Traduzioni in polacco:

  • sprzęt ogrodniczy   

Frasi di esempio con "attrezzatura per il giardinaggio", memoria di traduzione

add example
Sarà utile estendere la riduzione delle aliquote ai pannolini per bambini, alle attrezzature per i disabili, ai libri elettronici, alle reti fognarie ambientali e agli impianti di riciclaggio, nonché a tutti gli alloggi, i luoghi di culto, al patrimonio culturale ed artistico, ai ristoranti, ai servizi di giardinaggio e di cura personale.Korzystne będzie rozszerzenie obniżonych stawek na pieluchy, sprzęt dla niepełnosprawnych, na książki elektroniczne, ekologiczne oczyszczalnie ścieków i zakłady utylizacji, jak również na budownictwo mieszkaniowe, miejsca kultu i obiekty dziedzictwa kulturowego i artystycznego, restauracje, ogrodnictwo i usługi związane z pielęgnacją ciała.
per colture protette e per il giardinaggio domestico le dosi devono essere espresse in g oppure kg/‧ m‧ o in g oppure kg/mw przypadku upraw chronionych i ogródków przydomowych stosowane dawki są wyrażane w g lub kg/‧ m‧ albo w g lub kg/m
Il CESE coglie l'occasione per sottolineare che le fonti principali di rumore, nell'edilizia e nelle attività di giardinaggio e forestali, sono proprio gli strumenti e i macchinari elencati nella direttiva ‧/‧/CE, e che le informazioni tecniche e le garanzie fornite dai costruttori di queste macchine sono fondamentali per una corretta gestione del rumore da parte dei datori di lavoroEKES pragnie skorzystać ze sposobności, by podkreślić, że głównymi źródłami hałasu w budownictwie, ogrodnictwie i leśnictwie są istotnie narzędzia i urządzenia wymienione w dyrektywie ‧/‧/WE i że informacje techniczne oraz gwarancje udzielone przez producentów tych maszyn mają fundamentalne znaczenie dla właściwego zarządzania hałasem przez pracodawców
Chiunque, se ben deciso, sembra potersi procurare quantità superiori ai ‧ kg, eventualmente acquistando più volte piccole quantità da specialisti per il giardinaggio o negozi al dettaglioWydaje się, że niektóre odpowiednio zdeterminowane osoby są w stanie bez trudu zdobyć azotan amonu w ilościach przekraczających ‧ kg, w razie potrzeby poprzez wielokrotne zakupy mniejszych ilości w sklepach ogrodniczych i innych placówkach detalicznych
Per quanto riguarda gli agricoltori, l'armonizzazione dei sistemi delle tre zone agevolerà l'accesso ai prodotti; un fondo per gli utilizzi minori, previsto e garantito dalla Commissione, significherà un'immissione sul mercato di prodotti per le colture minori e il giardinaggio.Jeśli chodzi o rolników, harmonizacja systemów trzech stref ułatwi dostęp do produktów, a ustanowienie funduszu dla drobnych zastosowań przewidzianego i zagwarantowanego przez Komisję oznaczać będzie, że będziemy wprowadzać do obrotu produkty przeznaczone do drobnych zastosowań w rolnictwie i w ogrodnictwie.
per colture protette e per il giardinaggio domestico le dosi devono essere espresse in g oppure kg/‧ m‧ o in g oppure kg/mw przypadku upraw chronionych i ogródków przydomowych dawki są wyrażone w g lub kg/‧ m‧ lub w g lub kg/m
per Focus (e FW‧): rivenditore di prodotti fai da te e per il giardinaggio, le cui attività commerciali si limitano al Regno UnitoFocus (and FW‧): sieć marketów budowlano-ogrodowych
apparecchi per il giardinaggio, decespugliatori, spazzaneve, spazzatricimaszyny do murawy, dłuta, odśnieżarki, zamiatarki
di non pubblicare il riferimento alla norma EN ‧:‧ Macchine per giardinaggio- Trituratrici/cippatrici a motore incorporato- Sicurezza in conformità alla direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglioo niepublikowaniu odniesienia do normy EN ‧:‧ Maszyny ogrodnicze – Silnikowe strzępiarki/wiórownice – Bezpieczeństwo zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
Settori quali le ristrutturazioni e gli ampliamenti in edilizia, le migliorie per il risparmio energetico, il giardinaggio e l'architettura paesaggistica e, come diceva l'onorevole Schmidt, l'assistenza agli anziani e ai minori sono proprio quelli che possono creare occupazione e probabilmente aumentare il gettito fiscale in quanto le persone interessate pagano maggiori imposte sui redditi.Obszary takie jak remonty i rozbudowy domów, usprawnienia zmierzające do oszczędności energii oraz być może prace ogrodnicze i projektowanie krajobrazu, oraz - jak powiedział pan Olle Schmidt - opieka nad osobami starszymi i nad dziećmi, to obszary, które przyciągnęłyby pracowników, a to prawdopodobnie zwiększyłoby wpływy z podatku, ponieważ ludzie ci płaciliby także podatek dochodowy.
