Traduzioni in rumeno:

  • centrală electrică   

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "centrale elettrica", memoria di traduzione

add example
I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energiaCosturile eligibile sunt costurile investițiilor suplimentare suportate de beneficiar în comparație cu o centrală convențională sau cu un sistem de încălzire convențional cu aceeași capacitate în ce privește producția efectivă de energie
progetti di sistemi avanzati/innovativi per centrali elettriche- studio di fattibilità, valutazione della sicurezza di diversi combustibili, concetti e progettazioni di centrali elettricheconcepte avansate/inovatoare de sisteme pentru centralele electrice- studii de fezabilitate, evaluarea diferitelor tipuri de combustibil, concepte și proiecte de centrale electrice din punct de vedere al siguranței
Per di più, la convenuta avrebbe violato l'art. ‧, n. ‧, in combinato disposto con gli artt. ‧ e ‧, n. ‧, e i criteri ‧-‧ di cui all'allegato ‧ della direttiva ‧/‧/CE, nonché il principio generale di proporzionalità in quanto la procedura da essa applicata per la determinazione della quantità totale di quote di emissioni non tiene in considerazione la necessità di aumentare nel territorio della ricorrente la produzione di energia elettrica ricavata da fonti che richiedono grandi quantità di carbone in conseguenza dell'obbligo di chiusura di due blocchi della centrale nucleare di Jaslovské BohuniceÎn plus, pârâta ar fi încălcat articolul ‧ alineatul coroborat cu articolele ‧ și ‧ alineatul ‧ și criteriile prevăzute la punctele ‧-‧ din Anexa ‧ la Directiva ‧/‧/CE precum și principiul general al proporționalității, întrucât metoda utilizată de aceasta pentru determinarea cantității totale de cote de emisie nu ia în considerare necesitatea de sporire pe teritoriul reclamantei a capacității de producție a energiei electrice din surse mari consumatoare de carbon, ca urmare a obligației privind închiderea a două unități de producție ale centralei nucleare de la Jaslovské Bohunice
Sulla base di rischi reali o immaginari - dalle malattie forse connesse al riscaldamento globale agli incendi boschivi che, a quanto pare, sarebbero dovuti esclusivamente allo stesso fenomeno, dalle inondazioni al surriscaldamento delle centrali elettriche - ci vien chiesto di accettare le interferenze della Commissione e delle politiche europee in tutti i settori, nessuno escluso, fino all'utilizzo del più minuscolo appezzamento di terra.În temeiul acestor riscuri imaginare sau reale, care variază de la maladiile ce sunt probabil legate de încălzirea globală la incendiile presupuse ca fiind doar rezultatul aceluiaşi fenomen şi la inundaţii şi supraîncălzirea centralelor electrice, suntem îndemnaţi să acceptăm imixtiunea Comisiei şi a politicilor europene în absolut toate sectoarele, inclusiv în folosinţa celei mai mici suprafeţe de teren.
Oggetto: Centrali nucleari per la produzione di energia elettricaSubiect: Centrale nucleare
le centrali elettriche che producono elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili, ad eccezione delle centrali idroelettriche di una capacità superiore a ‧ MWcentralele electrice care produc energie electrică din surse regenerabile de energie regenerabilă, cu excepția centralelor hidroelectrice cu o capacitate mai mare de ‧ MW
La creazione di centrali elettriche virtuali- vale a dire un programma di cessione dell'energia elettrica con cui un'impresa che produce energia elettrica è obbligata a vendere o a rendere disponibile un certo volume di energia elettrica o a garantire l'accesso a parte della sua capacità di generazione a fornitori interessati per un certo periodo di tempo- sono una delle possibili misure cui si potrebbe ricorrere per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercatoInstituirea de centrale electrice virtuale- care reprezintă un program pentru cesiunea energiei electrice prin care o întreprindere producătoare de energie electrică are obligația fie de a vinde sau a pune la dispoziția furnizorilor interesați un anumit volum de energie electrică, fie de a acorda acestora acces la o parte a capacității sale de producere- reprezintă una dintre posibilele măsuri care poate fi utilizată pentru a promova concurența reală și pentru a asigura buna funcționare a pieței
