Traduzioni in danese:

  • afgiftsfrihed   

Frasi di esempio con "franchigia fiscale", memoria di traduzione

add example
Non adottando entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 83/ 183 del Consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro , la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato .Den Italienske Republik har , ved ikke inden for den fastsatte frist at have truffet de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme Rådets direktiv 83 / 183 om afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af varer til personlig brug med oprindelse i en med lemsstat , tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Traktaten. taten .
Sono state adottate alcune misure relativamente liberali per quanto riguarda le franchigie fiscali accordate ai viaggiatori , onde tener conto della specificità dell ' economia di questo paese per la quale il commercio turistico si rivela fondamentale .Der er blevet vedtaget forholdsvis liberale for anstaltninger med hensyn til afgiftsfritagelse for rejsende under hensyntagen til den særlige øko nomi i dette land , hvor turisthandelen er af væsentlig betydning .
Il regime delle franchigie fiscali rimarrà in vigore perle operazioni commerciali « di minore importanza » ( piccole spedizioni postali , importazioni temporanee di veicoli ) e si applica pienamente con i paesi terzi .Afgiftsfritagelsesordningen vil fortsat være gældende for » mindre « handelstransaktioner ( små postforsendelser , midlertidig indførsel af køretøjer ) ; afgiftsfritagelsesordningen gælder fortsat fuldt ud over for tredjelande .
Franchigie fiscali : piccole partite di merci non commercialiAfgiftsfritagelser : Småforsendelser af varer , der ikke er beregnet til handelsbrug
Franchigie fiscali : aumento delle franchigie viaggiatori nel traffico intracomunitário 2.5 .Afgiftsfritagelser : Forhøjelse af afgiftsfritagelserne i rejsetrafikken mellem medlemsstaterne 2.5 .
Nelle cause Government of Gibraltar/ Commissione , il governo di Gibilterra chiedeva l ' annullamento di due decisioni della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale nei confronti dei regimi di Gibilterra in materia di diritto societario che comportavano la concessione di franchigie fiscali .I sagen Government of Gibraltar mod Kommissionen havde Government of Gibraltar nedlagt påstand om annullation af to kommissionsbeslutninger om at indlede en formel undersøgelsesprocedure vedrørende Gibraltar s selskabsretlige ordninger , herunder skattefritagelser .
1-1545/ 83 « FRANCHIGIE FISCALI PER LE PICCOLE SPEDIZIONI » )1-1545 / 83 » Afgiftsfritagelse ved indførsel af småforsendelser « )
Presidente . - Signora Presidente , la questione delle mi sure di compensazione per l ' abolizione del commercio in franchigia fiscale e doganale suscita un particolare interesse nel Parlamento europeo .Endvidere er det vigtigt , at Rådets repræsentant deltager i udvalgets møder og også er til stede ved afstemningen , og at han får mulighed for at fremsætte sit st andpunkt inden afstemningen .
928 97 103 negozio Ín franchigia , turismo politica fiscale , regolamentazione doganale , turismo208 fællesskabsinvestering , fællesskabslån aftale , Canada , kalvekød , kvantitativ restriktion
Questa franchigia si applica indipendentemente dall ' origine e dalla provenienza delle merci e dai tributi doganali e fiscali da cui esse sono s tate colpite prima dell ' importazione nel territorio comunitario .Denne toldfritagelse gælder uanset varernes oprindelse og herkomst og uanset den told og de afgifter , de er blevet pålagt før deres indførsel på Fællesskabets område . Som rejsende fra et tredjeland i forord ningens forstand kan imidlertid ikke anses en person , som under en sørejse fra en havn i en medlemsstat — eller kun symbolsk — går i land i et tredjeland uden at gøre ophold , under hvilket han faktisk har mulighed for at foretage sine indkøb . «
Sono inoltre previste disposizioni specifiche in ordine alle franchigie fiscali accordate ai passeggeri .Aftalen indeholder tillige særlige bestemmelser om afgiftsfritagelser for rejsende .
Può il Consiglio riferire in merito alle discussioni tenute in occasi one della riunione ECOFIN del I ° dicembre in merito a un ' eventuale proroga di cinque anni delle franchigie fiscali ( vendita articoli duty free ) e può far sapere quando tale questione sarà nuovamente dibattuta ?Kan Rådet redegøre for de drøftelser , der fandt sted på mødet den 1. december i Økofin-rådet om muligheden af en femårig forlængelse af den afgiftsfrie handel og oplyse , hvom år dette punkt på ny vil være på dagsordenen til yderligere drøftelse ?
