Traduzioni in italiano:

  • paesi dell'Europa centrale e orientale   

Frasi di esempio con "państwa środkowo-wschodniej Europy", memoria di traduzione

add example
Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielanymi na potrzeby przedsięwzięć prowadzone poza obszarem Wspólnoty (państwa Europy Środkowo-Wschodniej, państwa śródziemnomorskie, państwa Ameryki Łacińskiej i Azji oraz Afryka Południowa) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strDecisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ aprile ‧, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sudafrica) (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
Z drugiej strony fakt że, ponad ‧ % obywateli Ukrainy nie uczestniczy aktywnie w działaniach żadnej organizacji społecznej, wskazuje, że Ukraińcy w niewielkim stopniu angażują się w działalność obywatelską w porównaniu z obywatelami zarówno demokracji zachodnich, jak i państw Europy Środkowo-WschodniejD'altra parte, il fatto che oltre l'‧ % dei cittadini ucraini non sia attivo in alcun tipo di organizzazione di volontariato dimostra che il grado di partecipazione civica degli ucraini è basso rispetto a quello dei cittadini delle democrazie occidentali e dei paesi dell'Europa centro-orientale
VII. GWARANCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ NA POŻYCZKI EURATOM NA PODNIESIENIE WYDAJNOŚCI I POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTROWNI JĄDROWYCH W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I WE WSPÓLNOCIE NIEPODLEGŁYCH PAŃSTWVII. GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI EURATOM DESTINATI A FINANZIARE ‧ MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI EFFICACIA E DI SICUREZZA DEL PARCO NUCLEARE DEI PAESI DELL’EUROPA CENTRALE E ORIENTALE, NONCHÉ DELLA COMUNITÀ DEGLI STATI INDIPENDENTI
Rozszerzenie o nowe państwa Europy Środkowo-Wschodniej stanowi jednakże istotne wyzwanie dla przyszłości Europy i oznacza konieczność przezwyciężenia wciąż istniejących różnic między poszczególnymi obszarami gospodarczymi, społecznymi i produkcyjnymiL'allargamento ai nuovi paesi dell'Europa centro-orientale, d'altra parte, rappresenta una importante sfida per il futuro dell'Europa e la necessità di superare i divari ancora esistenti tra le diverse realtà economiche, sociali, produttive
Wśród państw członkowskich Unii Europejskiej odnotowano znaczne różnice we wzroście PKB . W okresie tym największy wzrost towarzyszył na ogół krajom Europy Środkowo-Wschodniej , które przystąpiły do UE w 2004 r. i 2007 r .Tra gli Stati membri dell ' Unione europea sono emerse notevoli differenze in termini di crescita del PIL : la crescita più elevata del periodo è stata registrata , in genere , nei paesi dell ' Europa centrale e orientale che hanno aderito all ' Unione europea nel 2004 e 2007.
Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o przyznaniu gwarancji wspólnotowej Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielanymi na potrzeby przedsięwzięć prowadzonych poza obszarem Wspólnoty (państwa Europy Środkowo-Wschodniej, państwa śródziemnomorskie, państwa Ameryki Łacińskiej, państwa azjatyckie oraz Afryka Południowa) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strDecisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ aprile ‧, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sudafrica) (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
Gwarancja związana z pożyczkami Euratomu zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych PaństwGaranzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti
Celem negocjacji w sprawie przyjęcia kolejnych koncesji prowadzonych w ramach Układów Europejskich między Wspólnota Europejską a stowarzyszonymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej jest liberalizacja, w szczególności handlu produktami objętymi wspólną organizacją rynku wołowiny i cielęcinyI negoziati relativi all
Przepisy te nie obejmowały obszarów wiejskich, co powoduje, iż duża część zmarginalizowanych grup społecznych zamieszkujących państwa Europy Środkowo-Wschodniej nie odniesie korzyści z proponowanych rozwiązań.Le disposizioni non includono le zone rurali e ciò implica che molte persone appartenenti ai gruppi sociali dei paesi dell'Europa centrale e orientale non potranno trarre vantaggio dalle soluzioni proposte.
Gwarancja związana z pożyczkami Euratom zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych PaństwGaranzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti
Gwarancja związana z pożyczkami Euratomu zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych PaństwGaranzia della Comunità europea sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti
Wprowadzenie RIS ma- w myśl propozycji- przynieść korzyści całemu europejskiemu sektorowi żeglugi śródlądowej, przy czym ponowne ożywienie żeglugi śródlądowej nabiera poprzez wprowadzenie RIS szczególnego znaczenia w aspekcie przyjęcia do Unii państw Europy Środkowo-WschodniejSecondo la proposta, l'introduzione dei servizi RIS andrà a beneficio dell'intero settore europeo della navigazione interna ed il rilancio del trasporto per via navigabile mediante l'attivazione di detti servizi presenta particolare interesse alla luce dell'allargamento dell'Unione ai paesi dell'Europa centrale e orientale
Państwa CEEC (Państwa Europy Środkowo-WschodniejPaesi PECO (paesi dell'Europa centrale e orientale
Bierze ona pod uwagę fakt, że w niektórych państwach członkowskich, a głównie chodzi tu o kraje Europy Środkowo-Wschodniej, przygotowania do liberalizacji wymagają dłuższego czasu.Non trascura il fatto che prepararsi alla liberalizzazione richiede più tempo in alcuni Stati membri, principalmente quelli dell'Europa centrale e orientale.
Bezpieczeństwo i postępy tych krajów leżą bezpośrednio w interesie UE, gdyż stamtąd właśnie pochodzi przeważająca część gazu ziemnego oraz znaczna część energii elektrycznej importowanej przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej i państwa bałtyckie.La sicurezza e il progresso di questi paesi incontrano direttamente l'interesse dell'Unione europea, dato che sono le zone da cui provengono sia la maggior parte delle importazioni di gas naturale, sia una quota significativa delle importazioni di elettricità dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e del Baltico.
