Traduzioni in italiano:

  • estratti fogliari   

Frasi di esempio con "wyciąg z liści", memoria di traduzione

add example
Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr CDecisione della Commissione, del ‧ ottobre ‧, che autorizza la commercializzazione di un estratto della foglia di erba medica (Medicago sativa) quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare conformemente al regolamento (CE) n. ‧/‧ del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C ‧]
zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Radyche autorizza la commercializzazione di un estratto della foglia di erba medica (Medicago sativa) quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare conformemente al regolamento (CE) n. ‧/‧ del Parlamento europeo e del Consiglio
Próbka musi zawierać równe ilości liści z zewnętrznej części beli, liści ze środkowej części beli oraz liści z miejsca pośredniegoOccorre prelevare un numero uguale di foglie esterne, di foglie interne e di foglie mediane
Czy decyzja Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r. o odmowie dopuszczenia Stevia rebaudiana Bertoni: rośliny i suszone liście jako nowej żywności i nowych składników żywności (‧/‧/WE), stanowiąca w art. ‧, że Stevia rebaudiana Bertoni: rośliny i suszone liście jako nowa żywność i nowe składniki żywności nie są dopuszczone we Wspólnocie, wiąże również stronę skarżącą, która obecnie wprowadza do obrotu we Wspólnocie Stevia rebaudiana Bertoni: rośliny i suszone liście?Se la decisione della Commissione ‧ febbraio ‧, ‧/‧/CE, relativa al rifiuto di immissione sul mercato della Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate come nuovo prodotto o ingrediente alimentare, il cui art. ‧ stabilisce che la Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate non può essere immessa sul mercato comunitario come nuovo prodotto o ingrediente alimentare, sia obbligatoria anche per la ricorrente, la quale immette attualmente sul mercato comunitario la Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate
Szyszki chmielu, liście, łodygi i ciała obce wybiera się ręcznie z sita, natomiast liście szyszek, ziarna, odpadki lupuliny oraz pewna ilość liści i łodyg przechodzi przez sitoRaccogliere a mano sul setaccio i coni di luppolo, le foglie, gli steli e le sostanze estranee; le foglie dei coni, i semi, i cascami di luppolina e una piccola parte di foglie e di steli passano attraverso il setaccio
nakazanie zapłacenia skarżącemu pensji, którą otrzymałby, gdyby umieszczono go w sposób prawidłowy na liście laureatów, za okres od dnia obliczonego na podstawie średniej z dat zatrudnienia kandydatów znajdujących się przed nim i za nim na liście do dnia, w którym rzeczywiście będzie mógł podjąć zatrudnienie po umieszczeniu go na liścieprovvedere affinché al ricorrente venga pagata la retribuzione che avrebbe ricevuto se fosse stato regolarmente iscritto nell'elenco dei candidati vincitori, a decorrere dal momento in cui i candidati che lo precedono o lo seguono nell'elenco sono mediamente entrati i servizio fino al giorno in cui egli potrò effettivamente assumere l'impiego, dopo essere stato iscritto nell'elenco
Liście posiadają kolce, są koloru zielonego, średniej wielkości i cechują się znaczną heterofilią, która przejawia się w dużej liczbie liści z wewnętrznymi blaszkami i innych liści klapowanych lub częściej pierzastychFoglia di colore verde spinescente di dimensioni medie ed eterofillia elevata che si manifesta con la presenza di numerose foglie a lamina intera ed altre foglie lobate o più frequentemente pennatosette
Okoliczność, że nabycie obligacji podlegających liście B pkt ‧ A załącznika I do pierwszej dyrektywy zostało sfinansowane z aktywów znajdujących się na rachunku bieżącym lub w depozycie w instytucji kredytowej, nawet gdyby odpowiadało liście D pkt IX, nie może wpływać na zakwalifikowanie rozpatrywanego przepływu kapitału jako podlegającego liście B pkt ‧ A tego załącznikaLa circostanza secondo cui l'acquisto di obbligazioni rientranti nell'allegato I, elenco B, voce ‧ A, della prima direttiva sia stato finanziato con disponibilità in conto corrente o in deposito presso un istituto di credito, anche se rientrante nell'elenco D, voce IX, dello stesso allegato, non può influire sulla classificazione del movimento di capitali di cui trattasi nell'elenco B, voce ‧ A, del detto allegato
