Traduzioni in danese:

  • Vestgrækenland   

Frasi di esempio con "Grecia occidentale", memoria di traduzione

add example
Il mio paese, la Grecia, ha sostenuto la proposta di abolire l'obbligo di visto per i cittadini di tutti i paesi dei Balcani occidentali, quale effettivo riscontro delle loro aspirazioni europee.Mit hjemland Grækenland bakkede op om udsigten til at afskaffe visumpligt for borgere fra alle Vestbalkanlandene, som et reelt bevis på deres europæiske fremtidsudsigter.
Oggetto: Sottosviluppo della Grecia occidentaleOm: Underudvikling i det vestlige Grækenland
La Turchia deve fare ancora molti passi in avanti, ancorarsi ai valori democratici occidentali, risolvere le questioni dei rapporti con la Grecia e Cipro.Tyrkiet mangler stadig at gøre en lang række fremskridt, at holde fast ved de vestlige demokratiske værdier og at løse spørgsmålene i forbindelse med forholdet til Grækenland og Cypern.
Le acque del Mediterraneo centrale e le acque adiacenti delimitate da una linea che parte da ‧o‧′ longitudine est sulla costa dell'Africa settentrionale e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a ‧o‧′ latitudine nord; verso ovest fino a ‧o‧′ longitudine est; verso nord fino alla costa della Grecia; seguendo la costa occidentale greca e la costa albanese, fino alla frontiera tra l'Albania e il Montenegro; verso ovest fino alla Testa del Gargano sulla costa italiana; seguendo la costa italiana, fino a ‧o‧′ latitudine nord; verso ovest, lungo ‧o‧′ latitudine nord, fino alla costa della Sicilia; seguendo la costa settentrionale della Sicilia, fino a Trapani; da Trapani, lungo una linea lossodromica, fino a Capo Bon; verso est, seguendo la costa settentrionale dell'Africa, fino al punto di partenzaFarvandet i det centrale Middelhav og tilstødende farvande afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på ‧o‧′ østlig længde på den nordafrikanske kyst og fortsætter ret nord til ‧o‧′ nordlig bredde; derfra ret vest til ‧o‧′ østlig længde; derfra ret nord til den græske kyst; derfra langs Grækenlands vestkyst samt Albaniens kyst til grænsen mellem Albanien og Montenegro; derfra ret vest til Kap Gargano på den italienske kyst; derfra langs den italienske kyst til ‧o‧′ nordlig bredde; derfra ret vest langs ‧o‧′ nordlig bredde til Siciliens kyst; derfra langs Siciliens nordkyst til Trapani; derfra langs en kompaslinje fra Trapani til Kap Bon; derfra østpå langs Nordafrikas kyst til begyndelsespunktet
Domanda diretta alla sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione ‧ dicembre ‧, E ‧, riguardante la concessione di sovvenzioni a carico del Fondo di coesione per la costruzione della fase I della seconda discarica per l'interramento igienico di rifiuti (XYTA) dell'Attica occidentale, nella località di Scalistri, Comune di Fyli, Attica (GreciaBegæring om udsættelse af gennemførelsen af Kommissionens beslutning E ‧ af ‧. december ‧ om ydelse af støtte fra Samhørighedsfonden til anlægsarbejdet fase I i indretningen af andet affaldsdepot for det vestlige Attika ved Skalistiri i Fyli kommune, Attika (Grækenland
La Grecia ha saputo anche contribuire al processo di allargamento, proponendo la futura adesione, a lungo termine, dei Balcani occidentali all'Unione europea.Grækenland har bidraget til denne udvidelse ved at fremlægge forslag om en fremtidig, langsigtet integration af det vestlige Balkan i EU.
È un fatto casuale che la Turchia continui a minacciare il suo vicino occidentale, la Grecia, rimettendone in discussione l'integrità territoriale?Er det tilfældigt, at vi også ser tyrkiske trusler mod dets vestlige nabo, Grækenland, trusler mod dets territoriale integritet?
In ogni caso, l'Unione europea in Algeria è cercata, nel Sahara occidentale è assente, in Medio Oriente è di fatto spettatrice, a Cipro mortifica politicamente l'iniziale positivo coinvolgimento; nei confronti della Turchia a volte mantiene una "posizione dura» senza vantaggi evidenti, a volte tollera un'inammissibile ingerenza di tale paese nelle questioni interne dell'Unione, come di recente con il singolare veto opposto dalla Turchia a programmi comunitari relativi ad isole greche abitate.Ikke desto mindre leder det efter sit standpunkt i Algeriet, det er ikke til stede i Vestsahara, i Mellemøsten er det i bund og grund observatør, på Cypern reducerer det politisk sin oprindelige positive indblanding, over for Tyrkiet indtager det nogle gange en "hård holdning« uden tydelige resultater, mens det andre gange tolererer, at dette land på helt uacceptabel vis blander sig i indre anliggender i Unionen, sådan som det for nylig var tilfældet med det usædvanlige veto, som Tyrkiet nedlagde mod et fællesskabsprogram på en græskbeboet ø.
