pronuncia: IPA: ˌãmbulatɔˈrɨjnɨ  

Traduzioni in italiano:

  • ambulante   
     
    med. medycyna, medyczny wykonywany w ambulatorium lub dla ambulatorium przeznaczony
  • ambulacro   

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "ambulatoryjny", memoria di traduzione

add example
W warunkach leczenia ambulatoryjnego po wyjęciu z lodówki Aranesp może być jednokrotnie przechowywany przez nie dłużej niż siedem dni w temperaturze pokojowej (do ‧oCPer uso ambulatoriale, Aranesp può essere mantenuto a temperatura ambiente (fino a ‧°C) per una sola volta e per un periodo massimo di sette giorni
W celu ambulatoryjnego podawania leku w można jednorazowo wyjąć preparat z lodówki i przechowywać go w temperaturze pokojowej (do ‧°C) nie dłużej niż ‧ dniDurante l uso ambulatoriale, il paziente può togliere il prodotto dal frigorifero e conservarlo a temperatura ambiente (non superiore ai ‧°C) per un singolo periodo di ‧ giorni al massimo
W celu ambulatoryjnego podawania leku pacjent może wyjąć produkt z lodówki i przechowywać go w temperaturze pokojowej (do ‧°C) przez jeden okres nie dłuższy niż ‧ dniDurante l uso ambulatoriale, il paziente può togliere il prodotto dal frigorifero e conservarlo a temperatura ambiente (non superiore ai ‧°C) per un singolo periodo di ‧ giorni al massimo
Mianowicie w pierwszym czytaniu Parlament Europejski stworzył dobre podstawy dla właściwego stosowania zasad świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej w państwach członkowskich w taki sposób, aby w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z zakładanymi zasadami i bez obciążania sądów, pacjenci mogli otrzymać potrzebną im opiekę ambulatoryjną lub szpitalną w innym państwie członkowskim.In prima lettura, il Parlamento europeo aveva infatti gettato ottime fondamenta per la corretta applicazione delle norme sull'assistenza sanitaria transfrontaliera negli Stati membri, di modo che i pazienti, se giustificati e in conformità alle norme previste e senza sovraccaricare i tribunali, potessero ricevere le cure ambulatoriali o ospedaliere di cui necessitavano in un altro Stato membro.
To wszystko jest ogromnym sukcesem, wraz z opieką ambulatoryjną i innymi kwestiami, nad którymi nie będę się obecnie rozwodzić.Tutti questi aspetti rappresentano risultati notevoli, unitamente all'assistenza ambulatoriale e ad altre aree su cui mi soffermerò adesso.
Produkt Ebixa wywiera nieznaczny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, w związku z czym pacjentów leczonych w warunkach ambulatoryjnych należy poinformować o konieczności zachowania szczególnych środków ostrożnościPoiché Ebixa altera in modo da lieve a moderato la capacità di guidare veicoli o usare macchinari, è necessario informare i pazienti ambulatoriali della necessità di prestare attenzione
W okresie trwałości, dla celów transportu i (lub) aby ułatwić podawanie ambulatoryjne nie rozpuszczony produkt można przechowywać w temperaturze ‧°C lub poniżej przez okres do ‧ tygodni przed użyciemEntro il periodo di validità, durante il trasporto e/o per facilitare l uso in ambulatorio, il prodotto non ricostituito può essere mantenuto fino a ‧°C per un periodo fino a quattro settimane prima dell uso
Ambulatoryjne pomiary ciśnienia dowiodły, że działanie hipotensyjne utrzymuje się na stałym poziomie w okresie ‧ godzin od przyjęcia leku, obejmując również okres ostatnich ‧ godzin przed przyjęciem następnej dawki lekuL' effetto antipertensivo si protrae costantemente per ‧ ore dopo la somministrazione e include le ultime ‧ ore prima della successiva somministrazione, come dimostrato dalle misurazioni continue nelle ‧ ore della pressione sanguigna
U pacjentów przyjmujących kilka leków przeciwnadciśnieniowych zmiany ciśnienia tętniczego stwierdzone podczas ambulatoryjnych wizyt kontrolnych wydają się być zależne od stopnia, w jakim ciśnienie było kontrolowane przez te lekiNei soggetti che assumevano più antipertensivi, le variazioni della pressione sanguigna controllata ambulatorialmente apparivano correlabili al grado di controllo della pressione sanguigna
Natomiast prymat leczenia ambulatoryjnego nie może zostać zagwarantowany, jeżeli nie towarzyszy mu dostępne leczenie szpitalne, obejmujące krótkie pobyty pacjentów wykazujących silne zaburzenia, które nie mogą być leczone w inny sposóbViceversa, però, non si può garantire il primato di una struttura ambulatoriale se questa non è sostenuta in permanenza da una struttura ospedaliera immediatamente accessibile, per brevi soggiorni, ai pazienti che presentino disturbi acuti che non possono essere oggetto di altri tipi di trattamento
