Traduzioni in polacco:

  • sprzęt ogrodniczy   

Frasi di esempio con "attrezzatura per il giardinaggio", memoria di traduzione

add example
Sarà utile estendere la riduzione delle aliquote ai pannolini per bambini, alle attrezzature per i disabili, ai libri elettronici, alle reti fognarie ambientali e agli impianti di riciclaggio, nonché a tutti gli alloggi, i luoghi di culto, al patrimonio culturale ed artistico, ai ristoranti, ai servizi di giardinaggio e di cura personale.Korzystne będzie rozszerzenie obniżonych stawek na pieluchy, sprzęt dla niepełnosprawnych, na książki elektroniczne, ekologiczne oczyszczalnie ścieków i zakłady utylizacji, jak również na budownictwo mieszkaniowe, miejsca kultu i obiekty dziedzictwa kulturowego i artystycznego, restauracje, ogrodnictwo i usługi związane z pielęgnacją ciała.
di non pubblicare il riferimento alla norma EN ‧:‧ Macchine per giardinaggio- Trituratrici/cippatrici a motore incorporato- Sicurezza in conformità alla direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglioo niepublikowaniu odniesienia do normy EN ‧:‧ Maszyny ogrodnicze – Silnikowe strzępiarki/wiórownice – Bezpieczeństwo zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
Il CESE coglie l'occasione per sottolineare che le fonti principali di rumore, nell'edilizia e nelle attività di giardinaggio e forestali, sono proprio gli strumenti e i macchinari elencati nella direttiva ‧/‧/CE, e che le informazioni tecniche e le garanzie fornite dai costruttori di queste macchine sono fondamentali per una corretta gestione del rumore da parte dei datori di lavoroEKES pragnie skorzystać ze sposobności, by podkreślić, że głównymi źródłami hałasu w budownictwie, ogrodnictwie i leśnictwie są istotnie narzędzia i urządzenia wymienione w dyrektywie ‧/‧/WE i że informacje techniczne oraz gwarancje udzielone przez producentów tych maszyn mają fundamentalne znaczenie dla właściwego zarządzania hałasem przez pracodawców
Settori quali le ristrutturazioni e gli ampliamenti in edilizia, le migliorie per il risparmio energetico, il giardinaggio e l'architettura paesaggistica e, come diceva l'onorevole Schmidt, l'assistenza agli anziani e ai minori sono proprio quelli che possono creare occupazione e probabilmente aumentare il gettito fiscale in quanto le persone interessate pagano maggiori imposte sui redditi.Obszary takie jak remonty i rozbudowy domów, usprawnienia zmierzające do oszczędności energii oraz być może prace ogrodnicze i projektowanie krajobrazu, oraz - jak powiedział pan Olle Schmidt - opieka nad osobami starszymi i nad dziećmi, to obszary, które przyciągnęłyby pracowników, a to prawdopodobnie zwiększyłoby wpływy z podatku, ponieważ ludzie ci płaciliby także podatek dochodowy.
