Traduzioni in polacco:

  • sprzęt ogrodniczy   

Frasi di esempio con "attrezzatura per il giardinaggio", memoria di traduzione

add example
Le aziende , invece , chiedono perlopiù interventi di manutenzione degli spazi aziendali esterni , mentre tra i privati prevale la necessità di opere di manutenzione . Nel tempo le attrezzature del centro si sono rivelate insuffi -cienti a soddisfare la crescente domanda di servizi di giardinaggio e , pertanto , si è progettata la costruzione di un nuovo magazzino dotato degli attrezzi e dei macchinari necessari , in modo da offrire un servizio più specializzato e meccanizzato . La natura sociale del progetto è stata determinante per ottenere il sostegno del consiglio municipale di Ripoll ( che ha messo a disposizione il terreno per l edificazione dei nuovi impianti )Praca dla firmprywatnychnie na piel bgnacji zieleni na terenach otaczaj tcych siedzi-by firm , atak ł e na wykonywaniu podstawowych prac po- rz tdkowych dla osób prywatnych.W wyniku wzrastaj tcego zapotrzebowania ogrodnicze wyposa łenie znajduj tce si b w centrum oka zało
Sarà utile estendere la riduzione delle aliquote ai pannolini per bambini, alle attrezzature per i disabili, ai libri elettronici, alle reti fognarie ambientali e agli impianti di riciclaggio, nonché a tutti gli alloggi, i luoghi di culto, al patrimonio culturale ed artistico, ai ristoranti, ai servizi di giardinaggio e di cura personale.Korzystne będzie rozszerzenie obniżonych stawek na pieluchy, sprzęt dla niepełnosprawnych, na książki elektroniczne, ekologiczne oczyszczalnie ścieków i zakłady utylizacji, jak również na budownictwo mieszkaniowe, miejsca kultu i obiekty dziedzictwa kulturowego i artystycznego, restauracje, ogrodnictwo i usługi związane z pielęgnacją ciała.
per colture protette e per il giardinaggio domestico le dosi devono essere espresse in g oppure kg/‧ m‧ o in g oppure kg/mw przypadku upraw chronionych i ogródków przydomowych stosowane dawki są wyrażane w g lub kg/‧ m‧ albo w g lub kg/m
Il CESE coglie l'occasione per sottolineare che le fonti principali di rumore, nell'edilizia e nelle attività di giardinaggio e forestali, sono proprio gli strumenti e i macchinari elencati nella direttiva ‧/‧/CE, e che le informazioni tecniche e le garanzie fornite dai costruttori di queste macchine sono fondamentali per una corretta gestione del rumore da parte dei datori di lavoroEKES pragnie skorzystać ze sposobności, by podkreślić, że głównymi źródłami hałasu w budownictwie, ogrodnictwie i leśnictwie są istotnie narzędzia i urządzenia wymienione w dyrektywie ‧/‧/WE i że informacje techniczne oraz gwarancje udzielone przez producentów tych maszyn mają fundamentalne znaczenie dla właściwego zarządzania hałasem przez pracodawców
Chiunque, se ben deciso, sembra potersi procurare quantità superiori ai ‧ kg, eventualmente acquistando più volte piccole quantità da specialisti per il giardinaggio o negozi al dettaglioWydaje się, że niektóre odpowiednio zdeterminowane osoby są w stanie bez trudu zdobyć azotan amonu w ilościach przekraczających ‧ kg, w razie potrzeby poprzez wielokrotne zakupy mniejszych ilości w sklepach ogrodniczych i innych placówkach detalicznych
Per quanto riguarda gli agricoltori, l'armonizzazione dei sistemi delle tre zone agevolerà l'accesso ai prodotti; un fondo per gli utilizzi minori, previsto e garantito dalla Commissione, significherà un'immissione sul mercato di prodotti per le colture minori e il giardinaggio.Jeśli chodzi o rolników, harmonizacja systemów trzech stref ułatwi dostęp do produktów, a ustanowienie funduszu dla drobnych zastosowań przewidzianego i zagwarantowanego przez Komisję oznaczać będzie, że będziemy wprowadzać do obrotu produkty przeznaczone do drobnych zastosowań w rolnictwie i w ogrodnictwie.
