Traduzioni in italiano:

  • estratti fogliari   

Frasi di esempio con "wyciąg z liści", memoria di traduzione

add example
Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr CDecisione della Commissione, del ‧ ottobre ‧, che autorizza la commercializzazione di un estratto della foglia di erba medica (Medicago sativa) quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare conformemente al regolamento (CE) n. ‧/‧ del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C ‧]
zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Radyche autorizza la commercializzazione di un estratto della foglia di erba medica (Medicago sativa) quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare conformemente al regolamento (CE) n. ‧/‧ del Parlamento europeo e del Consiglio
Próbka musi zawierać równe ilości liści z zewnętrznej części beli, liści ze środkowej części beli oraz liści z miejsca pośredniegoOccorre prelevare un numero uguale di foglie esterne, di foglie interne e di foglie mediane
Okoliczność, że nabycie obligacji podlegających liście B pkt ‧ A załącznika I do pierwszej dyrektywy zostało sfinansowane z aktywów znajdujących się na rachunku bieżącym lub w depozycie w instytucji kredytowej, nawet gdyby odpowiadało liście D pkt IX, nie może wpływać na zakwalifikowanie rozpatrywanego przepływu kapitału jako podlegającego liście B pkt ‧ A tego załącznikaLa circostanza secondo cui l'acquisto di obbligazioni rientranti nell'allegato I, elenco B, voce ‧ A, della prima direttiva sia stato finanziato con disponibilità in conto corrente o in deposito presso un istituto di credito, anche se rientrante nell'elenco D, voce IX, dello stesso allegato, non può influire sulla classificazione del movimento di capitali di cui trattasi nell'elenco B, voce ‧ A, del detto allegato
Czy decyzja Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r. o odmowie dopuszczenia Stevia rebaudiana Bertoni: rośliny i suszone liście jako nowej żywności i nowych składników żywności (‧/‧/WE), stanowiąca w art. ‧, że Stevia rebaudiana Bertoni: rośliny i suszone liście jako nowa żywność i nowe składniki żywności nie są dopuszczone we Wspólnocie, wiąże również stronę skarżącą, która obecnie wprowadza do obrotu we Wspólnocie Stevia rebaudiana Bertoni: rośliny i suszone liście?Se la decisione della Commissione ‧ febbraio ‧, ‧/‧/CE, relativa al rifiuto di immissione sul mercato della Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate come nuovo prodotto o ingrediente alimentare, il cui art. ‧ stabilisce che la Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate non può essere immessa sul mercato comunitario come nuovo prodotto o ingrediente alimentare, sia obbligatoria anche per la ricorrente, la quale immette attualmente sul mercato comunitario la Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate
Liście posiadają kolce, są koloru zielonego, średniej wielkości i cechują się znaczną heterofilią, która przejawia się w dużej liczbie liści z wewnętrznymi blaszkami i innych liści klapowanych lub częściej pierzastychFoglia di colore verde spinescente di dimensioni medie ed eterofillia elevata che si manifesta con la presenza di numerose foglie a lamina intera ed altre foglie lobate o più frequentemente pennatosette
nakazanie zapłacenia skarżącemu pensji, którą otrzymałby, gdyby umieszczono go w sposób prawidłowy na liście laureatów, za okres od dnia obliczonego na podstawie średniej z dat zatrudnienia kandydatów znajdujących się przed nim i za nim na liście do dnia, w którym rzeczywiście będzie mógł podjąć zatrudnienie po umieszczeniu go na liścieprovvedere affinché al ricorrente venga pagata la retribuzione che avrebbe ricevuto se fosse stato regolarmente iscritto nell'elenco dei candidati vincitori, a decorrere dal momento in cui i candidati che lo precedono o lo seguono nell'elenco sono mediamente entrati i servizio fino al giorno in cui egli potrò effettivamente assumere l'impiego, dopo essere stato iscritto nell'elenco
Szyszki chmielu, liście, łodygi i ciała obce wybiera się ręcznie z sita, natomiast liście szyszek, ziarna, odpadki lupuliny oraz pewna ilość liści i łodyg przechodzi przez sitoRaccogliere a mano sul setaccio i coni di luppolo, le foglie, gli steli e le sostanze estranee; le foglie dei coni, i semi, i cascami di luppolina e una piccola parte di foglie e di steli passano attraverso il setaccio
Państwo Członkowskie lub Państwa Członkowskie, których statki znajdują się na wstępnej liście przekazują Komisji najpóźniej do dnia ‧ czerwca swoje uwagi, wraz z możliwymi do potwierdzenia danymi CMS i innymi informacjami wspierającymi wykazującymi, ze statki znajdujące się na liście nie były zaangażowane w działalność połowową niezgodną ze środkami ochronnymi CCAMLR ani nie miały możliwości uczestniczenia w działalności połowowej na obszarze KonwencjiEntro il ‧o giugno, lo Stato membro o gli Stati membri i cui pescherecci figurano nell
Zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.‧ Komisja przyjmuje środki w celu wprowadzenia do sektora rolnictwa koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL (Wspólnoty Europejskie) przesłanej Światowej Organizacji HandluConformemente all'articolo ‧ del regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio, del ‧ giugno ‧, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo ‧ del GATT, la Commissione adotta le misure necessarie per l'attuazione, nel settore agricolo, delle concessioni figuranti nel calendario CXL (Comunità europee) trasmesso all'Organizzazione mondiale del commercio