Zawiera on informacje o kwotach operacji zaciągania i udzielania pożyczek gwarantowanych w ramach budżetu ogólnego: pożyczek na wsparcie bilansu płatniczego, operacji zaciągania pożyczek na cele udzielania makroekonomicznej pomocy finansowej państwom trzecim, pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla państw z basenu Morza Śródziemnego, państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bałkanów Zachodnich na projekty w Rosji, na Ukrainie, Białorusi i w Mołdowie, pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w niektórych państwach trzecich (w Azji i Ameryce Łacińskiej), pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla Republiki Południowej Afrykioraz pożyczek zaciąganych przez Euratom w celu zapewnienia finansowania niezbędnego do zwiększenia stopnia wydajności i bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w niektórych państwach trzecichEsso fornisce tutta una serie di informazioni quantitative sui prestiti attivi e passivi che beneficiano di una garanzia del bilancio generale: prestiti erogati bilancia dei pagamenti, operazioni di assunzione prestiti per fornire assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi, prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi del bacino mediterraneo, nei paesi dell'Europa centrale e orientale e nei paesi dei Balcani occidentali, nonché per progetti in Russia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore di progetti d'interesse comune in alcuni paesi terzi (Asia e America latina), prestiti della Banca europea per gli investimenti al Sudafrica, e prestiti Euratom assunti per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi
Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielanymi na potrzeby przedsięwzięć prowadzone poza obszarem Wspólnoty (państwa Europy Środkowo-Wschodniej, państwa śródziemnomorskie, państwa Ameryki Łacińskiej i Azji, Afryka Południowa, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Bośnia i Hercegowina) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, sDecisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ aprile ‧, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all’esterno della Comunità (paesi dell’Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell’America latina e dell’Asia, Sudafrica, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
Nieprzypadkowo postanowiły się do niej dołączyć wychodzące spod despotycznych rządów Grecja, Hiszpania i Portugalia, nie jest także przypadkiem, że po upadku komunizmu wszystkie państwa Europy Środkowo-Wschodniej opowiedziały się za wejściem do Unii Europejskiej, a nie za jakąś trzecią drogą.Non è una coincidenza se Grecia, Spagna e Portogallo, dopo la conclusione dei rispettivi regimi autoritari, scelsero di aderirvi, né è una coincidenza che dopo il crollo del comunismo ogni paese dell'Europa centrale e orientale scelse l'Unione europea e non una terza via.
Gwarancja związana z pożycz kami Euratomu zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elek trowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych PaństwGaranzia della Comunità europea sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell Europa centrale ed orientale e della Comunità degli St ati indipendenti
Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielanymi na potrzeby przedsięwzięć prowadzonych poza obszarem Wspólnoty (państwa Europy Środkowo-Wschodniej, państwa śródziemnomorskie, państwa Ameryki Łacińskiej, państwa azjatyckie i Afryka Południowa) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strDecisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ aprile ‧, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sudafrica) (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
Tak więc nie otrzymano żadnego niezbitego dowodu wskazującego, że ustanowienie cła na mechanizmy kołowe do segregatorów spowodowałoby przeniesienie przemysłu segregatorów do państw Europy Środkowo-Wschodniej i znaczny wzrost przywozu z tych państwDel resto non sono pervenuti elementi convincenti atti a mostrare che l
Wspólnota Europejska podjęła negocjacje w sprawie przystąpienia do UE państw Europy Środkowo-Wschodniej .La Comunità europea aveva intrapreso il percorso dei negoziati per l adesione dei paesi dell Europa centrale e orientale .
Co więcej, w niektórych państwach członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej osoby, które za nic miały prawa człowieka, wysyłały ludzi do obozów czy na śmierć bez postępowania sądowego nadal sprawują urzędy i są szanowani.Inoltre, in alcuni Stati membri dell'Europa centrale e orientale, coloro che ignoravano i diritti dell'uomo o mandavano la gente nei campi o alla morte senza processo sono ancora in carica e godono ancora di stima.
Pomoc inwestycyjna, jak np. w Niemczech w ramach ustawy o finansowaniu transportu gminnego, finansowana z budżetu centralnego, mająca na celu wsparcie samorządów w rozbudowie i zwiększaniu atrakcyjności komunikacji publicznej, w wielu państwach Europy Środkowo-Wschodniej w ogóle nie występujeIn numerosi PECO non esistono gli aiuti agli investimenti presenti ad esempio in Germania, dove, nel quadro della legge sul finanziamento dei trasporti comunali, il governo federale, attingendo al proprio bilancio, aiuta gli enti locali a sviluppare i trasporti pubblici e a renderli più attraenti
1 maja 2004 r., w dniu wielkiego rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowo-Wschodniej, ostatecznie zostało przekreślone rozdarcie Europy przez "żelazną kurtynę”.Quando una serie di paesi dell'Europa centrorientale ha aderito all'Unione europea in occasione del suo grande allargamento, il 1° maggio 2004, la cortina di ferro che divideva l'Europa è stata finalmente abbattuta.
Questa è la pagina 1. Trovato 332598 frasi corrispondenza a frase państwa środkowo-wschodniej Europy.Trovato in 26,886 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.