Chiunque, se ben deciso, sembra potersi procurare quantità superiori ai ‧ kg, eventualmente acquistando più volte piccole quantità da specialisti per il giardinaggio o negozi al dettaglioWydaje się, że niektóre odpowiednio zdeterminowane osoby są w stanie bez trudu zdobyć azotan amonu w ilościach przekraczających ‧ kg, w razie potrzeby poprzez wielokrotne zakupy mniejszych ilości w sklepach ogrodniczych i innych placówkach detalicznych
per Focus (e FW‧): rivenditore di prodotti fai da te e per il giardinaggio, le cui attività commerciali si limitano al Regno UnitoFocus (and FW‧): sieć marketów budowlano-ogrodowych
Decisione della Commissione, del ‧ ottobre ‧, di non pubblicare il riferimento alla norma EN ‧:‧ Macchine per giardinaggio- Trituratrici/cippatrici a motore incorporato- Sicurezza in conformità alla direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C ‧]Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. o niepublikowaniu odniesienia do normy EN ‧:‧ Maszyny ogrodnicze – Silnikowe strzępiarki/wiórownice – Bezpieczeństwo zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C
apparecchi per il giardinaggio, decespugliatori, spazzaneve, spazzatricimaszyny do murawy, dłuta, odśnieżarki, zamiatarki
Vi lascerei tutto il tempo per i vostri libri e similitudini, vostro zio dice che avete passione per il giardinaggio, e anche ioDałbym ci tyle czasu, ile byś chciała, na twoje książki, porównania i tym podobne; twój wuj mówił o twej pasji projektowania ogrodów- chętnie bym ją zaspokajał
per colture protette e per il giardinaggio domestico le dosi devono essere espresse in g oppure kg/‧ m‧ o in g oppure kg/mw przypadku upraw chronionych i ogródków przydomowych dawki są wyrażone w g lub kg/‧ m‧ lub w g lub kg/m
Per quanto riguarda gli agricoltori, l'armonizzazione dei sistemi delle tre zone agevolerà l'accesso ai prodotti; un fondo per gli utilizzi minori, previsto e garantito dalla Commissione, significherà un'immissione sul mercato di prodotti per le colture minori e il giardinaggio.Jeśli chodzi o rolników, harmonizacja systemów trzech stref ułatwi dostęp do produktów, a ustanowienie funduszu dla drobnych zastosowań przewidzianego i zagwarantowanego przez Komisję oznaczać będzie, że będziemy wprowadzać do obrotu produkty przeznaczone do drobnych zastosowań w rolnictwie i w ogrodnictwie.
per colture protette e per il giardinaggio domestico le dosi devono essere espresse in g oppure kg/‧ m‧ o in g oppure kg/mw przypadku upraw chronionych i ogródków przydomowych stosowane dawki są wyrażane w g lub kg/‧ m‧ albo w g lub kg/m
Tenuto conto di tutti questi elementi, la Commissione conclude che i costi d’investimento previsti a Cutro per i macchinari e attrezzature, per gli utensili e stampi e per il prestito d’uso ai fornitori sono eccessivi e non comparabili con i costi d’investimento nella soluzione alternativaBiorąc pod uwagę powyższe rozważania, Komisja stwierdza, że koszty inwestycji przewidziane w Cutro na zakup maszyn i urządzeń, narzędzi, matryc oraz oprzyrządowania dla dostawców są zbyt wysokie i nieporównywalne z kosztami inwestycji w przypadku rozwiązania alternatywnego
Un investimento specifico al rapporto contrattuale può essere rappresentato ad esempio dall’installazione o dall’adattamento di attrezzature che il fornitore possa utilizzare in seguito solo per produrre componenti per un particolare acquirenteInwestycjami związanymi z konkretną umową może być na przykład montaż lub dostosowanie sprzętu przez dostawcę, jeżeli ten sprzęt może być później użyty jedynie do produkcji komponentów dla konkretnego nabywcy
il ‧ % dell'importo degli investimenti è destinato all'acquisto di trattori, di attrezzature per la preparazione del terreno o di attrezzature che consentano di adottare pratiche rispettose dell'ambiente; il ‧ % è invece destinato all'acquisto di altri strumenti% kwoty inwestycji na ciężki sprzęt rolniczy, maszyny do przygotowania gruntu lub maszyny umożliwiające stosowanie praktyk przyjaznych dla środowiska, ‧ % na inne narzędzia
sostituire il vecchio elenco esistente ancora in uso con l'Elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, adottato dal Consiglio il ‧ marzo ‧ e aggiornato il ‧ marzo ‧, che comprende le attrezzature coperte dal Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, adottato dal Consiglio il ‧ luglio ‧ e ribattezzato elenco militare comune dell'UEZastąpienie istniejącego, starego wykazu wspólnym wykazem uzbrojenia UE przyjętym przez Radę ‧ marca ‧ r. i zaktualizowanym ‧ marca ‧ r., obejmującym wyposażenie, do którego stosuje się przepisy kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu uzbrojenia, przyjętego przez Radę ‧ lipca ‧ r. (pod nazwą wspólnego wykazu uzbrojenia Unii Europejskiej
