Traduzioni in sloveno:

  • krmne rastline 
    (noun  )
     
    Gojenje rastlin za prehrano živali. (Vir: PHC)

Frasi di esempio con "coltura foraggiera", memoria di traduzione

add example
considerando che le conseguenze di questa scarsità di acqua si fanno sentire, con incisive ripercussioni socio-economiche specie nel settore agricolo, zootecnico e forestale, riducendo di molto o azzerando lo sviluppo vegetativo specie dei cereali, delle colture foraggiere e dei prati naturali, compromettendo il raccolto del fieno e dei cereali e provocando una grandissima penuria di alimenti per animali le cui scorte sono esaurite come anche nell'alimentazione umana, nell'ambiente, nel quadro sanitario del paese e, di conseguenza, anche nell'importante industria portoghese del turismoker se učinki pomanjkanja dežja občutijo, z resnimi družbeno-gospodarskimi posledicami na področju kmetijstva, živinoreje, gozdarstva- s skoraj neobstoječim razvojem rasti rastlin, zlasti žitaric, krmnih posevkov in naravnih travnikov, ki spravljajo v nevarnost letino sena in žitaric ter povzročajo veliko pomanjkanje krme za živino, zaloge katere so že porabljene- kakor tudi za prehrano ljudi, okolje, področje nacionalne zdravstvene oskrbe in posledično tudi področje turizma, ki je glavna portugalska panoga
A lungo termine, non possiamo permetterci di importare da altri paesi colture proteiche pari a 30 milioni di ettari di superficie destinata a coltivazioni foraggiere.Dolgoročno si ne moremo privoščiti, da bi iz drugih držav uvažali stročnice, ki ustrezajo 30 milijonom hektarjev krmnega območja.
per la coltura di leguminose foraggiere praticata in ungojenje metuljnic na kmetijskem gospodarstvu, katerega celotna njegova proizvodnja je skladna z obveznostmi, določenimi v Uredbi (EGS) št
Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le graminacee e altre colture foraggiere (di norma leguminose), utilizzati per pascolo, raccolti verdi o come fieno seccoSem spadajo mešanice pretežno iz trav in drugih krmnih rastlin (praviloma stročnic), ki se popasejo, pospravijo zelene ali kot seno
Affitto occasionale di superficie foraggiera ed animali a pensionePrejemki od občasnih oddajanj zemljišč s krmo in pašnikov v najem
Se la normativa comunitaria, e, in particolare, il regolamento (CE) ‧/‧, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, subordina la concessione di aiuti finanziari all'uso di superfici foraggiere, all'esistenza di titolo di proprietà o altri titoli giuridici che giustifichino l'uso di detta superficieAli zakonodaja Skupnosti, in še zlasti Uredba Sveta (ES) št. ‧/‧ o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso, pogojuje odobritev finančne pomoči za uporabo krmnih površin z obstojem lastninske pravice ali drugih pravnih naslovov, ki dajejo pravico do uporabe omenjene površine?
