Traduzioni in italiano:

  • estratti fogliari   

Frasi di esempio con "wyciąg z liści", memoria di traduzione

add example
zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Radyche autorizza la commercializzazione di un estratto della foglia di erba medica (Medicago sativa) quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare conformemente al regolamento (CE) n. ‧/‧ del Parlamento europeo e del Consiglio
Kokaina to sól chlorowodorku będąca wyciągiem z liści krasnodrzewu pospolitego – koki ( Erythroxylon coca Lam ) , który uprawiany jest głównie w Ameryce Południowej .La cocaina è il sale cloridrato prodotto dalle foglie della pianta della coca ( Erythroxylon coca Lam ) , coltivata principalmente nell America meridionale .
Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr CDecisione della Commissione, del ‧ ottobre ‧, che autorizza la commercializzazione di un estratto della foglia di erba medica (Medicago sativa) quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare conformemente al regolamento (CE) n. ‧/‧ del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C ‧]
z zadowoleniem przyjmuje zamieszczenie w ósmym sprawozdaniu w tabeli A odrębnej sekcji dotyczącej wywozu do krajów objętych embargiem, która dodatkowo realizuje zasadę przejrzystości; wzywa Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa do prowadzenia regularnego dialogu na temat stosowania kodeksu i podręcznika użytkownika (w szczególności stosowania najlepszych praktyk) w zakresie wywozu broni do krajów znajdujących się na liście obserwacyjnej (lub podlegających szczegółowej analizie Wspólnego Centrum Sytuacyjnego UE); wzywa do zaangażowania Parlamentu Europejskiego w te dyskusjeplaude alla accresciuta trasparenza riscontrata nell'ottava relazione annuale, derivante dall'inclusione nella tabella A di una sezione distinta sulle esportazioni verso paesi soggetti ad embargo; chiede che il comitato politico e di sicurezza intrattenga un dialogo regolare sull'applicazione del codice e del manuale d'uso (in particolare sull'applicazione delle pratiche migliori) per quanto riguarda le esportazioni di armi verso paesi inclusi nella lista di controllo (o soggetti a un'analisi dettagliata da parte del Centro di situazione congiunto dell'UE); chiede che il Parlamento europeo sia associato a tali discussioni
W przypadkach określonych w ust. ‧ i ‧ EBC może zwrócić się wykonawców znajdujących się na liście do przekazania aktualnych informacji i dokumentacji istotnych z punktu widzenia posiadania zdolności do otrzymania zamówienia i spełnienia kryteriów kwalifikacjiNei casi descritti ai paragrafi ‧ e ‧ la BCE può richiedere ai fornitori inclusi nella lista di fornire informazioni aggiornate e documentazione rilevante per il rispetto dei criteri di selezione e di idoneità
skumulowana kwota nakładów budżetowych na takie subsydia od początku okresu realizacyjnego do końca danego roku nie przekracza skumulowanej kwoty, jaka wynikałaby z zachowania pełnej zgodności z odpowiednimi rocznymi poziomami nakładów budżetowych zapisanymi w liście koncesyjnej tego Członka o więcej niż ‧ procent wartości nakładów budżetowych z okresu bazowegogli importi cumulativi delle spese di bilancio per tali sovvenzioni, dall
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIVvisto il regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio, del ‧ giugno ‧, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo ‧ del GATT
mając na uwadze, że w swoim raporcie Reporting Directives for the Creditor Reporting System z ‧ r. (DCD/DAC‧), OECD/DAC określił ODA jako przepływy finansowe do państw znajdujących się na jego liście beneficjentów ODA, dla których między innymi każda transakcja jest dokonywana z zachowaniem głównego celu, jakim jest promowanie rozwoju gospodarczego i dobrobytu krajów rozwijających sięconsiderando che nel documento intitolato Reporting Directives for the Creditor Reporting System del ‧, concernente le direttive per la notifica alla base dati del sistema di notifica dei paesi creditori (DCD/DAC ‧), l'OCSE/DAC ha definito l'APS come il flusso finanziario verso i paesi inclusi nella propria lista dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo, relativamente ai quali, tra l'altro, ciascuna transazione viene gestita prefiggendosi principalmente la promozione dello sviluppo economico e del benessere dei paesi in via di sviluppo
Pierwsza na liście dziedzin objętych programem jest ochrona środowiska z 32 projektami . Dwoma głównymi tematami są walka z zanieczyszczeniem w każdej for mie oraz trwałe zarządzanie zasobami ziemnymi i nadbrzeżnymi .Il tema più rappresentato , con ben 32 progetti , è il settore ambiente nell ambito del quale sono stati a pprofonditi vari aspetti legati allo studio e alla lotta all inquinamento nelle sue diverse forme , nonché alla gestione sostenibile delle risorse ( l acqua in modo particolare , sia interna che litorale ) .