È mia convinzione che i cittadini che vivono nelle isole Shetland o nella parte occidentale dell'Irlanda oppure sui Pirenei o sulle isole greche abbiano diritto allo stesso servizio universale ad un prezzo accessibile quanto i cittadini di Londra, Parigi o Atene.Det er min opfattelse, at borgere, der bor på Shetlandsøerne eller i det vestlige Irland eller Pyrenæerne eller på de græske øer, har ret til samme universelle service til en overkommelig pris som borgerne i London, Paris eller Athen.
Signora Presidente, la pace e la stabilità nei Balcani occidentali sono innanzi tutto e senz'altro nell'interesse di tutta Europa e vieppiù nell'interesse della Grecia, da cui provengo, che confina con alcuni di questi Stati.Fru formand! For det første er fred og stabilitet på det vestlige Balkan helt sikkert i hele Europas interesse, og da jeg er fra Grækenland, er det naturligvis indlysende, at det vil være endnu mere i vores interesse, fordi vi grænser op til nogle af disse lande.
La regioni greche della Macedonia orientale, della Tracia, della Dytiki Ellada (Grecia occidentale) e della Sterea Ellada (Grecia continentale) e della Macedonia occidentale e quella italiana della Campania possono essere considerate come le regioni maggiormente specializzateØstmakedonien og Thrakien, Vestgrækenland og Fastlandsgrækenland, Midtmakedonien, Vestmakedonien (Grækenland) og Campania (Italien) kan betragtes som de mest specialiserede regioner
Per quanto riguarda le entrate, si pone evidentemente il problema delle risorse proprie, considerato l’assegno britannico e le ingiustizie nella ripartizione del carico “fiscale” tra gli Stati che pagano, come la Francia e la Germania, e quelli che incassano, come la Grecia, l’Irlanda e i dieci paesi dell’est che scaricano il loro fiscale, spostando la loro produzione a oriente, sugli schiavi fiscali occidentali.I forbindelse med indtægterne opstår spørgsmålet om egne ressourcer naturligvis i lighed med den britiske check, den ulige fordeling af skattebyrden mellem de medlemslande, der betaler, som Frankrig eller Tyskland, og de lande, som indkasserer penge, som Grækenland, Irland og de 10 østlande, som får betalt deres skattedumping ved virksomhedsflytninger til Øst af Vestens skatteslaver.
L’azione comunitaria volta a far fronte alle conseguenze dell’allargamento nelle regioni degli Stati membri dell’UE confinanti con paesi candidati investe anche cinque regioni greche. Se consideriamo che la stessa Commissione ha stimato che la Macedonia (occidentale, centrale e orientale) e la Tracia da tempo si trovano in gravi difficoltà per quanto riguarda il reddito, la dinamica del mercato del lavoro, le infrastrutture e il fattore umano, può la Commissione far sapere come valuta i risultati finora ottenuti dall’impiego di risorse finanziarie a favore delle suddette regioni?Hvilken retning vil fællesskabsaktionen tage efter 2006 i betragtning af Bulgariens og Rumæniens forventede medlemskab og indledningen af tiltrædelsesforhandlinger mellem EU og Tyrkiet, så meget mere som Grækenland grænser op til de tre ansøgerlande?
Oggetto: Estensione della rete del gas naturale alla Grecia occidentaleOm: Udvidelse af naturgasnettet til det vestlige Grækenland
In questo ambito sono presi in considerazione i collegamenti della Grecia con i vicini dei Balcani occidentali.I denne sammenhæng vil også Grækenlands forbindelser med landets naboer i det vestlige Balkan blive undersøgt.
