Traduzioni in italiano:

  • estratti fogliari   

Frasi di esempio con "wyciąg z liści", memoria di traduzione

add example
zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Radyche autorizza la commercializzazione di un estratto della foglia di erba medica (Medicago sativa) quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare conformemente al regolamento (CE) n. ‧/‧ del Parlamento europeo e del Consiglio
Kokaina to sól chlorowodorku będąca wyciągiem z liści krasnodrzewu pospolitego – koki ( Erythroxylon coca Lam ) , który uprawiany jest głównie w Ameryce Południowej .La cocaina è il sale cloridrato prodotto dalle foglie della pianta della coca ( Erythroxylon coca Lam ) , coltivata principalmente nell America meridionale .
Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr CDecisione della Commissione, del ‧ ottobre ‧, che autorizza la commercializzazione di un estratto della foglia di erba medica (Medicago sativa) quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare conformemente al regolamento (CE) n. ‧/‧ del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C ‧]
Dzięki działaniom OECD i Komisji wiele rajów podatkowych zgodziło się ostatnio współpracować w walce z uchylaniem się od płacenia podatków, znosząc lub ograniczając tajemnicę bankową, tak że żaden kraj nie figuruje już na czarnej liścieGrazie all'azione dell'OCSE e della Commissione, negli ultimi tempi molti paradisi hanno accettato di collaborare alla lotta contro l'evasione fiscale, con l'abolizione o l'attenuazione del segreto bancario, tanto che nessun paese figura più nella lista nera
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.‧, w szczególności jego art. ‧ ustvisto il regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio, del ‧ giugno ‧, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nell'elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo ‧, del GATT, in particolare l'articolo ‧, paragrafo
Jednakże produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem energii cieplnej słońca - jednego z najbardziej obiecujących odnawialnych źródeł energii - nie została uwzględniona na liście sektorów, które mają odnieść korzyści.Tuttavia, l'energia solare termica, una delle fonti energetiche rinnovabili più promettenti, non figura nell'elenco di settori che beneficeranno del pacchetto.
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczące wprowadzenia koncesji znajdujących się na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.‧, w szczególności jego artvisto il regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio, del ‧ giugno ‧, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo ‧, del GATT, in particolare l’articolo
Ponieważ nie chcę zaczynać kolejnej debaty, będziemy realizować procedurę pytań z sali dopóki przewodniczący nie wróci lub wszyscy znajdujący się na liście nie zabiorą głosu.Poiché non voglio aprire la discussione successiva, adotteremo la procedura catch the eye fino a quando il Presidente avrà occhi a disposizione o fino a quando non avranno parlato tutti.
Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Indiami, na podstawie art. ‧ GATT z ‧ r., dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z ‧ r., zatwierdzone decyzją Rady ‧/‧/WE, przewiduje, że należności przywozowe stosowane przy przywozie niektórych odmian ryżu łuskanego Basmati wynoszą zeroL'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’India, nell’ambito dell'articolo ‧ del GATT ‧, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT ‧, approvato con decisione ‧/‧/CE del Consiglio, prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati sia pari a zero
Decyzja Rady z dnia ‧ sierpnia ‧ r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Pakistanem, na podstawie art. ‧ GATT z ‧ r., dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z ‧ rDecisione del Consiglio dell’‧ agosto ‧ relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell’ambito dell’articolo ‧ dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) ‧ per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT
Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Indiami na podstawie art. ‧ GATT z ‧ r. dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT ‧, zatwierdzone decyzją Rady ‧/‧/WE, przewiduje, że należności przywozowe stosowane przy przywozie ryżu łuskanego niektórych odmian ryżu Basmati pochodzącego z Indii wynoszą zeroL’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’India, nell’ambito dell’articolo ‧ del GATT ‧, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT ‧, approvato con decisione ‧/‧/CE del Consiglio, prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati originario dell’India sia pari a zero
Wszelkie dane osobowe podane na liście przetwarza się zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i RadyTutti i dati personali inclusi nell'elenco vengono elaborati in conformità con i requisiti del regolamento (CE) n. ‧/‧ del Parlamento europeo e del Consiglio
Wybrani kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej, i w zależności od sytuacji budżetowej, mogą otrzymać propozycję pięcioletniego, odnawialnego kontraktu, zgodnie z Warunkami zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Dz.U. L ‧ zI candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e, a seconda della disponibilità di bilancio, potranno ricevere un'offerta di contratto quinquennale rinnovabile alle condizioni di impiego degli altri agenti delle Comunità europee (GU L ‧ del
Z drugiej strony, walory zmysłowe, takie jak owocowość oliwek i zielony liść, posiadają wysoki poziom intensywności skutkując średnią owocowościąD'altra parte, gli attributi sensoriali quali frutado de aceituna e verde hoja si manifestano con un'intensità elevata; la mediana del fruttato è infatti superiore a