Domanda di pronuncia pregiudiziale- College van Beroep voor het bedrijfsleven- Interpretazione dell'art. ‧, n. ‧, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio ‧ maggio ‧, n. ‧, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L ‧, pag. ‧), e dell'art. ‧, n. ‧, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione ‧ dicembre ‧, n. ‧, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L ‧, pag. ‧)- Superficie foraggiera disponibile- Parcella temporaneamente inondata durante il periodo di cui trattasiPredlog za sprejetje predhodne odločbe- College van Beroep voor het bedrijfsleven- Razlaga člena ‧(b) Uredbe Sveta (ES) št. ‧/‧ z dne ‧. maja ‧ o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (UL L ‧, str. ‧), in člena ‧(c), Uredbe Komisije (EGS) št. ‧/‧ z dne ‧. decembra ‧ o podrobnih pravilih za uporabo integriranega upravnega in kontrolnega sistema za nekatere programe pomoči Skupnosti (UL L ‧, str. ‧)- Krmna površina, ki je na voljo- Površina, ki je bila v zadevnem obdobju začasno poplavljena
Le capre devono pascolare come minimo ‧ giorni all'anno e il pascolo deve costituire la base dell'alimentazione foraggiera per almeno ‧ mesi all'annoKoze se morajo pasti najmanj ‧ dni na leto, paša pa mora najmanj ‧ mesece v letu sestavljati večino krme
superficie agricola utilizzata, coltivata fuori avvicendamento, destinata permanentemente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee foraggiere, seminate o spontanee, generalmente fertilizzate e coltivateuporabljena kmetijska površina, ki ni obdelovana po sistemu kolobarjenja, ampak je stalno dodeljena (za pet let ali več) za proizvodnjo zelene krme, bodisi sejane bodisi divje, običajno gnojena in vzdrževana
Altre coltivazioni foraggiere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminoseDruge, pretežno enoletne krmne rastline (na primer grašica, zelena koruza, žita, ki se pospravijo zelena in/ali zelena pokrmijo, stročnice
Infatti, la produzione di latte per ettaro di foraggiera permanente/pascolo disponibile della provincia di Belluno (meno di litri ‧ contro i ‧ l di media di latte su ettaro di pascolo delle altre province) e la produttività per animale (con ‧ hl all’anno per animale rispetto ai ‧ della media regionale) sono nettamente al di sotto delle medie delle altre zoneProizvodnja mleka na hektar stalne krmne površine/razpoložljivih pašnikov v pokrajini Belluno (manj kot ‧ litrov v primerjavi s povprečjem ‧ litrov na hektar pašnika v drugih pokrajinah) in proizvodnja na žival (‧ hektolitrov letno na žival v primerjavi z regijskim povprečjem, ki znaša ‧ hektolitrov) sta namreč znatno pod povprečjem drugih območij
piante foraggiere annualienoletni krmni proizvodi
sottoprodotti foraggieri (paglia, paglia minuta, foglie e estremità, altri sottoprodotti foraggierikrmni stranski proizvodi (slama, pleve, listi in vršički rastlin ter drugi krmni stranski proizvodi
Nell'azienda, la superficie foraggiera effettivamente destinata al gregge di capre deve essere pari almeno ad ‧ha di prato per ‧ capre e ad ‧ha di pascolo per ‧ capreKrmna površina na kmetiji, dejansko namenjena kozji čredi, mora biti najmanj enaka ‧ ha travnika za ‧ koz in ‧ ha pašnika za ‧ kozi
Coltivazioni foraggiere e terreni a riposoKrmne rastline in neobdelana zemljišča
infatti la produzione consumata in seno alla stessa unità è limitata essenzialmente ad alcuni prodotti specifici (quali cereali, semi oleosi, piante proteiche, piante foraggiere e latte destinato allDejansko se porabljena proizvodnja v isti enoti omeji v glavnem na nekaj specifičnih proizvodov (žito, stročnice, oljnice, krma in mleko za krmo živine) in stopnje potrošnje znotraj enote se znatno spreminjajo, odvisno od gospodarske panoge in države
Il latte e la carne possono però provenire anche da aziende che praticano un allevamento ad alto input energetico, rinunciano ai pascoli e alimentano il bestiame soprattutto con silomais o altre piante foraggiere energeticheMeso in mleko pa je mogoče proizvajati tud z energetsko intenzivnim kmetijstvom, pri katerem se opušča uporaba travnatih površin in se živali krmijo predvsem s silažno koruzo ali drugimi energetsko bogatimi krmnimi rastlinami