per colture protette e per il giardinaggio domestico le dosi devono essere espresse in g oppure kg/‧ m‧ o in g oppure kg/mw przypadku upraw chronionych i ogródków przydomowych dawki są wyrażone w g lub kg/‧ m‧ lub w g lub kg/m
per Focus (e FW‧): rivenditore di prodotti fai da te e per il giardinaggio, le cui attività commerciali si limitano al Regno UnitoFocus (and FW‧): sieć marketów budowlano-ogrodowych
apparecchi per il giardinaggio, decespugliatori, spazzaneve, spazzatricimaszyny do murawy, dłuta, odśnieżarki, zamiatarki
di non pubblicare il riferimento alla norma EN ‧:‧ Macchine per giardinaggio- Trituratrici/cippatrici a motore incorporato- Sicurezza in conformità alla direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglioo niepublikowaniu odniesienia do normy EN ‧:‧ Maszyny ogrodnicze – Silnikowe strzępiarki/wiórownice – Bezpieczeństwo zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
Settori quali le ristrutturazioni e gli ampliamenti in edilizia, le migliorie per il risparmio energetico, il giardinaggio e l'architettura paesaggistica e, come diceva l'onorevole Schmidt, l'assistenza agli anziani e ai minori sono proprio quelli che possono creare occupazione e probabilmente aumentare il gettito fiscale in quanto le persone interessate pagano maggiori imposte sui redditi.Obszary takie jak remonty i rozbudowy domów, usprawnienia zmierzające do oszczędności energii oraz być może prace ogrodnicze i projektowanie krajobrazu, oraz - jak powiedział pan Olle Schmidt - opieka nad osobami starszymi i nad dziećmi, to obszary, które przyciągnęłyby pracowników, a to prawdopodobnie zwiększyłoby wpływy z podatku, ponieważ ludzie ci płaciliby także podatek dochodowy.
Decisione della Commissione, del ‧ ottobre ‧, di non pubblicare il riferimento alla norma EN ‧:‧ Macchine per giardinaggio- Trituratrici/cippatrici a motore incorporato- Sicurezza in conformità alla direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C ‧]Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. o niepublikowaniu odniesienia do normy EN ‧:‧ Maszyny ogrodnicze – Silnikowe strzępiarki/wiórownice – Bezpieczeństwo zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C
Il sapone , i giocattoli per bambini , le bottiglie di plastica , i prodotti tessili , le vernici e i prodotti di giardinaggio contengono tutti sostanze chimiche .Mydło , zabawki dla dzieci , plastikowe butelki , tekstylia , farby i produkty do ogrodu – wszystkie zawieraj substancje chemiczne .
Vi lascerei tutto il tempo per i vostri libri e similitudini, vostro zio dice che avete passione per il giardinaggio, e anche ioDałbym ci tyle czasu, ile byś chciała, na twoje książki, porównania i tym podobne; twój wuj mówił o twej pasji projektowania ogrodów- chętnie bym ją zaspokajał
per Global Garden Products: produzione e vendita di diversi articoli di giardinaggio motorizzato e equipaggiamento per uso domestico e professionalew przypadku Global Garden Products: produkcja i sprzedaż różnego rodzaju elektrycznych narzędzi ogrodowych i sprzętu do użytku domowego i profesjonalnego
Esempi di utensili elettrici senza fili sono gli utensili utilizzati dai consumatori e dai professionisti per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, martellare, rivettare, avvitare, lucidare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali, nonché per falciare, tagliare e per altre attività di giardinaggioPrzykładami elektronarzędzi bezprzewodowych są narzędzia używane przez konsumentów oraz zawodowo do toczenia, frezowania, szlifowania, rozdrabniania, piłowania, cięcia, ścinania, wiercenia, przebijania otworów, wykrawania, uderzania młotkiem, nitowania, śrubowania, polerowania lub podobnej obróbki drewna, metalu i innych materiałów, jak również do koszenia, cięcia i innych prac ogrodowych
