Traduzioni in sloveno:

  • krmne rastline 
    (noun  )
     
    Gojenje rastlin za prehrano živali. (Vir: PHC)

Frasi di esempio con "coltura foraggiera", memoria di traduzione

add example
A lungo termine, non possiamo permetterci di importare da altri paesi colture proteiche pari a 30 milioni di ettari di superficie destinata a coltivazioni foraggiere.Dolgoročno si ne moremo privoščiti, da bi iz drugih držav uvažali stročnice, ki ustrezajo 30 milijonom hektarjev krmnega območja.
Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le graminacee e altre colture foraggiere (di norma leguminose), utilizzati per pascolo, raccolti verdi o come fieno seccoSem spadajo mešanice pretežno iz trav in drugih krmnih rastlin (praviloma stročnic), ki se popasejo, pospravijo zelene ali kot seno
considerando che le conseguenze di questa scarsità di acqua si fanno sentire, con incisive ripercussioni socio-economiche specie nel settore agricolo, zootecnico e forestale, riducendo di molto o azzerando lo sviluppo vegetativo specie dei cereali, delle colture foraggiere e dei prati naturali, compromettendo il raccolto del fieno e dei cereali e provocando una grandissima penuria di alimenti per animali le cui scorte sono esaurite come anche nell'alimentazione umana, nell'ambiente, nel quadro sanitario del paese e, di conseguenza, anche nell'importante industria portoghese del turismoker se učinki pomanjkanja dežja občutijo, z resnimi družbeno-gospodarskimi posledicami na področju kmetijstva, živinoreje, gozdarstva- s skoraj neobstoječim razvojem rasti rastlin, zlasti žitaric, krmnih posevkov in naravnih travnikov, ki spravljajo v nevarnost letino sena in žitaric ter povzročajo veliko pomanjkanje krme za živino, zaloge katere so že porabljene- kakor tudi za prehrano ljudi, okolje, področje nacionalne zdravstvene oskrbe in posledično tudi področje turizma, ki je glavna portugalska panoga
per la coltura di leguminose foraggiere praticata in ungojenje metuljnic na kmetijskem gospodarstvu, katerega celotna njegova proizvodnja je skladna z obveznostmi, določenimi v Uredbi (EGS) št
sottoprodotti foraggieri (paglia, paglia minuta, foglie e estremità, altri sottoprodotti foraggierikrmni stranski proizvodi (slama, pleve, listi in vršički rastlin ter drugi krmni stranski proizvodi
Il versamento dell'indennità è previsto soltanto in casi limitati, quando sia individuata la presenza di materiale transgenico in una coltura non geneticamente modificata identica o molto vicina alla coltura transgenica (le colture transgeniche possono introdursi mediante incrocio nelle colture non geneticamente modificate), nella medesima stagione e in una determinata zona (la distanza dalle colture transgenichePlačilo nadomestila je omejeno na primere, pri katerih so gensko spremenjeni organizmi odkriti med gensko nespremenjenimi kulturami ali med kulturami, ki so sorodne gensko spremenjenim kulturam (gensko spremenjene kulture, ki jih je mogoče križati in tako pridobiti gensko nespremenjene kulture) v istem obdobju in na istem območju (oddaljenost od gensko spremenjenih kultur
colture permanenti, le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all’allegato I, sezione G/‧, della decisione ‧/‧/CE della Commissione, escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennalitrajni nasad pomeni nasad rastlin, ki niso vključene v kolobar ter niso trajni travniki, ki so na istem zemljišču najmanj pet let in ki dajejo večkratne pridelke, vključno z drevesnicami, kakor so opredeljene v točki (G/‧) Priloge I k Odločbi Komisije ‧/‧/ES, razen večletnih rastlin in drevesnic le-teh