Istnieją trzy różne klasy wielkości herbaty Darjeeling, które noszą tradycyjne nazwy Whole Leaf (pełnoliściasta), Brokens (z liści łamanych) i Fannings (z liści rozdrobnionychLa classificazione del tè Darjeeling prevede tre diverse categorie che si distinguono in base alle dimensioni e sono tradizionalmente denominate Whole Leaf, Brokens e Fannings
Właściwe jest dodanie następujących owoców, warzyw, zbóż i produktów ze zwierząt: minneola, śliwa tarnina, malina tekszla, krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną, miechunka, limkwat, mangostan, smoczy owoc (pitaja), cibora jadalna (migdał ziemny), aktinidia ostrolistna, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie dzięgielu, korzenie goryczki, pomidor drzewiasty, kolcowój pospolity, kolcowój chiński, kapusta choysum, couve-galega, couve-portuguesa, liście grochu i rzodkwi, amaranthus powellii i nasiona szarłatu, solanka sodowa, nasiona dyniowatych innych niż dynia, komosa ryżowa, kwiaty dzikiego bzu czarnego, liście miłorzębu, kwiaty jadalne, mięta i zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowychÈ opportuno aggiungere le seguenti varietà di frutta, verdura, cereali e prodotti di origine animale: mineola, prugnola, lampone artico, ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x idaeus), alchechengi, limequat, mangostano, frutto del dragone (Pitahaya o Pitaya), zigolo dolce (chufa), baby kiwi, radice di levistico, radice di angelica, radice di genziana, tamarillo, bacca di Goji, wolfberry (frutto del lupo), choi sum, cavolo verde portoghese, cavolo portoghese, foglie di pisello e ravanello, foglie e semi di amaranto, agretto (barba del frate), semi di cucurbitacea diversi dai semi di zucca, quinoa, fiori di sambuco, foglie di ginkgo, fiori commestibili, menta e selvaggina
Liczba zatrzymań powyżej wartości granicznej czarny/szary oznacza działalność gorszą niż średnia, w związku z czym dane państwo bandery umieszcza się na czarnej liście, podczas gdy liczba zatrzymań poniżej wartości granicznej biały/szary oznacza działalność lepszą niż średnia, w związku z czym dane państwo bandery umieszcza się na białej liścieUn numero di fermi superiore al limite nero/grigio indica una prestazione inferiore alla media: lo Stato di bandiera deve di conseguenza essere inserito nella lista nera; un numero di fermi inferiore al limite bianco/grigio indica invece una prestazione superiore alla media: lo Stato di bandiera deve di conseguenza essere inserito nella lista bianca
Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. ‧ GATT ‧ dotyczące zmiany kontyngentu taryfowego WTO na masło pochodzące z Nowej Zelandii przewidzianego na liście koncesyjnej CXL załączonej do GATT ‧, zatwierdzone decyzją Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r., wprowadza zmiany w kontyngencie taryfowym na masło przewidzianym na liście koncesyjnej WE CXL przyjętej podczas wielostronnych negocjacji handlowych podczas Rundy UrugwajskiejL’accordo sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda, ai sensi dell’articolo ‧ del GATT ‧, relativo alla modifica del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese previsto nel calendario delle concessioni CXL allegato al GATT ‧, approvato dalla decisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ dicembre ‧, prevede alcune modifiche del contingente tariffario applicabile al burro previsto nel calendario delle concessioni CXL delle Comunità europee, stabilito nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round
Zgodnie z niedawną rezolucją 1822 Rady Bezpieczeństwa ONZ należy zamieścić na stronie internetowej Komitetu Sankcji ONZ w sprawie Al-Kaidy i talibów streszczenie przyczyn w odniesieniu do każdej osoby znajdującej się na liście oraz dokonać przeglądu wszystkich nazwisk znajdujących się na tej liście do 30 czerwca 2010 r., przy czym obowiązuje również wymóg dokonywania regularnych przeglądów w późniejszym okresie.Proprio di recente, la risoluzione 1822 del Consiglio di sicurezza ha stabilito che sul sito web del comitato delle Nazioni Unite per le sanzioni contro Al-Qaeda e i talebani debba essere consultabile una sintesi delle motivazioni per ogni persona che figura nell'elenco; la risoluzione ha inoltre disposto una revisione di tutti i nomi presenti nell'elenco, da effettuare entro il 30 giugno 2010, nonché regolari revisioni successive.
w przypadku wycofania produktów Komisja najpierw powinna wycofać produkty, które zostały w późniejszym okresie dodane do listy w załączniku I. Następnie Komisja powinna wycofać produkty obecnie znajdujące się na liście w załączniku I zgodnie z kolejnością produktów na tej liściese elimina dei prodotti, la Commissione dovrebbe depennare dapprima i prodotti che sono stati aggiunti per ultimi all'allegato I e procede quindi ad eliminare i prodotti che attualmente figurano nell'allegato I, seguendo l'ordine di detto elenco
Również państwa graniczące z Morzem Czarnym, takie jak Gruzja, znajdują się na czarnej liście Paryskiego protokołu ustaleń, a inne 5 państw graniczących znajduje się na liście szarej.Inoltre, dei paesi che si affacciano sul Mar Nero, uno(la Georgia), è nella lista nera del memorandum d'intesa di Parigi, e gli altricinque sono nella lista grigia.