Esempi di utensili elettrici senza fili sono gli utensili utilizzati dai consumatori e dai professionisti per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, martellare, rivettare, avvitare, lucidare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali, nonché per falciare, tagliare e altre attività di giardinaggioPrzykładami elektronarzędzi bezprzewodowych są narzędzia używane przez konsumentów oraz zawodowo do toczenia, frezowania, szlifowania, rozdrabniania, piłowania, cięcia, ścinania, wiercenia, przebijania otworów, wykrawania, uderzania młotkiem, nitowania, śrubowania, polerowania lub podobnej obróbki drewna, metalu i innych materiałów, jak również do koszenia, cięcia i innych prac ogrodowych
adottato la direttiva IVA modifcata che consente , agli Stati membri che lo des iderano , di applicare aliquote ridotte a servizi ad alta intensità di lavoro prestati localmente ( nel settore abitativo , della ristorazione , per le piccole riparazioni di beni , nei servizi di giardinaggio , di assistenza domestica e alla persona ecc . ) .stawki podatku do pracochłonnych usług świadczonych w skali lokalnej ( takich , jak remonty lokali mieszkalnych , drob ne naprawy , usługi restauracyjne , pomoc w gospodarstwach domowych , usługi kosmetyczne , ogrodnictwo itp . )
Esempi di utensili elettrici senza fili sono gli utensili utilizzati dai consumatori e dai professionisti per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, martellare, rivettare, avvitare, lucidare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali, nonché per falciare, tagliare e altre attività di giardinaggioPrzykładami elektronarzędzi bezprzewodowych są narzędzia używane przez konsumentów oraz specjalistów do toczenia, frezowania, szlifowania, rozdrabniania, piłowania, cięcia, ścinania, wiercenia, przebijania otworów, wykrawania, uderzania młotkiem, nitowania, śrubowania, polerowania lub podobnej obróbki drewna, metalu i innych materiałów, jak również do koszenia, cięcia i innych prac ogrodowych
per the target: fornitura di legname e di materiali da costruzione all'industria edilizia, fornitura di materiali decorativi e da costruzione e centri di giardinaggio, fornitura di prodotti agricoli specialiw przypadku grupy przejmowanych przedsiębiorstw: dostarczanie drewna i materiałów konstrukcyjnych dla sektora budownictwa, dostarczanie materiałów konstrukcyjnych i dekoracyjnych dla centrów ogrodniczych, dostarczanie wyspecjalizowanych produktów rolnych
Campi di impiego [ad es. in campo, in colture protette (serra), per la conservazione di prodotti vegetali, per giardinaggio domestico]Przewidywane miejsce zastosowania, np. pole, uprawy chronione, składowanie produktów roślinnych, ogrody przydomowe
Oggetto: Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per servizi di giardinaggio e architettura del paesaggioPrzedmiot: Obniżona stawka podatku VAT od usług ogrodniczych i usług zagospodarowania terenów zieleni
Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggioNarzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych
annullare la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ‧ agosto ‧ nonché la decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ‧ gennaio ‧, nella parte in cui viene rifiutata la registrazione del marchio comunitario n. ‧ per i prodotti utensili con comando a mano ad uso agricolo, di giardinaggio e forestale, incluse le cesoie da giardiniere e per siepi; cesoiatrici con comando a manostwierdzenie nieważności Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z dnia ‧ sierpnia ‧ r. oraz decyzji Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z dnia ‧ stycznia ‧ r. w zakresie, w jakim odmówiono rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nr ‧ w odniesieniu do towarów uruchamiane ręcznie urządzenia ręczne używane do robót rolnych, ogrodniczych i leśniczych, włączając w to nożyce; postrzygarki ręczne
I riferimenti della norma EN ‧:‧ Macchine per giardinaggio- Trituratrici/cippatrici a motore incorporato- Sicurezza non devono essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europeaOdniesienie do normy EN ‧:‧ Maszyny ogrodnicze – Strzępiarki/wiórownice silnikowe – Bezpieczeństwo nie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Questa è la pagina 1. Trovato 1544061 frasi corrispondenza a frase attrezzatura per il giardinaggio.Trovato in 186,359 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.