Decisione della Commissione, del ‧ ottobre ‧, di non pubblicare il riferimento alla norma EN ‧:‧ Macchine per giardinaggio- Trituratrici/cippatrici a motore incorporato- Sicurezza in conformità alla direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C ‧]Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. o niepublikowaniu odniesienia do normy EN ‧:‧ Maszyny ogrodnicze – Silnikowe strzępiarki/wiórownice – Bezpieczeństwo zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C
Vi lascerei tutto il tempo per i vostri libri e similitudini, vostro zio dice che avete passione per il giardinaggio, e anche ioDałbym ci tyle czasu, ile byś chciała, na twoje książki, porównania i tym podobne; twój wuj mówił o twej pasji projektowania ogrodów- chętnie bym ją zaspokajał
sistema della fase ‧ del recupero dei vapori di benzina, l’attrezzatura per recuperare i vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante di un veicolo a motore durante il rifornimento in una stazione di servizio e che li trasferisce in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio o li riconvoglia al distributore di benzina per rimetterli in venditasystem odzyskiwania oparów paliwa na etapie ‧ oznacza urządzenie do odzyskiwania oparów paliwa ulatniających się z baku paliwa pojazdu silnikowego podczas tankowania na stacji paliw, które przekazuje te opary do zbiornika na stacji paliw lub do dystrybutora benzyny w celu sprzedaży
In tale contesto, ribadisco la necessità di: a) condannare decisamente le imprese che forniscono alle autorità iraniane la tecnologia e le attrezzature necessarie per le operazioni di censura e di sorveglianza, attività che dovrebbe essere vietata alle imprese europee; b) richiedere, o piuttosto esigere, il riconoscimento della necessità di rispettare la Convenzione di Vienna e le norme diplomatiche; c) introdurre sanzioni più estese contro organizzazioni e funzionari iraniani operanti all'estero e responsabili della repressione e della limitazione delle libertà in Iran, oltre che di quelli legati alla violazione degli impegni internazionali sottoscritti dall'Iran in campo nucleare; e d) nonostante tutto, promuovere un costante e ancor più profondo dialogo con l'Iran, specialmente con la società civile.W świetle powyższego chciałbym podkreślić konieczność: a) zdecydowanego potępienia przedsiębiorstw dostarczających władzom irańskim sprzęt i technologię mające na celu wprowadzenie cenzury i nadzoru, co powinno być europejskim firmom zabronione; b) poproszenia o uznanie, a jeszcze lepiej zażądania uznania bezwzględnej potrzeby uszanowania konwencji wiedeńskiej i zasad dyplomatycznych; c) wprowadzenia sankcji wobec organizacji lub urzędników irańskich działających za granicą i odpowiedzialnych za represję i ograniczanie swobód w Iranie, w tym także tych naruszających międzynarodowe zobowiązania Iranu dotyczące broni jądrowej; d) promowania, wbrew wszystkiemu, nieustającego i głębokiego dialogu z Iranem, zwłaszcza z jego społeczeństwem obywatelskim.
