pronuncia: IPA: kfas  

Traduzioni in italiano:

 • acido   
  (Noun  m) (noun, adjv   )
   
  gwara narkotykowa narkotyk LSD
   
  chem. chemia, chemiczny związek chemiczny, składający się z wodoru i reszty kwasowej;
 • acido lisergico   
  (Noun  m)

Altri significati:

 
slang młodzieżowy coś niedobrego
 
pot. potocznie tanie wino owocowe

Frasi simili nel dizionario polacco italiano. (86)

bakteria kwasu mlekowegobatteri lattici
cykl kwasów trikarboksylowychciclo degli acidi tricarbossilici
fermentacja kwasu cytrynowegofermentazione citrica; fermentazione dell'acido citrico
ja-me ester metylowy kwasu jasmowegomeja (metil jasmonato)
kwas abscysynowyacido abscissico
kwas acetylooctowyacido acetoacetico
kwas acetylosalicylowyacido acetilsalicilico
kwas akrylowyacido acrilico
kwas alginowyacido alginico
kwas aminokarboksylowyaminoacidi; amino acidi
kwas arachidynowyacido eicosatetraenoico
kwas azotowy(v)acido nitrico
kwas benzoesowyacido benzoico
kwas borowyacido borico
kwas bursztynowyacido succinico
kwas butanowyacido butirrico; acido butanoico
kwas chlebowykvas
kwas chloroetylofosfonowyacido cloroetilfosfonico
kwas chlorogenowyacido clorogenico
kwas chlorowodorowyacido cloridrico
kwas cyjanowodorowyacido cianidrico
kwas cytrynowyacido citrico
kwas dekanowyacido decanoico
kwas deoksyrybonukleinowyacido desossiribonucleico; DNA; deossiribonucleico
kwas dihydroksybursztynowyacido diidrossisuccinico
kwas eikozapentanowyacido eicosapentaenoico
kwas etanowyacido acetico; acido etanoico
kwas etylenodiaminotetraoctowyacido etilendiaminotetracetico
kwas fenolowyacidi fenolici
kwas ferulowyacido ferulico
kwas fitynowyacido fitico
kwas fluorowodorowyacido fluoridrico
kwas fosfatydowyacidi fosfatidici
kwas fulwowyacidi fulvici
kwas giberelinowyacido gibberellico
kwas heksadekanowyacido esadecanoico
kwas hydroksamowyacidi idrossamici
kwas hydroksybeznoesowyacidi idrossibenzoici
kwas hydroksybursztynowyacido idrossisuccinico
kwas hydroksycynamonowyacidi idrossicinnamici
kwas indolilomasłowyacido indolbutirrico
kwas izokapronowyacido isocaproico
kwas kapronowyacido caproico
kwas kojowyacido kojico
kwas kumarowyacidi cumarici
kwas l-askorbinowyacido ascorbico
kwas linolenowyacido linolenico
kwas linolowyacido linoleico
kwas maleinowyacido maleico
kwas masłowyacido butirrico; acido butanoico
kwas mlekowyacido lattico
kwas moczowyacido urico
kwas mykofenolowyacido micofenolico
kwas naftylooctowyacido naftilacetico; acido naftalenacetico
kwas naftylooksyoctowyacido naftossiacetico
kwas nikotynowyacido nicotinico
kwas nitrylotrioctowyacido nitrilotriacetico
kwas nukleinowyacidi nucleici
kwas oktanowyacido ottanoico
kwas organicznyacido organico
kwas pantotenowyacido pantotenico; vitamina b5
kwas pektowyacidi pectici
kwas penicylowyacido penicillico
kwas poligalakturonowyacido poligalatturonico
kwas propionowyacido propionico
kwas rozcieńczonyacido diluito
kwas rybonukleinowyacido ribonucleico
kwas salicylowyacidi salicilici
kwas siarkowyacido solforico
kwas siarkowy(iv)acido solforoso
kwas siarkowy(vi)acido solforico
kwas sinapowyacido sinapico
kwas sorbowyacido sorbico
kwas szczawiowyacido ossalico
kwas trichlorofenoksyoctowyacido triclorofenossiacetico
Kwas walproinowyAcido valproico
kwas wanilinowyacido vanillico
kwas winowyacido tartarico
kwas żołądkowyacido gastrico; succo gastrico
kwasyacido; acidi
kwasy karboksyloweacidi carbossilici
kwasy nukleinoweacido nucleico; acidi nucleici
kwasy organiczneacidi organici
kwasy tłuszczowe nasyconeacidi grassi saturi
niezbędne kwasy tłuszczoweacidi grassi essenziali
pochodne kwasów alifatycznychderivati degli acidi alifatici