non è necessario il certificato di approvazione per le strutture mobili per il personale e le cisterne, provviste o meno delle attrezzature per la collocazione del rivestimento stradaleNie jest wymagane świadectwo homologacji dotyczące barakowozów i pojazdów-cystern z urządzeniami do kładzenia nawierzchni drogowej lub bez takich urządzeń
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo è compreso nel loro, o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questioneAkcesoria, części zamienne i narzędzia dostarczone ze sprzętem, maszyną, aparaturą lub pojazdem, które są częścią typowego wyposażenia i są wliczone w ich cenę lub które nie są ujęte na oddzielnych fakturach, uważane są za stanowiące całość z tym sprzętem, maszyną, aparaturą lub pojazdem
Gli aiuti sono concessi a favore degli investimenti per il rinnovamento di elementi delle aziende agricole, l'acquisto di attrezzature destinate alla produzione agricola, le colture permanenti e il miglioramento dei terreniCelem tej pomocy są inwestycje w zachowanie charakteru gospodarstw, zakup sprzętu wykorzystywanego do produkcji rolnej, stałe uprawy i podniesienie jakości gruntów rolnych
Le attrezzature devono avere le caratteristiche tecniche necessarie per il progetto e devono corrispondere alle norme e standard loro pertinentiSprzęt musi mieć właściwości techniczne wymagane do spełnienia przez projekt odpowiednich norm i standardów
spese per l’acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficiozakup, wynajem lub leasing maszyn do pisania, procesorów tekstu lub innych elektronicznych urządzeń biurowych
Attrezzature per il caricamento manuale delle munizioniSprzęt do ręcznego ładowania amunicji
Stanziamento destinato a coprire il nolo di navi antinquinamento (e relativa attrezzatura) per la lotta contro l'inquinamento marino provocato dalle navi dovuto a cause accidentali o intenzionali, materiale tecnico specializzato, la realizzazione e il funzionamento di un centro di servizi di immagini satellitari, gli studi e i progetti di ricerca per il miglioramento delle attrezzature e i metodi di lotta antinquinamentoŚrodki te przeznaczone są na sfinansowanie kosztów charteru statków biorących udział w zwalczaniu zanieczyszczeń (wraz ze osprzętem), do walki z przypadkowymi lub celowymi zanieczyszczeniami spowodowanymi przez statki, kosztów specjalistycznego sprzętu technicznego, ustanowienia i obsługi centrum usług w zakresie zdjęć satelitarnych, kosztów badań i projektów badawczych mających na celu ulepszenie urządzeń i metod służących przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom
In particolare, le autorità rumene e il beneficiario hanno presentato stime separate dei costi rispettivamente per la parte aziendale specifica (non ammissibile) e la parte generale e specifica ammissibile del programma di formazione, distinguendo nell’ultimo caso tra le seguenti categorie: costi del personale docente; spese di trasferta, compreso l’alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione; ammortamento degli strumenti e delle attrezzature utilizzate esclusivamente per il progetto di formazione; orientamenti e consulenza relativi al progetto di formazione e compensazione salariale dei partecipanti, limitata alle ore/giorni di formazione previstiW szczególności Rumunia i beneficjent przedstawiły oddzielne szacunkowe koszty w przypadku części programu szkoleniowego związanych z potrzebami spółki (niekwalifikujących się) i odpowiednio w przypadku kwalifikujących się ogólnych i specjalistycznych części programu szkoleniowego przy wyróżnieniu w ostatnim przypadku następujących kategorii: koszty kadry szkoleniowej; koszty podróży osób prowadzących szkolenia i uczestników szkoleń (w tym zakwaterowanie); amortyzacja narzędzi i wyposażenia stosowanych wyłącznie na potrzeby projektu szkoleniowego; porady i konsultacje związane z projektem szkoleniowym; kompensacja wynagrodzenia uczestników szkoleń ograniczona do godzin/dni przewidzianych na przeprowadzenie szkoleń
Le seguenti attrezzature per il deposito di strati metallici su substrati non elettronici e i componenti e gli accessori a queste specificamente destinati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Corea del Nord o il PakistanSprzęt przeznaczony do osadzania powłok metalicznych w celu wytwarzania podłoży nieelektronicznych technikami wymienionymi poniżej, a także specjalnie dla niego zaprojektowane części i akcesoria, jeżeli krajem zamawiającym lub krajem przeznaczenia jest Iran, Korea Północna lub Pakistan
Questa è la pagina 1. Trovato 1411869 frasi corrispondenza a frase attrezzatura per il giardinaggio.Trovato in 450,913 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.