Gli impianti per la produzione di ghisa e acciaio, compresa la colata continua, sono normalmente caratterizzati da una serie di installazioni (ad esempio altoforno, forno ad ossigeno basico), spesso collegate tecnicamente ad altri impianti (ad esempio cokeria, impianto di sinterizzazione, centrale elettricaInstalaţiile de producţie a oţelului şi a fontei, precum şi cele cu turnare continuă sunt, în general, caracterizate printr-o înşiruire de posibilităţi (de exemplu, furnal înalt, furnal bazic de oxigen), iar aceste posibilităţi au, în mod frecvent, legături tehnice cu alte instalaţii (de exemplu, cuptorul de cocsificare, instalaţia de sinterizare, instalaţia termică
Pertanto, la Commissione, ai sensi dell'articolo ‧, paragrafo ‧, del regolamento del Consiglio (CE) n. ‧/‧ decide di ingiungere alla Grecia di fornire tutta la documentazione e le osservazioni necessarie per permettere alla Commissione di valutare il presunto aiuto sotto forma di un versamento parziale per la costruzione di un gasdotto per collegare la centrale elettrica di Aluminium of Greece alla rete nazionale di trasporto di gasÎn consecință, Comisia decide să solicite Greciei, în conformitate cu articolul ‧ alineatul din Regulamentul (CE) nr. ‧/‧ al Consiliului, să furnizeze toate aceste observații și documente, pentru a permite Comisiei să evalueze presupusul ajutor sub forma plății parțiale a construcției unei conducte de gaz pentru conectarea centralei de producție a energiei electrice a întreprinderii Aluminium of Greece la rețeaua națională de transport de gaz
ritiene necessario compiere sforzi maggiori per controllare le emissioni delle centrali elettriche con vettori fossili e aumentarne l'efficienza, tra l'altro sostenendo lo sviluppo della cogenerazione (CHP); segnala altresì che già ora diverse centrali elettriche europee sono le più efficienti su scala mondialeconsideră că sunt necesare eforturi mai mari pentru limitarea emisiilor rezultate în urma producerii electricităţii pe bază de combustibili fosili şi pentru creşterea eficienţei acesteia, printre altele, prin sprijinirea dezvoltării producerii combinate de electricitate şi căldură; constată totodată că unele centrale electrice din UE sunt deja printre cele mai eficiente din lume
Interrogazione ‧ (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Centrali nucleari per la produzione di energia elettricaÎntrebarea ‧ (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Centralele nucleare
EnBW-KWG: gestione di centrali elettriche convenzionali (in particolare a carbone), produzione di elettricità, teleriscaldamento e prodotti residuali del carbone (ceneri volanti e gesso) in Germaniaîn cazul întreprinderii EnBW-KWG: exploatarea de centrale electrice convenționale (în special centrale pe bază de cărbuni), producerea de energie electrică, de încălzire urbană și de produse secundare pentru centrale electrice (cenușă zburătoare și ghips) în Germania
ottimizzazione dell'esercizio corrente delle centrali elettriche- gestione efficace del miglioramento della sicurezza delle centrali, ispezione e prove in servizio, manutenzione, invecchiamento ed esercizio sul lungo termine, gestione del ciclo di vita della centraleoptimizarea funcționării centralelor electrice actuale- managementul eficient al îmbunătățirii gradului de siguranță al centralelor electrice, verificări și probe în funcționare, întreținere, funcționarea pe termen lung și îmbătrânirea instalațiilor, managementul duratei de viață a instalațiilor
Un altro insegnamento dell'incidente alla centrale nucleare 1 di Fukushima è che è pericoloso affidare la produzione di energia elettrica esclusivamente al settore privato.O altă lecție de învățat în urma accidentului produs la centrala nucleară Fukushima 1 este faptul că este periculos să încredințăm în totalitate generarea de energie electrică sectorului privat.