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "kwas", memoria di traduzione

add example
Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowymPomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico
Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera ‧ mg kwasu nikotynowego i ‧ mg laropiprantuCiascuna compressa a rilascio modificato contiene ‧ mg di acido nicotinico e ‧ mg di laropiprant
Zapotrzebowanie na insulinę może się zmniejszyć pod wpływem substancji o działaniu hipoglikemizującym, jak np. doustne leki hipoglikemizujące, salicylany (np. kwas acetylosalicylowy), sulfonamidy, niektóre leki przeciwdepresyjne (inhibitory oksydazy monoaminowej), niektóre inhibitory konwertazy angiotensyny (kaptopril, enalapril), antagoniści receptora angiotensyny II, beta-adrenolityki, oktreotyd lub alkoholIl fabbisogno di insulina può diminuire per la contemporanea somministrazione di sostanze con attività ipoglicemizzante come, ad esempio, gli ipoglicemizzanti orali, i salicilati (ad esempio l acido acetilsalicilico), gli antibiotici sulfamidici, alcuni antidepressivi (inibitori delle monoamino ossidasi), alcuni inibitori dell enzima di conversione dell angiotensina (captopril, enalapril), gli antagonisti del recettore dell angiotensina II, i beta-bloccanti, l octreotide o l alcool
Jeśli chlorki są nadal obecne, operację powtórzyć, dodając ‧ ml roztworu kwasu siarkowegoSe rimangono ancora cloruri ripetere l
Przed przyjęciem rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, Komisja zasięgnęła opinii Urzędu na temat oświadczeń żywieniowych i warunków ich stosowania, dotyczących kwasów tłuszczowych omega-‧, tłuszczów jednonienasyconych, tłuszczów wielonienasyconych i tłuszczów nienasyconychPrevia l'adozione del regolamento (CE) n. ‧/‧ la Commissione ha chiesto il parere dell'Autorità in merito alle indicazioni nutrizionali e le loro condizioni d'uso per quanto riguarda gli acidi grassi omega-‧, i grassi monoinsaturi, i grassi polinsaturi e i grassi insaturi
Dyrektywa Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy ‧/‧/WE zmieniającej dyrektywę Rady ‧/‧/EWG w celu włączenia fosforku glinu, fosforku wapnia, fosforku magnezu, cymoksanilu, dodemorfu, metyloestru kwasu ‧,‧-dichlorobenzoesowego, metamitronu, sulkotrionu, tebukonazolu i triadimenolu jako substancji czynnychDirettiva ‧/‧/CE della Commissione, del ‧ novembre ‧, che rettifica la direttiva ‧/‧/CE della Commissione che modifica la direttiva ‧/‧/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l’estere metilico dell’acido ‧,‧-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive
Środki wiążące kwasy żółciowe, np. cholestyramina, mogą usunąć MPA poprzez zmniejszanie krążenia jelitowo-wątrobowego leku (patrz punktI farmaci che sequestrano gli acidi biliari, quali la colestiramina, possono rimuovere l MPA diminuendo il ricircolo enteroepatico del farmaco (vedere paragrafo
Antagonista receptora H‧-famotydyna, lek hamujący uwalnianie kwasu żołądkowego, zmniejsza szybkość wchłaniania arypiprazolu, jednak działanie to nie ma znaczenia klinicznegoL' H‧ antagonista famotidina, un bloccante dell' acidità gastrica, riduce il tasso di assorbimento dell' aripiprazolo ma si ritiene che tale effetto non sia clinicamente rilevante
Zwiększone stężęnie kwasu moczowego we krwi, zwiększone stężenie kreatyniny we krwi, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zwiększona aktywność fosfokinazy kreatynowej we krwiAumento di acido urico nel sangue, aumento della creatinina nel sangue, enzimi epatici aumentati, creatina fosfochinasi aumentata nel sangue
Roztwór kwasu trichlorooctowegoSoluzione di acido tricoloracetico
NTA (kwas nitrylotrójoctowy) i jego soleNTA (acido nitrilotriacetico) ed i sali
Carbaglu ‧ mg tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej Kwas kargluminowyCarbaglu ‧ mg compresse dispersibili Acido carglumico
Obróbki dokonuje się za pomocą żywic kationitowych regenerowanych w cyklu kwasuIl trattamento è effettuato su resine scambiatrici di cationi rigenerate in ciclo acido
