pronuncia: IPA: ˌãmbulatɔˈrɨjnɨ  

Traduzioni in italiano:

  • ambulante   
     
    med. medycyna, medyczny wykonywany w ambulatorium lub dla ambulatorium przeznaczony
  • ambulacro   

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "ambulatoryjny", memoria di traduzione

add example
Wspomniana ewolucja niezwykle wyraźnie uwypukliła brak równowagi między leczeniem szpitalnym a ambulatoryjnym oraz problemy elastyczności w całym sektorze opieki zdrowotnej- od ratownictwa do opieki społeczno-medycznejIl fenomeno ha aggravato fortemente lo squilibrio tra ospedale e ambulatorio e i problemi di flessibilità dell'intero sistema sanitario, dal pronto soccorso all'assistenza sociosanitaria
W warunkach leczenia ambulatoryjnego po wyjęciu z lodówki Aranesp może być jednokrotnie przechowywany przez nie dłużej niż siedem dni w temperaturze pokojowej (do ‧oCPer uso ambulatoriale, Aranesp può essere mantenuto a temperatura ambiente (fino a ‧°C) per una sola volta e per un periodo massimo di sette giorni
Prawie wszyscy pacjenci leczeni z ¤ powodu używania kokainy zgłaszani są przez placówki leczenia ambulatoryjnego , chociaż niektóre osoby mogą leczyć się w ¤ klinikach prywatnych , które nie są praktycznie uwzględnione w ¤ obecnych systemach monitorowania .Quasi tutti i pazienti in terapia per cocaina si sottopongono al trattamento presso centri terapeutici ambulatoriali , nonostante qualche cocainomane venga anche curato in cliniche private , un tipo di assistenza che il sistema di monitoraggio attuale non considera come dovrebbe .
W celu ambulatoryjnego podawania leku pacjent może wyjąć produkt z lodówki i przechowywać go w temperaturze pokojowej (do ‧°C) przez jeden okres nie dłuższy niż ‧ dniDurante l uso ambulatoriale, il paziente può togliere il prodotto dal frigorifero e conservarlo a temperatura ambiente (non superiore ai ‧°C) per un singolo periodo di ‧ giorni al massimo
Wreszcie ograniczenie hospitalizacji jest niemożliwe, jeżeli system leczenia ambulatoryjnego nie zapewnia odpowiednich świadczeń pozwalających zapobiegać hospitalizacji tam, gdzie jest to możliwe, przyjmować pacjentów i towarzyszyć długo hospitalizowanym pacjentom, którzy mogą opuścić szpital po odpowiednim przygotowaniu, towarzyszyć pacjentom, którzy nie są hospitalizowani, w celu utrzymania ich we wspólnocie na akceptowalnych warunkach i przy poszanowaniu ich potrzeb; oraz świadczeń, które zapewniają przejście między leczeniem ambulatoryjnym i szpitalnym dla pacjentów potrzebujących takiej opiekiInfine, non si può conseguire una riduzione del ricorso al ricovero laddove la risposta ambulatoriale non offre servizi che consentano: di prevenire i ricoveri evitabili; di accogliere e accompagnare i pazienti lungodegenti in grado di essere dimessi se adeguatamente preparati; di accompagnare i pazienti non ricoverati per mantenerli nella comunità di origine a condizioni accettabili e rispettose delle loro esigenze; di offrire un'alternanza tra ricovero e trattamento ambulatoriale ai pazienti che ne abbiano bisogno
W drugim badaniu pacjentów ambulatoryjnych z dwutygodniowym początkowym okresem wprowadzającym z placebo, randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanym placebo, w grupach równoległych, z ‧-tygodniowym okresem leczenia, odsetek pacjentów, u których następowała klinicznie istotna poprawa zarówno jakości snu, jak i czujności rano, wynosił ‧ % w grupie leczonej produktem Circadin w porównaniu z ‧ % w grupie placeboIn un secondo studio su pazienti ambulatoriali con un periodo di periodo di run-in iniziale di ‧ settimane con placebo, seguito da un periodo di trattamento randomizzato, in doppio-cieco, controllato con placebo, a gruppi paralleli, il numero di pazienti che hanno manifestato un miglioramento clinicamente significativo sia della qualità del sonno che nella vigilanza al mattino è stato del ‧ % nel gruppo trattato con Circadin contro il ‧ % nel gruppo trattato con placebo
Produkt Axura wywiera nieznaczny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, w związku z czym pacjentów leczonych w warunkach ambulatoryjnych należy poinformować o konieczności zachowania szczególnych środków ostrożnościPoiché Axura altera in modo da lieve a moderato la capacità di guidare veicoli o usare macchinari, è necessario informare i pazienti ambulatoriali della necessità di prestare attenzione
Jeżeli opisywany produkt jest stosowany w leczeniu ambulatoryjnym, może być wyjęty z lodówki i jednokrotnie przechowywany w temperaturze pokojowej (do ‧°C) przez okres nie dłuższy niż ‧ miesiącA scopo ambulatoriale, il prodotto può essere tolto dal frigorifero per un singolo periodo di un mese al massimo a temperatura ambiente (fino a ‧ °C
Czy dla treści odpowiedzi na pytanie pierwsze miałoby znaczenie, jeżeli w ramach oceny zapotrzebowania należy uwzględnić również istniejącą ofertę usług ambulatoryjnych świadczonych przez publiczno-prawne placówki szpitalne, prywatne placówki szpitalne użyteczności publicznej i pozostałe placówki szpitalne, które zawarły umowy o świadczenie usług z kasami chorych?Se sulla soluzione della prima questione influisca il problema di stabilire se, nell'esame del fabbisogno, occorra includere anche l'offerta di assistenza ambulatoriale già esistente di istituti ospedalieri pubblici, privati di utilità pubblica ed altri convenzionati con una cassa
