Traduzioni in danese:

  • Vestgrækenland   

Frasi di esempio con "Grecia occidentale", memoria di traduzione

add example
La regioni greche della Macedonia orientale, della Tracia, della Dytiki Ellada (Grecia occidentale) e della Sterea Ellada (Grecia continentale) e della Macedonia occidentale e quella italiana della Campania possono essere considerate come le regioni maggiormente specializzateØstmakedonien og Thrakien, Vestgrækenland og Fastlandsgrækenland, Midtmakedonien, Vestmakedonien (Grækenland) og Campania (Italien) kan betragtes som de mest specialiserede regioner
Paesi del Mar Caspio- Medio Oriente- Unione europea: nuove reti di gasdotti, per il trasporto di gas naturale, che colleghino l'Unione europea a nuove fonti, compresi i gasdotti Turchia- Grecia, Grecia- Italia, Turchia- Austria e Grecia- Slovenia- Austria (attraverso i Balcani occidentaliLandene omkring Det Kaspiske Hav- Mellemøsten- EU: nye net af naturgasledninger til EU fra nye kilder, herunder naturgasledningerne Tyrkiet- Grækenland, Grækenland- Italien, Tyrkiet- Østrig og Grækenland- Slovenien- Østrig (gennem det vestlige Balkan
nuove reti di gasdotti, per il trasporto di gas naturale, che colleghino l'Unione europea a nuove fonti, compresi i gasdotti Turchia- Grecia, Grecia- Italia, Turchia- Austria e Grecia- Slovenia- Austria (attraverso i Balcani occidentalinye net af naturgasledninger til EU fra nye kilder, herunder gasledningerne Tyrkiet- Grækenland, Grækenland- Italien og Tyrkiet- Østrig samt Grækenland- Slovenien- Østrig (via det vestlige Balkan
nuove reti di gasdotti, per il trasporto di gas naturale, che colleghino l'Unione europea a nuove fonti, compresi i gasdotti Turchia- Grecia, Grecia- Italia, Turchia- Austria e Grecia- Slovenia- Austria (attraverso i Balcani occidentalinye net af naturgasledninger til EU fra nye kilder, herunder naturgasledningerne Tyrkiet-Grækenland, Grækenland-Italien, Tyrkiet-Østrig og Grækenland-Slovenien-Østrig (gennem det vestlige Balkan
nuove reti di gasdotti, per il trasporto di gas naturale, che colleghino l'Unione europea a nuove fonti, compresi i gasdotti Turchia- Grecia, Grecia- Italia, Turchia- Austria e Grecia- Slovenia- Austria (attraverso i Balcani occidentalinye net af naturgasledninger til EU fra nye kilder, herunder naturgasledningerne Tyrkiet-Grækenland, Grækenland- Italien, Tyrkiet- Østrig og Grækenland- Slovenien- Østrig (gennem det vestlige Balkan
– accetta un sostegno finanziario palesemente più debole, sia per le 16 regioni che saranno vittime della cosiddetta “convergenza statistica” – tra cui figurano tre regioni greche (Attica, Macedonia centrale e Macedonia occidentale) – che per le 12 regioni “soggette a convergenza naturale” che comprendono due regioni greche (Eterea Ellada e l’Egeo meridionale);- Man accepterer en klart svækket finansiel støtte både til de 16 regioner, der bliver ofre for den såkaldte "statistiske konvergens", herunder tre græske regerionger (Attika, det centrale Makedonien og Vestmakedonien), og til de 12 regioner med "naturlig konvergens", herunder to græske (det græske fastland og øerne i det sydlige Ægæerhav).
L’Unione cofinanzia le misure di politica strutturale nelle regioni della Grecia all’interno del terzo quadro comunitario di sostegno per la Grecia, che copre il periodo 2000-2006. Altri programmi sono stati concordati per le regioni della Macedonia occidentale, centrale e orientale e per la Tracia, allo scopo di promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale.Inden for rammerne af den tredje fællesskabsaktion for Grækenland, hvor 2000-2006 behandles, samfinansierer EU strukturpolitiske foranstaltninger i de græske regioner. I denne forbindelse blev programmerne for regionerne Vestmakedonien, Centralmakedonien samt Østmakedonien og Thrakien aftalt.