Pierwsza na liście dziedzin objętych programem jest ochrona środowiska z 32 projektami . Dwoma głównymi tematami są walka z zanieczyszczeniem w każdej for mie oraz trwałe zarządzanie zasobami ziemnymi i nadbrzeżnymi .Il tema più rappresentato , con ben 32 progetti , è il settore ambiente nell ambito del quale sono stati a pprofonditi vari aspetti legati allo studio e alla lotta all inquinamento nelle sue diverse forme , nonché alla gestione sostenibile delle risorse ( l acqua in modo particolare , sia interna che litorale ) .
W liście z dnia ‧ września ‧ r. państwa AKP wyraziły zgodę na przystąpienie Burkina Faso do wyżej wymienionego ProtokołuCon lettera del ‧ settembre ‧, gli Stati ACP hanno comunicato il loro consenso all'adesione del Burkina Faso al protocollo in questione
Zaznaczając pola poniżej, możesz decydować, jakie zdarzenia zarejestrowane w pliku dziennika mają zostać wyświetlone na liście. Po zaznaczeniu jakiegokolwiek pola, musisz nacisnąć przycisk Uaktualnij, aby wyświetlić rezultaty. Jeżeli jednak parametr loglevel ma niższą wartość, niż wynikało by to z zaznaczonych opcji, żadne wyniki nie zostaną wyświetloneCon le quattro caselle da marcare sotto la grande lista puoi decidere quali eventi mostrare nella lista. Devi premere Aggiorna per vedere il risultato. Se il livello di log di samba è troppo basso, non vedrai molte cose
Artykuł ‧ UR ‧/‧ przewiduje finansowanie dokładnie ‧ projektów, które nie mogły skorzystać z pomocy publicznej w czasie trwania programu tj. w latach ‧-‧, a które znajdowały się na liście projektów dopuszczonych, a w przypadku kilku z nich działania zostały już rozpoczęteL’articolo ‧ della LR ‧/‧ prevede esattamente il finanziamento dei ‧ progetti che non avevano potuto beneficiare dell’aiuto pubblico nel corso del periodo di programmazione ‧-‧, che però figuravano nell’elenco dei progetti selezionati e per alcuni dei quali i lavori erano già stati avviati
urzędujący przewodniczący Rady. - (PT) Uważne zapoznanie się z programami prezydencji niemieckiej, słoweńskiej i portugalskiej wskazuje, że kwestie społeczne, a zwłaszcza kwestie związane z równością płci i ochroną rodziny, zajmują bardzo wysokie miejsce na naszej liście spraw do załatwienia.Una lettura attenta dei programmi delle Presidenze tedesca, slovena e portoghese mostreranno che le questioni sociali, in particolare le questioni concernenti l'uguaglianza di genere e la tutela della famiglia, sono in cima alle nostre preoccupazioni.
Takie zniesienie byłoby szkodliwe i karzące dla europejskich przedsiębiorstw żeglugowych, i to w warunkach, gdy mimo silnej konkurencji ze strony krajów trzecich (przede wszystkim z Azji) znajdują się one na czele światowego rankingu przedsiębiorstw żeglugowych (pierwsze cztery firmy na tej liście są przedsiębiorstwami europejskimiL'impatto di tale abolizione sarebbe estremamente pregiudizievole e penalizzante per gli operatori europei, i quali, nonostante una forte concorrenza da parte di compagnie non appartenenti all'UE (specialmente asiatiche) sono in cima alla classifica delle società marittime mondiali (le prime quattro compagnie della lista sono europee
Ograniczenia stosuje się wyłącznie do praw do transmisji nabytych albo po wejściu w życie art. ‧ ustawy z ‧ r., tj. dnia ‧ października ‧ r., albo po rozpoczęciu przez sekretarza stanu konsultacji z posiadaczami praw do transmisji w sprawie zmian na liście, tj. dnia ‧ listopada ‧ r., jak określono w dodatkuQuesti limiti sono applicabili solo ai diritti acquisiti o dopo l’entrata in vigore dell’articolo ‧ della legge del ‧, vale a dire dopo il ‧o ottobre ‧, o dopo che il ministro ha cominciato a contattare i titolari di diritti nel quadro dell’aggiornamento dell’elenco, vale a dire dopo il ‧ novembre ‧, come indicato nell’allegato
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję ‧/‧/WE w celu umieszczenia Malediwów na liście krajów, do których decyzja ta ma zastosowanie, w związku z falami tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu ‧ r. (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione ‧/‧/CE al fine di aggiungere le Maldive nell'elenco dei paesi inclusi, in seguito allo tsunami che ha investito l'Oceano Indiano nel dicembre ‧ (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
z zadowoleniem odnotowuje, że w odniesieniu do dostępu do danych PNR wniosek stanowi, że wszystkie podmioty mające dostęp do danych PNR powinny zostać umieszczone na wyczerpującej liścieaccoglie con favore il fatto che, per quanto riguarda l'accesso ai dati PNR, la proposta preveda che tutte le entità aventi accesso ai dati PNR siano menzionate in una lista esauriente
Indywidualne kontyngenty rozdzielono między producentów w oparciu o progi gwarantowane dla zbiorów z ‧ r. określone w załączniku ‧ do rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustalającego wysokość premii i gwarantowane progi dla tytoniu w liściach według grup odmian tytoniu oraz Państw Członkowskich dla zbiorów z lat ‧, ‧ i ‧ oraz zmieniającego rozporządzenie (EWG) nrLe quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia per il raccolto ‧ fissati nell’allegato ‧ del regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio, del ‧ marzo ‧, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti ‧, ‧ e ‧ e che modifica il regolamento (CEE) n
Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję ‧/‧/WE w celu umieszczenia Malediwów na liście krajów, do których decyzja ta ma zastosowanie, w związku z falami tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu ‧ r. (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSProposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione ‧/‧/CE al fine di aggiungere le Maldive nell'elenco dei paesi inclusi, in seguito allo tsunami che ha investito l'Oceano Indiano nel dicembre ‧ (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
Questa è la pagina 1. Trovato 1036329 frasi corrispondenza a frase wyciąg z liści.Trovato in 121,759 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.