Traduzioni in bulgaro:

  • Бенгази 

Frasi simili nel dizionario italiano bulgaro. (1)

bengasiбенгази

Frasi di esempio con "Bengasi", memoria di traduzione

add example
Dobbiamo rafforzare il sostegno prestato al settore sanitario libico attraverso il piano d'azione Bengasi, estendendolo ad altri centri di cura e ad altre necessità della sanità pubblica.Трябва да засилим подкрепата си за здравеопазването в Либия чрез Плана за действие "Бенгази", като го разширим и спрямо други медицински центрове и други изисквания за общественото здравеопазване.
deplora la sentenza del tribunale penale libico, del ‧ dicembre ‧, che ha giudicato colpevoli, a termine di un secondo processo, e condannato a morte cinque infermiere bulgare- Kristiana Vulcheva, Nasya Nenova, Valentina Siropulo, Valya Chervenyashka e Snezhana Dimitrova- e un medico palestinese, Ashraf al-Haiui, i quali hanno già trascorso otto anni in carcere in relazione al caso di contagio HIV/AIDS all'ospedale di Bengasi nelОсъжда присъдата на либийския Наказателен съд от ‧ декември ‧ г., повторно признаваща за виновни и осъждаща на смърт пет български медицински сестри: Кристияна Вълчева, Нася Ненова, Валентина Сиропуло, Валя Червеняшка и Снежана Димитрова и един палестински лекар- Ашраф ал-Хаджудж, които вече са прекарали осем години в затвор във връзка с делото за заразяването с ХИВ/СПИН в болницата в Бенгази през ‧ г
Signora Presidente, in contrasto con le notizie che ora giungono dalla Libia, dove si vedono solo uomini combattere in prima linea, le immagini di circa un mese fa dalla piazza principale di Bengasi, da piazza Tahrir, e dalle proteste in Tunisia, Bahrein, Siria, Giordania e Marocco, mostravano donne di ogni età chiedere libertà, giustizia e democrazia.Г-жо председател, в контраст със съобщенията, които сега достигат до нас от Либия, където виждаме само мъже, които се бият на фронтовата линия, снимките от преди около месец от главния площад в Бенгази, от площада "Тахрир" и от демонстрациите в Тунис, Бахрейн, Сирия, Йордания и Мароко показваха жени от всички възрасти, призоваващи за свобода, справедливост и демокрация.
considerando che nel ‧, a seguito di una richiesta delle autorità libiche, rinomati esperti internazionali in materia di HIV/AIDS hanno presentato una relazione, in chi hanno concluso in maniera categorica che la diffusione del virus dell'HIV era stata causata da un'infezione ospedaliera precedente all'arrivo degli imputati in Libia; considerando che recenti pubblicazioni forniscono solide prove scientifiche sull'origine e i tempi del contagio all'ospedale di Bengasi; considerando che tutte le prove dell'innocenza degli imputati sono state ignorate e non sono state prese in considerazioneкато има предвид, че през ‧ г., вследствие на искане от страна на либийските власти, редица известни международни експерти по въпросите на ХИВ/СПИН представиха доклад, в който категорично се заключаваше, че разпространението на вируса на ХИВ се дължи на вътрешноболнична инфекция, която е започнала преди пристигането на подсъдимите в Либия; като има предвид, че в скорошни публикации бяха представени убедителни научни доказателства за произхода и хронологията на заразата в Бенгази; като има предвид, че всички тези убедителни доказателства за невинността на подсъдимите бяха пренебрегнати и не бяха взети под внимание
Ritengo che la risoluzione 1970 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite bandisca esclusivamente la vendita di armi alla Giamahiria e, pertanto, non ai ribelli di Bengasi, sebbene sembri che, sfortunatamente, la legislazione UE abbia recepito la risoluzione 1970 scorrettamente, con un embargo generale sulle armi.Мисля, че Резолюция 1970 на Съвета за сигурност на ООН забранява конкретно само продажбата на оръжие на Джамахирията и, следователно, не и на бунтовниците от Бенгази, макар за съжаление правото на ЕС като че ли транспонира Резолюция 1970 некоректно, като пълно ембарго върху оръжията.
sottolinea che dal gennaio ‧ il processo di Bengasi riguarda direttamente cinque cittadini dell'Unione europeaПодчертава, че от януари ‧ г. процесът в Бенгази директно засяга петима граждани на Европейския съюз
Ho intenzione di aprire un ufficio a Bengasi per procedere con l'assistenza di cui abbiamo discusso con i cittadini...Възнамерявам също да открия офис в Бенгази, за да продължим подкрепата, която обсъждахме с хората...
Sostengo il riconoscimento del Consiglio nazionale di transizione, nonché dello sblocco dei beni congelati di Gheddafi al fine di devolvere suddetti fondi alle forze filodemocratiche di Bengasi per l'acquisto di scorte e, perché no, anche di armi.Подкрепям признаването на Преходния национален съвет и освобождаването на замразените от ЕС активи на Кадафи и предаването на парите на силите на Бенгази, подкрепящи демокрацията, за закупуване на продоволствие и, да, дори за купуване на оръжие.
Invece siamo riusciti a malapena a impedire un massacro di massa a Bengasi.В случая успяхме да действаме тъкмо навреме, за да се избегне масово убийство в Бенгази.
Luogo di nascita: (a) Bengasi, Libia, (b) Bendasi, Libia (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) Marocco (Mohamed LebachirМясто на раждане: а) Бенгази, Либия, б) Бенгази, Либия (Meri Albdelfattah Zgbye), в) Мароко (Mohamed Lebachir
