Traduzioni in polacco:

  • czarna msza   

Frasi simili nel dizionario italiano polacco. (1)

Messa neraCzarna msza

Frasi di esempio con "messa nera", memoria di traduzione

add example
Grazie all'azione dell'OCSE e della Commissione, negli ultimi tempi molti paradisi hanno accettato di collaborare alla lotta contro l'evasione fiscale, con l'abolizione o l'attenuazione del segreto bancario, tanto che nessun paese figura più nella lista neraDzięki działaniom OECD i Komisji wiele rajów podatkowych zgodziło się ostatnio współpracować w walce z uchylaniem się od płacenia podatków, znosząc lub ograniczając tajemnicę bankową, tak że żaden kraj nie figuruje już na czarnej liście
Sempre tenendo la penna in posizione verticale, ora premere nuovamente la rondella nera della dose e osservare la punta dell agoTrzymając nadal wstrzykiwacz w pozycji pionowej, wcisnąć ponownie czarne pokrętło do nastawiania dawki obserwując zakończenie igły, czy nie pojawia się na nim kropla leku
Più di 300 specie di uccelli nidificano , svernano o migrano nei Carpazi , tra cui l allocco degli Urali ( Strix uralensis ) , il picchio dorsobianco ( Dendrocopus leucotus ) e la cicogna nera ( Ciconia nigra ) .W Karpatach lęgnie się i zi muje oraz migruje przez nie ponad 300 gatunków ptaków , w tym puszczyk uralski ( Strix uralensis ) , dzięcioł białogrzbiety ( Dendrocopus l eucotus ) i bocian czarny ( Dendrocopus leucotus ) .
Polvere neraCzarny proch
La lista nera potrà avere effetti su aziende, paesi o aeromobili e credo che, di conseguenza, la Commissione debba fornire risposte più precise alle domande che sono state poste, soprattutto per quanto riguarda la misura in cui le aziende possono influire sul potere decisionale nei diversi paesi, e sul motivo per cui questa procedura si svolge in relazione al singolo aeromobile.Czarna lista ma wpływ na firmy, kraje lub statki powietrzne i uważam, że w związku z tym Komisja powinna udzielić trochę bardziej szczegółowych odpowiedzi na zadane pytania, szczególnie na te dotyczące zakresu, w jakim firmy w różnych krajach mają wpływ na proces podejmowania decyzji i powodów przeprowadzania tej procedury w związku z pojedynczym statkiem powietrznym.
In terzo luogo, e questo è un punto assai importante: la regolamentazione dei vettori aerei mediante la lista nera ha avuto un effetto preventivo sui vettori stessi, così che questi - soprattutto i vettori non europei - abbiano seguito più rigorosamente le norme di sicurezza?Trzecie pytanie dotyczy bardzo istotnej kwestii: czy sprawowanie kontroli nad firmami za pomocą czarnej listy odniosło skutek zapobiegawczy, dzięki któremu linie lotnicze - szczególnie te spoza Europy - bardziej stosują się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa?
La risoluzione esorta la Commissione a verificare il corretto recepimento delle disposizioni da parte degli Stati membri, nonché la loro attuazione e l'applicazione a livello nazionale della direttiva, nonché a intensificare le proprie attività per quel che riguarda la revisione e il miglioramento della direttiva e altre normative pertinenti in modo da porre fine quanto prima alle pratiche ingannevoli delle società che propongono annuari aziendali, segnatamente predisponendo specificamente una lista nera delle loro pratiche ingannevoli.Ta rezolucja jest apelem do Komisji o zweryfikowanie poprawności transpozycji, wdrażania i wykonania dyrektywy, a także o przyspieszenie własnych działań Komisji dotyczących przeglądu i poprawienia dyrektywy oraz innego stosownego prawa, tak aby jak najszybciej wyeliminować wprowadzające w błąd praktyki firm oferujących katalogi biznesowe, w szczególności poprzez sporządzenie czarnej listy takich firm.
Sostanza neraIstota czarna
È una scatola neraTo czarna skrzynka
bis. invita i governi dell'Unione europea e degli Stati Uniti ad avviare un'iniziativa nell'ambito delle Nazioni Unite intesa a riformare la vigente prassi degli elenchi di sanzioni, ivi inclusa la definizione di debite procedure per un giusto processo, la motivazione, la tutela giurisdizionale efficace e il ricorso legale; sottolinea allo stesso tempo la necessità di migliorare le procedure per la lista nera dell'Unione europeaa. wzywa rządy państw UE i Stanów Zjednoczonych do wystąpienia w ramach ONZ z inicjatywą mającą na celu zreformowanie istniejącej praktyki tworzenia list sankcji, w tym ustanowienie odpowiednich procedur dotyczących sprawiedliwego przesłuchania, uzasadniania i skutecznej obrony prawnej oraz odszkodowania; podkreśla jednocześnie potrzebę poprawy procedury czarnej listy UE
Come nel caso di altri farmaci che influiscono sul sistema renina-angiotensina, pazienti ipertesi di razza nera hanno una risposta notevolmente inferiore alla monoterapia con irbesartanPodobnie jednak jak w przypadku innych produktów leczniczych wpływających na układ renina-angiotensyna, pacjenci z nadciśnieniem tętniczym należący do rasy czarnej, słabiej odpowiadają na irbesartan stosowany w monoterapii
Pertanto i risultati osservati con losartan in confronto ad atenololo nello studio LIFE rispetto alla morbilità/mortalità cardiovascolare non sono applicabili ai pazienti di razza nera con ipertensione ed ipertrofia ventricolare sinistraDlatego wyniki badania LIFE dotyczące zachorowalności/śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych w czasie leczenia losartanem, w porównaniu do leczenia atenololem nie dotyczą pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem i przerostem lewej komory serca
Dal 2006, quando il Vietnam è stato cancellato dalla lista nera americana relativa a repressione e violazioni dei diritti umani, il livello questi crimini ai danni degli attivisti dei diritti umani è cresciuto.Od 2006 roku, kiedy to Wietnam został skreślony z czarnej listy ONZ krajów dopuszczających się represji i naruszeń praw człowieka, stopień represji przeciwko działaczom na rzecz praw człowieka wzrasta.
E per la definizione : « Vedere Bionda , Bruna , Bianca e Nera » ... le cose si complicano .Popatrzmy do słownika : „ Patrz : blondynka , brunetka , biała , cz arna ” ... Bardzo to skomplikowane .
Avete la scatolina nera?Masz aparat?
La vita nella Foresta NeraK rodowiska i zdrowia ludzi ...
si compiace dell'intenzione della Commissione di migliorare la lista nera che elenca gli operatori per i quali risultano irregolarità annuali superiori a EURprzyjmuje z zadowoleniem zamiar Komisji do uściślenia czarnej listy, która zawiera podmioty, które dopuściły się rocznych nieprawidłowości w kwocie powyżej ‧ EUR
Voglio le banconote in un' unica valigia neraForse chce dostac w czarnej walizce
All'atto dell'immissione al consumo l'oliva nera da mensa DOP La Bella della Daunia deve avere le seguenti caratteristicheW momencie przekazania do obrotu oliwka stołowa czarna CHNP La Bella della Daunia musi charakteryzować się następującymi cechami
Vino ottenuto da uve a bacca nera senza macerazioneWino produkowane z czarnych winogron bez fermentacji na skórkach
Questa è la pagina 1. Trovato 6023 frasi corrispondenza a frase messa nera.Trovato in 2,341 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.