Traduzioni in polacco:

  • czarna msza   

Frasi simili nel dizionario italiano polacco. (1)

Messa neraCzarna msza

Frasi di esempio con "messa nera", memoria di traduzione

add example
La prima dichiarazione riguarda l'impegno della Commissione in merito alla trasmissione di progetti di misura al Parlamento europeo quando i limiti di tempo vengono ridotti; la seconda dichiarazione riguarda l'applicazione della procedura di regolamentazione con controllo relativamente alle norme procedurali per l'aggiornamento della lista nera dei vettori aerei soggetti a divieto operativo.Pierwsze oświadczenie odnosi się do zobowiązania Komisji do przekazywania projektów środków Parlamentowi Europejskiemu w przypadku skrócenia terminów, drugie oświadczenie natomiast dotyczy stosowania procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w odniesieniu do zasad proceduralnych uaktualniania wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów.
Quello che non è oggetto di dibattito oggi è se Mujaheddin debba essere inserito nella lista nera o meno; affronteremo l'argomento separatamente.Są to: prawa człowieka, broń jądrowa oraz wolne i demokratyczne wybory w Iranie. Nie zastanawiamy się natomiast dzisiaj nad tym, czy mudżahedini powinni zostać umieszczeni na czarnej liście; tą kwestią zajmiemy się osobno.
Le azioni dovrebbero inoltre sostenere la compilazione di una lista nera europea dei contenuti illeciti e la promozione del suo uso da parte dei fornitori di InternetDziałania powinny wspierać tworzenie europejskiej czarnej listy treści niezgodnych z prawem oraz promować jej wykorzystanie przez dostawców usług internetowych
Le LTTE, che l'Unione europea ha incluso nella lista nera delle organizzazioni terroristiche, ora devono sicuramente deporre le armi e arrendersi.Tamilskie Tygrysy (LTTE), które Unia Europejska umieściła na czarnej liście organizacji terrorystycznych, będą teraz z pewnością zmuszone złożyć broń i poddać się.
Le autorità britanniche hanno fornito una descrizione sintetica del modello NERA e dei fogli di calcolo inerenti utilizzati per le valutazioni relative al ‧, ‧ eWładze Zjednoczonego Królestwa przedstawiły zwięzły opis opracowanego przez firmę NERA modelu oraz leżące u jego podstaw arkusze kalkulacyjne dla wycen z ‧ r., ‧ r. i ‧ r
Le accuse di attività terroristica dovrebbero essere ben fondate e il processo decisionale volto a includere alcune organizzazioni nella "lista nera” dovrebbe essere più trasparente.Zarzuty o prowadzeniu działalności terrorystycznej powinny mieć rzeczywiste podstawy, jak również konieczna jest większa przejrzystość przy podejmowaniu decyzji o umieszczeniu niektórych organizacji na "czarnej liście”.
Tali restrizioni figurano solitamente nella lista nera dei regolamenti di esenzione per categoria o sono individuate come restrizioni fondamentali nelle linee direttrici e nelle comunicazioni dell'Autorità di vigilanza EFTAOgraniczeń tego typu zakazuje się zwykle na mocy wyłączeń grupowych lub wymienia jako ograniczenia podstawowe w wytycznych i obwieszczeniach Urzędu Nadzoru EFTA
Un gran numero dei vettori inclusi nella lista nera, per esempio, raggiungono destinazioni dei paesi in via di sviluppo o sottosviluppati in Africa, nell'Asia sudorientale e nell'Asia centrale.Wielu przewoźników lotniczych, znajdujących się na czarnej liście, obsługuje loty do miejsc docelowych na terenie rozwijających się lub nierozwiniętych krajów Afryki, Azji Południowo-Wschodniej i Środkowej.
Regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio, del ‧ dicembre ‧, che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori della pesca, della molluschicoltura e dell’acquacoltura in Spagna colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pagRozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające szczególne środki rekompensaty dla hiszpańskiego rybołówstwa, branży skorupiaków i akwakultury, dotkniętych wyciekiem oleju z tankowca Prestige (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
L’aggiunta di carbonio nella materia prima conferisce al prodotto di qualità nastro una colorazione nera resistente ai vari trattamenti di decolorazione sia chimici (lavaggio con sapone o immersione in solvente) che meccanici (sfregamento a secco o a umidoDodanie węgla do surowca nadaje gatunkowi do produkcji taśm czarną barwę, odporną na różne procesy odbarwiania, czy to chemiczne (pranie z zastosowaniem mydła lub zanurzanie w kąpieli rozpuszczalnika), czy mechaniczne (pocieranie na sucho lub na mokro
