Traduzioni in finlandese:

  • palkaton työ   

Frasi di esempio con "lavoro non remunerato", memoria di traduzione

add example
Attualmente, nell'industria, le donne occupano i posti di lavoro meno qualificati e remunerati e vi è il rischio che la loro situazione si deteriori ulteriormente se non introduciamo immediatamente una formazione in servizio mirata.Naiset tekevät nykyään teollisuudessa huonoimmin palkatut työt, jotka eivät vaadi ammattitaitoa, ja vaarana on, että heidän asemansa heikkenee edelleen, ellei välittömästi oteta käyttöön kohdennettua työpaikkakoulutusta.
considerando che le qualifiche e l'esperienza acquisite dalle donne sono meno remunerate di quelle degli uomini; considerando che assieme all'applicazione del concetto di parità retributiva per lavoro di pari valore, che non deve essere influenzato da un approccio di genere stereotipato, occorre conseguire anche un superamento dei ruoli nella società che finora hanno influenzato in modo determinante le scelte a livello formativo e professionale; considerando inoltre che il congedo di maternità e il congedo parentale non devono comportare discriminazioni nei confronti delle donne nel mercato del lavoroottaa huomioon tiedot, joiden mukaan koulutuksesta ja kokemuksesta maksetaan naisille vähemmän kuin miehille; katsoo, että samanarvoisesta työstä maksettavan saman palkan periaatteen – joka ei saa olla sukupuolistereotypioihin perustuvan lähestymistavan vinouttama – noudattamisen lisäksi on päästävä eroon perinteisestä yhteiskunnallisesta roolijaosta, joka on tähän asti vaikuttanut merkittävästi koulutuksen ja ammatin valintaan; katsoo, että äitiys- ja vanhempainloma eivät saa johtaa naisten syrjintään työmarkkinoilla
In terzo luogo, non condivido l'euforia per quanto riguarda i servizi, visti come macrosettore che funge da motore inarrestabile per la creazione di occupazione, in quanto non tutti i lavori che oggi vengono svolti in maniera non remunerata si potranno trasformare in lavoro esterno retribuito.Kolmanneksi: en voi yhtyä ylisuureen innostukseen siitä, että palvelut olisivat se makrosektori, joka voisi toimia ehtymättömänä työllistämismoottorina, sillä kaikkea sitä työtä, jota nykyään tehdään palkattomasti, ei pystytä muuntamaan toiselle tehtäväksi palkkatyöksi.
Se ciò valga anche qualora per attività di agente contrattuale in tal senso si intenda non solo un’attività intesa a far fronte ad un carico di lavoro temporaneamente aumentato o a sostituire un impiegato di ruolo temporaneamente assente, bensì anche un’attività svolta da un lavoratore il quale venga remunerato con risorse di bilancio che si sono rese disponibili per l’assenza temporanea di un impiegato di ruolo che lavora nel medesimo reparto, nonostante all’agente contrattuale vengano assegnate mansioni che rispondono ad un’esigenza permanente del datore di lavoro e che non presentano alcun collegamento, sotto il profilo del contenuto, con l’attività svolta dall’impiegato di ruolo temporaneamente assentePäteekö tämä myös silloin, jos edellä mainitussa lainsäädännössä tarkoitettujen tilapäisten työntekijöiden toiminnalla ei ymmärretä ainoastaan toimintaa, jolla pyritään joko kattamaan tilapäisesti lisääntynyt työmäärä tai sijaistamaan tilapäisesti poissa olevia vakituiseen työvoimaan kuuluvia henkilöitä, vaan tilapäisen työntekijän katsotaan olevan kyseessä myös jo siinä tapauksessa, että työntekijän palkka maksetaan talousarvion määrärahoista, jotka ovat vapautuneet sen seurauksena, että samassa yksikössä työskentelevä vakituiseen työvoimaan kuuluva henkilö on tilapäisesti poissa, vaikka tilapäiset työntekijät harjoittavat toimintaa, jolle työnantajalla on jatkuvasti ja pysyvästi tarvetta ja jolla ei ole sisällöllistä yhteyttä poissa olevan vakituiseen työvoimaan kuuluvan henkilön harjoittamaan toimintaan, vai
Se la clausola ‧, n. ‧, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti all’applicazione di una norma del diritto nazionale quale l’art. ‧, n. ‧, seconda frase, comma ‧, del Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (legge tedesca sul lavoro a tempo parziale e sui contratti a tempo determinato; in prosieguo: il TzBfG), la quale giustifica solo nel pubblico impiego la successione di contratti di lavoro a tempo determinato in base alla ragione obiettiva costituita dal fatto che il lavoratore viene remunerato con risorse di bilancio destinate, ai sensi delle norme in materia di bilancio, ad un impiego a tempo determinato, mentre, nel caso dei datori di lavoro del settore privato, siffatti motivi economici non vengono riconosciuti come ragione obiettivaEstääkö määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen ‧ lausekkeen ‧ kohta osa-aikatyöstä ja määräaikaisista työsopimuksista annetun lain (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge, jäljempänä TzBfG) ‧ §:n ‧ momentin ‧ kohdan kaltaisen sellaisen kansallisen säännöksen soveltamisen, jonka nojalla ainoastaan julkisella sektorilla perättäisiä määräaikaisia työsopimuksia pidetään hyväksyttävinä siitä perustellusta syystä, että työntekijän palkka maksetaan talousarvion määrärahoista, jotka on talousarviota koskevan lainsäädännön mukaan tarkoitettu määräaikaisia työsuhteita varten, kun taas yksityisen sektorin työnantajien kohdalla tällaisia taloudellisia syitä ei hyväksytä perustelluksi syyksi?
