Traduzioni in danese:

  • afgiftsfrihed   

Frasi di esempio con "franchigia fiscale", memoria di traduzione

add example
Franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale *Varer i småforsendelser *
Oggetto: Documento della Commissione sulle misure di compensazione per l'abolizione del commercio in franchigia fiscale e doganaleOm: Kommissionens dokument om kompenserende foranstaltninger i forbindelse med afskaffelsen af den afgiftsfri handel
La direttiva ‧/‧/CEE del Consiglio, del ‧ maggio ‧, relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d’affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all’importazione nel traffico internazionale di viaggiatori ha istituito un sistema comunitario di esenzioni fiscaliVed Rådets direktiv ‧/‧/EØF af ‧. maj ‧ om harmonisering af lovgivning om fritagelse for omsætningsafgifter og punktafgifter ved indførsel i den internationale rejsetrafik indførtes en fællesskabsordning for afgiftsfritagelser
vista la direttiva ‧/‧/CEE del Consiglio del ‧ marzo ‧ relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasportoder henviser til Rådets direktiv ‧/‧/EØF af ‧. marts ‧ om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig indførsel af visse transportmidler
Domanda di pronuncia pregiudiziale- Symvoulio tis Epikrateias- Interpretazione dell'art. ‧ della direttiva del Consiglio ‧ marzo ‧, ‧/‧/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro- Portata della nozione di residenza normale- Dipendenti statali e ufficiali militari assegnati all'estero per ragioni di servizioAnmodning om præjudiciel afgørelse- Symvoulio tis Epikratias- fortolkning af artikel ‧ i Rådets direktiv ‧/‧/EØF af ‧. marts ‧ om afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat (EFT L ‧, s. ‧)- rækkevidden af begrebet sædvanligt opholdssted- offentligt ansatte og officerer, der er udstationeret af tjenstlige årsager
relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terziom afgiftsfritagelse ved indførsel af varer i småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter fra tredjelande
Signora Presidente, la questione delle misure di compensazione per l'abolizione del commercio in franchigia fiscale e doganale suscita un particolare interesse nel Parlamento europeo. Ho infatti ricevuto la richiesta di quattro domande complementari.Fru Ferrero-Waldner, dette spørgsmål om kompenserende foranstaltninger i forbindelse med afskaffelsen af den afgiftsfri handel vækker stor interesse i Parlamentet, hvorfor jeg har modtaget anmodning om fire tillægsspørgsmål. I henhold til forretningsordenen kan jeg kun tillade to, og jeg vil derfor give ordet til først hr.
Franchigia fiscaleafgiftsfritagelse
Causa C-‧/‧: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) ‧ giugno ‧- Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato- Direttiva ‧/‧/CEE- Franchigie fiscali- Importazione temporanea di veicoli- Residenza normaleSag C-‧/‧: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af ‧. juni ‧- Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Finland (Traktatbrud- direktiv ‧/‧/EØF- afgiftsfritagelse- midlertidig indførsel af køretøjer- sædvanligt opholdssted
Signor Presidente, onorevole deputato, dal dibattito svoltosi durante la seduta del Consiglio "Ecofin» del 19 maggio 1998 è emersa con chiarezza la mancanza di consenso nel richiedere uno studio esteso a tutta l'Unione europea sugli effetti dell'abolizione del commercio intracomunitario in franchigia fiscale e doganale a partire dal 30 giugno 1999.Hr. formand, hr. parlamentsmedlem. Som resultat af drøftelserne på ØKOFINrådets samling den 19. maj 1998 er det blevet klart, at der ikke er enighed om at anmode om en undersøgelse på fællesskabsplan af virkningerne af afskaffelsen af den afgiftsfrie handel i EU den 30. juni 1999.
Signor Presidente, onorevole deputato, mi permetto di partire da lontano: lei saprà senz'altro che l'abolizione del commercio intracomunitario in franchigia fiscale e doganale nei porti, negli aeroporti, sulle navi e sugli aerei è una delle conseguenze della realizzazione del mercato interno.Hr. formand, hr. parlamentsmedlem. Måske må jeg endnu en gang gå lidt længere tilbage og sige følgende: Parlamentsmedlemmet er sikkert bekendt med, at afskaffelsen af den afgiftsfrie handel i havne og lufthavne samt på skibe og i fly ved transport inden for EU er en af følgerne af gennemførelsen af det indre marked.
La direttiva ‧/‧/CEE del Consiglio, del ‧ dicembre ‧, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi è stata modificata in modo sostanziale e a più ripreseRådets direktiv ‧/‧/EØF af ‧. december ‧ om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer i småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter fra tredjelande er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder
Direttiva ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ ottobre ‧, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (versione codificataRådets direktiv ‧/‧/EF af ‧. oktober ‧ om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer i småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter fra tredjelande (kodificeret udgave