Państwo Członkowskie lub Państwa Członkowskie, których statki znajdują się na wstępnej liście przekazują Komisji najpóźniej do dnia ‧ czerwca swoje uwagi, wraz z możliwymi do potwierdzenia danymi CMS i innymi informacjami wspierającymi wykazującymi, ze statki znajdujące się na liście nie były zaangażowane w działalność połowową niezgodną ze środkami ochronnymi CCAMLR ani nie miały możliwości uczestniczenia w działalności połowowej na obszarze KonwencjiEntro il ‧o giugno, lo Stato membro o gli Stati membri i cui pescherecci figurano nell
Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. ‧ GATT ‧ dotyczące zmiany kontyngentu taryfowego WTO na masło pochodzące z Nowej Zelandii przewidzianego na liście koncesyjnej CXL załączonej do GATT ‧, zatwierdzone decyzją Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r., wprowadza zmiany w kontyngencie taryfowym na masło przewidzianym na liście koncesyjnej WE CXL przyjętej podczas wielostronnych negocjacji handlowych podczas Rundy UrugwajskiejL’accordo sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda, ai sensi dell’articolo ‧ del GATT ‧, relativo alla modifica del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese previsto nel calendario delle concessioni CXL allegato al GATT ‧, approvato dalla decisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ dicembre ‧, prevede alcune modifiche del contingente tariffario applicabile al burro previsto nel calendario delle concessioni CXL delle Comunità europee, stabilito nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round
Właściwe jest dodanie następujących owoców, warzyw, zbóż i produktów ze zwierząt: minneola, śliwa tarnina, malina tekszla, krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną, miechunka, limkwat, mangostan, smoczy owoc (pitaja), cibora jadalna (migdał ziemny), aktinidia ostrolistna, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie dzięgielu, korzenie goryczki, pomidor drzewiasty, kolcowój pospolity, kolcowój chiński, kapusta choysum, couve-galega, couve-portuguesa, liście grochu i rzodkwi, amaranthus powellii i nasiona szarłatu, solanka sodowa, nasiona dyniowatych innych niż dynia, komosa ryżowa, kwiaty dzikiego bzu czarnego, liście miłorzębu, kwiaty jadalne, mięta i zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowychÈ opportuno aggiungere le seguenti varietà di frutta, verdura, cereali e prodotti di origine animale: mineola, prugnola, lampone artico, ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x idaeus), alchechengi, limequat, mangostano, frutto del dragone (Pitahaya o Pitaya), zigolo dolce (chufa), baby kiwi, radice di levistico, radice di angelica, radice di genziana, tamarillo, bacca di Goji, wolfberry (frutto del lupo), choi sum, cavolo verde portoghese, cavolo portoghese, foglie di pisello e ravanello, foglie e semi di amaranto, agretto (barba del frate), semi di cucurbitacea diversi dai semi di zucca, quinoa, fiori di sambuco, foglie di ginkgo, fiori commestibili, menta e selvaggina
Zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.‧ Komisja przyjmuje środki w celu wprowadzenia do sektora rolnictwa koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL (Wspólnoty Europejskie) przesłanej Światowej Organizacji HandluConformemente all'articolo ‧ del regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio, del ‧ giugno ‧, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo ‧ del GATT, la Commissione adotta le misure necessarie per l'attuazione, nel settore agricolo, delle concessioni figuranti nel calendario CXL (Comunità europee) trasmesso all'Organizzazione mondiale del commercio
Liczba zatrzymań powyżej wartości granicznej czarny/szary oznacza działalność gorszą niż średnia, w związku z czym dane państwo bandery umieszcza się na czarnej liście, podczas gdy liczba zatrzymań poniżej wartości granicznej biały/szary oznacza działalność lepszą niż średnia, w związku z czym dane państwo bandery umieszcza się na białej liścieUn numero di fermi superiore al limite nero/grigio indica una prestazione inferiore alla media: lo Stato di bandiera deve di conseguenza essere inserito nella lista nera; un numero di fermi inferiore al limite bianco/grigio indica invece una prestazione superiore alla media: lo Stato di bandiera deve di conseguenza essere inserito nella lista bianca