Tego samego dnia Rada nałożyła rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ ostateczne cła antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i IndiiLo stesso giorno, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. ‧/‧, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell’India
Kwas rozpuści klucz w ciągu sekundL' acido dissolvera ' la chiave tra qualche secondo secondo
Pozorny końcowy półokres eliminacji (t1⁄2) po podaniu podczas posiłku ‧ mg laropiprantu w postaci dwóch tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu zawierających kwas nikotynowy i laropiprant wynosił około ‧ godzinL' emivita terminale apparente (t‧) dopo una dose di ‧ mg di laropiprant somministrata con alimenti come due compresse a rilascio modificato di acido nicotinico/laropiprant, è
Nie mają one znaczącego wpływu na wydzielanie kwasu solnegoTali metaboliti non possiedono alcun effetto rilevante sulla secrezione acida
Butylohydroksyanizol Izopropyliden glicerolu Kwas mlekowyButilidrossianisolo Isopropiliden glicerolo Acido lattico
U kobiet po menopauzie kwas ibandronowy powoduje wzmocnienie struktury masy kostnej i zmniejszenie częstości złamań, dzięki zahamowaniu obrotu metabolicznego kości do poziomu sprzed menopauzyL acido ibandronico porta a progressivi incrementi netti nella massa ossea e a una ridotta incidenza di fratture mediante la riduzione dell aumentato ricambio osseo verso i valori premenopausali nelle pazienti post-menopausali
Preparat Adenuric zazwyczaj redukuje poziom kwasu moczowego we krwi w ciągu dwóch tygodni, lecz jego dawkę można zwiększyć do ‧ mg, jeżeli poziom kwasu moczowego we krwi pozostaje powyżej ‧ mg na decylitr po dwóch do czterech tygodniachAdenuric di solito riduce il tasso di acido urico nel sangue in due settimane ma la dose può essere aumentata a ‧ mg una volta al giorno se, dopo due-quattro settimane, i livelli di acido urico nel sangue restano sopra i ‧ mg per decilitro
g roztworu cukru, soli i kwasu askorbinowego zawiera ‧ g soli i ‧ g cukruI ‧ g della soluzione di zucchero-sale-acido ascorbico contengono ‧ g di sale e ‧ g di zucchero
Inne zgłaszane nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych obejmowały zwiększone stężenie LDH, glukozy na czczo, kwasu moczowego, bilirubiny całkowitej i amylazy oraz zmniejszone stężenie fosforu oraz zmniejszoną liczbę płytek krwi (patrz punktAltre segnalazioni di alterazioni dei valori di laboratorio hanno riguardato l' LDH, la glicemia a digiuno, l' acido urico, la bilirubina totale, e l' amilasi, e le riduzioni del fosforo e della conta delle piastrine (vedere paragrafo
Dane z okresu przed wprowadzeniem do obrotu, pochodzące z badań klinicznych prowadzonych u dorosłych wskazują, że preparat Keppra nie wywiera wpływu na stężenie w surowicy, innych stosowanych aktualnie leków przeciwpadaczkowych (fenytoiny, karbamazepiny, kwasu walproinowego, fenobarbitalu, lamotryginy, gabapentyny i prymidonu) oraz, że powyższe leki przeciwpadaczkowe nie wpływają na farmakokinetykę preparatu KeppraI dati provenienti da studi clinici pre-marketing, condotti negli adulti, indicano che Keppra non influenza le concentrazioni sieriche degli antiepilettici esistenti (fenitoina, carbamazepina, acido valproico, fenobarbital, lamotrigina, gabapentin e primidone) e che questi antiepilettici non influenzano la farmacocinetica di Keppra
Kwas askorbowy Chlorek sodu Wodorotlenek sodu lub kwas solny Woda do wstrzykiwań Ponadto zawiera sódAcido ascorbico Sodio cloruro Idrossido di sodio o acido cloridrico Acqua per preparazioni iniettabili Contiene anche sodio
Kwas chlorowodorowy, roztwór rozcieńczony: zmieszać jedną objętość kwasu chlorowodorowego (d‧ = ‧ g/ml) z jedną objętością wodyAcido cloridrico diluito: un volume di HCl (d‧ = ‧ g/ml) e un volume d
Questa è la pagina 1. Trovato 5584 frasi corrispondenza a frase kwas.Trovato in 0,975 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.