Come gli onorevoli parlamentari certamente sapranno, quando il Consiglio adottò le direttive che abolivano le frontiere fiscali dal 1- gennaio 1993, decise anche di mettere fine alle vendite in franchigia doganale o esenti da imposta per i viaggi tra gli Stati membri perché in contrasto con il principio di un mercato interno senza frontiere.Som det ærede medlem vil vide, besluttede Rådet, da det vedtog direktiver, der skulle ophæve de fiskale grænser fra 1. januar 1993, at sætte en stopper for det afgifts- og toldfri salg for passagerer, der rejser inden for Det Europæiske Fællesskab, idet en bevarelse af et sådant salg ville være uforeneligt med et indre marked uden grænser.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (versione codificata) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer i småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter fra tredjelande (kodificeret udgave) (KOM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧ (CNS
Agli operatori del settore interessato è stato concesso un periodo di transizione che scade nel 1999, superiore quindi a cinque anni, proprio per permettere gli adeguamenti necessari per compensare le conseguenze sociali dell'abolizione del commercio in franchigia fiscale e doganale.Markedsdeltagerne i den pågældende sektor har også fået en mere end femårig overgangspriode, som udløber i 1999, netop for at give dem mulighed for de tilpasninger, som er nødvendige for at kompensere for de sociale følger af afskaffelsen af den afgiftsfrie handel.
Qualunque sia la natura del regime successivo, gli operatori potranno sempre esercitare la loro attività di vendita senza franchigia fiscale.Hvad arten end må blive af den efterfølgende ordning, vil operatørerne stadig være i stand til at sælge varer, hvor told og afgifter er betalt.
Sono esenti dalla legge, persino da quella in materia di riciclaggio di denaro, e sono paradisi fiscali in franchigia doganale.De er fritaget fra love - selv love om hvidvaskning af penge - og de er toldfrie skatteparadiser.
La Commissione deplora il fatto che il settore colpito non abbia utilizzato il periodo di transizione previsto per sviluppare una strategia che permettesse di ammortizzare la soppressione degli incentivi fiscali dato dalle vendite in franchigia.Kommissionen beklager, at den berørte sektor ikke har udnyttet den overgangsperiode, Rådet har fastsat, til at udvikle en strategi, hvormed ophævelsen af skattefordelen hidrørende fra duty-free-salg kunne være blevet imødegået.
Sentenza della Corte (Prima Sezione), ‧ giugno ‧, nella causa C-‧/‧: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca (Inadempimento di uno Stato- Direttiva ‧/‧/CEE- Trasferimento della residenza da uno Stato membro a un altro- Tassa riscossa in occasione dell'immatricolazione di autoveicoli- Franchigia fiscaleDomstolens dom (Første Afdeling) af ‧. juni ‧ i sag C-‧/‧, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Danmark (Traktatbrud- direktiv ‧/‧/EØF- flytning af bopæl fra en medlemsstat til en anden- opkrævning af afgift ved indregistrering af motorkøretøjer- afgiftsfritagelse
Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva ‧/‧/CEE del Consiglio, del ‧ dicembre ‧, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terziFormålet med dette forslag er at foretage en kodifikation af Rådets direktiv ‧/‧/EØF af ‧. december ‧ om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer i småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter fra tredjelande
Intende il Consiglio assicurare che il documento della Commissione che prevede la possibilità di concedere misure compensatorie per le regioni maggiormente colpite dall'abolizione del commercio intracomunitario in franchigia fiscale e doganale a partire dal 1999, come è stato deciso in occasione del Consiglio "Ecofin» di maggio, venga presentato e discusso questo autunno a un Consiglio "Ecofin»?Kan Rådet give forsikring om, at Kommissionens dokument om mulighederne for kompenserende foranstaltninger til de regioner, som vil blive mest berørt af afskaffelsen af den afgiftsfri handel i EU efter 1999, som vedtaget på Økofinrådets møde i maj, vil blive forelagt og behandlet på et Økofin-rådsmøde til efteråret?
Accise quali quelle di cui alla causa principale rientrano nell'ambito di applicazione della franchigia fiscale prevista dall'art. ‧, n. ‧, della direttiva del Consiglio ‧ marzo ‧, ‧/‧/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, come modificata dalla direttiva del Consiglio ‧ novembre ‧, ‧/‧/CEE, qualora risulti che sono normalmente esigibili all'atto dell'importazione definitiva, da parte di un privato, di un veicolo ad uso privato proveniente da un altro Stato membro, il che andrà accertato dal giudice del rinvioPunktafgifter som dem, der er omtvistet i hovedsagen, er omfattet af anvendelsesområdet for afgiftsfritagelsen i henhold til artikel ‧, stk. ‧, i Rådets direktiv ‧/‧/EØF af ‧. marts ‧ om afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat, som ændret ved Rådets direktiv ‧/‧/EØF af ‧. november ‧, hvis det fremgår- hvilket det påhviler den forelæggende ret at fastslå- at de normalt opkræves ved en privat persons endelige indførsel af et køretøj til personlig brug fra en anden medlemsstat
Ciò che mi sta a cuore in questo momento è la necessità di conoscere i fatti prima che la Commissione e il Consiglio intraprendano qualsiasi tipo di azione nel contesto dell'abolizione del commercio in franchigia fiscale.Det, jeg ønsker mig nu, er, at vi får disse oplysninger før de foranstaltninger, som Kommissionen og Rådet måske gennemfører med hensyn til afskaffelse af det toldfri salg.
Questa è la pagina 1. Trovato 16016 frasi corrispondenza a frase franchigia fiscale.Trovato in 5,914 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.