un locale per il trattamento dello sperma, separato dagli impianti di raccolta e dal locale per la pulizia delle attrezzature di cui al punto d), non situati necessariamente nello stesso luogopomieszczenie przetwarzania nasienia, oddzielone od pomieszczeń pozyskiwania nasienia oraz pomieszczenia do czyszczenia sprzętu, o którym mowa w lit. d), które nie musi znajdować się w tym samym miejscu
per Enodis: attrezzature per il settore della ristorazione e della vendita al dettaglio di prodotti alimentari, compresi sistemi per riscaldamento e refrigerazione, distributori di bevande e dispositivi per lavaggio stovigliew przypadku Enodis: urządzenia do zastosowań w handlu żywnością i gastronomii, w tym urządzenia chłodnicze i urządzenia do obróbki termicznej, dystrybutory napojów oraz zmywarki
Per singole attrezzature di costo inferiore a ‧ EUR, è ammissibile il costo integrale di acquisto, purché l'attrezzatura sia stata acquistata entro i primi tre mesi dell'attuazione del progettoW przypadku poszczególnych elementów, których koszt jest niższy niż ‧ EUR, kwalifikowalny jest całkowity koszt nabycia, pod warunkiem że sprzęt jest zakupiony w trakcie pierwszych trzech miesięcy projektu
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questioneAkcesoria, części zapasowe i narzędzia wysyłane z urządzeniem, maszyną, aparaturą lub pojazdem, które są częścią typowego wyposażenia i są wliczone w jego cenę lub nie są oddzielnie fakturowane, są uważane za stanowiące całość z urządzeniem, maszyną, aparaturą lub pojazdem, o których mowa
il valore di veicoli, attrezzature e installazioni, oggetto di scambio parziale all’acquisto di nuovi beni dello stesso tipo; il prezzo netto di acquisto è contabilizzato come costo storico per la valutazione inventarialewartość pojazdów, wyposażenia i instalacji podlegających częściowej wymianie przy zakupie nowych produktów tego samego typu; cena zakupu netto zostaje ujęta w księgach rachunkowych jako koszt historyczny dla przeprowadzenia wyceny inwentarza
le attrezzature presentino le caratteristiche tecniche necessarie per il progetto e corrispondano alle norme e standard loro pertinenticharakterystyka techniczna sprzętu odpowiada wymogom projektu oraz obowiązującym normom i standardom
Il trasporto delle attrezzature a pressione, come le cisterne, i recipienti e le bombole, è attualmente disciplinato dalla direttiva 1999/36/CE che stabilisce i requisiti di sicurezza per il trasporto su strada e per ferrovia.Transport urządzeń ciśnieniowych, takich jak zbiorniki, naczynia i butle, regulowany jest obecnie przez dyrektywę 1999/36/WE, która określa wymogi bezpieczeństwa dotyczące transportu drogowego i kolejowego.
per trattore agricolo o forestale si intende ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino, specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agricole o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoriaciągnik rolniczy lub leśny oznacza wszelkie pojazdy o napędzie silnikowym poruszające się na kołach lub gąsienicach, mające co najmniej dwie osie, których główną funkcję stanowi siła ciągnąca i które są specjalnie przystosowane do ciągnięcia, pchania, przenoszenia lub manewrowania pewnymi narzędziami, maszynami lub przyczepami, używanymi w związku z czynnościami rolniczymi i leśnymi, i których używanie do przewozu drogowego osób lub rzeczy lub do ciągnięcia po drodze pojazdów używanych do przewozu osób lub rzeczy jest tylko funkcją drugorzędną
Aumentare il bilancio dell’istruzione, specialmente per migliorare l’infrastruttura scolastica, mettere fine ai doppi turni nelle scuole e rimediare alla mancanza di materiali e di attrezzatureZwiększenie budżetu na edukację, w szczególności w celu poprawy infrastruktury szkolnej, odejście od nauczania w systemie zmianowym oraz rozwiązanie problemu braku materiałów i wyposażenia
per difetto della nave si intende qualsiasi malfunzionamento, guasto o non conformità alle regole di sicurezza applicabili in relazione a qualsiasi parte della nave o delle sue attrezzature utilizzata per la fuga, l'evacuazione, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri; o per la propulsione o il governo della nave, la sicurezza della navigazione, l'ormeggio, l'ancoraggio, l'arrivo o la partenza dal luogo di ormeggio o di ancoraggio, o il contenimento dei danni dopo un allagamento, o per la messa in mare dei mezzi di salvataggiouszkodzenie statku oznacza jakąkolwiek dysfunkcję, awarię lub niezgodność z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa dotyczącą jakichkolwiek części statku lub jego wyposażenia, które wykorzystywane są jako drogi ucieczki lub drogi ewakuacyjne, w celu umożliwienia pasażerom wejścia na statek i opuszczenie go; do zapewnienia napędu, sterowności i bezpieczeństwa żeglugi, do cumowania, kotwiczenia, przybijania do lub odbijania od nabrzeża lub kotwicowiska, do opanowywania szkód po zatopieniu; lub do uruchamiania środków ratunkowych; oraz
invita la Commissione, al fine di lottare contro la contraffazione di sigarette, a presentare proposte legislative intese a introdurre un sistema di licenze per l'acquisto di macchinari e altre attrezzature per la produzione di sigarette e a vietare il commercio di macchinari usatinalega, aby Komisja- w celu zwalczania podrabiania papierosów- zaproponowała akty prawne wprowadzające system koncesjonowania zakupu maszyn i innego sprzętu do produkcji papierosów oraz zakaz handlu używanymi maszynami
Questa è la pagina 1. Trovato 1411869 frasi corrispondenza a frase attrezzatura per il giardinaggio.Trovato in 157,169 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.