Luogo di nascita: Bengasi, LibiaМясто на раждане: Benghazi, Либия
L'11 marzo, in occasione del vertice, i capi di Stato o di governo hanno proclamato con chiarezza che Gheddafi deve lasciare il campo, che occorre instaurare rapporti col consiglio nazionale provvisorio di Bengasi e che le autorità libiche devono essere sollecitate a consentire l'arrivo degli aiuti umanitari nel paese.На 11 март, на проведената тогава среща на високо равнище, държавните и правителствените ръководители ясно декларираха, че Кадафи трябва да напусне властта; че трябва да бъдат установени отношения с Преходния национален съвет в Бенгази и че либийските органи трябва да бъдат призовани да позволят допускането на хуманитарна помощ в страната.
Oltre all'ufficio a Bengasi, in Libia l'Unione avrebbe già dovuto avvalersi dell'EUFOR non solo per garantire assistenza umanitaria al popolo attaccato come a Misurata, ma anche per attuare l'embargo sulle armi lungo i confini marittimi o terrestri come raccomandato da questo Parlamento.В Либия, освен офиса в Бенгази, ЕС би трябвало вече да е разгърнал "EUFOR Libya", не само в подкрепа на хуманитарната помощ за хората, изложени на нападения в Мисрата, но и за прилагане на оръжейното ембарго по морските или сухопътните граници, както е препоръчано от Парламента.
I cittadini di Bengasi e di altre città libiche si sono impossessati delle armi dei disertori e le sommosse si sono trasformate ora in un conflitto armato, nettamente impari in termini di capacità di attacco.Хората в Бенгази и другаде взеха оръжия от дезертиралата армия и въстанието вече е въоръжен конфликт с неравностойно съотношение на силите.
Per quanto riguarda le delegazioni sono propensa a rafforzare le nostre che aprono a Bengasi e la nostra posizione in Iraq.По отношение на нашите делегации подкрепям това, което имаме с установяване на делегация в Бенгази, и това, което правим в Ирак.
Bengasi è tappezzata di manifesti che affermano tale volontà.Из цял Бенгази има плакати, които заявяват това.
Appena una settimana fa, quando il Consiglio di sicurezza dell'ONU non aveva ancora approvato questa risoluzione, abbiamo tenuto un'altra seduta in cui abbiamo espresso la nostra disperazione alla luce della caduta imminente di Bengasi e in ultima analisi del fallimento della rivoluzione che ambisce alla democrazia in Libia.Само преди седмица, когато Съветът за сигурност на ООН все още не беше одобрил тази резолюция, проведохме друго заседание, на което бяхме доста отчаяни поради неизбежното падане на Бенгази и в крайна сметка неуспеха на революцията, която се стреми към демокрация за Либия.
Luogo di nascita: Bengasi, LibiaМесторождение: Benghazi, Либия
Alla fine, la coalizione è riuscita ad allestire all'ultimo momento un'operazione che ha salvato la vita a molte persone a Bengasi.В крайна сметка коалицията успя да организира операция в последната минута, която спаси живота на изключително много хора в Бенгази.
Se non fosse stato per il coraggio, la determinazione e la coerenza della Francia - ed è così che vanno dette le cose - nel riconoscere il movimento dei ribelli, nell'inviare il ministro degli Esteri e degli affari europei al Consiglio di sicurezza, nell'indire il vertice dell'Eliseo e nell'applicare la risoluzione, Baronessa Ashton, le truppe del colonnello Gheddafi sarebbero già entrate a Bengasi.Ако не беше смелостта, решимостта и последователността на Франция - и именно това трябва да се каже - когато призна на бунтовниците, когато изпрати министъра на външните работи и европейските въпроси в Съвета за сигурност, когато свика срещата на високо равнище в Елисейския дворец, по отношение на прилагането на резолюцията, г-жо Аштън, войниците на полковник Кадафи щяха вече да са в Бенгази.
Questo è un momento storico per il mondo, e lei ha l'opportunità di guidare il ruolo internazionale dell'UE, ad esempio con iniziative come quella da lei annunciata sull'apertura di un ufficio dell'Unione a Bengasi.Намираме се в исторически момент за света и вие имате възможност да водите международната роля на ЕС, например с инициативи като тази, която обявихте за откриване на офис на Съюза в Бенгази.
considerando che il ‧ febbraio ‧ le autorità libiche hanno arrestato alcuni operatori sanitari bulgari che lavoravano presso l'ospedale Al-Fatih di Bengasi e che il ‧ febbraio ‧, presso il Tribunale del popolo libico, ha avuto inizio un processo contro sei cittadini bulgari, un cittadino palestinese e nove cittadini libici, accusati di aver volontariamente infettato con il virus HIV centinaia di bambiniкато има предвид, че на ‧ февруари ‧ г. либийските власти задържаха няколко служители от българския медицински персонал, работещи в болницата Al-Fatih в Бенгази, и като има предвид, че на ‧ февруари ‧ г. в либийския Народен съд бе образувано съдебно производство срещу шест български граждани, един палестинец и девет либийци по обвинението за умишлено заразяване на няколкостотин деца с вируса на ХИВ
Questa è la pagina 1. Trovato 42 frasi corrispondenza a frase Bengasi.Trovato in 0,204 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.