Tamilskie Tygrysy (LTTE), które Unia Europejska umieściła na czarnej liście organizacji terrorystycznych, będą teraz z pewnością zmuszone złożyć broń i poddać się.Le LTTE, che l'Unione europea ha incluso nella lista nera delle organizzazioni terroristiche, ora devono sicuramente deporre le armi e arrendersi.
mając na uwadze, że w dniu ‧ marca ‧ r. agencje informacyjne Reuters i BBC doniosły o liście otwartym z dnia ‧ marca ‧ r. wystosowanym przez byłych decydentów KPCh, w którym skrytykowana została zaostrzona cenzura prasyconsiderando che il ‧ marzo ‧ l'agenzia Reuters e la BBC hanno riferito di una lettera aperta, datata ‧ marzo ‧, in cui vari ex alti funzionari del partito comunista cinese criticano l'inasprimento della censura sulla stampa
Decyzja Komisji ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiająca kryteria regulujące dokonywanie wpisów do księgi hodowlanej owiec i kóz hodowlanych czystorasowych przewiduje, że stowarzyszenia i organizacje hodowców mogą zadecydować o wpisaniu samców niektórych ras, wyszczególnionych w zamkniętej liście, do Załącznika do księgi hodowlanejSecondo la decisione ‧/‧/CEE della Commissione, del ‧ maggio ‧, che determina i criteri d'iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura, le associazioni e le organizzazioni di allevatori possono stabilire che i maschi di determinate razze, indicate in un elenco chiuso, siano iscritti in una sezione supplementare del libro genealogico
W porównaniu do starszych roślin młode rośliny bywają zazwyczaj bledsze, mają krótsze korzenie i składają się z dwóch do trzech liści o różnych rozmiarachRispetto alle piante più vecchie, le giovani tendono ad essere più pallide, avere radici più corte ed essere costituite da ‧-‧ fronde di misure diverse
Podczas przygotowywania wniosku Komisja zasięgnęła opinii zarządu Agencji Praw Podstawowych podczas jego posiedzenia w dniach ‧–‧ lipca ‧ r. i otrzymała uwagi pisemne w liście z dnia ‧ lipca ‧ rNell’elaborare la proposta, la Commissione ha consultato il consiglio di amministrazione dell’Agenzia per i diritti fondamentali nella riunione del ‧ e ‧ luglio ‧ e ha ricevuto osservazioni scritte con lettera del ‧ luglio
W wyniku negocjacji między Wspólnotą Europejską (zwaną dalej WE) a Federacyjną Republiką Brazylii (zwaną dalej Brazylią), na mocy art. ‧ GATT ‧ dotyczących zmiany koncesji w odniesieniu do mięsa drobiowego przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z ‧ r. (GATT ‧), delegacje Komisji Wspólnot Europejskich oraz Brazylii osiągnęły przedstawione poniżej porozumienieNell'ambito dei negoziati fra la Comunità europea (di seguito CE) e la Repubblica federativa del Brasile (di seguito Brasile) condotti a norma dell'articolo ‧ del GATT ‧ allo scopo di modificare, per quanto riguarda il pollame, le concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio ‧ (GATT ‧), le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e il Brasile hanno raggiunto l'accordo di seguito delineato
Uważają także, że byli dyskryminowani w porównaniu z urzędnikami znajdującymi się na tej samej liście odpowiednich kandydatów i powołanymi przed dniem ‧ maja ‧ rRitengono inoltre aver subito una discriminazione rispetto ai dipendenti iscritti sul medesimo elenco di idoneità e nominati anteriormente al ‧o maggio
Komisja powinna wprowadzić zmiany w liście w załączniku I lub stawce dodatkowego cła przywozowego, tak aby skutek dodatkowego cła na przywóz ze Stanów Zjednoczonych wybranych produktów, w skali roku, odpowiadał wartości handlu nieprzekraczającej kwoty zniweczenia lub naruszenia korzyściLa Commissione dovrebbe modificare l'elenco di cui all'allegato I oppure l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione, secondo modalità atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti in questione originari degli Stati Uniti rappresenti in un anno un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio
Mam zaszczyt potwierdzić, że Stany Zjednoczone Ameryki zgadzają się na treść ustaleń przedstawionych w Pańskim liście oraz że niniejszy list z odpowiedzią stanowi Porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Wspólnotą Europejską, które wejdzie w życie w dniu podpisania niniejszej odpowiedziMi pregio confermarLe che gli Stati Uniti d’America accettano l’intesa proposta nella Sua lettera e che la Sua lettera e la presente risposta costituiscono un accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea, che entrerà in vigore alla data della presente risposta
