Traduzioni in italiano:

  • sistema di numerazione arabo   

Frasi di esempio con "cifre arabe", memoria di traduzione

add example
Cifrele arabe de după litera „C” de la notațiile pentru linia de încărcare maximă de compartimentare pot fi înlocuite cu cifre romane sau cu litere, dacă administrația statului de pavilion consideră acest lucru necesar pentru a se face o distincție față de notațiile internaționale pentru linia de încărcare maximă de compartimentareI numeri arabi che seguono la lettera
Cifrele arabe care urmează după litera „C” la notațiile pentru liniile de încărcare de compartimentare pot fi înlocuite cu cifre romane sau litere, dacă administrația statului de pavilion consideră că acest lucru este necesar pentru a opera o distincție între acestea și notațiile internaționale pentru liniile de încărcare de compartimentareI numeri arabi che seguono la ‘C’ nell'indicazione del galleggiamento di compartimentazione possono essere sostituiti da numeri romani o da lettere se l'amministrazione dello Stato di bandiera lo reputa necessaro per distinguere tale indicazione dall'indicazionale del galleggiamento di compartimentazione
Structura, nomenclatura și terminologia posturilor din bilanț și din contul de profit și pierderi care sunt precedate de cifre arabe trebuie adaptate în cazurile în care natura specifică a unei societăți impune acest lucruLA STRUTTURA, LA NOMENCLATURA E LA TERMINOLOGIA DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO PROFITTI E PERDITE PRECEDUTE DA NUMERI ARABI DEVONO ESSERE ADATTATE, QUANDO LA NATURA SPECIFICA DELL
Atunci când cererea este depusă la oficiul central în domeniul proprietății industriale dintr-un stat membru sau la Oficiul mărcilor din Benelux în conformitate cu articolul ‧ din regulament, autoritățile respective numerotează cu cifre arabe toate paginile cereriiQualora, a norma dell
Trebuie utilizate doar cifrele arabe și majusculele enumerate în nota de subsolUsare solo le cifre arabe e le lettere maiuscole elencate in nota
Primul caracter este o cifră arabă și desemnează rândul de scaune, numărând din față spre spatele vehicululuiLa prima, è una cifra araba e indica la fila di sedili a partire dalla parte anteriore del veicolo
Începutul și sfârșitul acestui rând trebuie marcate printr-un simbol care să nu fie nici o cifră arabă, nici o majusculă latină și nici să nu poată fi confundat cu oricare dintre aceste caractereL’inizio e la fine di questa riga devono essere delimitati da un simbolo; quest’ultimo non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse
Primul caracter este o cifră arabă și desemnează rândul de scaune, numărând din fața spre spatele vehicululuiLa prima cifra è un numerale arabo e designa la fila dei sedili, contando dalla parte anteriore a quella posteriore del veicolo
în cifre arabe și cu majuscule, după cazSe necessario, in cifre arabe e lettere maiuscole
Solicitantul numerotează desenele sau modelele incluse într-un depozit multiplu în ordine, folosind cifre arabeI disegni o modelli contenuti nella domanda multipla sono numerati dal richiedente in ordine progressivo con cifre arabe
Înainte de a începe prelucrarea, producătorul, după ce verifică dacă pulpele corespund caracteristicilor impuse, aplică pe fiecare pulpă un sigiliu metalic ce constă într-o plăcuță circulară din inox pe care apar în relief sigla P.T. și data de începere a prelucrării exprimată prin lună (indicată cu numere romane) și an (indicat prin ultimele două cifre cu numere arabePrima dell’inizio della lavorazione, il produttore, verificata la corrispondenza delle cosce ai requisiti previsti, appone ad ogni coscia un sigillo metallico costituito da una piastrina circolare in acciaio inox, sulla quale compare in rilievo la sigla P.T. e la data di inizio lavorazione espressa con il mese (indicato in numeri romani) e l’anno (indicato con le due ultime cifre in numeri arabi
în cifre arabeIn cifre arabe
Totuși, în acest caz, nu trebuie să existe nicio separare în interiorul oricăreia dintre cele trei părți, iar începutul și sfârșitul fiecărui rând trebuie marcate cu un simbol care să nu fie nici o cifră arabă, nici o majusculă latină și nici să nu poată fi confundat cu oricare dintre aceste caractereIn tali casi non è tuttavia consentito suddividere una qualsiasi delle tre parti e l’inizio e la fine di ciascuna riga devono essere delimitati da un simbolo che non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse
Pentru toate inscripţiile prevăzute la punctele ‧ şi ‧ se utilizează alfabetul latin si cifrele arabePer tutte le iscrizioni di cui ai punti ‧ e ‧ devono essere usate lettere latine e cifre arabe
Un stat membru poate utiliza un formular diferit de formularul prezentat în secțiunea A-I/‧ a Codului STCW, cu condiția ca cel puțin informațiile necesare să fie furnizate în caractere romane și cifre arabe, ținând seama de variațiile permise conform secțiunii A-IGli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A-I/‧ del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I
Pentru toate inscripționările prevăzute la punctele ‧ și ‧ trebuie utilizate litere latine și cifre arabePer tutte le iscrizioni di cui ai punti ‧ e ‧ si devono usare lettere latine e cifre arabe
Având în vedere instabilitatea economică care a zguduit lumea arabă, această cifră poate continua să crească.A fronte dell'instabilità politica che sta scuotendo il mondo arabo, i prezzi potrebbero schizzare ancora più in alto.