Istnieją trzy różne klasy wielkości herbaty Darjeeling, które noszą tradycyjne nazwy Whole Leaf (pełnoliściasta), Brokens (z liści łamanych) i Fannings (z liści rozdrobnionychLa classificazione del tè Darjeeling prevede tre diverse categorie che si distinguono in base alle dimensioni e sono tradizionalmente denominate Whole Leaf, Brokens e Fannings
Członkowie personelu tymczasowego, których nazwiska pojawiają się przed ‧ maja ‧ r. na liście kandydatów do przeniesienia z jednej kategorii do innej lub są umieszczeni na liście kandydatów pomyślnie zakwalifikowanych do konkursu wewnętrznego, jeśli nabór ma miejsce, począwszy od dnia ‧ maja ‧ r., są w tej samej grupie zaszeregowania i tym samym stopniu, jaki zajmowali pełniąc służbę w charakterze personelu tymczasowego lub, jeżeli to nie wystarczy, na pierwszym stopniu podstawowej grupy zaszeregowania nowej kategoriiGli agenti temporanei che risultavano iscritti in un elenco di candidati idonei a passare ad un
Jeśli chodzi o jednorazowy charakter programu pomocy, właściwe organy wyjaśniły, że termin ten został użyty, by dać do zrozumienia, że tego programu pomocy nie można łączyć z innymi programami, jest on skierowany wyłącznie do przedsiębiorstw pozostałych na liście i nie może zostać wykorzystany do innych działań: kiedy na liście nie będzie już żadnego przedsiębiorstwa, wygasną również skutki prawne i finansowe przedmiotowego programuPer quanto concerne il carattere una tantum del regime, le autorità competenti hanno spiegato che l’espressione è stata utilizzata nel senso che il regime non è cumulabile ad altri regimi, è diretto esclusivamente alle imprese rimaste in lista e non può essere utilizzato per altri interventi: una volta esaurita la lista, il regime esaurirà i propri effetti giuridici e finanziari
Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ lutego ‧ r.- American Clothing Associates przeciwko OHIM (Przedstawienie liścia klonu) (Wspólnotowy znak towarowy- Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego liść klonu- Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji- Znak usługowy- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. h) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧- Artykuł ‧ ter konwencji paryskiej- Elementy prawa rozstrzygane w postępowaniu przed instancjami OHIM i w postępowaniu przed SądemCausa T-‧/‧: Sentenza del Tribunale di primo grado ‧ febbraio ‧- American Clothing Associates/UAMI (raffigurazione di una foglia di acero) (Marchio comunitario- Domanda di marchio comunitario figurativo che raffigura una foglia di acero- Impedimento assoluto alla registrazione- Marchio di servizi- Art. ‧, n. ‧, lett. h), del regolamento (CE) n. ‧/‧- Art. ‧ ter della Convenzione di Parigi- Elementi di diritto presentati dinanzi agli organi dell'UAMI e dinanzi al Tribunale
Zdrowe rośliny L. minor składać się będą z kolonii zawierających od dwóch do pięciu liści, podczas gdy zdrowe kolonie L. gibba mogą zawierać do siedmiu liściLe piante sane di L. minor formano colonie comprendenti da due a cinque fronde, mentre le colonie sane di L. gibba possono comprendere fino a sette fronde
Zgodnie z niedawną rezolucją 1822 Rady Bezpieczeństwa ONZ należy zamieścić na stronie internetowej Komitetu Sankcji ONZ w sprawie Al-Kaidy i talibów streszczenie przyczyn w odniesieniu do każdej osoby znajdującej się na liście oraz dokonać przeglądu wszystkich nazwisk znajdujących się na tej liście do 30 czerwca 2010 r., przy czym obowiązuje również wymóg dokonywania regularnych przeglądów w późniejszym okresie.Proprio di recente, la risoluzione 1822 del Consiglio di sicurezza ha stabilito che sul sito web del comitato delle Nazioni Unite per le sanzioni contro Al-Qaeda e i talebani debba essere consultabile una sintesi delle motivazioni per ogni persona che figura nell'elenco; la risoluzione ha inoltre disposto una revisione di tutti i nomi presenti nell'elenco, da effettuare entro il 30 giugno 2010, nonché regolari revisioni successive.