Przy rozpoczęciu zbiorów producent bierze pod uwagę wizualną ocenę dojrzałości (żółknięcie liści, mięknięcie szyjki) powiązaną ze stosunkiem masy bulw do masy liściPer decidere sulla data di inizio della raccolta, il produttore tiene conto dei criteri visivi di maturazione (ingiallimento del fogliame, rammollimento del colletto) nonché del rapporto peso dei bulbi/peso delle foglie
Zdrowe rośliny L. minor składać się będą z kolonii zawierających od dwóch do pięciu liści, podczas gdy zdrowe kolonie L. gibba mogą zawierać do siedmiu liściLe piante sane di L. minor formano colonie comprendenti da due a cinque fronde, mentre le colonie sane di L. gibba possono comprendere fino a sette fronde
Jeśli chodzi o finansowanie inwestycji jeszcze znajdujących się na liście z funduszy udostępnionych przez PROW dla Regionu Veneto ‧-‧ (‧ przedsiębiorstw figurujących na liście złożyło wniosek w ramach wymienionego PROW, patrz pkt ‧), właściwe organy zapewniły, że będą one możliwe do sfinansowania o ile spełniają wszystkie wymagania wspomnianego PROW, wśród których znajduje się i to, że nie rozpoczęto działań, względem których złożono wniosek o finansowaniePer quanto concerne il finanziamento degli investimenti ancora in lista con i fondi messi a disposizione dal PSR per la Regione Veneto ‧-‧ (‧ aziende presenti in lista hanno fatto domanda nell’ambito di detto PRS, v. punto ‧) le autorità competenti hanno affermato che essi saranno finanziabili nella misura in cui rispondono a tutti i requisiti richiesti dal PSR citato, tra i quali quello di non aver dato inizio ai lavori per i quali il finanziamento è richiesto
Osoby zatrudnione to także osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu, które uznawane są za zatrudnione zgodnie z przepisami prawnymi danego kraju i które są na liście płac, jak również pracownicy sezonowi, praktykanci i osoby pracujące dla firmy w domu znajdujące się na liście płacSono inclusi inoltre i lavoratori a tempo parziale considerati come tali dalla legislazione nazionale e annoverati tra i dipendenti, nonché i lavoratori stagionali, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio iscritti a libro paga
Obydwa gatunki mają pływającą lub zanurzoną tarczowatą łodygę (liść) i bardzo cienkie wypustki korzenia wychodzące ze środka dolnej powierzchni każdego liściaEntrambe le specie possiedono un fusto discoide (fronda) galleggiante o sommerso e una radice estremamente sottile che parte dalla superficie inferiore di ogni fronda
Do osób pracujących należą także osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin, które uznawane są za zatrudnione zgodnie z przepisami prawa danego kraju i które są na liście płac, jak również robotnicy sezonowi, praktykanci i osoby pracujące dla firmy w domu znajdujące się na liście płacSono inclusi inoltre i lavoratori a tempo parziale considerati come tali dalla legislazione nazionale e annoverati tra i dipendenti, nonché i lavoratori stagionali, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio iscritti a libro paga
Liczba liści, jak również każda inna rejestrowana zmienna pomiarowa, tj. całkowita powierzchnia liści, ciężar masy suchej lub ciężar masy świeżej, jest zapisywana w postaci tabelarycznej wraz ze stężeniami substancji testowej podczas każdego pomiaruSi inseriscono in una tabella il numero di fronde e qualsiasi altra variabile di misura (area fogliare totale, peso secco o peso fresco) insieme alle concentrazioni della sostanza di prova risultanti da ogni misurazione
Jeśli chodzi o jednorazowy charakter programu pomocy, właściwe organy wyjaśniły, że termin ten został użyty, by dać do zrozumienia, że tego programu pomocy nie można łączyć z innymi programami, jest on skierowany wyłącznie do przedsiębiorstw pozostałych na liście i nie może zostać wykorzystany do innych działań: kiedy na liście nie będzie już żadnego przedsiębiorstwa, wygasną również skutki prawne i finansowe przedmiotowego programuPer quanto concerne il carattere una tantum del regime, le autorità competenti hanno spiegato che l’espressione è stata utilizzata nel senso che il regime non è cumulabile ad altri regimi, è diretto esclusivamente alle imprese rimaste in lista e non può essere utilizzato per altri interventi: una volta esaurita la lista, il regime esaurirà i propri effetti giuridici e finanziari
Questa è la pagina 1. Trovato 952405 frasi corrispondenza a frase wyciąg z liści.Trovato in 60,04 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.