo è dotato di cambio manuale con diverse marce, l'operatore cambia marcia conformemente alle specifiche del costruttore
Criteriul referitor la viscere: reacţia maximă de răspuns a viscerelor este valoarea maximă a VC la nivelul oricărei coaste, care se calculează din rezultatul instantaneu al compresiei relative a toracelui în ceea ce priveşte jumătatea de cutie toracică şi viteza de comprimare obţinută prin diferenţierea compresiei, filtrată prin canalul cu clasa de frecvenţă de ‧ Hz. În scopul acestui calcul, lăţimea standard a unei jumătăţi a cutiei toracice este de ‧ mmCriterio viscoso: la massima risposta viscosa è il valore massimo di VC su qualsiasi costola, calcolato in base al prodotto istantaneo della compressione toracica relativa riferita al semitorace e alla velocità di compressione ottenuta dalla derivazione della compressione, filtrato nella classe di frequenza del canale di ‧ Hz. Ai fini del calcolo, la larghezza standard della semicassa toracica è di ‧ mm
CPA ‧.‧.‧: Roți dințate și angrenaje; melci cu bile sau role; cutii de viteză și alte tipuri de schimbătoare de vitezăCPA ‧.‧.‧: Ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità
Pentru fiecare raport al cutiei de viteze care permite, teoretic, depășirea limitei de viteză trebuie să fie efectuate testările la accelerație și verificate criteriile de omologareDevono essere eseguite prove in fase di accelerazione e verificati i criteri di accettazione per ciascun rapporto di riduzione del cambio che consente in teoria di superare la velocità limite
tipul de cutie de viteze și numărul de vitezetipo di cambio e numero di marce
Încercările prin accelerare trebuie să fie efectuate şi criteriile de omologare verificate pentru fiecare treaptă a cutiei de viteze care permite, teoretic, depăşirea limitei de vitezădevono essere eseguite prove di accelerazione e verificati i criteri di accettazione per ciascun rapporto di riduzione del cambio che consente in teoria di superare il limite di velocità
Pentru fiecare raport al cutiei de viteze care permite depășirea limitei de viteză trebuie să fie efectuate testările la accelerație și verificate criteriile de omologareDevono essere eseguite prove di accelerazione e verificati i criteri di accettazione per ciascun rapporto di riduzione del cambio che consente di superare il limite di velocità
Limitele specificate la punctul ‧.‧.‧. de mai sus sunt aduse la ±‧ % pentru o secundă în timpul cuplării în viteză și, în cazul vehiculelor cu cutie de viteze manuală, pentru două secunde în timpul schimbării vitezeiI limiti specificati al punto ‧.‧.‧ vengono portati a ±‧ per cento per un secondo alla partenza e, nel caso di veicoli a cambio manuale, per due secondi durante i cambi di velocità
În cazul în care o accelerare nu poate fi efectuată în timpul stabilit, maneta selectorului de viteze trebuie să fie manevrată conform specificațiilor formulate pentru cutiile de viteze manualeSe un'accelerazione non può essere effettuata nel tempo prescritto, il selettore di velocità deve essere azionato secondo le prescrizioni stabilite per i cambi manuali
În cazul cutiilor de viteză manuale, trebuie să fie posibil să se blocheze levierul schimbătorului de viteză numai în marșarier; în mod complementar, este permisă blocarea în punctul mortNei cambi manuali, la leva del cambio deve poter essere bloccata soltanto nella posizione di retromarcia; il blocco della posizione di folle è ammesso soltanto a titolo complementare
Vehiculele din categoriile M‧ și N‧ echipate cu cutie de viteză cu mai mult de patru viteză vor fi testate, în mod succesiv, în a doua și a treia treaptăPer i veicoli delle categorie M‧ e N‧ muniti di cambio a comando manuale con più di quattro marce avanti la prova viene eseguita successivamente in seconda e in terza marcia
Pentru fiecare raport al cutiei de viteze care permite, teoretic, depășirea vitezei limită trebuie să fie efectuate testările la viteză constantă iar criteriile de omologare trebuie să fie verificateDevono essere eseguite prove a velocità costante e verificati criteri di accettazione per ciascun rapporto di riduzione del cambio che consenta in teoria di superare la velocità limite
Pentru vehiculele fără cutie de viteză sau fără comandă a transmisiei, viteza uniformă a linia de apropriere AA’ va fi următoareaPer i veicoli senza cambio o senza controllo della trasmissione, la velocità costante al momento di avvicinamento della linea AA' sarà tale che
Vehiculele echipate cu cutie de viteze cu comandă semiautomată sunt încercate la treptele utilizate în mod normal pentru circulația pe drum și comanda treptelor de viteză este acționată conform instrucțiunilor constructoruluiI veicoli dotati di cambio a comando semiautomatico vengono provati selezionando i rapporti normalmente utilizzati per la circolazione su strada, e la leva del cambio viene azionata secondo le istruzioni del costruttore
În cazul cutiilor de viteză manuale, trebuie să fie posibilă blocarea levierului schimbătorului de viteze numai în marșarier; în plus, este permisă blocarea în punctul mortNei cambi manuali, sarà possibile bloccare la leva del cambio solo in retromarcia; è consentito il bloccaggio in folle
Vehiculele din categoriile M‧ și N‧ echipate cu o cutie de viteză cu patru viteză sau mai puține vor fi testate în a doua treaptăI veicoli delle categorie M‧ e N‧ muniti di cambio a comando manuale con quattro marce avanti o meno vengono sottoposti a prova in seconda marcia
Questa è la pagina 1. Trovato 1436260 frasi corrispondenza a frase cutie de viteze.Trovato in 103,879 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.