ritiene che in termini di sicurezza dell'approvvigionamento e di efficienza dei costi, sia poco ragionevole ostacolare con falsi incentivi di mercato la costruzione di centrali elettriche a carbone più moderne ed efficienticrede că este inoportun, din punctul de vedere al siguranţei aprovizionării şi al rentabilităţii, să se împiedice construirea celor mai moderne şi eficiente centrale pe bază de cărbune prin adoptarea unor măsuri neadecvate de stimulare a pieţei
È particolarmente importante accelerare la convergenza dei settori dell'energia elettrica e del gas nei nuovi Stati membri dell'Europa centrale ed orientale, tenendo conto delle ripercussioni sociali che inevitabilmente ne derivano per gli Stati membri interessati, sia vecchi che nuoviEste deosebit de important să se accelereze convergența dintre sectoarele energiei electrice și cel al gazelor naturale în noile state membre din Europa Centrală și de Est, ținând seama de consecințele sociale care apar întotdeauna în statele membre, fie că sunt noi sau vechi
per Bilfinger Berger: genio civile, costruzioni in superficie e sotterranee sul territorio nazionale e all'estero, modelli e servizi di sfruttamento privato (segnatamente servizi per l'industria, le centrali elettriche e il settore immobiliare, come la gestione d'impiantiîn cazul întreprinderii Bilfinger Berger: ingineria construcțiilor, construcții de suprafață și subterane în Germania și în străinătate, modele și servicii de exploatare privată (în special servicii în domeniile industrial, al centralelor electrice și imobiliar, cum ar fi administrarea instalațiilor
Domanda di pronuncia pregiudiziale- Högsta domstolen- Interpretazione dell'art. ‧, punti ‧ e ‧, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio ‧ dicembre ‧, ‧/‧/CE, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L ‧, pag. ‧)- Qualificazione di una centrale di produzione combinata di calore e di energia elettrica composta da diverse caldaie- Impianto di incenerimento o di coincenerimentoCerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare- Högsta domstolen- Interpretarea articolului ‧ punctele ‧ și ‧ din Directiva ‧/‧/CE a Parlamentului European și a Consiliului din ‧ decembrie ‧ privind incinerarea deșeurilor (JO L ‧, p. ‧, Ediție specială, ‧/vol. ‧, p. ‧)- Calificarea unei centrale de cogenerare compuse din mai multe cazane- Instalație de incinerare sau de coincinerare
Sono necessarie una gestione il più sicura possibile degli impianti nucleari esistenti e una serie di regole chiare che garantiscano che le future centrali elettriche dell'Unione europea dispongano del massimo livello di sicurezza.Este important ca centralele nucleare existente să fie gestionate într-un mod cât se poate de sigur, dar este, de asemenea, important să avem reguli clare pentru a ne asigura că viitoarele centrale electrice ale Uniunii Europene sunt cât se poate de sigure.
Il CESE considera che a lungo termine, dopo il ‧, il principio della cattura e stoccaggio di CO‧ potrà permettere di portare le emissioni delle centrali elettriche a carbone a un livello prossimo allo zeroCESE consideră că pe termen lung, după ‧, captarea și stocarea de CO‧ va fi în măsură să reducă aproape de zero emisiile de CO‧ ale centralelor energetice bazate pe cărbune
Il gestore del sistema di trasmissione instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuove centrali elettriche al sistema di trasmissioneOperatorul de transport și de sistem stabilește și publică proceduri transparente și eficiente privind conectarea nediscriminatorie a noi centrale electrice la sistemul de transport
Tuttavia, non solo lo smantellamento di Kozloduy, ma addirittura un aiuto per la costruzione di una nuova centrale elettrica, sarebbero più importanti degli stanziamenti a favore del fondo per il settore lattiero-caseario con questo aumento poco opportuno e inefficace.Cu toate acestea, nu numai dezafectarea centralei de la Kozlodui, ci chiar susţinerea construirii unei noi centrale, ar fi mai importante decât cheltuielile făcute cu fondul laptelui, cu această creştere prematură şi ineficace.
Finora si è investito molto in centrali elettriche alimentate a carbone, contribuendo così alla dipendenza dei paesi poveri dai combustibili fossili, fortemente responsabili dell'inquinamento ambientale.Până acum, s-au făcut investiţii semnificative în centralele electrice pe cărbune şi acest lucru continuă să facă aceste ţări sărace dependente de combustibilul fosil, care poluează mediul.
L’entità di tale credito è pari alle emissioni del ciclo di vita imputabili alla produzione di un quantitativo corrispondente di elettricità a partire dallo stesso tipo di combustibile in una centrale elettricavaloarea acestui beneficiu este egală cu emisiile generate pe durata ciclului de viață care îi pot fi atribuite producției unei cantități egale de electricitate pornind de la același tip de carburant într-o centrală electrică
La legge disponeva il trasferimento delle centrali elettriche all'epoca esistenti in Italia alla nuova società di stato ENEL, che doveva detenere il monopolio della produzione, distribuzione e fornitura di energia elettricaLegea prevedea transferul instalațiilor electrice existente în Italia către întreprinderea de stat nou înființată, ENEL, care urma să dețină monopolul asupra producerii, distribuției și alimentării cu energie electrică
Questa è la pagina 1. Trovato 15965 frasi corrispondenza a frase centrale elettrica.Trovato in 3,034 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.