colture permanenti, le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all’allegato I, sezione G/‧, della decisione ‧/‧/CE della Commissione e il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex‧), escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennalitrajni nasad pomeni nasad rastlin, ki niso vključene v kolobar ter niso trajni travniki, ki so na istem zemljišču najmanj pet let in dajejo večkratne pridelke, vključno z drevesnicami, kakor so opredeljene v točki G/‧ Priloge I k Odločbi Komisije ‧/‧/ES in panjevci kratke rotacije (oznaka KN ex‧), razen večletnih rastlin in njihovih drevesnic
Affitto occasionale di superficie foraggiera ed animali a pensionePrejemki od občasnih oddajanj zemljišč s krmo in pašnikov v najem
Il latte e la carne possono però provenire anche da aziende che praticano un allevamento ad alto input energetico, rinunciano ai pascoli e alimentano il bestiame soprattutto con silomais o altre piante foraggiere energeticheMeso in mleko pa je mogoče proizvajati tud z energetsko intenzivnim kmetijstvom, pri katerem se opušča uporaba travnatih površin in se živali krmijo predvsem s silažno koruzo ali drugimi energetsko bogatimi krmnimi rastlinami
Infatti, la produzione di latte per ettaro di foraggiera permanente/pascolo disponibile della provincia di Belluno (meno di litri ‧ contro i ‧ l di media di latte su ettaro di pascolo delle altre province) e la produttività per animale (con ‧ hl all’anno per animale rispetto ai ‧ della media regionale) sono nettamente al di sotto delle medie delle altre zoneProizvodnja mleka na hektar stalne krmne površine/razpoložljivih pašnikov v pokrajini Belluno (manj kot ‧ litrov v primerjavi s povprečjem ‧ litrov na hektar pašnika v drugih pokrajinah) in proizvodnja na žival (‧ hektolitrov letno na žival v primerjavi z regijskim povprečjem, ki znaša ‧ hektolitrov) sta namreč znatno pod povprečjem drugih območij
Sono comprese le sementi delle piante foraggiere erbaceeVključena so semena poljščin za zeleno krmo
Domanda di pronuncia pregiudiziale- College van Beroep voor het bedrijfsleven- Interpretazione dell'art. ‧, n. ‧, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio ‧ maggio ‧, n. ‧, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L ‧, pag. ‧), e dell'art. ‧, n. ‧, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione ‧ dicembre ‧, n. ‧, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L ‧, pag. ‧)- Superficie foraggiera disponibile- Parcella temporaneamente inondata durante il periodo di cui trattasiPredlog za sprejetje predhodne odločbe- College van Beroep voor het bedrijfsleven- Razlaga člena ‧(b) Uredbe Sveta (ES) št. ‧/‧ z dne ‧. maja ‧ o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (UL L ‧, str. ‧), in člena ‧(c), Uredbe Komisije (EGS) št. ‧/‧ z dne ‧. decembra ‧ o podrobnih pravilih za uporabo integriranega upravnega in kontrolnega sistema za nekatere programe pomoči Skupnosti (UL L ‧, str. ‧)- Krmna površina, ki je na voljo- Površina, ki je bila v zadevnem obdobju začasno poplavljena
Nell'azienda, la superficie foraggiera effettivamente destinata al gregge di capre deve essere pari almeno ad ‧ha di prato per ‧ capre e ad ‧ha di pascolo per ‧ capreKrmna površina na kmetiji, dejansko namenjena kozji čredi, mora biti najmanj enaka ‧ ha travnika za ‧ koz in ‧ ha pašnika za ‧ kozi
Se la normativa comunitaria, e, in particolare, il regolamento (CE) ‧/‧, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, subordina la concessione di aiuti finanziari all'uso di superfici foraggiere, all'esistenza di titolo di proprietà o altri titoli giuridici che giustifichino l'uso di detta superficieAli zakonodaja Skupnosti, in še zlasti Uredba Sveta (ES) št. ‧/‧ o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso, pogojuje odobritev finančne pomoči za uporabo krmnih površin z obstojem lastninske pravice ali drugih pravnih naslovov, ki dajejo pravico do uporabe omenjene površine?