Le acque del Mar Egeo e le acque adiacenti delimitate da una linea che parte dalla costa meridionale della Grecia a ‧o‧′ longitudine est e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a ‧o‧′ latitudine nord; verso est fino a ‧o‧′ longitudine est; verso nord fino alla costa della Turchia; seguendo la costa occidentale turca, fino a Kumkale; da Kumkale, lungo una linea lossodromica, fino a Capo Helles; seguendo la costa turca e greca, fino al punto di partenzaFarvandet i Ægæerhavet og tilstødende farvande afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på Grækenlands sydkyst på ‧o‧′ østlig længde og fortsætter ret syd til ‧o‧′ nordlig bredde; derfra ret øst til ‧o‧′ østlig længde; derfra ret nord til den tyrkiske kyst; derfra langs den tyrkiske vestkyst til Kum Kale; derfra langs en kompaslinje fra Kum Kale til Kap Hellas; derfra langs Tyrkiets og Grækenlands kyster til begyndelsespunktet
– accetta un sostegno finanziario palesemente più debole, sia per le 16 regioni che saranno vittime della cosiddetta “convergenza statistica” – tra cui figurano tre regioni greche (Attica, Macedonia centrale e Macedonia occidentale) – che per le 12 regioni “soggette a convergenza naturale” che comprendono due regioni greche (Eterea Ellada e l’Egeo meridionale);- Man accepterer en klart svækket finansiel støtte både til de 16 regioner, der bliver ofre for den såkaldte "statistiske konvergens", herunder tre græske regerionger (Attika, det centrale Makedonien og Vestmakedonien), og til de 12 regioner med "naturlig konvergens", herunder to græske (det græske fastland og øerne i det sydlige Ægæerhav).
La domanda supplementare e concreta che desidero porre al Consiglio è la seguente: quest'estate la culla della civiltà occidentale, l'Antica Grecia, insieme agli stadi olimpici, è quasi completamente bruciata.Det konkrete tillægsspørgsmål, jeg stiller Rådet, lyder som følger: I sommer var den vestlige civilisations vugge, dvs. det klassiske Grækenland, herunder de olympiske stadier, ved at brænde ned til grunden.
Si tratta del Centro occidentale e del Centro orientale per le frontiere marittime, situati rispettivamente in Spagna e in Grecia.Det drejer sig om et vestligt og et østligt center for maritime grænser i henholdsvis Spanien og Grækenland.
Posso menzionare un esempio nella Grecia nord-occidentale, quello dell'area intorno a Kastoria: centinaia di piccole imprese che vivono della lavorazione, della commercializzazione e della vendita di pellicce, dando lavoro a migliaia di addetti.Som eksempel vil jeg gerne nævne det nordvestlige Grækenland, med Kastoria som centrum: hundredvis af små virksomheder lever af at forarbejde, forhandle og sælge pelse, og tusindvis af mennesker finder en rimelig beskæftigelse.
Paesi del Mar Caspio- Medio Oriente- Unione europea: nuove reti di gasdotti, per il trasporto di gas naturale, che colleghino l'Unione europea a nuove fonti, compresi i gasdotti Turchia- Grecia, Grecia- Italia, Turchia- Austria e Grecia- Slovenia- Austria (attraverso i Balcani occidentaliLandene omkring Det Kaspiske Hav- Mellemøsten- EU: nye net af naturgasledninger til EU fra nye kilder, herunder naturgasledningerne Tyrkiet- Grækenland, Grækenland- Italien, Tyrkiet- Østrig og Grækenland- Slovenien- Østrig (gennem det vestlige Balkan
Fra pochi mesi verrà ultimato il ponte fra Rion e Antirrion, destinato a unire il Nord e il Sud della Grecia occidentaleOm få måneder er broen mellem Rio og Antirrio, der skal forbinde den sydlige og den nordlige del af det vestlige Grækenland, færdig
È il motivo per cui contiamo in particolare sul sostegno della Grecia in tali sforzi riguardanti i paesi dei Balcani occidentali.Derfor sætter vi især vores lid til græsk støtte i disse bestræbelser vedrørende landene på Vestbalkan.
nuove reti di gasdotti, per il trasporto di gas naturale, che colleghino l'Unione europea a nuove fonti, compresi i gasdotti Turchia- Grecia, Grecia- Italia, Turchia- Austria e Grecia- Slovenia- Austria (attraverso i Balcani occidentalinye net af naturgasledninger til EU fra nye kilder, herunder naturgasledningerne Tyrkiet-Grækenland, Grækenland-Italien, Tyrkiet-Østrig og Grækenland-Slovenien-Østrig (gennem det vestlige Balkan
Infine, non dobbiamo consentire alla tragica situazione della Grecia di farci trarre la conclusione di non dover continuare a rafforzare l'eurozona e di non dover proseguire con l'espansione verso i Balcani occidentali.Endelig må vi ikke tillade, at den tragiske græske situation fører til den konklusion, at vi ikke bør fortsætte med at styrke euroområdet og ikke bør fortsætte udvidelsen mod Vestbalkan.
Questa è la pagina 1. Trovato 14882 frasi corrispondenza a frase Grecia occidentale.Trovato in 2,149 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.