l’aiuto ricevuto in forma di lavoro è compensato da una prestazione di diversa natura (ad esempio, la fornitura di macchinari): il tempo di lavoro ricevuto è registrato come lavoro remunerato a carico dell’azienda (rubrica ‧ o ‧ secondo che si tratti di manodopera occupata regolarmente o non regolarmente nell’azienda); il valore dell’aiuto fornito viene registrato come produzione nella rubrica corrispondente (nell’esempio succitato, sotto la rubrica ‧, Lavori per terzi, compresa la locazione di macchine e attrezzi) e come onere (nella rubrica ‧, Salari e oneri socialityön muodossa saatu apu korvataan toisenlaisilla palveluilla (esim. antamalla käyttöön koneita): saatu työaika kirjataan maatilalla tehdyksi palkkatyöksi (otsake ‧ tai ‧ riippuen siitä, ovatko maatilalla työskentelevät henkilöt vakinaista työvoimaa vaiko eivät); saadun avun arvo kirjataan sekä asianomaiseen otsakkeeseen kuuluvaksi tuotannoksi (tässä esimerkissä: otsake ‧ Ulkopuolisille tehty urakkatyö, mukaan lukien kaluston vuokralleanto) että kustannuksiksi (otsake ‧ Palkat ja sosiaaliturvamaksut
Tuttavia è innegabile che queste donne, nell’intero arco della loro vita, recano un prezioso contributo alla società allevando i figli, adattandosi a lavori non gratificanti, mal remunerati e assai spesso neppure dichiarati.Tästä huolimatta nämä naiset ovat kiistatta tukeneet merkittävällä tavalla yhteiskuntaa koko elämänsä kasvattamalla lapsensa ja tekemällä työtä, joka on väheksyttyä, huonosti palkattua ja tavallisesti pimeää.
La relazione della Commissione sottolinea in questo campo l'importanza dei servizi informali resi dalla famiglia, quando uno dei suoi membri non occupa un posto di lavoro remunerato per potersi dedicare ai bambini, agli adulti disabili o alle persone anziane invalide.Komission kertomuksessa painotetaan tässä yhteydessä omaisten tarjoamien epämuodollisten palvelujen tärkeyttä silloin, kun jokin perheen jäsenistä on luopunut ansiotyöstä voidakseen huolehtia pienistä lapsista, vammaisista aikuisista tai invalidisoituneista vanhuksista.
partecipazione al mercato del lavoro e produttività: promuovere una società europea che consenta a tutti i suoi cittadini di apprendere, di partecipare e di contribuire alla sua costruzione, anche con la possibilità di lavoro remunerato/non remunerato, lungo tutto l'arco della vitaTyöllistyminen ja tuottavuus: edistetään sellaista eurooppalaista yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen, osallistumiseen ja yhteiskunnan kehitykseen vaikuttamiseen, myös palkattoman ja palkkatyön muodossa
Nella relazione dell'onorevole Záborská si offre una definizione del termine "lavoro” in cui rientra anche il lavoro informale e non retribuito, e che riconosce anche le forme di lavoro non remunerate ed estranee ai circuiti del mercato.kirjallinen. - Jäsen Záborskán mietinnössä esitellään käsitteen "työ" määritelmä, johon on sisällytetty myös epävirallinen työ ja muu kuin ansiotyö ja joka ulottaa käsitteen koskemaan myös markkinoiden ulkopuolista ja palkatonta työtä.