Quanto alle domande, signor Commissario, la più importante per me è la seguente: qual è la situazione della condivisione dei codici di volo, per cui aeromobili che dovrebbero essere operati da un vettore europeo, vengono operati da altri vettori, che in certi casi rientrano nella lista nera?Jeśli chodzi o same pytania, panie komisarzu - według mnie najważniejsze z nich brzmi: jak wygląda sytuacja dzielenia oznakowania linii przez różnych przewoźników lotniczych ("code-share flights”)? Rzecz w tym, że statki powietrzne, które powinny być wykorzystywane do przewozów wykonywanych przez europejskie linie lotnicze, mogą być później obsługiwane przez innego operatora linii lotniczych, nawet takiego, który znajduje się na czarnej liście.
Fosso di Terrìa: bacino idrografico del fiume Terrìa, dalle sorgenti allo sbarramento a valle dell'azienda di allevamento ittico Mountain Fish, alla confluenza del Terrìa nel NeraStrefa Fosso di Terrìa: obszar zlewisk rzeki Terrìa, od źródła do zapory poniżej hodowli ryb Ditta Mountain Fish, gdzie rzeka Terrìa uchodzi do rzeki Nera
Secondo quanto dichiarato dalla Francia nella sua lettera del ‧ agosto ‧, si trattava di misure destinate a ridurre gli oneri finanziari delle imprese interessate dagli avvenimenti (tempesta e marea neraCelem tych środków było, zgodnie z uwagami przedstawionymi przez Francję w piśmie z dnia ‧ sierpnia ‧ r., zmniejszenie kosztów finansowych przedsiębiorstw dotkniętych omawianymi wydarzeniami (sztorm i wyciek z tankowca
sottolinea la necessità di una riflessione approfondita sugli effetti significativi delle sanzioni antiterrorismo in materia di diritto penale e dell'adozione, a livello nazionale, di opportune vie di ricorso in relazione a tale iscrizione nella lista nerazwraca uwagę na potrzebę dogłębnego rozważenia poważnych skutków karno-prawnych, jakie pociągają za sobą sankcje antyterrorystyczne, a także potrzebę przyjęcia na szczeblu krajowym odpowiednich prawnych środków naprawczych w odniesieniu do umieszczenia na czarnej liście
Signora Presidente, il crollo della piattaforma al largo delle coste della Louisiana il 22 aprile scorso ha creato una marea nera di dimensioni senza precedenti.Pani przewodnicząca! Zatonięcie platformy u wybrzeży Luizjany 22 kwietnia spowodowało wyciek ropy naftowej na niewiarygodną skalę.
Il mondo ha assistito con stupore sia all'enorme flusso di gas e di petrolio che fuoriesce dalla tubazione rotta in seguito all'esplosione e al disastro nel Golfo del Messico, sia all'apparente incapacità dell'industria petrolifera e delle autorità statunitensi di arrestare la marea nera; dobbiamo sperare che gli ultimi tentativi abbiano successo.Świat z niedowierzaniem obserwował zarówno ogromny wyciek gazu i ropy z uszkodzonej rury po wybuchu i katastrofie w Zatoce Meksykańskiej, jak i wyraźną niezdolność tak przemysłu, jak i władz amerykańskich do zatamowania wycieku. Miejmy nadzieję, że ostatnio podejmowane kroki okażą się skuteczne.
Come tutti gli altri antagonisti del recettore dell' angiotensina II, telmisartan è apparentemente meno efficace nel ridurre la pressione sanguigna nei pazienti di razza nera rispetto ai pazienti di razza bianca, probabilmente a causa di una maggiore prevalenza di bassi livelli renina nella popolazione di ipertesi di colorePodobnie jak w przypadku innych antagonistów receptora angiotensyny II, telmisartan jest wyraźnie mniej skuteczny w leczeniu nadciśnienia u osób rasy czarnej, prawdopodobnie z powodu częstszego występowania zmniejszonego stężenia reniny w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem
Che la tartaruga disegna una sottile linea neraŻółw narysował cienką czarną linię
Nelle donne e nei pazienti di razza nera, che rappresentavano rispettivamente il ‧ % e il ‧ % della popolazione totale in studio, non si è reso evidente un beneficio a livello renale, sebbene gli intervalli di confidenza non lo escludesseroW podgrupach kobiet i pacjentów rasy czarnej, które stanowiły odpowiednio ‧ % i ‧ % ogólnej populacji biorącej udział w badaniu nie stwierdzono korzystnego wpływu na nerki, chociaż przedział ufności nie wyklucza tego
Questa è la pagina 1. Trovato 5518 frasi corrispondenza a frase messa nera.Trovato in 3,156 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.