W ramach dłuższego badania, dorosłych pacjentów ambulatoryjnych spełniających w większości kryteria DSM ‧ dla schizofrenii, i klinicznie stabilnych od co najmniej ‧ tygodni w okresie przyjmowania leków przeciwpsychotycznych, randomizowano do grup otrzymujących ‧ do ‧ mg/dobę rysperydonu lub haloperydolu i przez ‧ do ‧ lat prowadzono obserwacje czy nie występują nawroty chorobyIn uno studio clinico a lungo termine, pazienti ambulatoriali principalmente rispondenti ai criteri DSM ‧ per la schizofrenia e che erano rimasti clinicamente stabili per almeno ‧ settimane con la somministrazione di un antipsicotico, sono stati randomizzati a risperidone in dosi da ‧ a ‧ mg/die o ad aloperidolo per ‧ anni di osservazione, per osservare eventuali recidive
ambulatoryjnych służb opieki, jak również świadczenia prostych usług opiekuńczo-pomocniczych przez wybrane służbycure ambulatoriali e assistenza di base da parte di servizi di prossimità
Zrwpływa na uczestnictwo w leczeniu , jest bardzo istotne.Pierwszym krokiem jest re przychodzą na leczenie i deklarują zażywanieoblem . Analiza tapowstała w oparciu o badania przeprowadzone naosobach przychodzących do ośrpozaszpitalnego / ambulatoryjnego .cambiamenti nel modo in cui il consumo di cannabis ètrattato dal sistema giudiziario penale , all internodelle scuole o dagli enti che operano con i giovani , con un aumento del rinvio al trattamento di soggettiche non si sarebbero presentati spontaneamente .
Kokaina jest również wspominana jako drugi narkotyk przez 32 % pacjentów leczonych ambulatoryjne , szczególnie wśród osób używających heroiny jako głównego narkotyku ( EMCDDA , 2009d ) .La cocaina è anche menzionata s pesso come droga secondaria dal 32 % dei pazienti ambulatoriali , specialmente dai consumatori di eroina come droga primaria ( OEDT , 2009d ) .
Mianowicie w pierwszym czytaniu Parlament Europejski stworzył dobre podstawy dla właściwego stosowania zasad świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej w państwach członkowskich w taki sposób, aby w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z zakładanymi zasadami i bez obciążania sądów, pacjenci mogli otrzymać potrzebną im opiekę ambulatoryjną lub szpitalną w innym państwie członkowskim.In prima lettura, il Parlamento europeo aveva infatti gettato ottime fondamenta per la corretta applicazione delle norme sull'assistenza sanitaria transfrontaliera negli Stati membri, di modo che i pazienti, se giustificati e in conformità alle norme previste e senza sovraccaricare i tribunali, potessero ricevere le cure ambulatoriali o ospedaliere di cui necessitavano in un altro Stato membro.
Długotrwałe bezpieczeństwo stosowania, skuteczność i zapobieganie nawrotom zostało potwierdzone również w jednym długoterminowym badaniu z podwójnie ślepą próbą kontrolowanym placebo z grupą kontrolną u dorosłych pacjentów ambulatoryjnych, którzy zareagowali na leczenie open-labelL efficacia è stata inoltre dimostrata in uno studio a lungo termine in doppio cieco, placebo-controllato, con gruppi paralleli effettuato per valutare la sicurezza, l efficacia e la prevenzione a lungo termine delle ricadute in pazienti adulti che rispondevano al trattamento in aperto
Dawka infuzyjna (w j. m./h/kg) = klirens (w ml/h/kg) x wymagany poziom czynnika ‧ (w j. m./ml) Wykazano stabilność dla potrzeb infuzji ciągłej, stabilność kliniczną oraz in vitro, stosując pompy ambulatoryjne ze zbiornikiem rezerwy z PCWVelocità di infusione (in UI/Kg/h) = clearance (in ml/h/Kg) x il livello desirato di Fattore ‧ (in UI/ml) Per l infusione continua, la stabilità clinica ed in vitro è stata dimostrata usando pompe portatili con serbatoio in PVC
W jednym długoterminowym badaniu dorośli pacjenci ambulatoryjni, którzy w ‧-tygodniowym otwartym badaniu zareagowali na leczenie wenlafaksyną o przedłużonym uwalnianiu (‧, ‧ lub ‧ mg) zostali zrandomizowani i kontynuowali przyjmowanie tej samej dawki wenlafaksyny o przedłużonym uwalnianiu lub placebo przez okres do ‧ tygodni w celu przeprowadzenia obserwacji nawrotów chorobyIn uno studio a più lungo termine, pazienti adulti che avevano risposto durante uno studio aperto di ‧ settimane alla venlafaxina a rilascio prolungato (‧, ‧ o ‧ mg) sono stati randomizzati rispetto alla continuazione dello stesso trattamento con venlafaxina a rilascio prolungato o al placebo, fino a ‧ settimane di osservazione per comparsa di ricadute
W celu ambulatoryjnego podawania leku w można jednorazowo wyjąć preparat z lodówki i przechowywać go w temperaturze pokojowej (do ‧°C) nie dłużej niż ‧ dniDurante l uso ambulatoriale, il paziente può togliere il prodotto dal frigorifero e conservarlo a temperatura ambiente (non superiore ai ‧°C) per un singolo periodo di ‧ giorni al massimo
Questa è la pagina 1. Trovato 140 frasi corrispondenza a frase ambulatoryjny.Trovato in 0,328 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.