Un stat membru poate utiliza un formular diferit de formularul prezentat în secțiunea A-I/‧ a Codului STCW, cu condiția ca cel puțin informațiile necesare să fie furnizate în caractere latine și cifre arabe, ținând seama de variațiile permise conform secțiunii A-IGli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A-I/‧ del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I
În cazul în care cererea a fost depusă la serviciul central competent în domeniul proprietății industriale al unui stat membru sau la Oficiul desenelor sau modelelor din Benelux, conform articolului ‧ din Regulamentul (CE) nr. ‧, autoritățile menționate numerotează cu cifre arabe toate paginile cereriiQualora, a norma dell
Primul este o cifră arabă care semnifică rândul de scaune, numărând din față spre spatele vehicululuiLa prima cifra è un numerale arabo e designa la fila dei sedili, contando dalla parte anteriore a quella posteriore del veicolo
În cazul în care o anumită cerere se referă la un desen sau model care constă într-un tip de caractere tipografice, reprezentarea desenului sau a modelului se compune din succesiunea ansamblului caracterelor alfabetice, majuscule și minuscule, precum și a ansamblului caracterelor numerice în cifre arabe și dintr-un text de cinci rânduri scrise cu tipul de caractere în cauză, literele și caracterele numerice având o dimensiune de ‧ puncte tipograficeQualora la domanda riguardi la registrazione di un disegno o modello costituito da un carattere tipografico, la riproduzione del disegno o modello consiste nella riproduzione di una stringa di tutte le lettere dell
întrucât modul în care lumea europeană înţelege lumea arabă se limitează, în general, la un demers fondat pe relaţii statale bilaterale, chiar subregionale, şi întrucât trebuie să se redinamizeze strategia globală a UE în ceea ce priveşte lumea arabă, pe baza nu numai a unor organizaţii regionale existente (Liga Statelor Arabe, Consiliul de Cooperare al Golfului şi Uniunea Maghrebului Arab, dacă aceasta îşi va relua activitatea), dar şi a unor instrumente şi structuri existente (Euromed, Programul Meda, acordurile de asociere, politica europeană de vecinătate), dar şi prin consolidarea sprijinului acordat actorilor nestatali în regiuneconsiderando che la concezione europea del mondo arabo si limita in generale a un approccio basato su relazioni statali bilaterali, anche subregionali, e che occorre ridinamizzare la strategia globale dell'Unione europea nei confronti del mondo arabo basandosi non solo sulle organizzazioni regionali esistenti (la Lega degli Stati arabi, Consiglio di cooperazione del Golfo, Unione del Maghreb arabo) qualora dovesse essere rivitalizzata come pure sugli strumenti e sulle strutture esistenti (Euromed, programma Meda, accordi di associazione, politica europea di prossimità), ma anche rafforzando il sostegno agli attori non statuali nella regione
invită, în acest sens, Comisia să sprijine în mod adecvat toţi actorii implicaţi în mişcarea de reformă din lumea arabă, asociind atât actorii statali, cât şi actorii din societatea civilă, precum şi înfiinţarea de instituţii arabe comune, în special parlamentare; invită, de asemenea, Comisia să elaboreze un mecanism formal regulat de consultare şi monitorizare, cu Liga Statelor Arabe, la cel mai înalt nivel şi, prin subsidiaritate, în ansamblul sferelor de interes comun; solicită organizarea de reuniuni la nivel înalt regulate între Uniunea Europeană şi Liga Statelor Arabe, în vederea elaborării de agende şi proiecte de lucru comuneinvita a tal fine la Commissione a fornire un sostegno appropriato a tutti gli attori del movimento riformistico nel mondo arabo, che associ sia gli attori statali sia quelli della società civile, come pure a fornire il suo appoggio alla creazione di istituzioni arabe comuni, segnatamente di carattere parlamentare; invita altresì la Commissione ad elaborare un meccanismo formale regolare di concertazione e monitoraggio con la Lega degli Stati arabi al più alto livello e, in via sussidiaria, in tutte le sfere d'interesse comune; chiede che si svolgano periodicamente riunioni al vertice tra l'Unione europea e la Lega degli Stati arabi destinate a elaborare programmi e progetti comuni
salută, în această privinţă, iniţiativa de pace a Arabiei Saudite, aprobată în unanimitate la ‧ martie ‧ la Reuniunea la nivel înalt a Ligii Statelor Arabe de la Riyadh; este de părere că aceasta constituie o contribuţie importantă a lumii arabe la eforturile de redemarare a procesului de pace şi de găsire a unei soluţii globale pentru conflictul israelo-palestinian; solicită Consiliului să facă toate eforturile pentru a aborda această propunere la următoarea reuniune a Cvartetului şi să găsească o modalitate de implicare mai strânsă a Ligii Statelor Arabe în acest cadrusi compiace, a tale riguardo, dell'iniziativa di pace saudita, approvata all'unanimità al vertice della Lega degli Stati arabi che si è tenuto a Riad il ‧ marzo ‧; ritiene che tale iniziativa costituisca un importante contributo del mondo arabo ai tentativi di rilanciare il processo di pace e di giungere a una soluzione globale del conflitto israelo-palestinese; invita il Consiglio a compiere ogni sforzo necessario per esaminare tale proposta alla prossima riunione del Quartetto e per individuare le modalità per coinvolgere maggiormente la Lega degli Stati arabi in tale contesto
Questa è la pagina 1. Trovato 6674 frasi corrispondenza a frase cifre arabe.Trovato in 7,189 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.