È il motivo per cui contiamo in particolare sul sostegno della Grecia in tali sforzi riguardanti i paesi dei Balcani occidentali.Derfor sætter vi især vores lid til græsk støtte i disse bestræbelser vedrørende landene på Vestbalkan.
Per esempio, in Grecia un lavoratore su tre è un dipendente pubblico; l'ondata di immigrati non occidentali in Europa è costata anch'essa miliardi a ogni paese e adesso questi immigrati sono a casa senza lavoro.F.eks. er hver tredje græske arbejdstager tjenestemand. Tsunamien af ikkevestlige indvandrere til Europa har også kostet milliarder af euro for de enkelte lande, og indvandrerne sidder nu hjemme uden job.
Signora Presidente, la pace e la stabilità nei Balcani occidentali sono innanzi tutto e senz'altro nell'interesse di tutta Europa e vieppiù nell'interesse della Grecia, da cui provengo, che confina con alcuni di questi Stati.Fru formand! For det første er fred og stabilitet på det vestlige Balkan helt sikkert i hele Europas interesse, og da jeg er fra Grækenland, er det naturligvis indlysende, at det vil være endnu mere i vores interesse, fordi vi grænser op til nogle af disse lande.
La domanda supplementare e concreta che desidero porre al Consiglio è la seguente: quest'estate la culla della civiltà occidentale, l'Antica Grecia, insieme agli stadi olimpici, è quasi completamente bruciata.Det konkrete tillægsspørgsmål, jeg stiller Rådet, lyder som følger: I sommer var den vestlige civilisations vugge, dvs. det klassiske Grækenland, herunder de olympiske stadier, ved at brænde ned til grunden.
Per quanto riguarda le entrate, si pone evidentemente il problema delle risorse proprie, considerato l’assegno britannico e le ingiustizie nella ripartizione del carico “fiscale” tra gli Stati che pagano, come la Francia e la Germania, e quelli che incassano, come la Grecia, l’Irlanda e i dieci paesi dell’est che scaricano il loro fiscale, spostando la loro produzione a oriente, sugli schiavi fiscali occidentali.I forbindelse med indtægterne opstår spørgsmålet om egne ressourcer naturligvis i lighed med den britiske check, den ulige fordeling af skattebyrden mellem de medlemslande, der betaler, som Frankrig eller Tyskland, og de lande, som indkasserer penge, som Grækenland, Irland og de 10 østlande, som får betalt deres skattedumping ved virksomhedsflytninger til Øst af Vestens skatteslaver.
Infine, non dobbiamo consentire alla tragica situazione della Grecia di farci trarre la conclusione di non dover continuare a rafforzare l'eurozona e di non dover proseguire con l'espansione verso i Balcani occidentali.Endelig må vi ikke tillade, at den tragiske græske situation fører til den konklusion, at vi ikke bør fortsætte med at styrke euroområdet og ikke bør fortsætte udvidelsen mod Vestbalkan.
Il mio paese, la Grecia, ha sostenuto la proposta di abolire l'obbligo di visto per i cittadini di tutti i paesi dei Balcani occidentali, quale effettivo riscontro delle loro aspirazioni europee.Mit hjemland Grækenland bakkede op om udsigten til at afskaffe visumpligt for borgere fra alle Vestbalkanlandene, som et reelt bevis på deres europæiske fremtidsudsigter.
La Grecia ha saputo anche contribuire al processo di allargamento, proponendo la futura adesione, a lungo termine, dei Balcani occidentali all'Unione europea.Grækenland har bidraget til denne udvidelse ved at fremlægge forslag om en fremtidig, langsigtet integration af det vestlige Balkan i EU.