L ' altra fra le persone di età media ( 3045 anni ) con gravi difficoltà sociali ed economiche : posti di lavoro precari molto scarsamente remunerati , situazioni di disoccupazione , dipendenza almeno parziale dal sistema pubblico di sussidio sociale e livelli d ' istruzione limitat i ( al massimo stadi secondari e , per lo più , non conclusi ) .Toisen keskustelun osallistujat olivat keski ikäisiä ( 30 — f 5 vuotiaita ) ja kiilsivät vakavista sosiaalisista ja taloudellisista vaikeuksista : he olivat pätkätyössä tai hyvin huonopalkkaisessa työssä tai työttöminä , vähintään osittain riippuvaisia julkisesta sosiaalituesta , ja heidän koulutustasonsa oli vaatimaton ( enintään keskiasteen koulutus ja sekin useimmiten jäänyt kesken ) .
Si promuovono ristrutturazioni capitaliste più rapide, di cui si parla nella strategia sulla "flessibilità” e nella direttiva sull'organizzazione dell'orario di lavoro, aumentando quest'ultimo fino a 13 ore al giorno e 78 alla settimana e dividendo l'orario di lavoro in tempo attivo e tempo inattivo non remunerato.Niissä edistetään entistä nopeampaa kapitalistista uudelleenjärjestelyä, joka perustuu "joustoturvastrategiaan" sekä työaikadirektiiviin, toisin sanoen työaikojen pidentämiseen jopa 13 tuntiin päivässä ja 78 tuntiin viikossa sekä työajan jakamiseen aktiiviseen aikaan ja palkattomaan päivystysaikaan.
Fatto salvo il precedente paragrafo, i membri del personale possono svolgere attività private non remunerate come la semplice gestione conservativa dei beni familiari e attività quali quelle in campo culturale, scientifico, educativo, sportivo, benefico, religioso, sociale o altri lavori a scopo di beneficenza, che non abbiano ripercussioni negative sugli obblighi del membro del personale nei confronti della BCE e/o che non siano una potenziale fonte di conflitto di interesseEKP:n työntekijät voivat kuitenkin harjoittaa yksityistä toimintaa, josta ei makseta korvausta, kuten yksinkertaista varainhallintaa perheen varallisuuden ylläpitämiseksi sekä kulttuuriin, tieteeseen, koulutukseen, urheiluun, hyväntekeväisyyteen ja uskontoon liittyvää tai sosiaalista tai muuta yleishyödyllistä toimintaa, jolla ei ole kielteistä vaikutusta työntekijän velvoitteisiin EKP:tä kohtaan ja/tai joka ei ole omiaan aiheuttamaan eturistiriitoja
Il volontariato non deve sostituire il lavoro remuneratoVapaaehtoistoiminnalla ei ole tarkoitus korvata työpaikkoja
Nel contempo la relazione richiama l’attenzione su un dato importante, ovvero il fatto che il cosiddetto “lavoro delle donne”, che comprende la cura della famiglia e l’assistenza sociale, tradizionalmente non è né riconosciuto né remunerato.Mietinnössä kiinnitetään lisäksi huomiota siihen tärkeään tosiasiaan, että niin kutsutut naisten työt, myös perheestä huolehtiminen ja hoitotyö, ovat olleet perinteisesti aliarvostettuja ja palkattomia.
chiede alla Commissione e agli Stati membri di far sì che la responsabilità per l'assistenza alle persone con disabilità e per la loro partecipazione incomba alla società nel suo insieme e non solo alle famiglie delle persone interessate e di tener conto, al momento della definizione delle politiche, della particolare dedizione delle donne responsabili di disabili e della situazione delle persone (spesso parenti) che si assumono la responsabilità delle persone con disabilità; ritiene importante ribadire che tale lavoro è svolto principalmente dalle donne e che queste ultime sono quindi particolarmente colpite dalle riduzioni dei servizi pubblici di assistenza, sia come assistenti remunerate sia come parentikehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pyrkimään siihen, että vammaisten henkilöiden hoitamista ja heidän osallistumistaan koskevasta vastuusta tulisi kysymys, joka koskettaisi koko yhteiskuntaa eikä ainoastaan vammaisten henkilöiden perheitä, ja ottamaan huomioon politiikkaa laatiessaan sen, kuinka voimakkaasti vammaisista henkilöistä huolehtivat naiset omistautuvat asialle, sekä niiden henkilöiden aseman, jotka kantavat vastuuta vammaisista henkilöistä ja jotka ovat useimmiten heidän sukulaisiaan; katsoo olevan tärkeää muistuttaa vielä, että tätä työtä tekevät pääasiassa naiset ja että näin ollen julkisiin hoitopalveluihin tehtävät leikkaukset vaikuttavat erityisesti naisiin, sekä palkattuina hoitajina että sukulaisina
Da questo punto di vista mi permetto di rivolgerle una richiesta, che allo stesso tempo è anche una domanda: non sarebbe possibile trovare una via effettivamente nuova di speranza per la vitalità sia economica che sociale e culturale dei nostri paesi d&‧x02BC;Europa, facendo ricorso a degli studi, come era stato chiesto alle conferenze di Copenaghen e di Pechino, volti a valutare cosa rappresenta il lavoro non remunerato svolto dalle donne attive presso il nucleo domestico?Sallinette, että tähän perustuen esitän teille pyynnön, joka on samanaikaisesti kysymys: eikö Euroopan eri maissa syntyisi aivan uudenlaista toivoa taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta elinvoimasta, jos arvioisimme tutkimusten avulla sitä, mikä aktiivisten naisten kotona tekemän palkattoman työn merkitys on. Tätä pyydettiin jo Kööpenhaminan ja Pekingin konferensseissa.