Sono comprese le sementi delle piante foraggiere erbaceeVključena so semena poljščin za zeleno krmo
A norma dell’articolo ‧, paragrafo ‧, del regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, alcuni dati relativi a determinate superfici oggetto dell’aiuto per le colture energetiche devono essere comunicati alla CommissioneČlen ‧ Uredbe Komisije (ES) št. ‧/‧ določa, da je treba Komisiji sporočiti nekatere podatke v zvezi z določenimi površinami, ki so upravičene do pomoči za energijske poljščine
Se la superficie dichiarata ai fini del pagamento per il gruppo di colture di cui trattasi supera la superficie determinata a norma dell’articolo ‧, paragrafo ‧, del regolamento (CE) n. ‧/‧, l’importo dell’aiuto è calcolato in base alla superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al ‧ % o a due ettari, ma non superiore al ‧ % della superficie determinataČe površina za zadevno vrsto posevkov, prijavljena za plačilo, presega površino, določeno v skladu s členom ‧ Uredbe (ES) št. ‧/‧, se pomoč izračuna na podlagi določene površine, kateri se odšteje dvakratna ugotovljena razlika, če je razlika več kot ‧ % ali dva hektarja, vendar ne več kot ‧ % določene površine
L'agenzia di protezione delle colture dichiara che vietare i pesticidi equivale ad avere fra il 65 per cento e il 200 per cento in più di terra coltivata, riducendone la produttività.Po mnenju Agencije za zaščito rastlin (Crop Protection Agency) bi se zaradi prepovedi pesticidov obseg obdelovalnih površin povečal za 65 % do 200 % in bi se s tem zmanjšala produktivnost.
per le colture vegetali e microbiologiche e per l'allevamentoza rastlinsko in mikrobiološko kultiviranje in živinorejo
sottolinea che la promozione delle colture per scopi non alimentari deve essere adeguatamente finanziata per comprendervi l'utilizzo razionale degli stanziamenti senza compromettere in tal modo gli altri obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio del ‧ settembre ‧ per quanto concerne l'utilizzazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo ruralepoudarja, da mora biti spodbujanje nasadov kulturnih rastlin za neprehrambene namene ustrezno financirano, tudi s smotrno uporabo sredstev, ne da bi pri tem ogrozili druge cilje za uporabo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, določenega v Uredbi Sveta (ES) št. ‧/‧ z dne ‧. septembra
Al fine di rendere più utili ed efficaci i dispositivi di gestione e di controllo, occorre adattare il sistema istituito dal regolamento (CEE) n. ‧ del Consiglio, del ‧ novembre ‧, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, in modo da includervi il regime di pagamento unico, i regimi di sostegno per il frumento duro, le colture proteiche, le colture energetiche, il riso, la fecola di patate, la frutta a guscio, il latte, le sementi, i legumi da granella e gli aiuti regionali specifici nonché il controllo dellDa bi izboljšali učinkovitost in uporabnost administrativnih in kontrolnih mehanizmov je treba prilagoditi sistem, uveden z Uredbo Sveta (EGS) št. ‧ z dne ‧. novembra ‧ o vzpostavitvi integriranega administrativnega in kontrolnega sistema za nekatere sheme pomoči Skupnosti [‧], tako, da se vključijo shema enotnega plačila, sheme podpore za trdo pšenico, stročnice, energetske rastline, riž, krompirjev škrob, lupinarje, mleko, seme in zrnate stročnice ter posebne regionalne pomoči kakor tudi kontrolo nad uporabo pravil navzkrižne skladnosti, modulacije in sistema kmetijskega svetovanja
Per fornire indicazioni sulla gestione nelle aziende dedite a praticoltura oggetto di una deroga e sul livello di ottimizzazione della gestione raggiunto, le autorità competenti presentano ogni anno alla Commissione una relazione sulla fertilizzazione e sulla resa per ciascun tipo di terreno e di colturaDa se zagotovi vpogled v upravljanje travniških kmetij, za katere je dovoljeno odstopanje, in v doseženo raven optimizacije upravljanja, pristojni organ vsako leto za različne tipe tal in posevkov pripravi poročilo o gnojenju in donosu in ga predloži Komisiji
Questa è la pagina 1. Trovato 3630 frasi corrispondenza a frase coltura foraggiera.Trovato in 1,067 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.