Modifiche alla proposta di direttiva al Consiglio avente per oggetto una prima modifica della direttiva 83/ 183/ CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro ( presentata dalla Commissione in virtù dell ' articolo 149 , terzo comma del trattato CEE ) 26.05.1988 - 5 pag . ISBN 92-77-36988-4 CB-CO-88-278-IT-CÆndringer til forslag til Rådets direktiv om første ændring af direktiv 83 / 183 / EØF om afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat ( forelagt Kommissionen under anvendelse af artikel 149 , tredje afsnit , i EØF -Traktaten ) 26.05.1988-5 sider ISBN 92-77-36984-1 CB-CO-88-278-DA-C
Franchigie fiscali : importazione temporanea di mezzi di trasportoAfgiftsfritagelser : Midlertidig indførsel af transportmidler
Franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale *Varer i småforsendelser *
La franchigia fiscale sulle merci è sfata portata da 390 ecu a 600 ecu a decorrere dal luglio 1991 , salve alcune limitazioni valide per la Danimarca , l ' Irlanda e la Grecia .Grænsen for afgiftsfrie indkøb af varer har med virkning fra juli 1991 kunnet hæves fra hidtil 390 til 600 ECU , med visse begrænsninger for Danmark , Irland og Grækenland .
Franchigia fiscale concessa ai viaggiatori all ' interno della Comunità ( negli aereo porti ed a bordo di navi ed aerei ) proposta C 4/ 2.1.60 parere 12/ 2.1.61Forskningsprogrammer henhørende under det andet program for sikkerhed i minerne 7 / 2.1.69
SuL piano fiscale , per contro , una franchigia rischierebbe di creare distorsioni di con correnz a a detrimento dei produttori comunitari .I afgiftshenseende vil en fritagelse til gengæld kunne give anledning til konkurrencefordrejning til skade for EF-procu- centerne .
Oggetto: Documento della Commissione sulle misure di compensazione per l'abolizione del commercio in franchigia fiscale e doganaleOm: Kommissionens dokument om kompenserende foranstaltninger i forbindelse med afskaffelsen af den afgiftsfri handel
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 78/ 10 53/ CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all ' Importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi ( presentata dalla Commissione al Consiglio ) 17.06.1985-4 pag ISBN 92-77-09974-7 CB-CO-85- 238-IT-C IT-85-62Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 78 / 1035 / EØF om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer i småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter fra trejdelande elande
Franchigie fiscali : piccole spedizioni di merci a carattere non commerciale Franchigie fiscali : Importazioni definitive di beni Franchigie fiscali : Importazioni definitive di beni personal IAfgiftsfritagelser : International rejsetrafik Afgiftsfritagelser : Afgiftsfritagelser for rejsende inden for Fællesskabet - undtagelse for Kongeriget Danmark Afgiftsfritagelser : Forhøjels e af afgiftsfritagelserne i rejsetrafikken nel lem medlemsstaterne Afgiftsfritagelser for rejsende inden for Fællesskabet Undtagelser for Danmark og Irland Afgiftsfritagelser : Varer i snåforsendelser uden erhvervsnæss lg karakter Afgiftsfritagelser : Endelig indførsel af goder Afgiftsfritagelser : Endelig indførsel af personlige ejendele
Il 7 luglio ( 3 ) il Parlamento europeo ha anche adottato una risoluzione l egislativa re cante parere favorevole , in prima lettura , sulla proposta di direttiva che modifica per la quinta volta la direttiva del 19 dicembre 1974 ( 4 ) relativa alle franchigie fiscali applicabili all ' importazione di merci formanti oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale nella Co munità ( ) .Parlamentet vedtog den 7. juli3 ) en lovgivningsmæssig beslutning med positiv udta lelse ved første behandling af forslaget til direk tiv om femte ændring af direktivet af 19. decem ber 1974 4 ) om afgiftsfritagelser ved indførsel af varer i småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter inden for Fællesskabet5 ) .
Facilitare gli spostamenti e il turismo all ' interno della Comunità aumentando le franchigie fiscali .Lettelse af rejsetrafikken og turismen inden for Fællesskabet gennem forhøjelse af afgiftsfritagelserne .
Direttiva 88/ 663/ CEE del Consiglio , del 21 dicembre 1988 , che modifi ca la direttiva 74/ 651 / CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all ' importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all ' interno della Comunità .Rådets direktiv 88 / 663 / EØF af 21. december 1 988 om ændring af direktiv 74 / 651 / EØF om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer i småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter inden for Fællesskabet .
Questa è la pagina 1. Trovato 26299 frasi corrispondenza a frase franchigia fiscale.Trovato in 5,106 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.