ritiene che gli ostacoli alla creazione di posti di lavoro, tra cui anche i fattori che inducono a non accettare i posti di lavoro poco remunerati, debbano essere eliminati; riconosce che spetta alla responsabilità del disoccupato accettare le offerte di lavoro; ammette che occorrono disposizioni in materia di durata dell'orario di lavoro abbastanza flessibili per rispondere alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori e per consentire alle persone di conciliare vita professionale e vita famigliarekatsoo, että on poistettava esteet, jotka haittaavat uusien työpaikkojen syntymistä, mukaan lukien tekijät, jotka pidättelevät ihmisiä ottamasta vastaan työtä, josta maksetaan vaatimatonta palkkaa; tunnustaa, että työttömillä on velvollisuus ottaa vastaan tarjottuja työpaikkoja; tunnustaa, että työaikajärjestelyjen on oltava riittävän joustavia, jotta ne vastaavat työnantajien ja työntekijöiden tarpeita ja mahdollistavat ihmisille työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen
Consentitemi di fare riferimento ad una relazione di relativamente recente, in quanto risale al 2002, dove si afferma molto chiaramente che nelle aziende private, in Cina, le ore straordinarie non soltanto sono obbligatorie, ma non vengono nemmeno remunerate. La relazione riferisce inoltre che certe fabbriche comminano multe a chi si rifiuta di prestare servizio oltre l’orario prestabilito o a chi si presenta in ritardo al lavoro.Haluan esittää otteen varsin tuoreesta, vuonna 2002 tehdystä, Amnesty Internationalin selvityksestä, jossa sanotaan hyvin selvästi, että yksityisissä yrityksissä Kiinassa ylityöt ovat pakollisia, mutta niistä ei makseta, ja että joissakin tehtaissa ylitöistä kieltäytymisestä tai myöhässä töihin tulemisesta annetaan sakkoja.
Le donne si accollano la maggior parte del lavoro non remunerato in seno alle famiglie, inclusa la cura dei figli e di altre persone a carico.Naiset tekevät suurimman osan palkattomasta kotityöstä, mukaan lukien lasten ja muiden apua tarvitsevien henkilöiden hoito.
Non essendoci posti di lavoro sufficientemente ben remunerati, i lavoratori qualificati partono alla volta delle grandi città.Koska hyvin palkattuja työpaikkoja ei ole riittävästi, ammattitaitoinen työvoima siirtyy suurkaupunkeihin.
invita gli Stati membri ad apportare un sostegno ideologico e finanziario al lavoro non remunerato o al lavoro volontario; pone l'accento sull'importante opera sociale che svolgono le associazioni di donne in tale contesto; chiede tuttavia modifiche strutturali che consentano alle donne di avere accesso in maggior misura a un'occupazione attiva remuneratakehottaa jäsenvaltioita antamaan aatteellista ja taloudellista tukea palkattomalle työlle ja vapaaehtoistyölle; korostaa naisten järjestöjen tällä alalla tekemää merkittävää sosiaalista työtä; kehottaa kuitenkin muuttamaan rakenteita, jotta naiset saisivat paremmin palkkatyötä
ritiene che le politiche di inclusione sociale attiva debbano esercitare un impatto decisivo sull'eliminazione della povertà e dell'esclusione sociale, sia per quanti hanno un lavoro retribuito (i lavoratori poveri) che per quanti non svolgono un'attività lavorativa remuneratakatsoo, että aktiivisilla sosiaalista osallisuutta koskevilla toimilla on vaikutettava ratkaisevasti köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseen sekä palkallisessa työssä (työssäkäyvät köyhät) että palkattomassa työssä olevien osalta
Questa è la pagina 1. Trovato 938293 frasi corrispondenza a frase lavoro non remunerato.Trovato in 105,777 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.