Le acque del Mar Egeo e le acque adiacenti delimitate da una linea che parte dalla costa meridionale della Grecia a ‧o‧′ longitudine est e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a ‧o‧′ latitudine nord; verso est fino a ‧o‧′ longitudine est; verso nord fino alla costa della Turchia; seguendo la costa occidentale turca, fino a Kumkale; da Kumkale, lungo una linea lossodromica, fino a Capo Helles; seguendo la costa turca e greca, fino al punto di partenzaFarvandet i Ægæerhavet og tilstødende farvande afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på Grækenlands sydkyst på ‧o‧′ østlig længde og fortsætter ret syd til ‧o‧′ nordlig bredde; derfra ret øst til ‧o‧′ østlig længde; derfra ret nord til den tyrkiske kyst; derfra langs den tyrkiske vestkyst til Kum Kale; derfra langs en kompaslinje fra Kum Kale til Kap Hellas; derfra langs Tyrkiets og Grækenlands kyster til begyndelsespunktet
In ogni caso, l'Unione europea in Algeria è cercata, nel Sahara occidentale è assente, in Medio Oriente è di fatto spettatrice, a Cipro mortifica politicamente l'iniziale positivo coinvolgimento; nei confronti della Turchia a volte mantiene una "posizione dura» senza vantaggi evidenti, a volte tollera un'inammissibile ingerenza di tale paese nelle questioni interne dell'Unione, come di recente con il singolare veto opposto dalla Turchia a programmi comunitari relativi ad isole greche abitate.Ikke desto mindre leder det efter sit standpunkt i Algeriet, det er ikke til stede i Vestsahara, i Mellemøsten er det i bund og grund observatør, på Cypern reducerer det politisk sin oprindelige positive indblanding, over for Tyrkiet indtager det nogle gange en "hård holdning« uden tydelige resultater, mens det andre gange tolererer, at dette land på helt uacceptabel vis blander sig i indre anliggender i Unionen, sådan som det for nylig var tilfældet med det usædvanlige veto, som Tyrkiet nedlagde mod et fællesskabsprogram på en græskbeboet ø.
Posso menzionare un esempio nella Grecia nord-occidentale, quello dell'area intorno a Kastoria: centinaia di piccole imprese che vivono della lavorazione, della commercializzazione e della vendita di pellicce, dando lavoro a migliaia di addetti.Som eksempel vil jeg gerne nævne det nordvestlige Grækenland, med Kastoria som centrum: hundredvis af små virksomheder lever af at forarbejde, forhandle og sælge pelse, og tusindvis af mennesker finder en rimelig beskæftigelse.
È un fatto casuale che la Turchia continui a minacciare il suo vicino occidentale, la Grecia, rimettendone in discussione l'integrità territoriale?Er det tilfældigt, at vi også ser tyrkiske trusler mod dets vestlige nabo, Grækenland, trusler mod dets territoriale integritet?
E' evidente la ricaduta teorica di tale opera in termini di sviluppo non solo per tutta la Grecia occidentale, ma anche oltreDet fremgår klart, hvilke udviklingsmæssige virkninger, dette nye projekt i teorien kan få for hele det vestlige Grækenland og i bredere forstand
Oggetto: Estensione della rete del gas naturale alla Grecia occidentaleOm: Udvidelse af naturgasnettet til det vestlige Grækenland
Fra pochi mesi verrà ultimato il ponte fra Rion e Antirrion, destinato a unire il Nord e il Sud della Grecia occidentaleOm få måneder er broen mellem Rio og Antirrio, der skal forbinde den sydlige og den nordlige del af det vestlige Grækenland, færdig
Oggetto: Sottosviluppo della Grecia occidentaleOm: Underudvikling i det vestlige Grækenland
Domanda diretta alla sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione ‧ dicembre ‧, E ‧, riguardante la concessione di sovvenzioni a carico del Fondo di coesione per la costruzione della fase I della seconda discarica per l'interramento igienico di rifiuti (XYTA) dell'Attica occidentale, nella località di Scalistri, Comune di Fyli, Attica (GreciaBegæring om udsættelse af gennemførelsen af Kommissionens beslutning E ‧ af ‧. december ‧ om ydelse af støtte fra Samhørighedsfonden til anlægsarbejdet fase I i indretningen af andet affaldsdepot for det vestlige Attika ved Skalistiri i Fyli kommune, Attika (Grækenland
Signor Presidente, nel dopoguerra le democrazie dell'Europa occidentale sono riuscite a tenere a freno i grandi partiti comunisti e a far cadere le dittature di destra in Spagna, Portogallo e Grecia, in contrasto con la repressione, le ingiustizie, lo sfascio ambientale ed economico del blocco sovietico.Hr. formand, det var ikke mindst som en modsætning til undertrykkerne i Sovjetunionen, til uretfærdighedernes, miljøødelæggernes og det økonomiske misregimentes administratorer, at det i efterkrigsperioden lykkedes Vesteuropas demokratier at trænge de store kommunistpartier tilbage og bringe højrediktaturerne i Spanien, Portugal og Grækenland til fald.
Questa è la pagina 1. Trovato 14882 frasi corrispondenza a frase Grecia occidentale.Trovato in 5,22 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.