Podczas ambulatoryjnego kontrolowania ciśnienia tętniczego krwi, podawanie w skojarzeniu ‧ mg irbesartanu i ‧, ‧ mg hydrochlorotiazydu, jeden raz na dobę, powodowało konsekwentne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, utrzymujące się ponad ‧ godziny ze średnim ‧-godzinnym, po odjęciu efektu placebo, obniżeniem ciśnienia skurczowego/rozkurczowego o ‧, ‧, ‧ mmHgIl monitoraggio continuo nelle ‧ ore della pressione arteriosa evidenzia che l' associazione ‧ mg di irbesartan e ‧ mg di idroclorotiazide in monosomministrazione giornaliera produce una simile riduzione nei valori pressori nelle ‧ ore, con una media di riduzione sistolica/diastolica, rispetto al placebo, nelle ‧ ore di ‧/‧ mmHg
W badaniu klinicznym trwającym ‧ dni z udziałem pacjentów z nadciśnieniem I i ‧ stopnia kontrolowanym przez podawanie lizynoprylu, stosowanie celekoksybu w dawce ‧ mg dwa razy na dobę nie powodowało klinicznie znaczącego podwyższenia średniego dziennego ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oznaczanego za pomocą ‧-godzinnego ambulatoryjnego kontrolowania ciśnienia tętniczego krwiIn uno studio clinico di ‧ giorni effettuato su pazienti con ipertensione di stadio I e ‧ controllata con lisinopril, la somministrazione di ‧ mg due volte al giorno di celecoxib non ha portato, rispetto al placebo, ad aumenti clinicamente significativi dei valori medi giornalieri della pressione arteriosa sistolica o diastolica, come risulta dal controllo pressorio ambulatoriale delle ‧ ore
produkt leczniczy przeznaczony jest dla pacjentów ambulatoryjnych, ale jego stosowanie może dawać bardzo poważne działania niepożądane, wymagające recepty wypisanej zgodnie z wymogami przez specjalistę i specjalnego nadzoru w całym okresie terapiiil medicinale è destinato a pazienti in ambulatorio ma la sua utilizzazione può produrre gravissimi effetti collaterali negativi, il che richiede una prescrizione compilata, se del caso, da uno specialista ed una sorveglianza particolare durante il trattamento
Jeżeli opisywany produkt jest stosowany w leczeniu ambulatoryjnym, może być wyjęty z lodówki i jednokrotnie przechowywany w temperaturze pokojowej (do ‧°C) przez okres nie dłuższy niż ‧ miesiącA scopo ambulatoriale, il prodotto può essere tolto dal frigorifero per un singolo periodo di un mese al massimo a temperatura ambiente (fino a ‧ °C
W badaniu pacjentów ambulatoryjnych z dwutygodniowym początkowym okresem wprowadzającym z placebo, randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanym placebo, w grupach równoległych, z ‧-tygodniowym okresem leczenia i dwutygodniowym okresem odstawienia z placebo, odsetek pacjentów, u których następowała klinicznie istotna poprawa zarówno jakości snu, jak i czujności rano, wynosił ‧ % w grupie leczonej produktem Circadin w porównaniu z ‧ % w grupie placeboIn uno studio su pazienti ambulatoriali con un periodo di run-in iniziale di ‧ settimane con placebo, un periodo di ‧ settimane di trattamento randomizzato, in doppio-cieco, controllato con placebo, a gruppi paralleli ed un periodo di sospensione di ‧ settimane con placebo, la percentuale di pazienti che hanno manifestato un miglioramento clinicamente significativo sia della qualità del sonno che nella vigilanza al mattino è stato del ‧ % nel gruppo trattato con Circadin contro il ‧ % nel gruppo trattato con placebo
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof- Austria)- Hartlauer Handelsgesellschaft mbH przeciwko Wiener Landesregierung, Oberösterreichische Landesregierung (Swoboda przedsiębiorczości- Zabezpieczenie społeczne- Krajowy system opieki zdrowotnej finansowany ze środków państwowych- System świadczeń rzeczowych- System zwrotu kosztów wydatkowanych przez ubezpieczonego- Zezwolenie na utworzenie prywatnej przychodni świadczącej ambulatoryjną opiekę dentystyczną- Kryteria służące do oceny zapotrzebowania na utworzenie zakładu opieki zdrowotnej- Zapewnienie opieki medycznej lub szpitalnej odpowiedniej jakości, zrównoważonej i dostępnej dla wszystkich- Zapobieganie ryzyku poważnego naruszenia równowagi finansowej systemu zabezpieczenia społecznego- Spójność- ProporcjonalnośćCausa C-‧/‧: Sentenza della Corte (Grande Sezione) ‧ marzo ‧ (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof- Austria)- Hartlauer Handelsgesellschaft mbH/Wiener Landesregierung, Oberösterreichische Landesregierung (Libertà di stabilimento- Previdenza sociale- Sistema sanitario nazionale finanziato dallo Stato- Sistema di prestazioni in natura- Sistema di rimborso delle spese anticipate dall’assicurato- Autorizzazione all’apertura di un ambulatorio privato che fornisce assistenza odontoiatrica- Criterio di valutazione del fabbisogno che giustifica l’apertura di un istituto di cura- Obiettivo di mantenere un servizio medico od ospedaliero di qualità, equilibrato e accessibile a tutti- Obiettivo di prevenire un rischio di grave alterazione dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale- Coerenza- Proporzionalità
Questa è la pagina 1. Trovato 125 frasi corrispondenza a frase ambulatoryjny.Trovato in 0,353 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.