Prowincja potwierdza, że klasyfikacja wniosków o przyznanie dotacji na liście priorytetowej została przeprowadzona zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrL'autorità provinciale assicura che l'articolo ‧, paragrafo ‧, del regolamento (CE) n. ‧/‧ sarà rispettato in sede di prioritarizzazione delle domande di aiuto
Grenlandia wprowadza wsparcie budżetowe do sektora rybołówstwa na trzy pozostałe lata obowiązywania Protokołu, zgodnie z podjętymi politycznymi zobowiązaniami w liście Premiera Grenlandii do Przewodniczącego Prodiego z dnia ‧ czerwca ‧ rLa Groenlandia fornisce un sostegno di bilancio al settore della pesca per i tre anni rimanenti del protocollo, conformemente agli impegni assunti dal primo ministro della Groenlandia nella sua lettera al presidente Prodi del ‧ giugno
Armatorzy dysponują prawem swobodnego wyboru marynarzy, których zatrudnią na swoich statkach spośród znajdujących się na liście przedłożonej przez właściwe władze zainteresowanych krajów AKP, w tym z KiribatiGli armatori hanno la facoltà di scegliere i marinai da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi negli elenchi presentati dalle autorità competenti dei paesi ACP interessati, tra cui Kiribati
VIAMEX AGRAR HANDEL użytego środka transportu na negatywnej liście Komisji stanowi element wystarczający do tego , aby uznać , że nie zachowano przepisów dyrektywy 91 / 628 , i aby odmówić z tego powodu wypłaty refundacji wywozowej na podstawie rozporządzenia nr 615 / 98 .VIAMEX AGRAR di allegazione e di prova ad essa incombente , che l autorità adduca e dimostri circostanze che , considerate complessivamente , indichino con una notevole probabilità che la direttiva [ 91/ 628 ] non è stata rispettata , ( anche ) riguardo all esportazione di cui trattasi .
W przypadku pomocy przewidzianej dla sektora rolnictwa w art. ‧ ust. ‧ lit. a) ustawy nr ‧/‧ sama zasada udzielania gwarancji zakłada istnienie pożyczki; tymczasem na przekazanej przez władze włoskie na wniosek służb Komisji liście programów, do których może mieć zastosowanie udzielanie gwarancji, znajdowały się niektóre programy, które z trudnością mogłyby być sfinansowane za pomocą pożyczek, zważywszy na charakter środków pomocy przewidzianych w tym zakresie (na przykład niewyobrażalne było, aby pomoc przeznaczona na pokrycie składek ubezpieczeniowych w sektorze rolnictwa mogła przybrać formę pożyczkiPer quanto riguarda gli aiuti previsti per il settore agricolo dall’articolo ‧, paragrafo ‧, lettera a), della legge n. ‧/‧, il principio stesso della concessione di una garanzia presuppone l’esistenza di un prestito; nell’elenco dei regimi ai quali possono essere applicate le prestazioni di garanzie, trasmesso dalle autorità italiane su richiesta dei servizi della Commissione, figuravano alcuni regimi che difficilmente potevano essere finanziati tramite prestiti, tenuto conto della natura delle misure previste nel relativo ambito (ad esempio, era difficilmente concepibile che aiuti destinati alla copertura di premi assicurativi nel settore agricolo rivestissero la forma di un prestito
wzywa do sporządzenia sprawozdania z postępów poczynionych w zakresie wdrażanej wraz z Indiami polityki praw człowieka, przypominając, że dialog UE-Indie na temat praw człowieka jest przedstawiany jako wzór w tej dziedzinie; w tym kontekście jest zaskoczony, że Indie nie figurują na liście krajów upoważnionych do otrzymania środków z Europejskiego instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (EIDHR) na finansowanie mikroprojektów społeczeństwa obywatelskiegochiede che venga redatta una relazione sui progressi effettuati sulla politica diritti attuata in India, ricordando che il dialogo diritti dell'uomo Unione europea-India è presentato quale un modello in questo settore; è sorpreso in questo contesto che l'India non si trovi sulla lista dei paesi che possono beneficiare dei finanziamenti dello strumento europeo per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR) per i microprogetti della società civile
Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/‧/WE w celu umieszczenia Malediwów na liście krajów, do których decyzja ta ma zastosowanie, w następstwie fal tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu ‧ r. (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, sDecisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ febbraio ‧, che modifica la decisione ‧/‧/CE al fine di aggiungere le Maldive nell’elenco dei paesi inclusi, in seguito allo tsunami che ha investito l’Oceano Indiano nel dicembre ‧ (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
Questa è la pagina 1. Trovato 1036329 frasi corrispondenza a frase wyciąg z liści.Trovato in 89,558 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.