infatti la produzione consumata in seno alla stessa unità è limitata essenzialmente ad alcuni prodotti specifici (quali cereali, semi oleosi, piante proteiche, piante foraggiere e latte destinato allDejansko se porabljena proizvodnja v isti enoti omeji v glavnem na nekaj specifičnih proizvodov (žito, stročnice, oljnice, krma in mleko za krmo živine) in stopnje potrošnje znotraj enote se znatno spreminjajo, odvisno od gospodarske panoge in države
Le capre devono pascolare come minimo ‧ giorni all'anno e il pascolo deve costituire la base dell'alimentazione foraggiera per almeno ‧ mesi all'annoKoze se morajo pasti najmanj ‧ dni na leto, paša pa mora najmanj ‧ mesece v letu sestavljati večino krme
Coltivazioni foraggiere e terreni a riposoKrmne rastline in neobdelana zemljišča
Altre coltivazioni foraggiere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminoseDruge, pretežno enoletne krmne rastline (na primer grašica, zelena koruza, žita, ki se pospravijo zelena in/ali zelena pokrmijo, stročnice
superficie agricola utilizzata, coltivata fuori avvicendamento, destinata permanentemente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee foraggiere, seminate o spontanee, generalmente fertilizzate e coltivateuporabljena kmetijska površina, ki ni obdelovana po sistemu kolobarjenja, ampak je stalno dodeljena (za pet let ali več) za proizvodnjo zelene krme, bodisi sejane bodisi divje, običajno gnojena in vzdrževana
piante foraggiere annualienoletni krmni proizvodi
Per arginare tale fenomeno, proponiamo che la riforma della politica agricola comune preveda l'introduzione di nuove disposizioni per aiutare gli agricoltori a migliorare i sistemi di rotazione delle colture, investimenti nella ricerca sulle sementi delle colture proteiche e una migliore formazione degli agricoltori sull'avvicendamento delle colture e le colture miste.Za boj proti temu pojavu predlagamo, da bi morala reforma skupne kmetijske politike vključevati uvedbo novih predpisov, ki bi pomagali kmetom pri izboljšanju sistemov kolobarjenja, vlaganjem v raziskave semen stročnic in boljšem usposabljanju kmetov za kolobarjenje in mešano kmetovanje.
Le colture di riserva (colture madri) sono piccole colture algali che vengono trasferite con regolarità su terreno di coltura fresco per fungere da materiale di partenza per il saggioZaložne kulture so majhne kulture alg, ki se redno prenašajo v sveža gojišča in se uporabljajo kot začetni preskusni material
Tuttavia, i tenori di DON risultavano significativamente più bassi in colture di frumento che seguivano una coltura ospite del Fusarium dove era stata praticata l’aratura, rispetto alla stessa coltura di frumento, che seguiva una coltura ospite (di Fusarium), che aveva beneficiato di una lavorazione minimaVendar so bile vrednosti DON v pridelku pšenice, pridelane po gostitelju Fusariuma, bistveno nižje, kadar se je izvajalo rigolanje, kot pri pšenici, pridelani po gostitelju Fusariuma z minimalno obdelavo
nozioni sulle strategie e le tecniche di gestione integrata delle specie nocive (IPM), sulle strategie e tecniche di gestione integrata delle colture, sui principi dell'agricoltura biologica e sulla protezione delle colture con mezzi non chimici, in particolare con metodi preventivi e di controllo biologico; informazioni sulle norme, gli standard e le prassi, generali e specifiche per coltura, relative ai metodi non chimici di interventi fitosanitari e alla gestione delle specie nocive e delle colturepojmi o strategijah in tehnikah celostnega zatiranja škodljivcev, strategijah in tehnikah celostnega upravljanja s pridelki in načelih ekološkega kmetijstva in nekemične zaščite pridelkov, zlasti preventivnih metod in metod biološkega zatiranja; informacije o splošnih standardih in standardih, posebej prilagojenih določenim pridelkom in postopkih nekemičnih metod za zaščito rastlin, zatiranju škodljivcev in pridelavi pridelkov
Questa è la pagina 1. Trovato 3630 frasi corrispondenza a frase coltura foraggiera.Trovato in 5,825 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.