Jeśli chodzi o finansowanie inwestycji jeszcze znajdujących się na liście z funduszy udostępnionych przez PROW dla Regionu Veneto ‧-‧ (‧ przedsiębiorstw figurujących na liście złożyło wniosek w ramach wymienionego PROW, patrz pkt ‧), właściwe organy zapewniły, że będą one możliwe do sfinansowania o ile spełniają wszystkie wymagania wspomnianego PROW, wśród których znajduje się i to, że nie rozpoczęto działań, względem których złożono wniosek o finansowaniePer quanto concerne il finanziamento degli investimenti ancora in lista con i fondi messi a disposizione dal PSR per la Regione Veneto ‧-‧ (‧ aziende presenti in lista hanno fatto domanda nell’ambito di detto PRS, v. punto ‧) le autorità competenti hanno affermato che essi saranno finanziabili nella misura in cui rispondono a tutti i requisiti richiesti dal PSR citato, tra i quali quello di non aver dato inizio ai lavori per i quali il finanziamento è richiesto
sałaty, sałaty masłowe, batawie, sałaty kruche lodowe (Iceberg), sałaty rzymskie, sałata listkowa (lub na przykład w stosownych przypadkach sałata dębowa, Lollo bionda, Lollo rossa), endywia o liściach kędzierzawych lub endywia o liściach szerokich (batawia) lub inne synonimy, jeśli zawartość nie jest widoczna z zewnątrzLattughe, lattughe Batavia, lattughe Iceberg, lattughe romane, lattughe da taglio (oppure, ad esempio, foglie di quercia, lollo bionda, lollo rossa), indivie ricce, scarole o una definizione che sia sinonimo della varietà in causa quando il contenuto dell’imballaggio non è visibile dall’esterno
Dla gatunków zimozielonych, zaleca się pobieranie próbek zarówno z tegorocznych igieł bądź liści oraz igieł i liści drugorocznych (bieżącyNelle specie sempreverdi, si raccomanda di prelevare sia gli aghi o le foglie dell
Podsuszony liść jest usuwany z korytka, a następnie umieszczany i skręcany w maszynach rolujących, które poddając zwiędnięty liść rolowaniu pod ciśnieniem, skręcają go, rozrywają komórki i uwalniają naturalne soki, wspomagając utlenianie i przyspieszając pigmentacjęDopo l’avvizzimento, le foglie vengono trasferite su appositi rulli, dove vengono sottoposte a un movimento di arrotolamento sotto pressione che provoca l’accartocciamento delle foglie e la rottura delle cellule, facendone fuoriuscire i liquidi naturali che favoriscono l’ossidazione e accelerano la pigmentazione
Osoby zatrudnione to także osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu, które uznawane są za zatrudnione zgodnie z przepisami prawnymi danego kraju i które są na liście płac, jak również pracownicy sezonowi, praktykanci i osoby pracujące dla firmy w domu znajdujące się na liście płacSono inclusi inoltre i lavoratori a tempo parziale considerati come tali dalla legislazione nazionale e annoverati tra i dipendenti, nonché i lavoratori stagionali, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio iscritti a libro paga
Przy rozpoczęciu zbiorów producent bierze pod uwagę wizualną ocenę dojrzałości (żółknięcie liści, mięknięcie szyjki) powiązaną ze stosunkiem masy bulw do masy liściPer decidere sulla data di inizio della raccolta, il produttore tiene conto dei criteri visivi di maturazione (ingiallimento del fogliame, rammollimento del colletto) nonché del rapporto peso dei bulbi/peso delle foglie
Questa è la pagina 1. Trovato 952405 frasi corrispondenza a frase wyciąg z liści.Trovato in 89,705 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.